Documents of Miklós Zrínyi`s European fame  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37477
Type K
Principal investigator Bene, Sándor
Title in Hungarian Zrínyi Miklós európai hírnevének dokumentumai
Title in English Documents of Miklós Zrínyi`s European fame
Panel Literature
Department or equivalent MTA Irodalomtudományi Intézet
Participants Kiss Farkas, Gábor
Nagy, Levente
Németh S., Katalin
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 4.214
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás eredményeként elkészült a Zrínyi Miklós Művei c. kritikai kiadás miscellanea-kötete (Zrínyi Miklós európai hírnevének dokumentumai). A fordításban közölt források (köztük az eddig kiadatlan, Stemmatographia'' c., Zrínyi Miklós megrendelésére készült családtörténet) és a kísérő tanulmányok áttekintést adnak a kora újkori európai nyilvánosság működéséről, a Zrínyi személyét középpontba állító kampány bemutatásával. A kézirat kiadása a következő időszak feladata, egyeztetve a kritikai kiadás sorozatszerkesztőivel (Kovács Sándor Iván, Szörényi László). A munka folyamatáról, a kutatás részeredményeiről hazai és nemzetközi publikációkban számoltunk be (ld. a Közlemények rovatot). A témavazető tagja a Zrínyiek európai ismertségéről 2007-ben Budapesten rendezendő nemzetközi konferencia szervezőbizottságának, amelyen előadásban is ismerteti a lezárult kutatás eredményeit (főszervező: Tüskés Gábor; rendező szervek: MTA Irodalomtudományi Intézet, Humboldt-Stiftung). A kutatás melléktermékeként elkészült és 2007-ben megjelenik a ''Hősgaléra: Zrínyiek a horvát és a magyar történelemben'' c. tanulmánykötet (Zrínyi Katonai Kiadó; szerk. Bene Sándor).
Results in English
As a result of the research project, the miscellanea volume of the critical edition of the “Works of Miklós Zrínyi” has been completed under the title “Documents of the Europe-wide Fame of Miklós Zrínyi.” The translated sources published in the volume – including the hitherto unpublished Stemmatographia, a family history commissioned by Miklós Zrínyi – and the accompanying papers provide an insight into the workings of publicity in early European modernity through presenting a campaign focusing on the person of Zrínyi. The publication of the manuscript, in close cooperation with the editors of the critical publication (Iván Sándor Kovács, László Szörényi), is a task for the coming period. The work process and our findings have been published domestically and internationally (see the Announcements section). Sándor Bene is a member of the organising committee of the international conference to be held in Budapest in 2007 about the European fame of the Zrinyis (head organiser Gábor Tüskés, organising institutions: Institute of Literary Studies of the Hungarian Academy of Sciences and Humboldt-Stiftung) where he will deliver a lecture on the findings of the completed research. As a side product of the research project, the volume of studies “Heroes’ Gallery: the Zrínyis in Hungarian and Croatian History” has been completed and will be published in 2007 by Zrínyi Military Publishers (editor Sándor Bene).
Full text http://real.mtak.hu/223/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Németh S. Katalin: Zrínyi és a tatárok, Kovács Sándor Iván-emlékkönyv (közlésre elfogadva az "Irodalomtörténet" különszámába, megjelenés alatt), 2007
Kiss Farkas Gábor: Borián Elréd: Zrínyi Miklós a pálos és a jezsuita történetírás tükrében, Irodalomtörténet, 86., 108-112., 2005
Nagy Levente: Intellectual and political ideology in the middle of the 17th century: Comenius and the propaganda of Zrínyi in England, Acta Comeniana, 18: 91-116., 2004
Nagy Levente: Le generazioni di studiosi ungheresi e il fondo Marsili, Quaderni di storia, 59: 205-222., 2004
Németh S. Katalin: Fiktionalität und Realität in den deutschen Ungarnbeschreibung des 17. Jahrhunderts, Das Ungarnbild in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit, hgg. von Dieter Breuer, Gábor Tüskés. Peter Lang Verlag, Berlin, 55-76., 2004
Németh S. Katalin: Über die ungarische Comeniusforschung der letzten Jahre., Acta Comeniana, 17: 199-204., 2003
Németh S. Katalin: Magyarország a német olvasóközönség szemében. Martin Zeiller példája, Péter Katalin-emlékkönyv (közlésre elfogadva, szerkesztés alatt), 2007
Kiss Farkas Gábor: Zrínyi, Marino és az epikus malom, A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században, szerk. Ötvös Péter, Pap Balázs, Szilasi László, Vadai István, Szeged, 255-269., 2005
Kiss Farkas Gábor: A Syrena-kötet címlapjáról, Irodalomismeret 16: 56-67., 2005
Kiss Farkas Gábor: Johann Misch Astrophilus Nagyszombatban, Magyar Könyvszemle, 121: 140-166., 2005
Németh S. Katalin: Zwei Propagandisten der politischen Ziele von Comenius: Johann Jakob Redinger und Christian Hoburg, Comenius und der Weltfriede: Comenius and World Peace, hrsg. Von Werner Korthaase, Sigurd Hauff, Andreas Fritsch. Deutsche Comenius-Gesellschaft, Berlin, 613-632., 2005
Nagy Levente: Retorika és nemzeti mártírológia a XVII. századi magyar eposzokban, Religió retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerk. Bitskey István, Oláh Szabolcs. Kossuth Lajos Tudományegyetem Kiadója, Debrecen, 205-221., 2004
Bene Sándor: Eszmetörténet és irodalomtörténet: a magyar politkai hagyomány kutatása, Budapesti Könyvszemle (közlésre elfogadva), 2007
Bene Sándor, Bitskey István, et alii: Hősgaléria: Zrínyiek a magyar és horvát történelemben, Szerk. Bene Sándor, Hausner Gábor. Zrínyi Kht, Bp. (megjelenés alatt)., 2007
Kiss Farkas Gábor: ''Difficiles nugae”: Athanasius Kircher magyar kapcsolatai (Nádasdy Ferenc és a jezsuiták), Irodalomtörténeti Közlemények 109: 436-468., 2005
Kiss Farkas Gábor: Zrínyi „Áfium”-ának fösvény görögjei, Irodalomismeret 13: 123-125., 2003
Nagy Levente: Zrínyi és Erdély: Zrínyi Miklós irodalmi és politikai kapcsolatai Erdéllyel, Argumentum Kiadó, Bp., p. 215. (Irodalomtörténeti füzetek, 154), 2003
Bene Sándor: Őskeresők (A Zrínyi-családtörténet és műfaji háttere), , Irodalomtörténeti Közlemények, 107: 3-42., 2003
Bene Sándor: Az ellenállás hermeneutikája, Emlékkönyv Szörényi László 60. születésnapjára. Szerk. Jankovics József. MTA Irodalomtudományi Intézet, Bp. (megjelenés alatt ), 2007
Bene Sándor: Pavao Ritter Vitezoviæ levelei Luigi Ferdinando Marsilihoz (1699-1700, Croato-Hungarica: A horvát-magyar történelmi kapcsolatok 900 éve alkalmából. Szerk. Milka Jauk-Pinhak, Kiss Gy. Csaba, Nyomárkay István. Sveucilista Zg., Zagreb, 167-179., 2003
Bene Sándor: Legyünk polgárrá? (Zrínyi humoráról), Mozgó világ: Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére, szerk. Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, etc. Ráció Kiadó, Bp., 22-30., 2003
Bene Sándor: Acta pacis – béke a muzulmánokkal: Luigi Ferdinando Marsili terve a karlócai béke iratainak kiadására, Hadtörténelmi Közlemények 119: 329-372., 2006
Bene Sándor: Acta Pacis – Peace with the Muslims (Luigi Ferdinando Marsili’s Plan for the Publication of the Documents of the Karlowitz Peace Treaty, Camoenae Hungaricae, 3: 113–146., 2006
Bene Sándor: 1653: Zrínyi befejezi a Vitéz hadnagyot (Az ’ars historica’ százada Batízitól Zrínyiig), A magyar irodalom történetei, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, I. szerk. Orlovszky Géza (megjelenés alatt), 2007
Bene Sándor: Od kupovina pknjiga do kupovina pisaca: brace Zrinski u europskoj propagandi god. 1663-1666., Za 300. obljetnicu Sveucilisne knjiznice u Zagrebu. Ured. Jasenka Zajec. NSK, Zagreb (megjelenés alatt), 2007
Back »