External Factors in Science and Knowledge  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37504
Type K
Principal investigator Margitay, Tihamér
Title in Hungarian Externális tényezők a tudományban és a tudásban
Title in English External Factors in Science and Knowledge
Panel Culture
Department or equivalent Department of Philosophy and History of Science (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Fehér, Márta
Forrai, Gábor
Kutrovátz, Gábor
Laki, János
Tanács, János
Zemplén, Gábor
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 8.800
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás az externális tényezők közül hármat vizsgált közelebbről szisztematikusan és tudománytörténeti kontextusokban. Továbbá e három tényező összefüggését azzal, hogy mi számít elfogadott tudományos tudásnak. A (1) szociológiai struktúrák közelebbi vizsgálata abba az irányba mutat, hogy a szakmai hátterét tekintve homogén tudósközösségre vonatkozó feltételezés – amely a paradigma-koncepció hátterében áll –, az utóbbi évtizedek tudományos gyakorlatának tükrében tarthatatlan idealizációnak bizonyult. De rámutattunk arra is, hogy a modern tudomány korábbi időszakára vonatkozóan, milyen lényegi tényezők elhanyagolásához vezetett. Ha a kutatói közösség szerkezetére és társadalmi kölcsönhatásaira vonatkozó képet árnyalnunk kell, akkor a kutatást vezérlő és a tudományos eredmények elfogadását meghatározó (2) normáknak és értékekenek a tudásban játszott szerepére vonatkozó elképzeléseket is felül kell vizsgálni. Tanulmányainkban a megismerés és bizonyos normák összefüggését vizsgáltuk Polányi, Kuhn és Feyerabend nyomán. Végül pedig ott kíséreltük meg kimutatni az externális tényezők hatását, ahol az internális megközelítések a legerősebbnek tűnnek, a tudomány (3) érvelési-logikai eszközeiben. Ahhoz hogy a tudományos évelésekben kimutathassuk az externális – vagyis a formális érvényességen (validity) és helytállóságon (soundness) kívüli – tényezőket, megvizsgáltuk a formális struktúrákra vonatkozó tudományokban, matematikában és a logikában működő externális hatásokat.
Results in English
The external factors influencing knowledge were studied, and their relation to what counts as accepted scientific knowledge. There main factors were focused on: (1) the social factors, (2) norms and values, and (3) the informal reasoning structures. We argue that the inhomogenity of the scientific community and its many-faceted interaction with the rest of society urges us to revise our views concerning the ways social factors determine scientific knowledge. This insight also makes it possible for us to understand historical cases in a more profound way. It was also analyzed how norms and values, and the way scientific points are argued play interesting roles in the production and acceptance of scientific knowledge.
Full text http://real.mtak.hu/233/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Fehér Márta - Láng Benedek - Zemplén Gábor: Tudás az időben, Bp.: Műegyetemi kiadó, 168 o., 2004
Tanács János: \''a semmi gondolatja: tisztes Őse a világnak, melyből minden lett...\'', A párhuzamosok problémája a 18. században, in: Fehér M. - Láng B. - Zemplén G. (szerk): Tudás az időben, Bp.: Műegyetemi kiadó, 109-129.o., 2004
Tanács János: Fogalomelterelés, in: Pléh Cs.-Gervain J-(szerk.): Láthatatlan nyelv, Bp.: Osiris, 2005
Tanács János: \"Közegek és korlátok -- a Párhuzamosok Problémájának terjedését befolyásoló körülmények\", MAKOG XII. Konferencia, Tihany 2004 február 5-7., 2004
Forrai Gábor: \"Az idák és neveik: miben tévedett Locke?\", in: Neumer K.(szerk):Minden filozófiai nyelvkritika, Bp.: Gondolat, 25-44.o., 2004
Forrai Gábor: \"A logikai pozitivizmustól a tudományos realizmusig: a kripeki fordulat\", elhangzott a Debreceni Egyetem Fil.Tsz.-nek kollokviumán, 2004
Forrai Gábor: \''Locke és Kant matematikafilozófiájáról\'', Világosság 45/10-11-12 (2004), 15-24., 2004
Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége, Bp.: Typotex, 569 o., 2004
Laki János: \"A tudomány nyelvjátéka\", Nyíri Kristóf (szerk.): Túl az iskolafilozófián, Bp.: Áron Kiadó (megejelenés alatt)., 2005
Fehér Márta: \"Döntéselmélet és demokrácia\", in: Dénes Iván (szerk.:) A szabadság értelme – az értelem szabadsága, Filozófiai és eszmetörténeti tanulmányok, Argumentum Kiadó 2004. 340-355.o., 2004
Fehér Márta: Párbeszéd az emberi gondolkodás második kopernikuszi fordulatáról, in:Gervain Judit Pléh Csaba (szerk.:) Láthatatlan megismerés, Osiris, 2005
Fehér Márta: \"Zénon és a teknősbéka, Gondolatok Szabó Árpád matematikatörténeti elmélete nyomán\", in: Fehér-Láng-Zemplén (szerk.): A tudás az időben, Tudománytörténeti és tudományfilozófiai évkönyv, 2004., Budapest, 2004
Fehér Márta: Historia magistra scientiae? A tudománytörténetírásról, Magyar Tudomány 2004/11, 2004
Zemplén Gábor: Kiút vagy zsákutca? - naturalizált és evolúciós episztemológiák, in.: Pléh Cs.- Gervain J. (szerk.): A láthatatlan megismerés, Bp.: Osiris 175-200. o., 2004
Zemplén Gábor: A kromatika newtoni forradalma, in.: Fehér M.- Láng B.- Zemplén G. (szerk.): Tudás az időben, Bp.: Műegyetemi Kiadó, 73-89. o., 2004
Kutrovátz Gábor: "Idealizmus és történetírás kérdése a tudományháborúban", Fehér M., Zemplén G. és Binzberger V. (szerk.): Értelem és történelem. Budapest: L'Harmattan Várható megjelenés 2006., 2006
Laki János: "A tudományos válatozás metaforái", Fehér M., Zemplén G. és Binzberger V. (szerk.): Értelem és történelem. Budapest: L'Harmattan Várható megjelenés 2006., 2006
Fehér Márta: Zénon és a teknősbéka, Gondolatok Szabó Árpád matematikatörténeti elmélete nyomán, in: Fehér-Láng-Zemplén (szerk.): A tudás az időben, Tudománytörténeti és tudományfilozófiai évkönyv, 2004., Budapest, 2004
Fehér Márta: Az episztemológia morális dimenziója, Polányi Mihály tudományfilozófiájáról., in: Farkas K.-Orthmayr I. (szerk.:) Bölcselet és analízis, ELTE Eötvös Kiadó, 2003. pp. 165-182., 2003
Kutrovátz Gábor: "Imre Lakatos' Hungarian Dissertation: An annotated documentation", In G. Kampis, L. Kvasz and M. Stöltzner (eds.): Appraising Lakatos. Mathematics, Methodology and the Man. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2002. Pp. 353-374, 2002
Margitay Tihamér: „A tapasztalat két fogalma”, In. Margitay T. - Schwendtner T. (szerk.): Tudomány megértő módban, Budapest: L’Harmattan, 93-147, 2003
Laki János: A tudomány természete, Bp. Gondolat, 272. o., 2006
Margitay Tihamér: „Freedom, Values and Knowing”, APPRAISAL, Vol. 4. No.2., 115-122.o., 2002
Kutrovátz Gábor: ''Why Is There Motion in our World?'', Periodica Politechnica Ser. Soc. Man. Sci. 10/1: 151-161. 2002, 2002
Kutrovátz Gábor és Zemplén Gábor: "A Bloor-Latour vita. Egy tudományos vita érveléselméleti vizsgálata", In Gervain J. és Pléh Cs. (szerk.): Láthatatlan nyelv. Budapest. Várható megjelenés 2006., 2006
Kutrovátz Gábor: "Imre Lakatos's Philosophy of Mathematics", In E.B. Rutkamp (ed.): Philosophies, Historical Dimensions of Mathematics, Mathematics Education and Logic. Pretoria, University of South Africa, 2002. Pp. 116-122., 2002
Kutrovátz Gábor: "An Epistemological Reconsideration of Present Controversies about Science", In Sonya Kaneva (ed.): Challenges Facing Philosophy in United Europe. Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, 2004. Pp. 31-38., 2004
Kutrovátz Gábor: "Származhat-e a matematika a filozófiából? Szabó Árpád matematikatörténeti jelentősége"., In Fehér M., Zemplén G. és Láng B. (szerk.): Tudás az időben. Tudománytörténet és tudományfilozófia évkönyv 1. (2004) Pp. 7-24., 2004
Margitay Tihamér: „Nem episztemikus tényezők szerepe a teoretikus racionalitásban”, Magyar Filozófiai Szemle, Vol. 49. No. 3. 555-579. o., 2005
Margitay Tihamér: „Polanyi in Contexts; A Reveiw of Emotion, Reason and Tradition edited by S. Jacobs and R.T. Allen.”, APPRAISAL Vol. 5. no. 3. 192-195.o., 2005
Margitay Tihamér: „Tudás, tudomány és létezés”, POLANYIANA Vol. 13. 13-56. o., 2004
Margitay Tihamér: „A kritikai racionalizmustól a hermeneutikai kritikáig”, In. Margitay T. - Schwendtner T. (szerk.): Tudomány megértő módban, Budapest: L’Harmattan, 25-61, 2003
Margitay Tihamér: „A személyes tudás hermeneutikája”, In. Margitay T. - Schwendtner T. (szerk.): Tudomány megértő módban, Budapest: L’Harmattan, 148-191, 2003
Margitay Tihamér: „Szabadság a megismerésben és a megértésben”,, In. Érvek és kontextusok, (szerk.: Újvári Márta), Budapest: Gondolat, 275-315.o., 2003
Margitay Tihamér: „Truth as a Moral Value”, in: Philosophy between Old and New Values,(eds.: S. Kaneva et al.) Szófia: Bulgarian Academy of Scinece, 325-330. o., 2002
Margitay Tihamér: „Quine, megismerés és kognitív szabadság”,, Forrai G. - Margitay T. (szerk.) Tudomány és történet, Budapest: Typotex, 18-47, 2002
Forrai Gábor: “Epistemology and the metaphor of the book”, Interdisciplinary Science Reviews 28. (2003), 217-24., 2003
Forrai Gábor: “The Epistemology of the Hypertext”, Mobile Learning: Essays on Philosophy, Psychology and Education, ed. Kristóf Nyíri, Vienna: Passagen Verlag, 2003. 35-43., 2003
Forrai Gábor: „Locke és Kant a matematika filozófijáról”, Kant konferencia, Budapest, 2004. szeptember, 2004
Forrai Gábor: „Locke, a mechanika és Isten”,, in: Tudomány és történet, szerk. Forrai Gábor és Margitay Tihamér, Budapest: Typotex, 2002, 282-305., 2002
Forrai Gábor: „Lakatos, Reason, and Rationality”, in: Appraising Lakatos: Mathematics, Methodology, and the Man, szerk. Kampis György, Ladislav Kvasz és Michael Stöltzner, Dordrecht/ Boston/ London: Kluwer, 2002, 73-83., 2002
Forrai Gábor - Huoranszki Ferenc: „Salva veritate felcserélhetőség egyszerű mondatokban”, Magyar Filozófiai Szemle, 2005
Fehér Márta: Igazság vagy szabadság, Feyerabend az ezredforduló tudományfilozófiájáról,, in: Margitay T.-Schwendtner T.(szerk.:) A tudomány megértő módban, Hermeneutika és tudományfilozófia, L’Harmattan, 2003.pp.208-218, 2003
Fehér Márta: Kuhn kognitív fordulata,, Magyar Filozófiai Szle.2005/3.., 2005
Zemplén Gábor: A Bécsi Kör romantikája., In Az ezerarcú elme - Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára, szerk. Lukács, Á., Racsmány, M., Gervain, J. és Kovács, K. Akadémiai Kiadó, Budapest. 489-506. o., 2005
Gervain Judit - Zemplén Gábor: Miért (nem) empirikus tudomány a generatív nyelvészet?, Láthatatlan nyelv (tanulmánykötet a Láthatatlan Kollégium diákjainak és tanárainak munkáiból), szerk. Gervain, J. és Pléh, C. Gondolat, Budapest. megjelenés alatt, 2006
Gervain Judit - Zemplén Gábor: Focus Raising: a Paradigmatic Example of the Treatment of Syntactic Microvariation, In Syntax and Variation, szerk. Cornips, L. és Corrigan, K. P. John Benjamins., 2005
Gervain Judit - Zemplén Gábor: Az elefántcsonttorony átépítése, VILAGOSSAG, 2003(5-6), 2003
Zemplén Gábor: Recenzió: Fehér Márta és Békés Vera, szerk. 2005. Tudásszociológia szöveggyűjtemény. Budapest: Typotex. 376. old., Magyar Tudomány, 2006, (január),, 2006
Zemplén Gábor: Fejezetek: 4-5 ill. 10-11, The History of Vision, Colour, & Light Theories - Introductions, Texts, Problems. szerk. Grasshoff, G., Lampert, T. és Nickelsen, K., Bern Studies in the History and Phil, 2004
Zemplén Gábor: Newton's rejection of the modificationist tradition, In Form, Zahl, Ordnung. Studien zur Wissenschafts- und Technikgeschichte, szerk. Seising, R., Folkerts, M. és Hashagen, U. Franz Steiner Verlag, Stuttgart. 481-502, 2004
Margitay Tihamér: ''A tudományelmélet és a tudománytörténet viszonya ismeretelméleti szempontból'', Fehér M., Zemplén G. és Binzberger V. (szerk.): Értelem és történelem. Budapest: L'Harmattan Várható megjelenés 2006., 2006
Tanács János: "Van-e a felfedezhetőségnek szemantikája", Fehér M., Zemplén G. és Binzberger V. (szerk.): Értelem és történelem. Budapest: L'Harmattan Várható megjelenés 2006., 2006
Zemplén Gábor: Vakon vagy üresen – a tudományos viták reprezentációja a tudományfilozófiában és tudománytörténetben, Fehér M., Zemplén G. és Binzberger V. (szerk.): Értelem és történelem. Budapest: L'Harmattan Várható megjelenés 2006., 2006
Back »