Taking care of Mikola-inheritage  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37624
Type K
Principal investigator Sipőcz, Katalin
Title in Hungarian A Mikola-hagyaték gondozása
Title in English Taking care of Mikola-inheritage
Panel Linguistics
Department or equivalent Department of Finno-Ugrian Philology (University of Szeged)
Participants Dolovai, Dorottya
Kozmács, István
Mészáros, Edit
Wagner-Nagy, Beáta
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 5.520
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
„A Mikola-hagyaték gondozása” c. kutatási program három területre irányult. (1) Mikola Tibor 1997-ben védte meg akadémiai doktori értekezését, melyben a szamojéd nyelvek történetét tárgyalta. E munkája nem jelent meg nyomtatásban. A kéziratot németre fordíttattuk, majd alapos szerkesztési munkálatokat követően megjelentettük. Tibor Mikola: Studien zur Geschichte der samojedischen Sprachen, aus dem Nachlass herausgegeben von Beáta Wagner-Nagy = Studia-Uralo-Altaica 45, SZTE Finnisch-Ugrisches Institut, Szeged, 175.pp.; ISBN 963 482 679 2 (2) A négyéves program során Wagner-Nagy Beáta elkészítette a nganaszan nyelv morfológiai elemző szótárát. A szótár elektronikus formában készült el, a DB-creator program segítségével használható, alkalmas fonetikai, morfológiai és szintaktikai kutatások végzésére. Mivel jelenleg ez a legteljesebb nganaszan szótár, így lexikai vizsgálatokra is felhasználható. Elektromos formában CD-n terjeszthető, és szerzője tervezi nyomtatott formában való megjelentetését is. (3) Mikola Tibor több évtizedes oktatói munkája során mindig tartott általános uralisztikai tárgyú kurzusokat. E kurzusok tematikáját, valamint Mikola Tibornak a témákhoz kapcsolódó publikációit felhasználva Uralisztika c. oktatási segédanyagot készítettünk, mely mind a magyar szakosok, mind a finnugor szakos hallgatók képzésében hasznosítható. A könyv megjelenése 2006 nyarán várható.
Results in English
The project targeted three fields. 1. Prof. Tibor Mikola defended his academic dissertation in 1997. Before the start of the project, the work was unpublished. We had the manuscript translated into German, and after a careful edition it was published. (Tibor Mikola: Studien zur Geschichte der samojedischen Sprachen, aus dem Nachlass herausgegeben von Beáta Wagner-Nagy = Studia-Uralo-Altaica 45, SZTE Finnisch-Ugrisches Institut, Szeged, 175. Pp.; ISBN 963 482 679 2) 2. Beáta Wagner-Nagy compiled a Nganasan morphological dictionary during the 4-year program. The dictionary is available in electronic form, its use is supported by DB-creator software and suitable for fonetical, morphological and syntatical research. As this is the most up-to-date Nganasan dictionary, it can be used for lexical investigations. It is available on CD in digital form and the author is planning to publish it, too. 3. Tibor Mikola gave lectures on Uralistics incessantly during his whole carrier. The staff of the Finno-Ugric Dept. of SZTE compiled a course book for students studying Hungarian or Finno-Ugric linguistics using the thematics of Mikola’s courses as well as his publications related to these topics.
Full text http://real.mtak.hu/282/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Sipőcz Katalin: A magyar mint finnugor nyelv, A magyar nyelv kézikönyve. szerk.: Kiefr Ferenc. Akadémiai Kiadó. Bp., 2003
Sipőcz K: Melléknevek vagy főnevek a vogul színnevek?, NyK 100, 264-280, 2003
Wagner-Nagy B (ed.): Chrestomathia Nganasanica, SUA Supplementum 10, 2002
Wagner-Nagy B: Megjegyzések a nganaszan klitikumokról, Mikola-konferencia 2002, (ed. Mészáros E - Szeverényi S - Wagner -Nagy B) SzTE Finnugor Tanszék pp. 131-140, 2004
Wagner-Nagy B: Wort- und Silbenstruktur im Protosamojedischen, FUM 26-27. pp. 87-108, 2004
Wagner-Nagy B: A tárgy jelölésének néhány kérdése a nganaszanban, BUM 3. MTA Nyelvtud. Int. (ed.) Oszkó-Sipos pp. 152-163, 2003
Wagner-Nagy B: Szótagfűzési szabályok a protoszamojédban, Permiek, finnek, magyarok. Írások Szíj Enikő 60. születésnapjára = Uralisztikai Tanulmányok 14. Budapest, pp. 451-457, 2004
Wagner-Nagy B - Várnai Zs: Harmóniajelenségek a nganaszanban, NyK 100, pp. 321-337, 2003
Wagner-Nagy B: A nganaszanok, http://fu.nytud.hu/hivnga.htm, 2002
Kozmács I: Adalékok a inchoatív/kauzatív igepárok tipológiájához az udmurt alapján, Mikola-konferencia 2002. (ed. Mészáros e - Szeverényi S - Wagner-Nagy B) SzTE Finnugor Tanszék, Szeged, pp. 85-90, 2004
Dolovai D: A vogul többszörös műveltető szerkezetek szemantikai vizsgálata, Mikola-konferencia 2002, (ed. Mészáros E - Szeverényi S - Wagner-Nagy) SZTE Nyelvtudományi Tanszék, Szeged, pp. 41-49, 2004
Mikola T: Studien zur Geschichte der samojedischen Sprachen. Aus dem Nachlass herausgegeben von Beáta Wagner-Nagy, Studia Uralo-Altaica 45, Szeged, pp. 175, 2004
Wagner-Nagy Beáta: Konstituentennegation im Nganasanischen, Mikola-konferencia 2004, 127-136., 2003
Back »