Alapkutatás a hazai Duna-ártér és Dráva-mellék erdeinek összehasonlító-cönológiai vizsgálatához, tekintettel a térség természetvédelmi célú rekonstrukciójára  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37632
típus K
Vezető kutató Kevey Balázs
magyar cím Alapkutatás a hazai Duna-ártér és Dráva-mellék erdeinek összehasonlító-cönológiai vizsgálatához, tekintettel a térség természetvédelmi célú rekonstrukciójára
Angol cím Comparative phyto-sociological research of the forests of home Duna flood-area and Drava plains regarding to the possibilities of the forest restoration in the region
zsűri Ökológia és evolúció 1
Kutatóhely Biológiai Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Csete Sándor
Dénes Andrea
Juhász Magdolna
Ortmann-né Ajkai Adrienne
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.700
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A hazai Duna- és Dráva-ártér bejárása teljes hosszában megtörtént, s kb. 1200 cönológiai felvétel készült. Ezek többsége a síksági tölgy-kőris-szil ligetekből és gyertyános-tölgyesekből, kisebb része fűzligetekből, fehér nyárligetekből, égerligetekből és száraz tölgyesekből származik. E felmérések során néhány új asszociáció leírására került sor: fekete galagonya-cserjés, ártéri gyertyános-tölgyes, homoki gyertyános-tölgyes, lösz gyertyános-tölgyes, kiszáradó kavicson fejlődő gyertyános-tölgyes, zárt lösztölgyes. A Szigetközben a Duna szlovákiai elterelésének hatását is vizsgáltuk: 6 fás társulásban bekövetkezett változásokat. 15 fás társulás 41 szubasszociációjából 5-5 talajmintát küldtünk laboratóriumba, így összesen 205 talajminta elemzésére került sor. A hagyományos cönológiai felmérések mellett a Dráva mentén monitoring-vizsgálatokat is végeztünk.
kutatási eredmények (angolul)
The wandering of the native Danube-Drava's floodplain in entire length has been carried out and about 1200 coenological records have been made. Most of them come from the oak, ash, elm groves of the plain and horn beamed-oak, the miner apart of willow groves, white poplar groves, alder groves and of dry oak groves. In course of the observation some new associations have been described: black hawthorn shrubs, floodplain-horn beamed-oaks, sand-horn beamed-oaks, loess-horn beamed-oaks. In the Szigetköz impact of the diversion of the Danube in Slovakia has been studied: the changes which occurred in woody phytosocialisation. We have sent ground-sample of 41 subassociations of 15 woody phytosocialisation to laboratory, so there has been a dissection of 205 ground-samples altogether. Besides the traditional coenological assessments along the River Dráva monitoring-analyzations have been carried out, too.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/285/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
KEVEY B.: A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Szigetköz ligeterdeire., In: Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát- medencében V. Pécs, 2002. március 8-10. (Összefoglalók), pp.: 63., 2002
KEVEY B.: A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső- Szigetköz fekete nyárligeteire (Carduo crispi-Populetum nigrae), In: Hittel és alázattal. Köszöntő kötet Horvát Adolf Olivér ocist 95. születésnapjára (szerk.: STIRLING J.) Pécs, 2002, pp. 181-200., 2002
KEVEY B.: A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső- Szigetköz csigolya bokorfüzeseire (Rumici crispi- Salicetum purpureae KEVEY in BORHIDI-KEVEY 1996)., In: Magyar botanikai kutatások az ezredfordulón. Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére (szerk.: SALAMON- ALBERT É.) Pécs, 2002, pp. 415-429., 2002
KEVEY B.: A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső-Szigetköz tölgy-kőris-szil ligeteire (Pimpinello majoris-Ulmetum KEVEY in BORHIDI- KEVEY 1996)., Kanitzia 9 (2002): 227-249., 2002
KEVEY B.: A növényvilág. - In: Duna-Dráva Nemzeti Park (szerk.: LEHMANN A.)., Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2002, pp. 134-196., 2002
KEVEY B.- HIRMANN A.: ''NS'' számítógépes cönológiai programcsomag., In: Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében V. Pécs, 2002. március 8-10. (Összefoglalók), pp.: 74., 2002
KEVEY B. - TÓTH V.: A Baranyai-Dráva-sík fehér nyárligetei (Senecioni sarracenici-Populetum albae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996)., Natura Somogyiensis 9: 47-62., 2006
KEVEY B.- KIRÁLY G.: A Scrophularia scopolii HOPPE magyarországi elterjedése., In: Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében V. Pécs, 2002. március 8-10. (Összefoglalók), pp.: 19-20., 2002
KEVEY B.- KIRÁLY G.: A Scrophularia scopolii HOPPE magyarországi elterjedése., Kitaibelia 7/2 (2002): 147-156., 2002
KEVEY B.: Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VIII., Bot. Közlem. 88 (2002): 95-105., 2002
KEVEY B.: (2003): Fragmentális gyertyános- tölgyesek (Querco robori-Carpinetum SOÓ et PÓCS in SOÓ 1957 em. SOÓ 1980) a Körös-vidéken., Folia Comloensis 12 (2003): 79-92., 2003
KEVEY B.- BUZÁSSY B.: A Körös menti keményfás erdők természetvédelmi problémái., Folia Comloensis 12 (2003): 93-102., 2003
KEVEY B.- POZSONYI K.: A Digitalis lanata EHRH. magyarországi elterjedése., Kitaibelia 8/1 (2003): 117-130., 2003
KEVEY B.: A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső-Szigetköz fehér fűzligeteire (Leucojo aestivi-Salicetum albae KEVEY in BORHIDI-KEVEY 1996)., Kitaibelia 9/1 (2004): 173-186., 2004
KEVEY B.: KEVEY B. (2004): A Duna szlovákiai elterelésének hatása az Alsó-Szigetköz csigolya bokorfüzeseire (Rumici crispi-Salicetum purpureae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996)., Bot. Közlem. 90 (2004): 1-18., 2004
KEVEY B.: Dél-Dunántúl fokozottan védett növényei., Kitaibelia 9/1 (2004): 67-83., 2004
KEVEY B.: A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső- Szigetköz mandulalevelű bokorfűzeseire (Polygono hydopiperi-Salicetum triandrae KEVEY in BORHIDI-KEVEY 1996)., Acta Óváriensis 45 (2003): 137-154., 2004
KEVEY B.: A park és a Szigetköz., Lélegző örökségünk (szerk.: NAGYNÉ MAJOROS Gy.). Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület, Mosonmagyaróvár, pp. 23–30., 2004
KEVEY B.: A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső- Szigetköz fehér nyárligeteire (Senecioni sarracenici-Populetum albae KEVEY in BORHIDI- KEVEY 1996)., Kanitzia 12 (2004): 177-195., 2005
KEVEY B.: Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez IX., Bot. Közlem. 91 (2004): 13-23., 2005
KEVEY B.: A Csepel-sziget tölgy-kőris-szil ligetei (Scillo vindobonensis-Ulmetum)., Bot. Közlem. (in press)., 2007
KEVEY B.: A Dél-Mezőföld homoki gyertyános-tölgyesei (Querco robori-Carpinetum)., Kitaibelia (in press)., 2007
KEVEY B.: Kisalföld. A növényzet., In: Magyarország az ezredfordulón (szerk.: FEKETE G. & VARGA Z.). Magyarország tájainak növény- és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, pp. 199-227., 2006
CSETE S. - KEVEY B.: Közösségi és populációs szintű monitoring vizsgálatok termőhelyi változások detektálására (Dráva-monitoring), MTA Pécsi Területi Bizottság Botanikai Munkabizottság, Pécs, 2004. november 4., 2005
KEVEY B., FERENCZ L. és TÓTH I.: A hazai Alsó-Duna-ártér fekete galagonya-cserjései (Laucojo aestivi-Crataegetum nigrae)., Kanitzia 14: 207-239., 2006
KEVEY B.: A Somogyi-Dráva-ártér tölgy-kőris-szil ligeterdei., Somogyi Múz. Közlem. 17: 3-13, 2007
KEVEY B.: A Baranyai-Dráva-sík gyertyános-tölgyesei (Circaeo-Carpinetum), Janus Pannonius Múz. Évk. (in press.)., 2007
KEVEY B.: A hazai Mura-ártér gyertyános-tölgyesei, Kanitzia 15 (in press.)., 2007
KEVEY B.: Déldunántúl természeti értékei 1. Fokozottan védett növények (ed. 2.)., Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, Pécs (in press)., 2007
KEVEY B.: A Zákányi-dombok gyertyános-tölgyesei (Anemoni trifoliae-Carpinetum), Natura Somogyiensis 10 (in press.)., 2007
KEVEY B.: A Somogyi-Dráva-ártér gyertyános-tölgyesei (Circaeo-Carpinetum BORHIDI 2003 em. KEVEY hov loco), Somogyi Múz. Közlem. 17: 14-24, 2007
KEVEY B.: A Baranyai-Dráva-sík tölgy-kőris-szil ligetei (Fraxino pannonicae-Ulmetum), Natura Somogyiensis 10 (in press.)., 2007
FEKETE G., BORHIDI A., MOLNÁR Zs., KUN A., KEVEY B. és KIRÁLY G.: A hazai természetes növényzet várható változásai az elkövetkezendő 50 évben, tekintettel a klíma- és a tájhasználat-változás okozta átalakulásokra., In: FEKETE G. és VARGA Z. (szerk.): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ, Pudapest, pp. 409-419., 2006
JUHÁSZ M. - DÉNES A.: Biomonitoring of alluvial willow forests - Ártéri fűzligetek monitoring vizsgálata., Natura Somogyiensis 7: 11-18., 2005
JUHÁSZ M.: A somogyi Dráva-ártér növényzete., In: Sallai Z. (szerk.): A Drávai táj természeti értékei. Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Túrkeve, pp. 20-28., 2004
ORTMANN-NÉ AJKAI A.: A baranyai Dráva-sík növényzete., In: Sallai Z. (szerk.): A Drávai táj természeti értékei. Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Túrkeve, pp. 8-19., 2004
DÉNES A. - ORTMANN-NÉ AJKAI A.: A Dráva baranyai holtágai 2. Vegetációtérképek., Natura Somogyiensis 9: 27-38., 2006
JUHÁSZ M. - DÉNES A.: Biomonitoring of alder swamp forests., Natura Somogyiensis 9: 39-46., 2006
vissza »