Személyiség, országegység és kollektív identitás /II. Rákóczi Ferenc Confessio peccatoris című műve és világa 1676-1735/  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37638
típus K
Vezető kutató R. Várkonyi Ágnes
magyar cím Személyiség, országegység és kollektív identitás /II. Rákóczi Ferenc Confessio peccatoris című műve és világa 1676-1735/
Angol cím Personality, Unity of the Country, and Collective Identity /Ferenc II. Rákóczi`s Confessio peccatoris and his World 1676-1735/
zsűri Történelem
Kutatóhely Történeti Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Dénesi Tamás
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.312
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. II.Rákóczi Ferenc Confessio peccatoris című 600 oldalas latin művének kritikai kiadásra előkészítése. Feltárásra kerültek a műben felhasznált egykorú magyar és latin szövegek, tisztázásra a történeti hitelesség kérdése, toposz-, szimbolum-, és értékrendszere. Historiográfiai jelentőségű a párizsi Bibliothèque nationale de France kézirattárában őrzött eredeti kézirat első ízben történt megvizsgálásából leszűrt eredmények. Sikerült elhelyezni a művet Európa adott korszakának irodalmi alkotásai között. A kézirat történetére vonatkozó újabb dokumentumok új kutatási irányt nyitottak a magyar történelem európai beágyazottságának és a személyiség jobb megismerésének történetéhez. 2. Kimutatást nyert, hogy a török hatalom visszaszorítása után a másfél évszázadon át három részre osztott ország egységét a hosszabbtávú fejlődés kohéziós tényezői,az anyanyelv, a tágan kultúra, a szokásrendek, a vallási tolerancia, etnikai, társadalmi ellentétek feloldása, s a Kárpát–medence gazdasági, ökológiai működőképessége teremtette meg. 3. A szabadságharc államrendszerével és külkapcsolataival Rákóczi a közép–európai konföderációt mint az európai hatalmi egyensúly stabilizáló tényezőjét kívánta megvalósítani az európai békerendszerbe illeszkedve. 4. A kutatás eredményei hazai és nemzetközi konferenciákon és egyetemi előadásokban ismertetve hozzájárultak a korszerű nemzeti hagyományok és a magyar történelem európai jelenlétének jobb megismertetéséhez.
kutatási eredmények (angolul)
1. Confessio peccatoris written by F.II. Rákóczi, a manuscript in Latin, of 600 pages, has been prepared for a definitive edition. Contemporary texts in Hungarian and Latin used in Rákóczi’s work have been investigated,as also the problem of ts historical authenticity, and the system of its topoi, symbols and values has been clarified. The first close examination of the original manuscript kept in the manuscript collection of the Bibliothèque Nationale de France has produced results of historiographical significance. 2 .It has been pointed out that after the repulsion of Turkish power the unity of the country divided for a century and a half into three parts was re-established by means of the cohesive factors of long-term development,i.e. the mother tongue, culture in a broad sense of the word, religious toleration, the solution of ethnic and social conflicts, and the oeconomic functioning of the Carpathian Basin. 3. With the help of the political system of the insurrection and its foreign relations, Rákóczi intended to realize the Central – European Confederation as a stabilizing factor of the European balance of powe within the context of the European peace treaty. 4. The results of the research made public at cenferences held in Hungary and abroad, and set forth in university lectures, have contributed to the better understanding of the up-to-date national traditions and the European presence of Hungarian history.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/287/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
R. Várkonyi Ágnes: A Közép- Európa országainak konföderáció kísérletei Rákóczi államában(kézirat, megjelenés előtt), A 2003 szeptember 16-án a párizsi Magyar Intézetben Magyarok és Európa Rákóczi korában címmel rendezett nemzetközi konferencián elhangzott előadás kibővített változata., 2007
Seres István: Thököly Imre emigráns katonaságának tisztikara Törökországban a karlócai béketárgyalások idején (1698-1699)., In: Hadtörténelmi Közlemények, 118. évf. (2005), 3. sz., 424.-500. old., 2005
R.Várkonyi Ágnes: ''Nemcsak a nemzetnek, az egyetemes Európának, Rákóczi tanácsülései Miskolcon, 1704,1706., 2004
R.Várkonyi Ágnes és Kis Domokos Dániel: A Rákóczi-szabadságharc. Források, A tudományos megismerés útjai , A történeti kép változásai 1703-1711., Budapest, Osiris kiadó, 811 old., 2003
R.Várkonyi Ágnes: Sáros vármegye főispánja (A beiktatástól a döntésig) 1694-1696, Povstanie Frantiska II. Rákócziho 1703-1711 (v novsom priblízeni). Szerk. Kónya Péter. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis. 8.-26. old., 2005
R.Várkonyi Ágnes: Befejezetlen történelem.Áttekintés a Rákóczi szabadságharc történetírásáról és vitáiról 1707-2003., In: A Rákóczi-szabadságharc (Bp., 2004), szerk. R. Várkonyi Ágnes és Kis Domokos Dániel (ld. fent)., 2004
R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc és a jezsuiták, 1681-1720. (A Responsio szerzőségének kérdéséhez.), In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiadványa: sajtó alatt). Szerk. Szilágyi Csaba. 163.-189. old., 2006
R.Várkonyi Ágnes: Az országegyesítés évszázada: 1606-1699, Kiadónál, kiadás előtt, 2007
R.Várkonyi Ágnes: Tradíció és innováció a kora újkori Közép-Európa udvari kultúrájában, Idővel paloták... Magyar udvari kultúra a 16-17. században (Bp. 2005), szerk. G. Etényi Nóra és Horn Ildikó: 60.-113. old., 2005
R.Várkonyi Ágnes: Rákóczi állama és az európai hatalmi egyensúly, In: Rákóczi (Sárospatak, 2004), szerk. Grüll Tibor. A Kossuth Egyetem kiadásában., 2004
R.Várkonyi Ágnes: "Ha Indiáig bújdosnak is, visszahozzuk őket." Rákóczi és a jeszuiták néhány kérdéséhez., In: Szörényi László Emlékkönyv. Kiadás előtt., 2006
R.Várkonyi Ágnes: Rákóczi Sárospatakon., In: A 800 éves város Patak (Sárospatak, 2005), szerk. Tamás Edit. 47.-68. old., 2005
R.Várkonyi Ágnes: "Nemcsak a nemzetnek, az egyetemes Európának..." - Rákóczi tanácsülései Miskolcon., In: A Rákóczi-szabadságharc dokumentumai (Miskolc, 2004). 9.-38. old., 2004
R.Várkonyi Ágnes: Lengyelország és az ''európai hatalmi egyensúly'' II. Rákóczi Ferenc politikájában., In: Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére. Monumenta Historica Budapestiana XIV (Budapest, 2005). Szerk. Erdei Gyöngyi és Nagy Balázs., 2005
R.Várkonyi Ágnes: Kompromisszumoktól a szabadságharcig., In: Hadtörténelmi közlemények, 116. évf. (2003), 3-4. sz., 696.-713. old., 2003
R.Várkonyi Ágnes: Közép-Európa II. Rákóczi Ferenc politikájában., In: A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa. I-II. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évfordulójára (Sárospatak, 2003). I. kötet, 7.-24. old., 2003
R. Várkonyi Ágnes: Thököly politikája és Magyarország esélyei a hatalmi átrendeződés idején., In: Hadtörténelmi közlemények, 118. évf. (2005), 3. sz., 363.-392. old., 2005
R. Várkonyi Ágnes és Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc (1676-1735). Az újabb kutatások eredményeivel bővített III. kiadás., Budapest: Osiris Kiadó., 2004
R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc: Confessio Peccatoris. Kritikai kiadás., Munka folyamatban. 1200 számozott oldal., 2008
R. Várkonyi Ágnes: A Rákóczi-szervezkedés, 1698-1700. Harminckét ismeretlen Rákóczi-levél és más források alapján., Munka folyamatban., 2007
R. Várkonyi Ágnes: A rácok autonómiája és Rákóczi közép-európai politikája., Kézirat a szerzőnél., 2007
Kis Domokos Dániel: Bujdosás és hazatérés, értékmentés és beilleszkedés a Rákóczi-szabadságharc után: Szathmári Király Ádám, a fejedelem bujdosótársa (1711-1717) és a protestánsok követe (1736)., PhD disszertáció, ELTE BTK, Történelemtudományok Doktori Iskola (témavezető: R. Várkonyi Ágnes, védés: 2005 VI. 2). Kiadás előtt., 2007
Kis Domokos Dániel: A Szathmári Király-család a Rákóczi-szabadságharc idején, és szerepe a XVIII. században., In: Szülőföldünk, 31. évf. (Miskolc, 2004), 38.-42. old., 2004
Kis Domokos Dániel: Szathmári Király Ádám hazatérése., In: Szülőföldünk, 31. évf. (Miskolc, 2004), 54.-65. old., 2004
Kis Domokos Dániel: Bujdosók Magyarországon a Rákóczi-szabadságharc alatt (1707-1711)., In: Studia Caroliensia, 3.-4. évf. (Budapest ,2004), 241.-252. old., 2004
G. Etényi Nóra: Közzétett sikerek, eltitkolt kudarcok. Politikai propaganda a XVII. század végén. Hegyaljától a Tiszaháti-felkelésig, 1697-1703., In: Hadtörténelmi közlemények, 116. évf. (2003), 3.-4. sz., 670.-691. old., 2003
G. Etényi Nóra: A Rákóczi-szabadságharc hírei a Német-római Birodalom nyilvánossága előtt., In: A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa. I-II. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évfordulójára (Sárospatak, 2003). I. kötet, 109.-135. old., 2003
G. Etényi Nóra: Az első amerikai hetilap tudósításai a Rákóczi-szabadságharcról., In: R. Várkonyi Ágnes és Kis Domokos Dániel szerk., A Rákóczi-szabadságharc (lásd ott). 503.-508. old., 2003
Siptár Dániel: ''Sine nobis de nobis'' - A békekötés mint a Rákóczi-szabadságharc kirobbanásának oka és célja., In: A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa. I-II. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évfordulójára (Sárospatak, 2003). II. kötet, 217.-242. old., 2003
R. Várkonyi Ágnes: „Ad perpetuam rei memoriam”Rákóczi államáról, Magyar Tudomány 6, 699-712.old., 2003
R. Várkonyi Ágnes: Ráday Pál és a Közép-Európai konföderáció terve., In Ráday Pál és a Rákóczi szabadságharc. Akadémiai kiadó, 2005, 57-70.old., 2005
R. Várkonyi Ágnes: Hazatérés, Európába.Rákóczi és bujdosótársai hamvainak hazaszállítása és fogadása., Magyar Tudomány, 2006 októberi szám, 2006
R. Várkonyi Ágnes: A "Rác nemzet" és a Közép-Európai konföderáció II. Rákóczi Ferenc politikájában, Acta Acad.Paed.Agriensis.Sectio Historiae XXXVI(2007) 126, 105-126. old., 2007
R. Várkonyi Ágnes: Theatrum Historiae – Theatrum Battyányiae, In: A Batthyányak évszázadai.Körmend-Szombathely, 2006
R. Várkonyi Ágnes: ''The Common Cause of Europe'', The Hungarian Quarterly 171 vol 44 Autumn, 101-111., 2003
R. Várkonyi Ágnes: Confessio karácsonyi elmélkedése(kézirat, megjelenés előtt), Köpeczi Béla Emlékkönyv. S.a., 2007
R. Várkonyi Ágnes: A kiválaszott gyermek. A Confessio peccatoris Hercules szimboluma és forrása(kézirat, megjelenés előtt), Péter Katalin Emlékkönyv s.a, 2007
R. Várkonyi Ágnes: A kolozsvári Porta Triumphalis. A hatalom szimbólumai (kézirat, megjelenés előtt), Szilasy-Emlékkönyv .Szerk Zombori István- Szilágyi Csaba, 2007
R. Várkonyi Ágnes: Királyi ajándék (A XVII. század államelméletéhez), Sahin - Tóth Emlékkönyv. Szerk. Oborni Teréz( megjelenés előtt), 2007
R. Várkonyi Ágnes: A történeti hitelesség Rákóczi Vallomásaiban, kézirat, megjelenés előtt, 2007
KIS Domokos Dániel: Szathmáry Király Ádám naplója és Rákóczi Confessio peccatoris c. művének összehasonlító vizsgálata(tanulmány), kézirat, 2007
R. Várkonyi Ágnes: Törvény a garanciális békekötésről a szécsényi országgyűlésen., A garanciális béke előzményei a 17.századi magyar és nemzetközi politikában és az angol holland közvetítés ) Megjelenés előtt, 2007
R. Várkonyi Ágnes: Rákóczi és a katolikus egyház, Kézirat (2006), 2007
vissza »