Silyl amides, silyl esters and related compounds. Synthesis, reactions and investigation of molecular structure by spectroscopyc, X-ray diffraction and quantum chemical methods.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37658
Type K
Principal investigator Pongor, Gábor
Title in Hungarian Szilil-amidok, szilil-észterek és rokonvegyületeik szintézise, reakciói és molekulaszerkezetének vizsgálata spektroszkópiai, diffrakciós és kvantumkémiai módszerekkel
Title in English Silyl amides, silyl esters and related compounds. Synthesis, reactions and investigation of molecular structure by spectroscopyc, X-ray diffraction and quantum chemical methods.
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Institute of Chemistry (Eötvös Loránd University)
Participants Knausz, Dezso
Kolos, Zsuzsanna
Magyarfalvi, Gábor
Mörtl, Mária
Rohonczy, János
Szalay, Roland
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 4.700
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
1. Kísérleti és elméleti módszerekkel módszerekkel bizonyítottuk, hogy a karbamidsav szililésztereiben a szilíciumatom a karbonil oxigénnel téren keresztüli kölcsönhatásban vesz részt. Hasonló Si...O, ill. Si...N téren keresztüli kölcsönhatásokat más szilil-észterekben és szilil-amidokban is kimutattunk. Nukleofil szubsztitúciós reakciókra érvényes reaktivitási modellt állítottunk fel, mely a „szililező potenciál” becslésére alkalmas. 2. A szakirodalomban először alkalmaztuk a skalárszorzatot a kísérleti és számított rezgési színképek hasonlóságának numerikus jellemzésére, melynek használhatóságát a szintetikus kémiában is bemutattuk. 3. Magic Angle Spinning mérőfej házilagos átalakítására - és azon ellenőrző mérések kivitelére - került sor. Alacsony o.p.-jű boro-vanadofoszfát üvegeket állítottunk elő, melyeket NMR-es mérésekkel jellemeztünk. 4. Egy Jahn-Teller effektusról írt tanulmányban rámutattunk egy olyan esetre, melyet az eredeti közlemény nem vizsgált. 5. Elméleti módszerekkel vizsgáltuk a karbo-nitrének IR színképeit, későbbi kísérleti vizsgálatok céljával. 6. Kutatást kezdeményeztünk az SQM eljárás figyelembevételére a VCD színképek számításában. 7. Vizsgáltuk karbamidsav szililészterek reakcióit oxovegyületekkel., továbbá előállítottunk N,N-dialkil-ditiokarbamidsav trimetilszililésztereket. 8. A szililezett savamidok szililezőképességének vizsgálatát kiterjesztettük a gyűrűs dikarbonsav-imidekre is.
Results in English
1. A through-space interaction existing between the silicon and the carbonyl-oxygen atoms in silylcarbamates has been proven by experimental and theoretical methods. Similar Si...O and Si...N through-space interactions have been found in various silyl-esters and -amides. On this basis a reactivity model has been developed which is suitable for the prediction of the silylating potential. 2. The investigation of the scalar product has been proposed in order to characterize numerically the proximity of experimental and calculated IR (vibrational) spectra for the first time in the literature; its use has been shown in preparative chemistry as well. 3. A specially modified Magic Angle Spinning NMR probe has been constructed. Boro-vanadophosphate glasses have been synthesized and were characterized by the modified NMR probe. 4. In a monograph we have explained a case of the Jahn-Teller effect which was not considered in the famous original paper. 5. We have calculated the IR spectra of some carbo-nitrenes by theoretical methods for further experimental investigations. 6. The project lead initiated research work for the consideration and implementation of the SQM procedure in the field of VCD spectra. 7. We have investigated the reactions of silyl-carbamates with oxo-compounds, and synthetized various trimethylsilyl N,N-dialkyl-dithiocarbamates. 8. The silyl-amide research has been generalized for of cyclic dicarboxylic imides as well.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=37658
Decision
Yes

 

List of publications

 
Zs. Kolos, E. Kovács, D. Knausz, J. Rohonczy, Gy. Tarczay, G. Pongor: Halogenated silyl-carbamates as silylating agents. Comparative theoretical studies and preparation, The 14th International Symposium on Organosilicon Chemistry Würzburg: 2005, P144, 2005
Kovács G., Rohonczy J.: Hardware Modification of a 7 mm MAS NMR Probe to a Single Crystal Goniometer, közlésre elfogadva Solid State Magnetic Resonance xxx: xxx-xxx, 2006
Navarro A; López González JJ; Garcia Fernández A; Laczik I; Pongor G: Structural and vibrational study of isochroman, Chemical Physics 313: 279-291,, 2005
Kolos Zs; Pongor G; Laczik I; Rohonczy J; Magyarfalvi G; Knausz D: Comparative structural and spectroscopic studies on 1,3-bis(trimethylsilyl)imidazolin-2-one and its 4,5-benzo-derivative, In: XXth International Conf. on Organometallic Chemistry, Corfu: 2002. P46, 2002
Pongor G; Pilbáth A; Kolos Zs; Knausz D: Theoretical prediction of the silylating power of halogenated silyl-carbamates, XXth International Conf. on Organometallic Chemistry, Corfu: 2002. P47, 2002
Mörtl M; Csámpai A; Magyarfalvi G; Knausz D: Ferrocenyl enamines, XXth International Conf. on Organometallic Chemistry, Corfu: 2002. P324, 2002
Szigyártó I; Mörtl M; Knausz D: Preparation and structure of some cyclic dimethyl- and diphenylpolyethyleneglycol silanes and their thio analogues, XXth International Conf. on Organometallic Chemistry, Corfu: 2002. P45, 2002
Szalay R; Harmat V; Magyarfalvi G; Pongor G; Knausz D: Study of the silylating efficiency of some silylated carboxamide derivatives, XXth International Conf. on Organometallic Chemistry, Corfu: 2002. P44, 2002
Kardon F; Mörtl M; Knausz D: Szililkarbamidátok felhasználása iminek előállítására, VIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár: 2002. pp. 136-138, 2002
Pongor G; Kolos Zs; Rohonczy J; Knausz D: Izokarbamidok szililszármazékainak elméleti és kísérleti szerkezetvizsgálata, VIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár: 2002. pp. 247-249, 2002
Csákvári B; Pongor G: Az elektronhiányos cluster-rendszerek kutatásának újabb irányzatai és alkalmazásuk a fullerénkutatásban, In: Csákvári B (ed) A kémia újabb eredményei, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003. pp. 9-111., 2003
Pongor G; Eőri J; Mörtl M; Knausz D: Karbo-alkil/alkoxi-, karbo-szilil/sziloxi- és karboamino-nitrének stabilitásának kvantumkémiai vizsgálata, IX. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár: 2003. pp. 47-49, 2003
Kardon F; Mörtl M; Nagy Z; Knausz D: Kísérletek vegyes karbamidsav, tiokarbamidsav anhidridek előállítására, IX. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár: 2003. pp. 255-257., 2003
Kardon F; Mörtl M; Knausz D: Reactions of different silylcarbamates with ketones, 4th International School of Organometallic Chemistry, Camerino: 2003. p. 59, 2003
Szalay R: Szililezett karbamidszármazékok szililezőképességének vizsgálata, MTA Szervetlen és Fémorganikus Kémiai Munkabizottság előadóülése, Pécs: 2003. (előadás), 2003
Mörtl M; Pongor G: Nitrének generálása szililezett savamidokból és stabilitásuk kérdései, MTA Szervetlen és Fémorganikus Kémiai Munkabizottság előadóülése, Pécs: 2003. (előadás), 2003
Kardon F: Szililkarbamátok felhasználása iminek előállítására, MTA Szervetlen és Fémorganikus Kémiai Munkabizottság előadóülése, Pécs: 2003. (előadás), 2003
Pongor G; Kolos Zs; Szalay R; Knausz D: Pseudo-pentacoordination in silylcarbamates: structure-based prediction of silylating power, Journal of Molecular Structure (THEOCHEM) 714: 87-97, 2005
Szalay R; Pongor G; Harmat V; Böcskei Zs; Knausz D: Surprisingly great difference in reactivity depending upon the ring size: solvolysis and molecular structure study of some N-trimethylsilylated cyclic ureas, Journal of Organometallic Chemistry 690: 1498-1506, 2005, 2005
Mörtl M; Knausz D; Kardon F: Karbamidsav és ditiokarbamidsav anhidridek ekőállítása és reakciói, X. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár: 2004. Last Minute, 2004
Rohonczy J: Új módszer a hőmérsékletfüggő NMR spektrumok kvantitatív kiértékelésére, Analitikai Vegyészkonferencia, Balatonföldvár: 2004. p. 14, 2004
Rohonczy J; Szalay Zs: Szilárd NMR spektrumok szimulációja a BRUKER TopSpin program Fit-moduljának segítségével, Analitikai Vegyészkonferencia, Balatonföldvár: 2004. p. 20, 2004
Kardon F., Mörtl M., Csámpai A., Újszászy K., Knausz D.: Reactions of N,O-bis(trimethylsilyl)-N-methoxy-carbamate with ketones, beküldve Synlett, 2006
Kolos Zs., Knausz D., Rohonczy J., Vass E., Tarczay Gy., Pongor G.: On the use of empirically corrected theoretical procedures in preparative chemistry: synthesis, spectroscopic and theoretical studies on 1,3-bis(trimethylsilyl)benzimidazol-2-one, Chemical Physics 318: 191-198,, 2005
Szalay Zs., Rohonczy J.: A multinuclear NMR study of sodium-borovanadophosphate glasses, beküldve Journal of Non-Crystalline Solids, 2006
R. Szalay, G. Pongor, V. Kudar, D. Knausz: Silylated imide derivatives: Preparation, structure and reactivity, The 14th International Symposium on Organosilicon Chemistry Würzburg: 2005, P142, 2005
Pongor G., R. Szalay, D. Knausz: Correlation between structure and silylating power: Quantum chemical study of N-carboxylic acid trimethylsilyl esters, The 14th International Symposium on Organosilicon Chemistry Würzburg: 2005, P143, 2005
Rohonczy J., Kovács G.: Determination of 31P Chemical Shielding Tensors of Na4P2O7.10H2O using Domestically Modified Commercial CP/MAS Probe, EENC 2005/EUROMAR 2005, Velthoven: MA30, p. 346,, 2005
Back »