A filozófia, a vallás és a tudomány viszonya az ókori Kínában, az újonnan felfedezett írásos források tükrében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37781
típus K
Vezető kutató Hamar Imre
magyar cím A filozófia, a vallás és a tudomány viszonya az ókori Kínában, az újonnan felfedezett írásos források tükrében
Angol cím The relation of ancient Chinese pkilosophy, religion and science as reflected in the recently discovered written sources
zsűri Kultúra
Kutatóhely Kőrösi Csoma Társaság
résztvevők Kósa Gábor
P. Szabó Sándor
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.700
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 2002 és 2005 között zajló kutatás számos eredményt hozott. Ezek egy részét már publikáltuk különféle hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban, szakkönyvekben, más részét pedig a közeljövőben kívánjuk közzétenni. Munkánk során bebizonyosodott, hogy az újonnan felfedezett írott források jelentős mennyiségű új információt nyújtanak a kínai gondolkodás különféle aspektusainak, illetve azok egymáshoz való viszonyának vizsgálatához. A kutatás feltárta az ókori kínai filozófia, vallás és tudomány számos, eddig ismeretlen régióját, és a gondolkodás e területeinek sok lényeges összefüggését. Kutatásaink egyik fontos eredménye, hogy sikerült olyan, eddig ismeretlen természetfilozófiai teóriákat rekonstruálnunk, amelyek jól kimutathatóan szoros, és intenzív kölcsönhatásban álltak a gondolkodás különféle területeivel. Ezen természetfilozófiai teóriák közé több kozmogóniai és kozmológiai elképzelés tartozik. A szóban forgó elképzelések feltárása lehetővé tette számunkra egyebek mellett a korabeli tudomány jobb megértését, megismerését. Jelentős eredménynek tekintjük, hogy sikerült minden eddiginél pontosabban meghatároznunk a korabeli gondolkodás számos fontos fogalmát, sikerült feltérképeznünk több, gondolkodástörténeti szempontból alapvető jelentőségű terminus jelentéstartalmát. Ez a munka szintén rávilágított a korabeli filozófia, vallás és tudomány számos kapcsolódási pontjára. Kutatásaink sok eredményt hoztak az ókori Kína vallási elképzeléseinek és mitológiájának tanulmányozása terén is. Sikerült rávilágítanunk a népi vallásosság (sámánizmus, exorcizmus), és a gondolkodás más területeinek több fontos összefüggésére.
kutatási eredmények (angolul)
Our research carried out between 2002 and 2005 has led to several conclusions. Some parts of our research results have already been published, some will be published in the near future. Our work has clearly demonstrated that the recently discovered written sources provide a huge quantity of new information for the research of various aspects of the ancient Chinese thinking and of the relationship between these aspects. The research has revealed many important and so far unknown theories and overlappings of the ancient Chinese philosophy, religion and science. One important result of our research is that we have reconstructed several previously unknown theories of natural philosophy which were in intensive interaction with several fields of the thinking of the time. Among these theories of natural philosophy there are several cosmogonical and cosmological ones. We are convinced that the reconstruction of these theories has led us to a better understanding of the ancient Chinese science. At the same time we have explored the scope of meaning of several important terms of the ancient Chinese thinking. This work has also shed light on many linkages of the philosophy, religion and science of the period. Our work has yield lots of results also in the research of the fields of mythology and religion. The team has discovered many connections between the popular religion (shamanism, exorcism etc.) and other fields of the thinking of the period.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/350/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kósa Gábor: Shamanism and Mythology in the ancient Chinese State of Chu, HOPPÁL MIHÁLY – KÓSA GÁBOR (eds.) 2003. Discovery of Shamanic Heritage. Budapest: Akadémiai Kiadó, 45–108., 2003
Kósa Gábor: A Dao létrehozta az Egyet. Kozmogóniai elképzelések Kínában, Tradíció (évkönyv) 2002: 141–162., 2002
P. Szabó Sándor: „Xunzi’s Theories on Human Nature in the Light of a Recently Discovered Manuscript.”, International Research on Bamboo and Silk Documents: Newsletter Vol. 4. No. 2. (August 2004) p. 9., 2004
P. Szabó Sándor: „A Halhatatlanokról szóló feljegyzések és a halhatatlanság-keresés filozófiai, vallási és tudományos háttere a koraközépkori Kínában.”, HAMAR IMRE–SALÁT GERGELY (szerk.) Filozófia és vallás a kínai középkor hajnalán. Budapest: Balassi Kiadó., 2005
P. Szabó Sándor: „Halhatatlanokról szóló feljegyzések (Shenxian zhuan)” [Fordítás], HAMAR IMRE–SALÁT GERGELY (szerk.) Filozófia és vallás a kínai középkor hajnalán. Budapest: Balassi Kiadó., 2005
Kósa Gábor: A nesztorianizmus a Tang-kori Kínában, Vigilia 2004/7: 492–503., 2004
Kósa Gábor: „Ecstatic Flight and the Realm of Light – Changes in the Estimation of Chinese Manichaeism as Mirrored in its Relationship with Shamanism., Ars Decorativa 23 (2004) 17–26., 2004
Kósa Gábor: Halandó halhatatlanok. A xian-halhatatlanság képzete a Baopuzi 2. fejezetének tükrében, HAMAR IMRE–SALÁT GERGELY (szerk.) Filozófia és vallás a kínai középkor hajnalán. Budapest: Balassi Kiadó, 2005
Hamar Imre: Mouzi eloszlatja a kételyeket, HAMAR IMRE–SALÁT GERGELY (szerk.) Filozófia és vallás a kínai középkor hajnalán. Budapest: Balassi Kiadó, 2005
P. Szabó Sándor: The term „shenming” – Its meaning in the ancient Chinese thought and in a recently discovered manuscriptgguo gudai ziran zhexue lilun, Acta Orientalia Hungaricae. Vol. 56 (2-4), (2003), 251-274, 2003
P. Szabó Sándor: Újonnan felfedezett ókori kínai szövegleletek, Hamar Imre – Salát Gergely szerk., Kínai nyelv és irodalom – Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Budapest, Balassi Kiadó, 2003. 192-204., 2003
P. Szabó Sándor: Yin yu yang shi ruhe shengchengde? – Yi tiao genju „Taiyi sheng shui” chongjiande Zhongguo gudai ziran zhexue lilun, Sarah Allan – Xing Wen (eds.), Xinchu jianbo yanjiu. Beijing, Wenwu Press, 2004. 257-270., 2004
Ecsedy Ildikó: Szimbólumok a kínai hagyományban, Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor (szerk.) Jelbeszéd az éltünk 2. Budapest: Osiris Kiadó, 27-36., 2002., 2002
Ecsedy Ildikó: Csou Ta-kuan: Feljegyzések Csen-la földjének szokásairól (ford. Ecsedy I)., Jelen János – Kuszinger Róbert Az ősi Angkor. Budapest: General Press Kiadó, 84-116., 2002., 2002
Ecsedy Ildikó: Some Remarks on the Birth of the Chinese Story, Acta Orientalia Hung. 56.2–4. (2003) 245–248., 2003
Kósa Gábor: Exorcizmus és sámánizmus az ókori Kínában, CSONKA-TAKÁCS ESZTER (szerk.) 2002. Mir-susnē-um. Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére. Budapest: Akadémiai Kiadó. 2. kötet, 806–833., 2002
Kósa Gábor: A mágikus, a szellemi és a varázslatos. A ling szó jelentésének vizsgálata a Jiuge versciklus alapján, HAMAR IMRE(szerk.) 2003. Kínai nyelv és irodalom. Tanulmányok Csongor Barnabás születésének 80. évfordulójára. [Sinológiai Műhely 4.] Budapest: Balassi K, 2003
Kósa Gábor: The Shaman and the Spirits. The Meaning of the Word 'ling' in the Jiuge poems, Acta Orientalia Hung. 56.2–4. (2003) 275–294., 2003
Kósa Gábor: A Fényküldött és a sámánnő, BIRTALAN (szerk) 2005. Bolor-un gerel. The Crystal-splendour. Essays presented in honour of Professor Kara György's 70th birthday. I–II. Budapest: ELTE, 2006
Kósa Gábor: Sámánizmus a Tang-kor előtti Kínában, HOPPÁL MIHÁLY (szerk.) Sámánok és kultúrák. Budapest: Gondolat Kiadó, 2006., 2006
vissza »