New developments in the theoretical-dogmatic system of sanctions in the administrative law  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37894
Type K
Principal investigator Nagy, Marianna
Title in Hungarian A közigazgatási jogi felelősség- és szankciórendszer elméleti-dogmatikai rendszerének fejlesztési lehetőségei
Title in English New developments in the theoretical-dogmatic system of sanctions in the administrative law
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Department of Public Administrative Law (Eötvös Loránd University)
Participants Barabás, Gergely
Fazekas, Marianna
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 4.598
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás a közigazgatási jogi felelősségi és szankciórendszert két egymást kiegészítő rendszer egységeként kezeli. Vizsgáltuk kontinentális nemzeti és a szupranacionális közigazgatási szankciókat. Javaslatot tettünk a hazai szankciórendszer objektív alapjának átértékelésére, illetve meghatároztuk a közigazgatási jogi szankciók szabályozásnak alapelveit. A közigazgatási kárfelelősség témájában elemeztük a felelősségi jogra ható nemzetközi hatásokat, és az alapvető jogintézmények változásait. A deliktuális felelősségre vonatkozóan megállapítható, hogy az Európa Tanács és az Európai Unió elvárásai nem helyettesítik, hanem kiegészítik a nemzeti szabályozásokat. A kontraktuális felelősségre vonatkozóan a service public jogintézményének változásaira, a közszerződések megszegésének feltételrendszerére és a szerződésekből fakadó jogviták eljárásjogi problémáira, valamint a szakmai kamarák etikai–szakmai felelősségéra terjedt ki a kutatás. Ennek kapcsán a kutatás egyik legfontosabb eredménye a közszolgáltatások jogi, közgazdasági elemeinek áttekintése és értékelése.
Results in English
The research deals with administrative responsibility and the system of sanctions as the unity of two complementary systems. Both continental national and supranational administrative sanctions have been examined. It was recommended that the national system of sanctions, based on objective liability be reexamined, and general rules on the regulation of Hungarian administrative sanctions have been worked out. As regarding the theme of administrative responsibility for damages, international trends governing the law of liability have been analyzed, as have the changes of general institutions. In the field of administrative torts, the expectations of the European Union and the Council of Europe do not substitute, but only complement national regulation. As regarding the contractual responsibility, research was led on the changes of the institution of „service public”, the terms and conditions of public contracts, the procedural problems of litigation in connection with public contracts. An outstanding achievement of the research is the determination, review and assessment of the legal and economical elements of public services. The research also examined the institution of ethical-professional responsibility of members of professional chambers.
Full text http://real.mtak.hu/395/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Nagy Marianna: Közigazgatási büntetőjog az Európai Unió országaiban, „10 éves a doktori képzés az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán „ ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Budapest, 275-282. p, 2003
Dr. Nagy Marianna: Közigazgatási szankcionálás az Európai Unió országaiban I., Magyar Közigazgatás 2004/2 65-78 p., 2004
Dr. Nagy Marianna: Közigazgatási szankcionálás az Európai Unió országaiban II., Magyar Közigazgatás 2004/3. 129-140 p., 2004
Nagy Marianna: A közigazgatás szankciórendszere, Hatodik Magyar Jogászgyűlés előadásai Magyar Jogászegylet Budapest, 271-278.p, 2002
Marianna Nagy: Administrative penal law in French law, European Administrative Penal Law Budapest 138-155. p., 2004
Rozsnyai Krisztina: A közigazgatási szerződéssel kapcsolatos felelősség bírói úton való érvényesíthetősége, Jogtudományi Közlöny közlésre elfogadva, 2007
Nagy Marianna: A közigazgatási jogi felelősségi rendszer szabályozásának egyes előkérdéseiről, Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére 285-289.p., 2006
Nagy Marianna: Jogérvényesítés és szankcionálás 1989-2005 között a magyar közigazgatási jogban, A magyar jogrendszer átalakulása 1989/90-2005 Gondolat-ELTE ÁJK megjelenés alatt, 2007
Marianna Nagy: Law enforcement and sanctionizing in hungarian public administrativ law 1985-2005, The Transformation of the Hungarian Legal Order 1985 – 2005 Kluiwer Law International megjelenés alatt, 2007
Back »