Regionális különbségek változása az átmenetben. A kilencvenes évek magyarországi területi folyamatainak értékelő elemzése.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38188
típus K
Vezető kutató Rechnitzer János
magyar cím Regionális különbségek változása az átmenetben. A kilencvenes évek magyarországi területi folyamatainak értékelő elemzése.
Angol cím Changing of regional differencies in the transition. Evaluation analysis of the Hungarian spatial processes in the 1990`s.
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely NYUTI Győri Osztály (MTA Regionális Kutatások Központja)
résztvevők Dőry Tibor
Grosz András
Lados Mihály
Lengyel Imre
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.466
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási program célja, hogy bemutassa a regionális szerkezet alakulását az átmenet időszakában, amely alatt az ország Európai Uniós csatlakozásáig tartó időszak tekintettük. Megállapítottuk, az ország regionális szerkezete a különbségek nem csökkentek, hanem növekedtek. A korábban illetve kedvezőtlen adottságú térségek még jobban leszakadtak, míg a dinamikus térségek lassan kezdenek közeledni a fővároshoz. A városhálózat tudás és innovációs képességének elemzésével kíséreltük meg mélyebb összefüggéseket feltárni. A városhálózatban 40-50 központ tekinthető a legújabb fejlődés hordozó elemek, így a tudás képviselő sokoldalú változók alapján fejlettnek, míg a városok többsége, a nagy-közepes, a középvárosok többsége és szinte minden kisváros kedvezőtlen szellemi bázist koncentrál. Áttekintettük a regionális politika alakulását az átmenetben, megállapítottuk az egyes szakaszait, azok jellemzőit értékeltük. A regionális politika lassan és igen csak eltérő intenzitással épült be a nemzetpolitikába, kapott elfogadottságot a területfejlesztés szereplőitől. Folyamatosan kitett volt a politikai-ágazati érdekeknek, a különféle hatalmi csomópontoknak, nem volt képes kormányzati szinten érdekeket érvényesíteni. Mindeközben létrejött a régiók vonatkozásában egy sajátos fejlesztési intézményrendszer, ami középről építkezve egy új területi hatalmi központtá válhat. Alapot nyújtva az átmenetre jellemző halogatott regionalizációra.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the research program is to demonstrate the development of the regional structure during the transitory period (till the EU accession). We have found that the regional disparities have not decreased but they have grown during the analysed period. The areas with previously disadvantageous facilities have more and more dropped behind, while the dinamic developing regions have slowly begun to come near to the capital. We have tried to analyse the knowledge and innovative abilities of the city network and in this way to explore deeper relations. We can say that 40-50 centres of the city network can be regarded as developped towns according to the many-sided variables of knowledge. These cities bear the development, while the majority of towns (big-medium sized, medium-sized and small towns) concentrate unfavourable human potentials. We have reviewed the development of the regional policy during the transitory period, furthermore we have defined its periods and evaluated the characteristics of each phase. The regional policy became part of the national policy and it has been accepted by the participants of the territorial development only slowly and with different intensity. The regional policy was continuously exposing to the political and departmental interests as well as to the different power groups.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/499/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Smahó Melinda: Az innováció és a fenntartható gazdasági növekedés összefüggései., In.: Fenntartható fejlődés, fenntartható társadalom és integráció. Tanulmánykötet. Szerk.: Beszteri B. MTA VEAB - Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár. 231-240. o., 2005
Smahó Melinda: Szabadalmak, szabadalmi bejelentések és területi innovativitás Magyarországon., Tér és Társadalom 3-4. sz. 61-79. o., 2005
Smahó Melinda: Az innovativitás területi különbségei Magyarországon., In.: Évkönyv 2004-2005. Szerk.: Budai-S.A.-Erdősi F.-Horváth Gy. PTE Közgazdaság-Tudományi Kara. Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs. 183-193. o., 2005
Rechnitzer János, Smahó Melinda: Válogatott bibliográfia az átmenet regionális összefüggéseiről, MTA RKK NYUTI Közlemények 147. sz. 1-102. o., 2002
Rechnitzer János, Csizmadia Zoltán, Grosz András: A magyar városhálózat tagozódása az info-kommunikációs infrastruktúra alapján az ezredfordulón., Tér és Társadalom 3. sz. 145-165. o., 2003
Rechnitzer János: A regionális fejlődés új tényezői és azok vizsgálatának lehetséges szempontjai, MTA VEAB Tudományos Előadások 2004. Szerk.: Fenyvei Ottó, Veszprém, 2004
Rechnitzer János, Grosz András, Csizmadia Zoltán: A városhálózat tudásalapú megújító képessége az ezredfordulón, Tér és Társadalom 2. sz. 117-156. o., 2004
Rechnitzer János, Csizmadia Zoltán, Grosz András: Knowlenge-based Innovation Potential of the Hungarian Urban Network at the Turn of the Millennium., In.: Hungarian Spaces and Places Petterns of Transition. Szerk.: Barta Gy., Fekete É., Szörényiné Kukorelli I., Tímár J. Centre for Regional Studies, Pécs. 397-416. o., 2005
Rechnitzer János: A magyar regionalizáció az Európai Unió árnyékában., In.: Foglalkoztatás. Szerk.: Dobóczky K.-né Munkáért Alapítvány, Szeged. 29-41. o., 2003
Rechnitzer János: Regionális lehetőségek., Új Horizont 4. sz. 77-85. o., 2003
Rechnitzer János: Az Európai Unió regionális politikájának alapelvei a magyar területfejlesztés gyakorlatában., DUNAFERR Műszaki Gazdasági Közlemények 3. sz. 113-123. o., 2003
Rechnitzer János: Die Regionalpolitik und Verwaltungsstruktur in Ungarn., Der Donauraum. 1-2. sz. 65-69. o., 2003
Rechnitzer János: Az információs társadalom térformáló szerepe., eVilág, II. évf. 2. sz. 16-21. o., 2003
Rechnitzer János, Lados Mihály: Területi stratégiák és a megvalósítás. Bevezetés a területi tervezésbe, programozásba és monitoringba., Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 2. fejezet 59-113. o., 2004
Rechnitzer János: A városhálózat és régiók formálódása., Magyar Tudomány 9. sz. 948-959. o., 2004
Lados Mihály, Rechnitzer János: A területi stratégiáktól a monitoringig (módszertan, gyakorlati praktikumok) 364 o., Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2004
Rechnitzer János: A regionális politika alapvető, stratégiai meghatározói., In.: Regionális fejlődés Európában és Magyarországon. Szerk.: Szegő A. Stratégiai Fütetek 12. Miniszterelnöki Hivatal, Budapest 21-38. o., 2002
Rechnitzer János, Smahó Melinda: A humán erőforrások regionális sajátosságai az átmenetben., MTA Közgazdaságtudományi Kutatóintézet, Budapest. 83 o., 2005
Rechnitzer János, Csizmadia Zoltán, Grosz András: A magyar városhálózat tudásalapú megújító képessége az ezredfordulón., Tér és Társadalom 2. sz. 117-156. o., 2004
Dőry Tibor: Regionális innováció-politika. Kihívások az Európaui Unióban és Magyarországon., Dialóg Campus Kiadó Budapest-Pécs, 261 o., 2005
Rechnitzer János, Grosz András, Csizmadia Zoltán: The Hungarian Urban Network's Structure based on the Information and Communication Infrastructure at the Turn of the Millennium., In.: The Region-Regional Development, Policy, Administration and E-Government. Szerk.: Enyedi Gy., Tózsa L. Akadémiai Kiadó, Budapest. 80-100. o., 2004
Rechnitzer János: Tudás és a regionális fejlődés., In.: Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai Unióban. Szerk.: Beszteri B. MTA VEAB - Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár 39-48. o., 2004
Rechnitzer János, Grosz András: A régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja., MTA RKK Pécs-Győr, 304 o., 2005
Rechnitzer János: Regionális fejlődés és innováció. In.: A régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja. Szerk.: Rechnitzer J., Grosz A., MTA RKK Pécs-Győr, 23-45. o., 2005
Rechnitzer János: Felsőoktatás. In.: A régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja. Szerk.: Rechnitzer J., Grosz A., MTA RKK Pécs-Győr, 47-64. o., 2005
Rechnitzer János: Az innovációk regionális szintű alakításának irányai. In.: A régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja. Szerk.: Rechnitzer J., Grosz A., MTA RKK Pécs-Győr, 273-295. o., 2005
Rechnitzer János: A magyar városhálózat innovációs potenciálja. In.: A régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja. Szerk.: Rechnitzer J., Grosz A., MTA RKK Pécs-Győr, 145-221. o., 2005
Rechnitzer János: Las peculiaridades regionales de la transicion en Hungría., In.: Nueves problemes regionales y retos para el siglo XXI. Corr. Jose Sánchez Sánchez, Szörényiné Kukorelli I. UNED, Madrid. 33-47. o., 2005
Rechnitzer János: Az átmenet regionális sajátosságai Magyarországon., In.: Új regionális problémák és kihívások a XXI. században IV. Magyar-spanyol szeminárium. Szerk.: Jose Sánchez Sánchez, Szörényiné Kukorelli I. UNED, Madrid. 203-2. o., 2005
vissza »