Migráció és turizmus. Migrációs folyamatok hatása a helyi társadalmak változásaira a mai Magyarországon.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38206
típus K
Vezető kutató Szarvas Zsuzsanna
magyar cím Migráció és turizmus. Migrációs folyamatok hatása a helyi társadalmak változásaira a mai Magyarországon.
Angol cím Migration and tourism. Effects of migration on social changes of local societies in Hungary nowadays.
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Néprajzi Kutatóintézete
résztvevők Danó Orsolya
Földváryné Kiss Réka
Fülöp Hajnalka
Mód László Balázs
Molnár Ágnes
Molnár Mária
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.273
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási program 5 magyarországi település példáján annak a kérdésnek a megválaszolására törekedett, hogy a napjaink Magyarországán zajló migrációs folyamatok hogyan befolyásolják a vizsgált települések gazdaság- és társadalomszerkezetét, milyen változásokat hoznak létre egy-egy falu mindennapjaiban. Azt a jelenséget kívántuk feltárni, hogy az ''idegenek'' felbukkanása - legyenek azok a városból kiköltöző különböző társadalmi rétegek, külföldről érkező, esetleg le is telepedő, módos vagy kevésbé módos turisták, milyen hatással van a helyi társadalmakra, milyen pontokon rajzolja át a 21. század eleji magyar falu képét. Két problémára összpontosítottuk figyelmünket: Az egyik a Budapest környéki agglomeráció két településén (Budajenő és Tinnye) zajló, elsősorban a városból való kiköltözés hatására bekövetkező változások nyomon követése, a másik pedig a turizmus eredményeként létrejövő migráció hatásainak vizsgálata három dunántúli településen (Alsópáhok, Somogyacsa, Kisújbánya). A települések különböző típusokat testesítenek meg, eltérő fejlettségi szintet képviselnek. Kutatásaink legfőbb tanulságaként talán az jelölhető meg, hogy az eltérő irányú és intenzitású migrációs folyamatok rendkívül erőteljes módon hatnak a vizsgált falvakban, újra rajzolják, átrétegzik a helyi társadalmakat, új kapcsolathálókat, gazdasági és politikai függőségi viszonyokat hoznak létre.
kutatási eredmények (angolul)
The research project wished to analyse the penomenon, how the appearance of ''strangers'' (different social strata coming from cities, tourists - possible inhabitants - coming from abroad) effects the local societes, how and in what respect it changes the picture of the Hungarian village at the beginning of the 21st century. How this new situation helps or hinders the survival strategies of the given villages. We focused on two problems: the first one was the analysis of changes caused by the suburbanization process in two villages near Budapest (Budajenő and Tinnye), and the second one was the effects of tourist migration in three villages in the Transdanubian part of the country (Alsópáhok, Somogyacsa, Kisújbánya). These villages are of different types, they represent different levels in the agglomeration area of the capital, and among the tourism-oriented villages there are depopulating, repopulating and well developing settlements also. The main result of our investigations is the fact, that the migration processes of different types and intensity influence the life of the villages very deeply, they redraw and regroup the local societes, they establish new network-relations, economic and political dependencies.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/506/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szarvas Zsuzsa: A falu és a turisták. Az alsópáhoki Kolping szálloda és a helybeliek kapcsolatai, In Schwarcz Gyöngyi-Szarvas Zsuzsa-Szilágyi Miklós (szerk.): Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Budapest 257-265., 2005
Szarvas Zs.: Milyen messze van Varsánytól Alsópáhok?, In Borsos B, Szarvas Zs, Vargyas G. (ed.) Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. I. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére. Budapest: L\'Harmattan, 479-495., 2004
Kiss Réka: "Martin Day's geese, Székely Nativity Play, Picnic in Budajenő". Revival of folk customs, and invention of new traditions in Budajenő, In Miklós Cseri-Zoltán Fejős-Zsuzsa Szarvas (eds): Touristic Construction and Consumption of Culture(s). 135-145., 2004
Kiss Réka: A migrációs folyamatok hatása Budajenő társadalmára, In Schwarcz Gyöngyi-Szarvas Zsuzsa-Szilágyi Miklós (szerk): Utóparaszti hagyományok és modernizációs töerkvések a magyar vidéken. Budapest. 243-257, 2005
Mód László: Transmigration, depopulation, repopulation? (The role of tourism in the life of a Hungarian village), In Cseri Miklós-Fejős Zoltán-Szarvas Zsuzsa (eds): Touristic Construction and Consumption of Culture(s). 107-113., 2004
Molnár Mária: A mindennapi élet konfliktusai a falusi lakosok és az újonnan beköltözők között (Tinnye), In Schwarcz Gyöngyi-Szarvas Zsuzsa-Szilágyi Miklós (szerk): Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Budapest. 231-243, 2005
Szőke Alexandra: Széljegyzetek egy Somogy megyei aprófaluban végzett kutatás margójára - terepről és etikáról, közlésre elfogadva, 2005
Szőke Alexandra: ''Gyött-mentek'' és őslakosok együttélése. Beköltözések és nyaralóvásárlások hatása egy aprófalu kapcsolathálójának alakulására, In Schwarcz Gyöngyi-Szarvas Zsuzsa-Szilágyi Miklós (szerk): Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Budapest. 265-277., 2005
Fülöp Hajnalka: ''Most minden van, csak pénz kell.” Élet a rendszerváltozást követően egy kalotaszegi faluban, In Schwarcz Gyöngyi-Szarvas Zsuzsa-Szilágyi Miklós (szerk): Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Budapest. 453-467., 2005
Simon Vera: ''Mintha egy szigeten élnék...'' Egy somogyi aprófalu mentalitástörténete 1920-2004., Anthropolis 2.1/2. 168-179., 2005
Szarvas Zsuzsa: Útkeresés a magyar vidéken - Alsópáhok példája, Megjelenés alatt, 2006
Kiss Réka: Falusi értékek, városi igények. A szuburbanizációs folyamatok hatása a helyi társadalom alakulására Budajenőn, Megjelenés alatt, 2006
Szarvas Zsuzsa: Tourism as a possible means for the survival of the Hungarian village, In Miklós Cseri-Zoltán Fejős-Zsuzsa Szarvas(eds): Touristic Construction and Consumption of Culture(s) 37-45., 2004
Simon Vera - Szőke Alexandra: “Kinek az, minek az...” - Migrációs folyamatok hatásai Somogyacsán, egy somogyi aprófaluban, Megjelenés alatt, 2006
Mód László: „Kihaló faluból-üdülőfalu” Gazdasági-társadalmi változások egy dél-dunántúli kistelepülésen (1970-2005), Megjelenés alatt, 2006
Molnár Mária: Kultúrák találkozása - Tinnye, Megjelenés alatt, 2006
vissza »