The society of the historical Abaúj, Torna, Zemplén counties in the second half 19th century  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
38310
Type K
Principal investigator Tóth, Zoltán
Title in Hungarian A történeti Abaúj, Torna, Zemplén megye társadalma a 19. század második felében. Mikroszintű regionális történeti-szociológiai vizsgálat
Title in English The society of the historical Abaúj, Torna, Zemplén counties in the second half 19th century
Panel Society
Department or equivalent MTA Szociológiai Kutatóintézet
Participants Czoch, Gábor
Heilig, Balázs
Pozsgai, Péter
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 6.398
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás a történeti Magyarország északkeleti régiója társadalmának jellemzőit vizsgálta a 19. század középső harmadában, mikroszintű összehasonlító megközelítésben. Az elemzés Torna vármegye egészére, valamint Sárospatakra, illetve a régió központjára, Kassa városára irányult, az 1851-es, 1857-es és 1869-es népszámlálások egyéni szintű adatsorainak teljességre törő számítógépes feldolgozásával. A kutatás kiterjedt a vizsgált népszámlálások foglalkozásszerkezeti kategóriáinak tartalmi elemzésére, és ennek eredményeként sor került egy egyedülállóan részletes, háromnyelvű mesterségkataszter összeállítására is. Az személyi szintű, nominális adatbázison alapuló regionális összehasonlító elemzés a vizsgált népesség alapvető társadalomszerkezeti mutatóit tárja fel (nemek, családi állapot, életkor szerinti megoszlás; vallási, nemzetiségi összetétel, háztartások nagysága és szerkezete, házasodási szokások, foglalkozási megoszlás, az alfabetizációs szint). Bemutatja a különböző jogi, politikai, illetve gazdasági helyzetű települések társadalma, vagyis a falusi, mezővárosi, illetve városi népesség közötti eltéréseket és hasonlóságokat, a jobbágyfelszabadítás hatásának, illetve a kapitalista berendezkedés kialakulásának mikroszintű társadalmi vonatkozásait.
Results in English
In the course of the research the social characteristics of the north-eastern region of the historical Hungary was studied in the middle third of the 19th century, applying a micro-level comparative approach. The analysis focused on the territory of the historical Torna county, on the town of Sárospatak, as well as on the center of the whole region, the city of Kassa, based on a computer aided data processing of a database built using the individual level records (household registers) of the 1850/51, 1857 and 1869 censuses. The study covered also the deteailed analysis of the profession categories of the considered censuses, and as a result of this work a unique three language profession-cataster was compiled. The regional comparative analysis based on the individual level, nominal database discovers the fundamental social indices of the investigated population (gender; marital status; age distribution; distribution of religion and nationality; household size and structure; marital rules; occupational composition; level of alphabetisation). The variation and similarities of the local societies of settlements with different legal, political and economic conditions (i.e. rural and urban societies), the impact of the emancipation of serfs, as well as the micro-level social aspects of the emergence of capitalism were all considered.
Full text http://real.mtak.hu/539/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tóth Zoltán: The 1857 and the 1869 censuses for Austria and Hungary. The chances of validity of empirical scientific inquiries., Social History, 2007
Pozsgai Péter: Etnikai-felekezeti endogámia, nemzetségi exogámia és vegyes házasságok Torna megyében a 19. század közepén., Korall, 2007
Tóth Zoltán: A társadalomfogalmak az osztrák és magyar foglalkozási statisztikában. Akadémiai doktori értekezés, MTA Kézirattár, 2006
Czoch Gábor: Kassa társadalma a 19. század közepén., Korall, 29., 2007
Pozsgai Péter: The organisation of labour within and between households in a rural region of Northeastern Hungary in the 19th century., In: Landsteiner, Erich – Langthaler, Ernst (szerk.) Agrosystems and Labour Relations in European Rural Societies (Middle Ages – 20th Century)., 2007
Back »