GeLexi terv (lexikalista nyelvtan és diskurzusreprezentációs szemantika számítógépes implementációval)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
38386
típus K
Vezető kutató Alberti Gábor
magyar cím GeLexi terv (lexikalista nyelvtan és diskurzusreprezentációs szemantika számítógépes implementációval)
Angol cím GeLexi project (lexicalist grammar and discourse representation semantics with computational implementation)
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Nyelvtudományi Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Balogh Katalin
Kleiber Judit
Viszket Anita
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.314
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projektben elméleti és alkalmazott nyelvészeti célok fonódtak össze, elválaszthatatlanul: a felépítendő grammatikát a számítógépes implementálhatóság volt hivatva legitimálni, míg másfelől minden nyelvészeti ötlet azt a célt is szolgálta, hogy minél jobb, minél többféle célra felhasználható nyelvelemző rendszerünk legyen. Az elméleti kutatások egy része a Kamp-féle DRT diskurzusszemantikai megközelítésének a továbbfejlesztésére irányult. Sikerült kidolgozni egy ReALIS nevű elméletet (kölcsönös és élethossziglani interpretációs rendszer), amelynek előnyös vonásai mellett számos publikációban érveltünk sokféle leírási területen (hatóköri többértelműségek, koreferencia, az igazságértékelés általánosíthatósága, vonzatszerkezet-változás, aspektus). A másik elméleti pillért a totális lexikalizmus ötletének a kidolgozása jelentette; a kifejlesztett GASG (generatív / általánosított argumentumszerkezet-nyelvtan) előnyös vonásait szintén számos leírási területen bemutattuk (kompozicionális kompatibilitás a DRT-vel, magyar morfológia, szabad szórend és scrambling, „eltűnő” névelők). Ami az alkalmazási területet illeti, több számítógépes nyelvészeti feladat esetében megmutattuk, hogy elméleti ötleteink életképesek (mondatelemzés, jelentésábrázolás, gépi és géppel segített fordítás, információ-feltárás).
kutatási eredmények (angolul)
In this project theoretical and applied linguistics aims have been combined: on the one hand, the grammar to be worked out has been intended to be legitimized by computational implementability, and on the other hand, each linguistic idea has been devoted to serve the purpose of creating parsers and different parser-based linguistic softwares. The one pillar that our theoretical researches rely on is developing the discourse-semantic approach of Kamp’s DRT. We could work out a theory called ReALIS (REciprocal And Lifelong Interpretation System) whose advantageous features we have argued for in several areas of linguistic description (scopal ambiguities, coreference, generalizability of truth-conditional evaluation, argument-structure changes, aspect). The other theoretical pillar is the principle of ‘total lexicalism’: we have worked out a grammar called GASG (Generative / Generalized Argument Structure Grammar) as its model. We have also published our results in different areas of linguistic description (compositional compatibility with DRT, Hungarian morphology, free word order and scrambling phenomena, “disappearing” articles). As for applications, we have pointed out in the case of more computational linguistics tasks that our theoretical ideas are viable (parsing, representing meaning, machine (-aided) translation, information extraction).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/574/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Alberti, Gábor, Balogh Kata , Kleiber Judit , Viszket Anita: A totális lexikalizmus elve és a GASG nyelvtan-modell, A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei V., SzTE, 193-218, 2002
Alberti, Gábor, Judit Kleiber: Extraction of Discourse-Semantic Information from Hungarian Sentences by means of a Totally Lexicalist Grammar, Information Extraction for Slavonic and Other Central and Eastern European Languages. IESL2003, ed. Cunningham, Paskaleva, Bontcheva, Angelova, p63-69, 2003
Alberti, Gábor: Határtalan logika, Janus X.2, szerk. Szijártó Zsolt és Béres István, 27-34, 2002
Alberti, Gábor, Judit Kleiber, Helga Latyák, Mária H. Szabó: Applications of Lifelong DRT, EdiLog 2002, 4-6 September, Univ. of Edinburgh, Proceedings of the sixth workshop on the semantics and pragmatics of dialogue, ed. Bos, F, p193, 2002
Farkas, Judit, Gábor Alberti: Analyzing the English, Hungarian and Finnish Progressive in a Representational Dynamic Semantics, Third Conf. on Contrastive Semantics and Pragmatics, Shanghai, China, 18-19, 2005
Alberti Gábor, Kleiber Judit, Viszket Anita: GeLexi project: sentence parsing based on a GEnerative LEXIcon, Acta Cybernetica 16, 587–600, 2004
Alberti Gábor, Kleiber Judit, Viszket Anita: GeLexi projekt: gépi fordítás totálisan lexikalista alapokon, Alexin Z. és Csendes D. szerk.: II. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 73-80. o., Juhász Nyomda, Szeged., 2004
Alberti Gábor: A szóképzéssel együttjáró vonzatszerkezet-változások rendszere, Nyelvtudományi Közlemények, 2006
Alberti Gábor: LDRT: Az „ideális hallgató” tudásának reprezentációja, László János, Kállai János, Bereczkei Tamás szerk.: A reprezentáció szintjei , Gondolat, Budapest, 365–382, 2004
Alberti Gábor: ReAL Interpretation System, László Hunyadi – György Rákosi – Enikő Tóth eds.: Preliminary Papers of the Eighth Symposium on Logic and Language, Univ. of Debrecen, 1–12, 2004
Alberti, Gábor: Climbing for Aspect — with no Rucksack, Katalin É. Kiss – Henk van Riemsdijk eds.: Verb Clusters; A study of Hungarian, German and Dutch, Linguistics Today 69, Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins, 253–289, 2004
Alberti Gábor – Balogh Kata: Az eltűnt névelő nyomában, Büky László (ed.): A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI. SZTE (Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék), Szeged, 9–31, 2004
Alberti, Gábor – Judit Kleiber: The GeLexi MT Project, John Hutchins ed.: Proceedings of EAMT 2004 Workshop (Malta), Foundation for International Studies, Univ. of Malta, Valletta, 1–10, 2004
Kleiber Judit: Számítógépes nyelvészet Pécsen, Generatív grammatika és oktatás, Iskolakultúra könyvsorozat, szerk. Alberti Gábor és Fóris Ágota, 2006
Alberti, Gábor, Kata Balogh, Judit Kleiber, Anita Viszket: Towards a Totally Lexicalist Morphology, Approaches to Hungarian 9, ed. Pinon, Siptár, p9-33, 2005
Alberti, Gábor: Changes in Argument Structure in the course of Derivation in Hungarian, Acta Linguistica Hungarica, 2006
Kleiber, Judit: Across world(let)s in a representationalist dynamic semantics, Proc. 10th ESSLLI Student Session, ed. J. Gervain, 112-121, 2005
Alberti, Gábor: Generalized Truth-Conditional Interpretation in ReAL Interpretation System, 9th International Pragmatics Conference, Riva del Garda, 10-15 July 2005, p15-16, 2005
Alberti, Gábor: Accessible Referents in “Opaque” Belief Contexts, Proc. 9th ESSLLI Belief Revision and Dynamic Logic Workshop, ed. Hans van Ditmarsch and Andreas Herzig, 1-7, 2005
Alberti, Gábor, Kata Balogh, Judit Kleiber, Anita Viszket: Total Lexicalism and GASGrammars: A Direct Way to Semantics, Proceedings of CICLing2003 (Fourth Int. Conf. on Intelligent Text Processing and Comp. Ling., Mexico City, ed. by A. Gelbukh, 37-48, 2003
Balogh, Kata, Judit Kleiber: Computational Benefits of a Totally Lexicalist Grammar, Václav Matou¹ek, Pavel Mautner (eds.), Text, Speech and Dialogue, Springer-Verlag, Berlin & Heidelberg, 114-119, 2003
Alberti Gábor: Egy „reális” interpretációs rendszer filozófiai tanulságai, Pro Philosophia, Veszprém, 2006
Alberti Gábor – Dóla Mónika – Kántor Gyöngyi – Kleiber Judit – Ohnmacht Magdolna: ReALIS: a „reális” interpretációs rendszer, Generatív grammatika és oktatás, Iskolakultúra könyvsorozat, szerk. Alberti Gábor és Fóris Ágota, 2006
Alberti Gábor: Matematika a természetes nyelvek leírásában, Tinta Kiadó, Budapest, 2006
Alberti, Gábor, Kleiber Judit , Viszket Anita: GeLexi projekt: GEneratív LEXIkonon alapuló mondatelemzés, Alexin Z. – Csendes D. – Gyimóthy T. 2003: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konf., Univ. Scientiarum Szegediensis, 79-85, 2003
vissza »