Polányi Mihály tudományos és tudományfilozófiai életművének kutatása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42530
típus K
Vezető kutató Fehér Márta
magyar cím Polányi Mihály tudományos és tudományfilozófiai életművének kutatása
Angol cím Michael Polanyi`s scientific and philosophical oeuvre
zsűri Kultúra
Kutatóhely Filozófia és Tudománytörténet Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Békés Vera
Füstöss László
Gábor Éva
Margitay Tihamér
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.520
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Megtörtént a Polányi-hagyaték legjelentősebb részének digitalizálása. Az anyagot 16 db CD-ROM-om rögzítettük. Az anyag áttekintése után, részben elkészült az elektronikus katalógus, amely rövid leírást tartalmaz az egyes tételekről. A kutatás szakmai feladata volt Polányi fizikai-kémiai eredményeinek feltárása, összegyűjtése, rendszerezése és értékelése. A kutatás tudománytörténeti iránya vizsgálta az eredmények megszületésének körülményeit és hatásukat. E részfeladat keretében 2003. júniusában konferenciát rendeztünk „Polányi a kémikus” címmel, melyen Polányi tudományos eredményeit fizikusok, kémikusok, tudománytörténészek elemezték. A kutatás kiemelten foglalkozott Polányi poszt-kritikai ismeretelméletének és tudományfilozófiájának történeti kapcsolataival, hatásaival, különös tekintettel a kuhniánus fordulatra. Tanulmányok készültek, melyek Polányi tudományfilozófiáját szisztematikus elemzésnek és kritikának vetették alá. Polányi tudomány-, illetve társadalomfilozófiájára vonatkozó kutatásokhoz kapcsolódva, azok részeként, már elkészült Polányi Mihály The Logic of Liberty című kötetének fordítása, és nyelvi lektorálás alatt áll.
kutatási eredmények (angolul)
46 microfilms containing the most important part of Polanyi’s bequest were digitalized and electronically stored on 16 CDs. Part of the catalogue of this library has been completed. The catalogue includes a short description on each item. A complex research on Polanyi’ oeuvre was completed involving • historical researches on his scientific works in chemistry, • historical investigations on his role and impact in the philosophy of science, and • systematic analyses of his theory of knowledge, his philosophy of science, and his social philosophy. As part of the latter, the Hungarian translation of his book, The Logic of Liberty has been completed.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/650/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Margitay T.: A tudományelmélet és a tudománytörténet viszonya ismeretelméleti szempontból, Fehér M.-Zemplén G.-Binzberger V. (szerk.): Értelem és történelem, Bp.: L'Harmattan Kiadó 147-169, 2006
Margitay Tihamér: A kognitív tudomány lehetőségéről és határairól, Világosság, Vol. XLVII. No. 3. 59-65, 2006
Margitay Tihamér: Indeterminacies by Polanyi, POLANYIANA Vol 15 no.1 (megjelenés alatt), 2006
Fehér Márta: Demokrácia és logika, Magyar Tudomány 2004/5: 560-565, 2004
Fehér Márta: Döntéselmélet és demokrácia, Dénes I. (szerk): A szabadság értelme -- az értelem szabadsága, Bp.: Argumentum, 340-355, 2004
Fehér Márta: Az episztemológia morális dimenziója, Farkas K. - Orthmayr I. (szerk): Bölcselet és analizis, Bp.: Eötvös Kiadó, 165-182, 2003
Fehér Márta: Igazság vagy szabadság, Margitay T. - Schwendtner T. (szerk): Tudomány megértő módban, Bp.: L'Harmattan, 208-217, 2003
Füstöss László: Wigner Jenő (1902 - 1995) CD ROM, Bp.: BME OMIKK, 2004
Fehér Márta - Gábor Éva - Békés Vera (szerkesztők): POLANYIANA Vol. 13. 2004/1-2. (folyóiratszám), Bp.: Műegyetemi Kiadó, 2004
Füstöss László:: A műegyetemi fizikla tanszék 150 éve, Fizikai szemle, 54. évfolyam, 415 - 422 oldal, 2004
Gábor Éva: “Újabb kutatások a Polányi családról” konf. előadás, MTESZ “Újabb eredmények a hazai tudomány, technika és orvostörténet köréből” című 21 országos ankétja keretében 2004 november 23-án., 2004
Margitay Tihamér: Tudás, tudomány és létezés. Polányi ismeretelmélete és tudományfilozófiája, In: POLANYIANA 2004/1-2., 2004
Gecsei Kolos: Gecsei Kolos: “Polányi Mihály tudományfilozófiája a kiadatlan kéziratok alapján”. Konf ea., Elhangzott a BME Tudományos Diákköri űlésén 2004 november 9-én, 2004
Gecsei Kolos: Gecsei Kolos: “ A chicagói Polányi hagyaték családi dokumentumai.” konf. ea., Elhangzott a MTESZ “Újabb eredmények a hazai tudomány, technika és orvostörténet köréből” című 21 országos ankétja keretében 2004 noember 23-án., 2004
Békés V.: A poszt-kritikai tudás és az elég-jó könyvtár, in: Nyíri Kristóf—Palló Gábor (szerk.): Túl az iskolfilozófián – Áron kiadó, Bp. 2005. pp. 226-241., 2005
Fehér M.: Előszó, Fehér M. - Békés V. (szerk.): Tudásszociológia szöveggyűjtemény, Bp.: Typotex, 2005
Fehér M.: A mai tudományfilozófiai vitákról, Lettre 2005. Tavasz (56.sz.) 68-72.o., 2005
Békés V.: Változó tudáseszmények, Világosság – 2005/9. pp.31- 43, 2005
Fehér M.: Kuhn kognitív fordulata, Fil Szemle, Vol. 49. No. 3. 323-350.o., 2005
Békés V.: „Tankönyv-tudomány” – A tudományos tudás rituális dimenziói., In: Fehér Márta-Békés Vera (szerk.): Tudásszociológiai szöveggyűjtemény – Typotex Kiadó, Budapest, 2005. pp.279-307, 2005
Békés V.: „’Cogito ergo credo’ – A nyitott szemmel való hit elve Polányi Mihály felfogásában”., előadás a „Természettudomány és teológia” c. konferencián – ''005.01.01., 2005
Békés V.: „A Polányi család és a pszichoanalízis kezdetei”, előadás a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület XII. Őszi konferenciáján– - 2005. okt.22, 2005
Békés V.: „A tudományos tudás pedagógiai kontextusa és rituális dimenziói” –, 2005. február 21.: Előadás az MTA Fil Intézetben:, 2005
Gábor Éva: "Két magyar emigráns (Polányi Mihály és Arthur Koestler) egymásra találása és együttműködése a Congress for Cultural Freedomban", Pro Philosophia Füzetek. 43. 2005. 135-143 old., 2005
Margitay T.: "Nem episztemikus tényezők szerepe a teoretikus racionalitásban", Fil Szemle, Vol. 49. No. 3. 555-581.o., 2005
Margitay T.: „Polanyi in Contexts; A Reveiw of Emotion, Reason and Tradition edited by S. Jacobs and R.T. Allen.”, APPRAISAL Vol. 5. no. 3. 192-195.o., 2005
Fehér Márta: Zénón és a teknősbéka, Fehér M. - Láng B. - Zemplén G. (szerk): Tudás az időben, Műegyetemi Kiadó, 25-41., 2004
Margitay T.: A személyes tudás hermeneutikája, Margitay T. - Schwendtner T. (szerk): Tudomány megértő módban, Bp.: L'Harmattan, 148-191, 2003
Füstöss László: Polányi Mihály néhány eredménye a fizika oldaláról szemlélve, POLANYIANA 12, 105-116, 2003
Füstöss László: W.T. Scott and M.X. Moleski: Michael Polanyi Scientist and Philosopher (recenzió), POLANYIANA 14, 105-116, 2005
Füstöss László: Gazda I: Einstein és a magyarok (recenzió), Fizikai Szemle 56: 71-80, 2006
Békés Vera (szerkesztő): POLANYIANA 14 2005/1-2. (folyóiratszám), Bp.: Műegyetemi Kiadó, 2005
Fehér Márta - Gábor Éva (szerkesztők): POLANYIANA Vol. 12. 2003/1-2. (folyóiratszám), Bp.: Műegyetemi Kiadó, 2003
Gábor Éva: Arthur Koestler, Alex Weissberg és egy könyv, POLANYIANA Vol14. 59-63., 2005
Gábor Éva: A "magyar" Koestler, Magyar Tudomány 2005/9: 1060, 2005
Gábor Éva: Polányi Mihály gondolatia 1956-ról a ''The Message of the Hungarion Revolution'' alapján (előadás), METESZ Konferencia 2006. november 21-23., 2006
Békés Vera: 'Amikor a XVII. században Isten matematikus lett' -- Arthur Koestler tudományképe, POLNYIANA Vol 14: 84-92, 2005
Békés Vera: Tudásszociológiai olvasatban - Freud és Ferenczi levelezése I-III., BUKSZ 2006/1: 3-12., 2006
Margitay T.: A tapasztalat két fogalma, Margitay T. - Schwendtner T. (szerk): Tudomány megértő módban, Bp.: L'Harmattan, 93-147, 2003
Margitay T.: A kritikai racionalizmustól a hermeneutikai kritikáig, Margitay T. - Schwendtner T. (szerk): Tudomány megértő módban, Bp.: L'Harmattan, 25-61, 2003
Fehér Márta: Historia magistra scientiae?, Magyar Tudomány 2004/11, 1246-51, 2004
Fehér Márta: Koestler, Orwell and the Polanyian Inversion of Logic, Quadrant, Vol L, No. 5, 68-73, 2006
Fehér Márta: A Sötétség délben és a jogi-logikai inverzió problémája, POLANYIANA, Vol 14, No. 1-2., 113-121, 2005
Margitay T. (szerkesztő): POLANYIANA 15 2006/1. (folyóiratszám), Bp.: L'Harmattan (megjelenés alatt), 2006
vissza »