Magyarország második világháború utáni történetének forrásai és feldolgozása (1944-1989)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42538
típus K
Vezető kutató Izsák Lajos
magyar cím Magyarország második világháború utáni történetének forrásai és feldolgozása (1944-1989)
Angol cím Sources and writing up history of Hungary (1944-1989)
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Gecsényi Lajos
Németh Péterné
Rozs András
Szabó Róbert
Vida István
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.640
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A '' Magyarország második világháború utáni történetének forrásai és feldolgozása '' című OTKA projekt három témakört érint, az 1945-1989 közötti magyar külpolitika, az 1956-os nemzeti felkelés és szabadságharc, valamint a rendszerváltás történetét(1988-1990). A négy év alatt munkacsoport tagjai 58 publikációt készítettek, közöttük két kismonográfiát, négy dokumnetumkötetet, egy tanulmánykötetet, valamint 51 cikket és könyvfejezetet. Az 50. évforduló miatt 2005-2006-ban figyelmünk középpontjában az 1956-tal kapcsolatos kutatások álltak. Az „ 1956 és az ifjúság „ c. alprogram keretében több mint egy tucat tanulmányt és egy kismonográfiát tettünk közzé a diák- és ifjúsági mozgalom szerepéről az 1956. október-novemberi eseményekben. Publikáltuk Nagy Imre: Snagovi jegyzetek. Gondolatok, emlékezések 1956-1957. (Bp., 2006. ) című emlékiratát, amely a XX. századi magyar történelem egyik igen fontos dokumentuma. A diplomáciatörténetet illetően a magyar-szovjet, a magyar- osztrák és a magyar-román kapcsolatok feldolgozása terén értünk el eredményeket, két dokumnetumkötetet is összeállítottunk. A rendszerváltással összefüggésben a politikai átmenet, elsösorban a pártok szerpe érdekelt bennünket. “A magyaroszági politikai pártok programjai 1867-1990” könyvsorozat negyedik, 56 ív terjedlmű kötetetében a rendszerváltás során fellépett 39 párt programját adtuk a közre, közöttük az 1990. évi választásokon országos, megyei és egyéni listát állító 28 pártét.
kutatási eredmények (angolul)
The project entitled ’Resources and History of Hungary in the Post –War Period’ involves three major topics: Hungarian foreign policy between 1945-1989, the national uprising and war of independence of 1956 and history of the change of regime (1988-1990). During the four year period the members of the research team issued 58 publications in total out of which there are two monographs, four documentary volumes, one volume of essays and 51 articles or chapters of books in preparation. In 2005-2006 because of the 50th anniversary our main focus was the research related to the events in 1956. Within the framework of the project section : ‘Young People and 1956’ we published a dozen essays and a monograph about the role of the youth and student movements in the events in October/November of 1956. We also published the memoires of Imre Nagy : Notes in Sangov. Thouhgts, remembrances 1956-1957. (Bp., 2006), which is a kay document of the 20th century Hungarian history. As to the history of international relations we mainly concentrated on the Hungarian –Soviet, Hungarian- Austrian, Hungarian-Romanian affairs and put two documentary volumes together on the topics. In connection with the change of the regime our interest lies first of all with the political transition and the role of the parties. In the 4th volume of the series ‘ Hungarian Party Programs 1867-1990.’ the programs of the 39 parties participatin in the period of transition was published in the 56 (authors’s ) sheets.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/654/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gecsényi Lajos: An der Grenze zweier Machtblöcke. Zur den ungarissh-österreichischen Beziehungen 1945-1965, Ungarn Jahrbuch. Bd.27. 269-291. o., 2005
Baráth Madolna: Két szovjet diplomáciai irat a magyar-román kapcsolatokról,1954-1964., Múltunk, 3. sz. 211-259. o., 2003
Vida István (szerk): Iratok a magyar- szovjet kapcsolatok történetéhez 1944. október-1948. június., Gondolat Kiadó, Bp., 384 o., 2005
Gecsényi Lajos-Vida István:: Osztrák-magyar kapcsolatok 1945-1956., Európai Szemle, 1. sz. 113-127. o., 2005
Vida István, Zseliczky Béla: Az 1945. jún.29-i szovjet-csehszlovák szerződés Kárpátaljáról, Külügyi Szemle, 2004. 1-2. sz. 232-260. o., 2004
Izsák Lajos, Balogh Sándor: Magyarországi pártprogramok 1944-1988., Bp., ELTE-Eötvös Kiadó, 2004
Izsák Lajos, Nagy József: Magyar történeti dokumnetumok, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004
Izsák Lajos: A felvidéki magyarság jogfosztása és szülőföldjéről való eltávolítása.1944-1949., Fórum-Társadalomtudományi Szemle, 3. sz. 5-21.o., 2004
Izsák Lajos: A benesi dekrétumok és a felvidéki magyarságszülőfödjéről való eltávolítsa 1944-1949., Jogtörténeti Szemle, 2004. 2. sz. 37-44. o., 2004
Baráth Magdolna: Magyarország a szovjet diplomáciai iratokban, 1957-1964, Múlt századi hétköznapok. Szerk.: Rainer János. 1956-os Intézet. 55-89. o., 2003
Izsák Lajos: A magyar parasztságnak és pártjainak 1947-1949-es sorsfordulója., Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. Szerk.: Angi János, ifj. Barta János. Debrecen. . 363-372. o., 2005
Baráth Magdolna: Magyar–szovjet kapcsolatok 1944–1953 között., A magyar–orosz kapcsolatok tizenkét évszázada. Szerk.: Szvák Gyula. ELTE Russzisztikai Központ. Bp., 62-72. o., 2005
Baráth Magdolna, Feitl István: Szovjet–magyar csúcstalálkozó 1953. december 3–4-én. Levéltári Szemle, 2005/4., Levéltári Szemle, 4. sz. 120-148.o., 2005
Izsák Lajos: A koaliciós és ellenzéki pártok agrárpolitikai célkítűzései.1944-1947., '' ...birtokolt föld..a szabadság maga.'' Szerk.: Fürj Zoltán. Debreceni Egyetem. Debrecen, 61-71. o., 2005
Baráth Magdolna: Magyarország és a Szovjetunió, '' Hatvanas évek'' Magyarországon. Tanulmányok. Szerk.: Rainer János, 1956-os Intézet.Bp., 2004
Baráth Magdolna: Kádár, Hruscsov, Brezsnyev. Szovjet külügyi dokumnetumok a magyar pártvezetés reakciójáról N.SZ. Hruscsov leváltására, Történelmi Szemle, 2004. 3. sz. 168-180. o., 2004
Nagy István: A szegedi pedagógiai főiskolások 1956-ban., Bába Kiadó. Szeged, 220 o., 2005
Lipcsey Ildikó: Magyar-román kapcsolatok 1956-1958. Dokumentumok., Bp., Paulus-Publishing Bt, N.I. Alapitvány., 2004
Vida István: A magyar külügyminisztériumi feljegyzés a béke-előkészítéről rendezett 1946. márc, Múltunk, 4. sz.280-334. o., 2003
Pankovits József:: Külkapcsolatok és korértelmezés a magyar-olasz kapcsolatok 1956 utáni tapasztalatai alapján, Külügyi Szemle, 3. sz. 183-197. o., 2003
Vida István: Auer Pál (1885-1978), Varga Béla (1903-1995), Szürke eminenciások. Szerk.: Szentpéteri József 176-181, 208-212. o., 2003
Baráth Madolna: Szovjet dokumentum Kádár Jánosnak és Marosán Györgynek az SZKP vezetőivel folytatott 1957. szeptember 25-i beszélgetéséről., Századok, 5. sz., 1289-1304. o., 2006
Baráth Madolna: Szovjet kézi vezérlés az első Nagy Imre-kormány idején, Nagy Imre és kora. IV. k. Szerk.: Sipos Levente. Nagy Imre Alapítvány 153-180. o., 2006
Izsák Lajos: Balogh István(1894-1974), Pfeiffer Zoltán (1990-1981, Szürke eminenciások a magyar történelemben. Szerk.: Szentpéteri József. Kossuth. Bp. 192-196, 2004-208., 2003
Izsák Lajos: A Mindszenty-per és Eszterházi Pál., Jogtörténeti Szemle., 2. sz. 1-9. o., 2005
Vida István: 1944-1948. Megszállás, felszabadulás, népi demokrácia Magyarországon., Sine ira et studio Szerk.. Jahn Ágnes. ELTE BTK.Bp., 90-107. o., 2003
Némethné Dikán Nóra, Szabó Róbert, Vida István: Nagy Imre és kora. III. k. Vidéki diákmozgalmak., Bp., N. I. Alapitvány. 458 o., 2004
Vida István: Vorgeschichte der ungarischen Revolution und des Freiheitskampfes von 1956., Wiesbaden, . Hrsg.: Rüdiger Kipke. 11-29. o., 2006
Gecsényi Lajos, Máthé Gábor (szerk.): Sub-Clausula 1956. Dokumentumok a forradalomról., Magyar Hivatalos Könyvkiadó, 2006
Baráth Madolna: Korlátozott szuverenítás. Szovjet politikai kontroll a katonai intervenció után., Rubicon, 9. sz. 46-53. o., 2006
Baráth Madolna: A Moszkvába menekült magyar pártvezetők 1956. október végi -november eleji tevékenységéről, Múltunk, 1. sz. 272-298.o., 2005
Pankovics József:: Fejezetek a magyar-olasz politikai kapcsolatok történetéből. 1956-1977., Gondolat Kiadó, Bp.,, 2005
Farkas Csaba:: A szegedi egyetemisták a forradalomban., Nagy Imre és kora. III. k. N. I. Alapítvány. Budapest, 9-41. o., 2004
Szakolczai Attila: A miskolci egyetemisták a borsodi forradalomban., Nagy Imre és kora. III. k. N. I. Alapítvány. Budapest, 109-179. o., 2004
Filep Tibor:: Egyetemi diákmozgalmak Debrecenben. (1954-1957). Útkeresések, refomtörekvések. 179-211. o., Nagy Imre és kora. III. k. N. I. Alapítvány. Budapest, 109-179. o., 2004
Mészáros Gyula: Veszprém megye egyetemistáinak és középiskolásainak részvétele az 1956-os forradalomban.(Kronológia). 211-259. o., Nagy Imre és kora. III. k. N. I. Alapítvány. Budapest, 109-179. o., 2004
Cseh Géza:: Ifjúság a forradalomban (Szolnok megye). 259- 299. o., Nagy Imre és kora. III. k. N. I. Alapítvány. Budapest, 109-179. o., 2004
Gyenesei József:: Az 1956-os forradalom diákmozgalmai Somogy megyében. 299-321. o., Nagy Imre és kora. III. k. N. I. Alapítvány. Budapest, 109-179. o., 2004
Kozári József:: Az 1956-os forradalom eseményei az Egri Pedagógiai Főiskolán. 321-353. o., Nagy Imre és kora. III. k. N. I. Alapítvány. Budapest, 109-179. o., 2004
Rozs András.: Az 1956-os forradalom diákmozgalmai Pécsett és baranya megyében. 353 -403. o., Nagy Imre és kora. III. k. N. I. Alapítvány. Budapest, 109-179. o., 2004
Szabó Róbert, Bank Barbara: Sopron megyei egyetemisták és főiskolások az 1956-os forradalomban. 403-429. o., Nagy Imre és kora. III. k. N. I. Alapítvány. Budapest, 109-179. o., 2004
Simándi Irén: Parasztifjúsági szervezetek ( EPOSZ) 1956-ban, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 4. sz. 465-475. o., 2006
Gyarmati György: A robbanást gerjesztő motívumok Magyarországon, 1956 őszén., Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 4. sz. 399-406. o., 2006
Horváth Miklós: Katonai intézetek és tanszékek a forradalomban, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 4. sz. 406- 415. o., 2006
Palasik Mária: A forradalom előestéi a Műegyetemen., Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 4. sz. 415- 424. o., 2006
Eörsi László: A budai Műegyetem és a pesti bölcsészkar nemzetőrségeinek megalakulása, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 4. sz. 424-427. o., 2006
Ladányi Sándor: Református teológiai hallgatók a forradalomban, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 4. sz. 427-435. o., 2006
Ladányi Sándor: Református teológiai hallgatók a forradalomban, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 4. sz. 427-435. o., 2006
Szabó Róbert: Fegyelmi eljárások a Budapesti Orvostudományi Egyetemen., 1957., Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 4. sz. 435-443. o., 2006
Osváth Zsolt: Forradalomból ellenforradalom, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 4. sz. 443-456. o., 2006
Baják László: Obersovszky Gyula forradalmi sajtója., Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 4. sz. 456-465. o., 2006
Horváth Zsolt: A monolit ifjúsági szervezet visszaállítása a Műegyetem, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 4. sz. 475-484. o., 2006
Vida István (fel. szerk.): Nagy Imre: Snagovi jegyzetek. Gondolatok, emlékezések 1956-1957., Gonolat kiadó, Nagy Imre Alapítvány, 2006
Gecsényi Lajos: Die Folgen der ungarischen Revolution von 1956 in Österreich (Vorarlberg), .., Rheticus. Vierteljahrschrift der Rheticus Gesellschaft.2006-1, Jg. 28. 105-111.o., 2006
Gecsényi Lajos: On the Bondary of Two Worlds. Austrian-Hungarian Relations, 1948-1965., 1956: The Hungarian Revolution and War for Independence. Ed.: Király Béla. Volume XL.208-242. o., 2006
Gecsényi Lajos: Eine Geschichte in zwei Phasen. Ungarisch-österreichischen Beziehungen 1945-1956., Der Österreichische Staatsvertrag 1955. Hgb. von Ferenc Glatz. Europa Institut, Budapest, Band 26. 47-64. o., 2006
Gecsényi Lajos: Gegeneinander oder nebeneinander? Ungarisch-österreichische Beziehungen 1945-1965., Europäische Aspekte zur ungarischen Revolution 1956 Hg. von Ibolya Murber.Rheticus Gesellschaft, Feldkirch. 47-56. o., 2006
Gecsényi Lajos: Osztrák diplomaták Nagy Imre szerepéről és tevékenységéről., Nagy Imre és kora. IV. k. 223-234. o., 2006

 

Projekt eseményei

 
2011-12-13 16:55:41
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
vissza »