Impacts of modernisation efforts to the spatial structures of the Carpathian Basin during 19th and 20th centuries  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42624
Type K
Principal investigator Beluszky, Pál
Title in Hungarian A 19. és a 20. század modernizációs kísérleteinek hatása a Kárpát-medence térszerkezetére
Title in English Impacts of modernisation efforts to the spatial structures of the Carpathian Basin during 19th and 20th centuries
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet (Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences)
Participants Erdosi, Ferenc
Hajdú, Zoltán
Rácz, Lajos
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 5.796
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA által támogatott kutatásaink talán legfontosabb célkitűzése a Kárpát-medence dualizmus-kori történeti földrajzának monografikus igényű feldolgozása volt. A vizsgálódás célja a századelő Magyarországa társadalomföldrajzi képének és „térképének” megrajzolása volt a geográfia mai elméleti felkészültségének, metódusainak, módszertani eszközeinek birtokában. Az így elkészült anyag az első olyan, a „történeti” Magyarországról íródott munka, amely egy időkeresztmetszetre vonatkozóan kíséreli meg rekonstruálni a Kárpát-medence (társadalom)földrajzi viszonyait. Kutatásaink fontos, s ugyancsak monografikus eredményeket produkáló vállalkozása volt a Kárpát-medence közlekedési és kommunikációs térszerkezetének vizsgálata. Kutatásaink harmadik, hasonlóképpen monografikus léptékű eredményeket produkáló kutatási iránya az ember és a természeti környezet együttélésének vizsgálata volt, amelynek eredményeképpen készült el a „Magyarország környezettörténete” című kézikönyv kézirata.
Results in English
One of the most important goal of our research project was the preparation of historical geography monograph about the Hungarian history during the Austro-Hungarian Monarchy. The main goal of us were the preparation a social-geographical survey and “map” about the Hungarian society at the turn of 19th and 20th centuries with help of theoretical and methodological apparatus of social geography. This monograph is the first book about the traditional Hungary and the authors tried to reconstruct the social-geographical relations of the Carpathian Basin. The second important result of our researches was preparation of monograph about transformation of transport and communication networks of Carpathian Basin during the late 19th and 20th centuries. We have finished a monograph about function of historical ecosystem(s) of the Carpathian Basin during the Modern Times.
Full text http://real.mtak.hu/705/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Beluszky Pál: A demográfiai átmenet Magyarországon, in: Dövényi Zoltán-Schweitzer Ferenc (szerk.): A földrajz dimenziói. Budapest pp. 213-233., 2005
Beluszky Pál: Perifériára vettetvén..., in: Kuthy Áron (szerk.): Határesetek. Balassagyarmat pp. 13-18., 2005
Erdősi Ferenc: Magyarország közlekedési és távközlési földrajza, Dialóg-Campus Kiadó, Pécs-Budapest 504 p., 2005
Beluszky Pál: Magyarország településhálózatának átalakulása 1848-2000. között., Süli-Zakar I. (szerk.): A terület- és településfejlesztés alapjai. Dialó-Campus Kiadó. pp. 47-85., 2003
Beluszky Pál: Belső vándorlások a dualizmus korában Magyarországon, Hanusz Á. (szerk.): Földrajzi környezet-történelmi folyamatok. Nyiregyháza. pp. 1-41., 2004
Beluszky Pál: Talányos táj - az Alföld, Faragó T. (szerk.): Magyarország társadalomtörténete a 18-19. században. Új Mandátum Kiadó. Budapest, 2004
Beluszky Pál-Győri Róbert: Budapest ipari övezetének kialakulása, Barta Gy. (szerk.): A budapesti barnaövezet megújulási esélyei. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest. pp. 17-34., 2004
Beluszky Pál-Győri Róbert: A budapesti barnaövezet határai, Barta Gy. (szerk.): A budapesti barnaövezet megújulási esélyei. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest. pp. 71-76, 2004
Beluszky Pál-Győri Róbert: Fel is út, le is út... (Városaink településhierarchiában elfoglalt pozícióinak változásai a 20. században), Tér és Társadalom. 18. pp. 1-41., 2004
Hajdú Zoltán: Carpathian Basin and the Development of the Hungarian Landscape Theory Until 1948, Discussion Papers. No 44. Pécs, 2004
Rácz Lajos-Verena Winiwarter et al: Environmental History of Europe, Environment and History. 10. pp. 501-530., 2004
Erdősi Ferenc: The Croatian-Hungarian transport relations, with special regard to the north-south corridors, In. Traffic links between Croatia and the European countries encouraging the social, economic and cultural development of the Northwest Croatia. Zabgeb-Varazdin pp. 59-75, 2005
Erdősi Ferenc: HUngary in the European transport space, Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Center for Regional Studies. Pécs pp. 220-235., 2005
Erdősi Ferenc: Közlekedés, Horváth Gyula (szerk): Dél-Slovákia. Dialóg-Campus Kiadó, Pécs-Budapest pp. 353-370., 2004
Beluszky Pál: Magyarország településföldrajza, Dialóg-Campus Kiadó. Budapest-Pécs 568 p., 2003
Erdősi Ferenc: A Balkán közlekedésének főbb földrajzi jellemzői, PTE TTK Földrajzi Intézet Kelet-Mediterrán és Balkán tanulmányok Központja. Balkán Füzetek 3. Pécs 124 p., 2005
Hajdú Zoltán: A történeti földrajz kialakulása, irányzatai, a magyar történeti földrajz fejlődése, In. Beluszky Pál (szerk.): Magyarország történeti földrajza I. Dialóg-Campus Kiadó. Budapest-Pécs pp- 25-39., 2005
Erdősi Ferenc: A közlekedési és kommunikációs rendszerek interregionális hatása Közép-Európában, In. A nagytérségi együttműködés közlekedési és kommunikációs hálózatai. Budapest pp. 1-17., 2005
Hajdú Zoltán: Magyarország közigazgatási földrajza, Dialóg-Campus Kiadó, Pécs 334 p., 2005
Hajdú Zoltán: Az Osztrák-Magyar Monarchia Európában a 19-20. század fordulóján, In. Beluszky Pál (szerk.): Magyarország történeti földrajza I. Dialóg-Campus Kiadó. Budapest-Pécs pp- 41-60., 2005
Hajdú Zoltán: A társadalom és a gazdaság területi folyamatait befolyásoló ideológiai, politikai és törvényi környezet a 19-20. század fordulóján, In. Beluszky Pál (szerk.): Magyarország történeti földrajza I. Dialóg-Campus Kiadó. Budapest-Pécs pp- 103-120., 2005
Beluszky Pál: Tájak-Települések-polgárok I. Őrség-Vendvidék-Felső-Rába-völgy, Dialóg-Campus Kiadó, Pécs-Budapest 207 p., 2005
Beluszky Pál-Győri Róbert: Magyarország városhálózata a 20. század elején, Dialóg-Campus Kiadó, Pécs-Budapest 210 p., 2005
Beluszky Pál: Magyarország történeti földrajza I., Dialóg-Campus Kiadó, Pécs-Budapest 405 p., 2005
Beluszky Pál-Győri Róbert: The Hungarian Urban Network in the Beginning of the 20th Century, Center for Regional Studies: Discussion Papers. Pécs 132 p., 2005
Beluszky Pál: (Egykori) szabad királyi városok a dualizmuskori városhálózatban, URBS. Várostörténeti évkönyv pp. 111-130., 2005
Beluszky Pál: Bihar városa, Újfalu, in: Baranyi Béla-Porkoláb László (szerk.): Maradék Biharország. Berettyóújfalu pp. 11-26., 2005
Beluszky Pál: A Slow Response System: The Urban Network, in: Barta Gy.-G. Fekete É.-Szörényiné K.I.-Tímár J. (szerk): Hungarian Spaces and Places. Pécs pp. 378-396., 2005
Beluszky Pál: A táj-település-ember kapcsolata az Alföldön, in: Nagy E.-Nagy G. (szerk.): Az Európai Unió bővítésének kihívásai - régiók a keleti periférián. Békéscsaba pp. 36-52., 2005
Beluszky Pál: A magyarországi városhierarchia változásai a XX. században, in: Valuch Tibor (szerk.): Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Budapest pp. 200-210., 2004

 

Events of the project

 
2011-02-08 12:01:59
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: KÉTI Budapesti Osztály (MTA Regionális Kutatások Központja), Új kutatóhely: Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet (MTA Regionális Kutatások Központja).
Back »