Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42664
típus F
Vezető kutató Csatár Péter
magyar cím Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok
Angol cím Semantic intuitions as linguistic facts
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely BTK Német Nyelvészeti Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Farkas Orsolya
Pethő Gergely
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.712
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projektum szemantikai intuíciók vizsgálatával foglalkozott. Ezen belül az egyik kutatott területet a szavak elsődleges és nem elsődleges jelentéseinek egymáshoz való viszonya, illetőleg különböző szavak közötti szemantikai viszonyok alkották. Az elemzések eredménye: a poliszémiát előállító és reprezentáló eljárások, azon belül is a magyar főnévi poliszémiatípusok klasszifikációja, valamint az implicit argumentumok — a szemantikai intuíciókra mint adatokra erőteljesen támaszkodó — értelmezésalapú magyarázatának kritikai felülvizsgálata. Projektumunk másik nagyobb kutatási terepét a metaforákra vonatkozó intuitív ítéletek képezték. A metaforák azonosítására vonatkozó — intuitív ítéleteken alapuló — kognitivista eljárások áttekintése tisztázta, hogy a metaforák megragadására lehetőség nyílik mind elméletspecifikus, mind pedig többé-kevésbé elméletsemleges szinten. Ezzel pedig megnyílik az út a metaforakutatásban használt adatok problémáinak újragondolása felé. A részprojektum további eredménye: kísérletekkel igazoltuk, hogy kvantifikálható a nyelvhasználók metaforákra vonatkozó intuitív esztétikai értékítélete. Végül a nyelvtanulással foglalkozó részprojektum didaktikai és módszertani javaslatokat fogalmazott meg az idegen nyelvű szövegértés fejlesztésére.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of this project was the examination of semantic intuitions. More specifically, one of the topics under consideration was that of relationships between primary and secondary meanings of words, and the semantic relationships between words in general. As a result of the analyses, a classification of the procedures that derive and represent polysemy, and of the types of polysemy in Hungarian nouns, was developed. Furthermore, the interpretational explanation of the licensing of implicit arguments, which heavily relies on semantic intuitions, was critically assessed. Another significant field of research of our project was that of intuitive judgments pertaining to metaphors. Certain cognitivist procedures of metaphor identification that are based on intuitive judgments were reviewed, and it was established that metaphors can be delimited both on a theory-specific and on a more or less theory-neutral level. This opens the way to a reconsideration of problems pertaining to data in metaphor research. A further result that was reached in this part of the project was an experimental verification of the assumption that speakers’ intuitive aesthetic value judgments pertaining to metaphors can be quantified. Finally, the part of the project that dealt with language learning put forward didactic and methodological proposals for improving the comprehension of foreign language texts.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/729/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csatár P; Pethő G; Tóth E: On possible factors of the aesthetic appreciation of metaphors, Journal of Literary Semantics 35, 29-51., 2006
Pethő G: A -ból/ből rag mint ok- és célhatározó kifejezőeszköze, Magyar Nyelvjárások XLI, 465-478, 2003
Farkas O: Lesen in der Fremdsprache: ein Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren, Zeitschrift für Angewandte Linguistik 39: 29-51, 2003
Csatár P: Das Problem der Metaphernidentifikation in der kognitiven Metapherntheorie, GUG-Tagung, 2003 Piliscsaba, 2003
Csatár P; Farkas O; Pethő G: Semanic intuitions as linguistic data, Pre-Proceedings of the Conference on Linguistic Evidence, 2004 January 29-31, Tübingen: 141-142, 2004
Csatár P; Pethő G: Szociális elvárások és a metaforák esztétikai értékelése, VII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi, 2004. május 23-27: 17-19, 2004
Pethő G; Csatár P; Tóth E: A metaforák esztétikai értékelésének tényezői, In: Gervain J, Pléh Cs (szerk.) A láthatatlan nyelv 2, Budapest: Gondolat Kiadó (megjelenés előtt), 2007
Csatár P; Pethő G; Tóth E: A metaforák esztétikai értékelésének tényezői, Magyar Megismeréstudományi Alapítvány (MAKOG) 13. konferenciája, Debrecen, 2005. jan. 31. – febr. 2., 2005
Pethő G: A nem rendszeres poliszémiajelenségek kognitív háttere, Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI, 127-181., 2005
Csatár P: Das Problem der Metaphernidentifikation in der kognitiven Linguistik., In: Szigeti I (szerk.): Junge Germanisten aus Ungarn stellen sich vor. Frankfurt am Main: Peter Lang, 123-136., 2005
Farkas O: L1-bedingte Prozesse der rezeptiven Satzverarbeitung in der Fremdsprache und deren Konsequenzen für die Lerndidaktik, Sprachtheorie und Germanistische Linguistik 15.1, 3-32, 2005
Csatár P: Megjegyzések a metaforaazonosítás módszertanához., In: Csatár P; Pethő G (szerk.): Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. (Elméleti és kísérleti nyelvészet) Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. (megjelenés előtt), 2007
Csatár P; Pethő G: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. (Elméleti és kísérleti nyelvészet), Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. (megjelenés előtt), 2007
Pethő G: On intuitions about proper names, Acta Linguistica Hungarica 52 (2-3), 281-301, 2005
Pethő G: On irregular polysemy, In: Rakova M. et al (szerk.): The Cognitive Basis of Polysemy. New Sources of Evidence for Theories of Word Meaning. Frankfurt am Main: Peter Lang. (megjelenés előtt), 2007
Pethő G; Kardos É: Implicit tárgyi argumentumok engedélyezésének elméleti problémái, In: Csatár P; Pethő G (szerk.): Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. (Elméleti és kísérleti nyelvészet) Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. (megjelenés előtt), 2007
Pethő G: A tulajdonnevekre vonatkozó szemantikai intuíciók problémájához, Magyar Megismeréstudományi Alapítvány (MAKOG) 13. konferenciája, Debrecen, 2005. jan. 31. – febr. 2., 2005
Pethő G: Mejegyzések a tulajdonnevekre vonatkozó szemantikai inutíciók problémájához, VII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi, 2004. május 23-27: 17-19, 2004
Pethő G; Csatár P: Recognition and processing of figurative language, A Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS) 28. éves konferenciája, 2006. február 22-24. Bielefeld (Németország), 2006
Kertész A; Rákosi Cs; Csatár P: Remarks on the unity and diversity of cognitive metaphor research, In: Benczes R; Csábi Sz (szerk.): The Metaphors of Sixty. Budapest: Department of American Studies Eötvös Lóránd, 2006
vissza »