Strucural grammar of Hungarian. 4. The structure of the lexicon  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42687
Type K
Principal investigator Kiefer, Ferenc
Title in Hungarian Strukturális magyar nyelvtan. 4. A szótár szerkezete
Title in English Strucural grammar of Hungarian. 4. The structure of the lexicon
Panel Linguistics
Department or equivalent Research Institute for Linguistics
Participants Bánréti, Zoltán
Gyuris, Beáta
Kenesei, István
Komlósy, András
Kugler, Nóra
Ladányi, Mária
Maleczki, Márta
Pethő, Gergely
Pinon, Christopher
Varasdi, Károly
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 8.875
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás célja a „Magyar strukturális nyelvtan 4., a mentális szótár szerkezetéről szóló kötetének elkészítése. A szótári információk szerteágazó és rendkívül gazdag voltából következően a kutatás esettanulmányok elkészítésére törekedett. Az igékről hat esettanulmány készült: az első az igék szemantikája és a szintaktikai alternációk közötti összefüggést vizsgálja, a második az implicit vonzatok kérdésével foglalkozik, a harmadik témája a határozatlan argumentumok problémája, a negyediké az igék eseményszerkezete és az aspektus összefüggései, az ötödiké az igei poliszémia, végül a hatodiké az igei vonzatkeret ábrázolásának problémái. Külön-külön esettanulmány készült a relációs főnevekről, a melléknevek szemantikájáról, a mellérendelő kötőszókról, a funkcionális kategóriákról és a partikulákról. Általánosabb témákat vesz célba a „Morfofonológia a szótárban” c. esettanulmány, a mentális szótár pszicholingvisztikai aspektusairól szóló tanulmány, valamint a szótár korpusznyelvészeti vonatkozásaival foglalkozó tanulmány. Az elkészült mű összesen 14 esettanulmányt tartalmaz kb. 800 lap terjedelemben. A kutatás egyes részkérdései külön könyvben jelentek meg, így az OTKA kutatás keretében készült el és jelent meg egy-egy könyv a modalitásról, az aspektusról és akcióminőségről, valamint a szóképzésről. A „Jelentéselmélet” új kiadásának néhány fejezete is az ennek a kutatásnak az eredménye. (Megjegyzés: A Strukturális magyar nyelvtan 4. kötetében két olyan fejezet is szerepel, melynek anyaga nem képezte jelen kutatás témáját, de tartalmilag kapcsolódik hozzá.)
Results in English
The aim of the research was the preparation of the fourth volume of the structural grammar of Hungarian to be devoted to the structure of the lexicon. In view of the extreme richness of the lexical information and its ramifications the research was confined to prepare case studies on the various domains of the lexicon. Six such case studies are devoted to the lexical structure of verbs: the first study examines the interrelationship between verbal semantics and syntactic alternations, the second deals with the problems of implicit arguments, the third with the lexical aspects of the indefiniteness effect, the fourth with event structure and aspect, the fifth with polysemy, and the sixth with heneral questions of the argument structure of verbs. Separate studies deal with relational nouns, with the semantics of adjectives, with coordinating conjunctions, with functional categories and with particles. More general topics are dealt with in the study on morphophonological aspects of lexical representations, in the study on psycholinguistics aspects of the mental lexicon and in the study on the contribution of corpus linguistics to the study of the lexicon. The volume contains 14 chapters (approximately 800 pages). Some results of the research were published in separate volumes (one on modality, another one on aspect and aktionsart, a third one on derivational morphology and the lexicon). (Note: In vol. 4 of A structural grammar of Hungarian, there are two chapters that did not emerge as a result of the present project, but they are thematically related to it.)
Full text http://real.mtak.hu/743/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kugler N: Marking of speaker\'s uncertainty (epistemic possibility) in Hungarian, Annales, Sectio Linguictica, 2005
Gyuris B: Az igék jelentése és az eseményszerkezet, In: Kiefer F (ed.) Igék, főnevek, melléknevek, Budapest, Tinta Kiadó, 9-31, 2003
Kiefer F: How much information do adjectives need in the lexicon?, In: Kiefer F (ed.) Igék, főnevek, melléknevek, Tinta Kiadó, Budapest, 32-44, 2003
Ladányi M: A hangadást jelölő igék a magyarban: lexikai jelentés és szintaktikai struktúra, In: Kiefer F (ed.) Igék, főnevek, melléknevek, Tinta Kiadó, Budapest, 44-56, 2003
Pethő G: A főnevek poliszémiája, In: Kiefer F (ed.) Igék, főnevek, melléknevek, Tinta Kiadó, Budapest, 57-124, 2003
Varasdi K: Két szemantikailag sajátos igeosztály, In: Kiefer F (ed.) Igék, főnevek, melléknevek, Tinta Kiadó, Budeapest, 125-136, 2003
Kiefer F: Lehetőség és szükségszerűség. Tanulmányok a modalitás köréből, Tinta Kiadó, Budapest, 2005
Ladányi Mária: Verb classes - lexical meaning - syntactic structure: verbs of sound in Hungarian, In: Andor, J. - P. Pelyvás (eds.), Empirical, Cognitive-based studies in the Semantics-Pragmatics Interface, Elesevier, Amsterdam, 2005
Kiefer Ferenc: Aspektus és akcióminőség, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006
Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet, Corvina, Budapest, 2007
Ladányi Mária: Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek, Tinta Kiadó, Budapest, 2007
Back »