The diaries of soliders about weekdays on the front. The Hungarian Royal Army on the Soviet front  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42763
Type K
Principal investigator Kanyó, Ferenc
Title in Hungarian Katonanaplók a harctéri hétköznapokról. A Magyar Királyi Honvédség a szovjet fronton
Title in English The diaries of soliders about weekdays on the front. The Hungarian Royal Army on the Soviet front
Panel History
Department or equivalent Department of Auxiliary Historical Sciences (University of Szeged)
Participants Pihurik, Judit
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 2.860
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
2003-ban az Országos Széchényi Könyvtárban az 1941-1945-ben kiadott háborús propagandakiadványokat kutatása folyt. Ez évben megjelent a Pihurik Judit által sajtó alá rendezett kétnyelvű forráskiadvány. 2003-2004 folyamán megtörtént a Hadtörténelmi Levéltárban található második világháborús katonanaplók és feljegyzések nagy részének áttekintése, számítógépes feldolgozása. 2004-ben Pihurik Juditnak két, a feltárt forrásokon alapuló tanulmánya jelent meg. 2004. május 14-től 27-ig Moszkvában, az Orosz Állami Levéltárban és a Külügyi Levéltárban folytatott kutatásokat. A magyar vonatkozású levéltári források mellett elsősorban az újabb második világháborús orosz szakirodalom és forráskiadványok iránt érdeklődött. 2005-ben befejeződött a Hadtörténelmi Levéltárban található, a témára vonatkozó naplók és emlékiratok áttekintése. Áprilisban Pihurik Judit Szegeden, júniusban Újvidéken tartott konferenciaelőadást, megjelent egy kétíves munkája és egy rövidebb tanulmánya. A feltárt források elemzésének eredményeként elkészült PhD-értekezése, címe: Naplók és memoárok a keleti hadszíntérről 1942. A dolgozatot öt hónapig elhúzódó betegsége miatt a tervezettnél később, 2005. novemberében nyújtotta be az SZTE BTK Történettudományi Doktori Iskolájához, opponensei A. Sajti Enikő, az MTA doktora és Szabó Péter, az MTA doktora. Mindkettőjük támogató véleménye alapján az értekezés megvédésére 2006. március 3-án kerül sor az SZTE BTK-n.
Results in English
In 2003 research of war propaganda publications published between 1941 and 1945 was performed in National Széchényi Library. In this year a bilingual source publication arranged by Judit Pihurik was published. During 2003—2004 survey and computer-processing of a great part of World War II soldiers’ diaries and recollections kept in the Military History Archive was completed. In 2004 Judit Pihurik published two studies based on the processed sources. She performed research between 14—27th May in Moscow in the Russian State Archive and the Archive of Foreign Affairs. Apart from Hungarian-related sources she made an enquiry into recent Russian historical literature and source publications on World War II. In 2005 survey of the above-mentioned diaries and recollections was finished. In April Judit Pihurik held a lecture at a conference in Szeged, in June in Novi Sad, she published a forty page study and a shorter article. As a result of the processed sources her PhD thesis has been completed with the title ’Diaries and Memoirs from the Eastern Theatre of War 1942’. The thesis was presented to the PhD course of History, Faculty of Arts, Szeged in November, 2005, 5 months later than expected due to her long illness. The opponents are Enikő A. Sajti. Academy Doctor and Péter Szabó, Academy Doctor. On the basis of their favourable opinions of both opponents, defence of the thesis will take place at the Arts Faculty of Szeged University, 3rd March, 2006.
Full text http://real.mtak.hu/782/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Palic, Milenko. Közredta: Pihurik Judit: Visszaemlékezés a világháború éveire (1941-1945), Dél-Alföldi Évszázadok 19., 2003
Pihurik Judit: \''Útunk, harcaink a keleti vörös pokolban\'', ACTA HISTORICA TOMUS CXIX. Szeged, 2004
Pihurik Judit: Háborús propaganda és a harctéri naplók valósága. A 2. magyar hadsereg katonái a szovjet fronton, Történelmi Szemle, 2005
Pihurik Judit: A "szovjetparadicsom" ellen. Magyar katonák feljegyzései a háborús célokról és a sztálini Szovjetunióról, Chronica (közlésre elfogadva), 2005
Back »