Ethnology of the Hungarians Vol. I. 1.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
42789
Type K
Principal investigator Paládi-Kovács, Attila
Title in Hungarian Magyar Néprajz I. 1. félkötet
Title in English Ethnology of the Hungarians Vol. I. 1.
Panel Culture
Department or equivalent MTA Néprajzi Kutatóintézete
Participants Kocsis, Károly
Mohay, Tamás
Voigt, Vilmos
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 7.625
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
program a Magyar Néprajz I. Táj, nép, történelem c. kötet első felének megalkotását tűzte célul és négy fő témakörre fókuszált: A cél megvalósult, a tervezett kéziratok elkészültek cca 30 ív terjedelemben. Az őshazáktól napjainkig követi a magyar nép kulturális adaptációját a mindenkori természeti tájhoz, figyelemmel annak tükröződésére a kulturális tradíciókban és a szókészletben. Az ökológiai potenciál kihasználását, a kultúrtáj formálását, a tájépítés eredményeit a tájformálás történeti menetét követve, elemző módon írja le. A történeti Magyarország etnikumainak és etnikai tereinek történeti alakulását, azon belül a magyar népességszám és népterület változásait követi korszakról-korszakra. Elemzi az etnodemográfia tényszámait és térképeken rögzíti az egyes népek, etnikumok időben változó térfoglalását és térvesztését. A magyar nép történeti-táji tagolódását a földrajzi és a kulturális régiók, történeti tartományok viszonyrendszerében, új osztályozási szempontok szerint, s a vizsgált régió, vagy népcsoport jellemzésére alkalmas néprajzi jelenségeket is megemlítve tekinti át. Az etnográfia és a folklorisztika történetét Magyarországon, külön-külön elsőként leíró tanulmányok a periodizáció, az eszmetörténet, az intézménytörténet, sőt az irányadó tudósok tekintetében is számos új megállapítással szolgálnak (pl. a nemzetiségek néprajzi felfedezéséről, az evolucionizmus eszmei hatásáról, az európai etnológia kezdeteiről)
Results in English
The program’s aim was to complete the first part of the volume entitled Hungarian Ethnology I. Environment, People, History and it focused on four main topics. The cultural adaptation of the Hungarian people to the given natural environment is being followed, with respect to its reflection in the cultural traditions and the vocabulary, from the early homelands. An analytical description of the exploitation of the ecological potential, forming of the civilized land, as well as the results of region-building are given, following the historical flow of the forming of environment. The historical changes of the ethnic groups and ethnic spaces are being followed through different ages and periods. The realistic figures of ethnodemography are analyzed and the always changing gains and losses of territories of different peoples and ethnics minorities. The work looks through the historical-regional division of the Hungarian people within the structure of correlations of the geographical and cultural regions, historical provinces following the categorization according to new classification rates. The studies presenting for the first time the history of ethnography and, respectively, folklore studies in Hungary bring plenty of new statements concerning periodization, the history of intellectual movements, history of ideas and institutions, and, what’s more, the influential scholars (e.g. on the ethnographical discovery of ethnic minorities, the ideological impacts of the evolutionism).
Full text http://real.mtak.hu/794/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Paládi-Kovács Attila: Kistáj, járás, kistérség., In: Bárth D.-Laczkó J. (szerk.): Halmok és havasok. Tanulmányok a hatvan esztendős Bárth János tiszteletére. 129-141. Kecskemét, 2004
Paládi-Kovács Attila: A nemzeti kulturális örökség fogalma, tárgya. Örökség, hagyomány, néprajz., Honismeret XXXII. 61-67., 2004
Voigt Vilmos: A Brief Account of More than Two Thousand Years of Teaching. Foklore and Ethnography (including Cultural Anthropology) at Hungarian Universities., Acta Ethnographica Hungarica 49/3-4. 181-210., 2004
Voigt Vilmos: Újabb adatok a magyar folklór forrásismeretéhez., In: Bárth J.-Laczkó J. (szerk.): Halmok és havasok. Tanulmányok a hatvan esztendős Bárth János tiszteletére. 525-543. Kecskemét, 2004
Voigt Vilmos: Magyar folklórtörténeti adatok Bod Péter szótárában (1767)., In: Tüskés Gábor (szerk.): Bod Péter, a historia litteraria művelője. Tanulmányok. 165-175. Budapest, 2004
Paládi-Kovács Attila: K. Csilléry Klára életműve a magyar néprajztudományban., Ház és Ember 18. kötet 313-316., 2005
Mohay Tamás: Szentképek a falon: hagyományok és nemzedékek., In: Az idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. III. 7-32. Budapest, 2004
Mohay Tamás: Kájoni Jánostól Márton áronig. Kétszázötven év a csíksomlyói pünkösdi búcsújárás történetéből., In: Pócs Éva (szerk.): Rítus és ünnep az ezredfordulón. 221-243. Budapest, 2004
Paládi-Kovács Attila: A néprajz, mint akadémiai tudomány Magyarországon., elfogadva: Acta Ethnographica, 2005
Paládi-Kovács Attila: A Dunántúl tájai és a Kisalföld történeti földrajza., In: Frisnyák -Tóth Józsaf (szerk.): A Dunántúl és a Kisalföld történeti földrajza. Nyíregyháza-Pécs, 17-28., 2003
Paládi-Kovács Attila: Régi szekerek Észak-Gömörben 1513 tájékán., In: Viga Gyula et alii (szerk.): Vándorutak - múzeumi örökség. 69-77., 2003
Paládi-Kovács Attila: Tájak, népek, népcsoportok. 414 p., Akadémiai Kiadó, 2003
Paládi-Kovács Attila: A rét- és legelőgazdálkodás visszaszorulása az Alföldön (XIX-XX. század), In: Novák L. (szerk.): Az Alföld gazdálkodása... 81-89. Nagykőrös, 2004
Paládi-Kovács Attila: Guild Tradition in Hungary. Old Journeymen's Routes in the 18th-19th Centuries., In: Köresaar, Ene - Leete, Art (eds.): Studies In Folk Culture, Vol.III. International Festschrift for Elle Vunder. 55-69. Tartu, 2004
Mohay Tamás: Moldvai magyarok pünkösdkor Csíksomlyón., In: Molnár Ádám (szerk.): Csodaszarvas I. Őstörténet, vallás és néphagyomány, 173-186. Budapest, 2004
Paládi-Kovács Attila: Céhhagyományok Magyarországon. Régi vándorlegány-útvonalak a 18-19. században., In: Bárkányi Ildikó - Fodor Ferenc (szerk.): Tanzlmányok Juhász Antal köszöntésére, 325-332. Szeged, 2005
Paládi-Kovács Attila: Megjegyzések a zóna és a zonalkitás fogalmának néprajzi értelmezéséhez., In: Klamár Zoltán (szerk.): Etnikai kontaktzónák a Kárpát-medencében a 20. század második felében. 8-10. Aszód, 2005
Báti Anikó (et alii) (szerk.): Parasztélet, kultúra, adaptáció., Budapest (Akadémiai Kiadó), 2005
Paládi-Kovács Attila (szerk): A nemzetiségek néprajzi felfedezői. p. 323, Budapest (Akadémiai Kiadó), 2006
Paládi-Kovács Attila (szerk): A Felföld ásványvize: a csevice., Agria XLII (2006) 11-28. Eger, 2006
Paládi-Kovács Attila: Tájépítés és nemzetiség a Dél-Bánságban (1880-1914)., In: Kókai Sándor (szerk.): A Délvidék történeti földrajza. 179-190. Nyíregyháza, 2006
Paládi-Kovács Attila: Herman Ottó és az evolucionizmus., In: Hevesi Attila - Viga Gyula (szerk.) Herman Ottó öröksége. 91-99. Miskolc, 2006
Paládi-Kovács Attila: Kun nyomok északon., In: Bathó Edit (szerk.): Jászok és kunok a magyarok között. 49-59. Jászberény, 2006
Paládi-Kovács Attila: Egy európai etnológus Erdélyből: Viski Károly jelentősége., In: Kalmár János (szerk.): Európai szemmel. Tanulmányok Köpeczi Béla tiszteletére. Bp. 199-211., 2007
Paládi-Kovács Attila: Erdély és a Partium néprajzi kutatása, Ház és Ember 20. (2007) (sajtó alatt) Szentendre, 2007
Paládi-Kovács Attila: A European Ethnologist from Transylvania, Károly Viski., Acta Ethnographica Hungarica 52. 329-344., 2007
Paládi-Kovács Attila: A palóc kiszi és a savanyú ízlésirány kérdése., Studia Ethnologica Hungarica VI. (2007) (Sajtó alatt) Pécs, 2007
Paládi-Kovács Attila: Material Culture in Time. Touching Things., Ethnologia Fennica Vol. 34. 2007 (In print), 2007
Paládi-Kovács Attila: ''Ipari táj''. Gyárak, bányák, műhelyek népe a 19-20. században., Budapest, (Akadémiai Kiadó) p. 329., 2007
Paládi-Kovács Attila: Egy emelkedő nemzet tudósa: Fényes Elek (1807-1876)., Ethnica IX/1 (2007) 7-10,, 2007
Mohay Tamás: Material Culture and Religious Meanings: The Objects of Pilgrims. Rouching Things., Ethnologia Fennica Vol. 34. (2007) (In print), 2007
Mohay Tamás: Táji csoport, vonzáskör változásban: a modern búcsújárás és Csíksomlyó., Studia Ethnologica VI. 2007. (Sajtó alatt) Pécs, 2007
Mohay Tamás: Erdély, mint a vallási sokszínűség és a türelem földje., Ház és Ember 20 (2007) (Sajtó alatt), 2007
Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: a csíksomlyói búcsú új megvilágításban., Keresztény Magvető 111. évf. (2005/2) 107-134. Kolozsvár, 2005
Paládi-Kovács Attila: A kiszehajtás szokásának földrajzi elterjedtsége., AGRIA Az Egri Múzeum Évkönyve 5-20., 2007
Back »