Az elbeszélő diskurzus (elmélet, történet, műfaj)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
42844
típus K
Vezető kutató Kovács Árpád
magyar cím Az elbeszélő diskurzus (elmélet, történet, műfaj)
Angol cím The narrative discourse (theory, history, genre)
zsűri Irodalom
Kutatóhely IKI Magyar Irodalomtudományi Intézeti Tanszék (Pannon Egyetem)
résztvevők Andó Éva
Hadas Emese
Hermann Zoltán
Kalavszky Zsófia
Selmeczi János
Szilágyi Zsófia
Szitár Katalin
Tegyey Gabriella
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.440
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási eredményekről két, a Veszprémi Egyetem Magyar Irodalomtörténeti tanszéken megrendezett konferencián, a hozzájuk kapcsolódó tanulmánygyűjteményekben, egy elméleti monográfiában és számos más tudományos közleményben adtunk számot – 55 tanulmányban. Az I. kötetben 24 tanulmány jelent meg 378 oldalon. A gyűjtemény 10 elméleti, 14 műértelmező és történeti tanulmányt foglal magába. Az elméleti tanulmányok érintik a diszkurzus- és a szubjektumelmélet, a retorika, a narratológia, a poétika, a személyes elbeszélés, az önértelmezés, az etikai kritika, a dekonstrukció szerepét a regényértés terén. A II. kötetben 21 tanulmány szerepel 26 ív terjedelemben. Az elméleti írások az elbeszélés és a szemantikai újítás összefüggéseit tárgyalják narratológiai, szöveg- és szubjektumelméleti, illetve kulturológiai megközelítésben. Kovács Árpád: Diszkurzív Poétika A szerző kísérletet tesz könyvében arra, hogy a regény kutatásának elméleti vizsgálatát új alapokra helyezze, amennyiben az elbeszélés-elemzést nyelv-, cselekvés- és szubjektumelméleti megfontolásokra. illetve két alapfogalomra építi: a poiēsis kifejezés elsősorban nem a ’költészet’ jelentésében, hanem az eredeti arisztotelészi ’aktív, tevékeny, cselekvő, alkotó’ értelmében válik jelentőssé. A könyv elméleti fejezeteiben felállított munkahipotézis Szent Ágoston, Montaigne, Cervantes, Puskin, Gogol és Dosztojevszkij mesterműveinek értelmezése során teljesedik ki.
kutatási eredmények (angolul)
The research results were presented at two conferences organized at the Department of Hungarian Literature at the University of Veszprém as well as in the relevant study collections, a theoretical monograph and several academic releases – 55 essays altogether. A regény nyelvei. 24 studies were published in a volume of 378 pages. The theoretical works cover the role of discourse and subject theory, rhetorics, narratology, poetics, personal narration, self-interpretation, ethical criticism and deconstruction in the field of novel interpretation. A regény és a trópusok The volume includes 21 studies occupying 26 book-sheets. In the theoretical works the interrelations between narration and the semantic novelty in terms of narratology, text and subject theory as well as culturology are analyzed. Kovács, Árpád: Diszkurzív Poétika (Discursive Poetics). Veszprém, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2005. The author attempts to put the theoretical examination of novel research on a new basis in his book aimed at laying the language, act and subject theory foundation of narrative analysis using the word poiēsis mainly not in the sense of poetry but as it originally occurs with Aristotle as the sign of the “active, productive, creative” principle, while the word discursive applies to the language of discourse, primarily the productivity of language.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/814/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kovács Árpád: Szóelmélet és antropológia Wilhelm von Humboldt nyelvszemléletében, Ladányi ''...még onnan is eljutni túlra...'' Nyelvészeti és irodlami tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2004. pp. 225-239., 2004
Kovács Árpád: Diszkurzív poétika, ''Res Poetica 3. '' Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2004. 340 oldal., 2004
Kovács Gábor: Versbeszéd és történetképzés összefüggése Arany János Toldi című elbeszélő költeményében, In: Szitár K (szerk.), A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére, Budapest: Argumentum, 2004. pp. 306-319., 2004
Szilágyi Zsófia: ''Távoli hegyvonulat elmosódó körvonalai a völgyszorosból'' (Kukorelly Endre TündérVölgy, avagy az emberi szív rejtelmeiről című regénye),, In: Kovács Á (szerk.), A regény nyelvei. Veszprémi regénykollokvium, Budapest: Argumentum, Diszkurzívák 4. 2005. 335-354., 2005
Kovács Árpád: Az elbeszélt cselekvés versnyelvi architektonikája. Puskin időszerűsége: A rézlovas, In: Ármeán o, Fried I, Odorics F, Az irodalomelmélet az ezredvégen, Budapest - Szeged: Gondolat Kiadói Kör - Pompei, 2002. 72-119., 2003
Kovács Árpád: A regény, avagy cselekvés poétikai dimenziója, Filológiai Közlöny XLVIII: 57-85, 2003
Szilágyi Zsófia: Az Aranysárkány mint keletkező szöveg - a regénykézirat vizsgálatának néhány tanulsága, In: Szitár K (szerk.), A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére, Budapest: Argumentum, 2004. pp. 208-215., 2004
Kovács Árpád: ''Petra tvorenyje'' i poeticheskij akt Pushkina (Narrativ istoricheskij i literaturnyj), Europa Orientalis 5, Salerno 2004: 23-51, 2004
Szitár Katalin: A szótól a hangig és a betűig. Kosztolányi Dezső: Fánika, In: Szitár K (szerk.), A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére, Budapest: Argumentum, 2004. pp. 223-233., 2004
Kovács Árpád: Szent Ágoston Vallomásainak helye a személyes elbeszélés történetében, In: Kovács Á. (szerk.), A regény nyelvei. Veszprémi regénykollokvium, Budapest, Argumentum, Diszkurzívák 5. 21-44., 2005
Kalavszky Zsófia: P. S. regényes élete, In: Kovács Á. (szerk.), A regény nyelvei. Veszprémi regénykollokvium, Budapest: Argumentum, Diszkurzívák 4, 2005. 253-268., 2005
Kalavszky Zsófia: Mitikus és szimbolikus alakzatok a regényben (''Grinyov álma'' A. Sz. Puskin A kapitány lánya című regényében), In: Szitár K (szerk.), A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére, Budapest: Argumentum, 2004. pp. 34-41, 2004
Kovács Gábor: Figuralitás és prózanyelv (Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása, A regény és a trópusok. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
Hermann Zoltán: A poétai román mint kontextus (Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei), A regény nyelvei. Szerk. Kovács Árpád. Budapest: Argumentum, 2005. pp. 233-242., 2005
Eisemann György: Az írás anarchizmusa (Egy Jókai-regény újraolvasása), A regény nyelvei. Szerk. Kovács Árpád. Budapest: Argumentum, 2005. pp. 2243-250., 2005
Szegedy-Maszák Mihály: Regényelmélet és önértelmezés, A regény nyelvei. Szerk. Kovács Árpád. Budapest: Argumentum, 2005. pp. 7-20., 2005
Dobos István: Az önéletrajzi olvasás lehetőségei, A regény nyelvei. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2005. pp. 45-56., 2005
Horváth Csaba: A kamaszkor regénye, a regény kamaszkora, A regény nyelvei. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2055.57-68., 2005
S. Horváth Géza: Az Aranykor nyelve - a nyelv aranykora, A regény nyelvei. Szuerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2005. pp. 69-92., 2005
Bókay Antal: Retorika és narratívitás Paul de Man irodalomelméletében, A regény nyelvei. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2005. pp. 93-112., 2005
Bényei Tamás: Áttételek: regény és etika Maurice Blanchot gondolkodásában, A regény nyelvei. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2005. 113-128., 2005
Túry György: Martha C. Nussbaum etikai kritikája, A regény nyelvei. Szerk. Kovács Árpád. Budapest: Argumentum, 2005. pp. 129-140., 2005
Hima Gabriella: Clemens Lugowski elfelejtett regényelméletének újrafelfedezése, A regény nyelvei. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2005. pp. 141-146., 2005
Bécsy Tamás: P. Pavis Szondi-kritikája, A regény nyelvei. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2005. 147-156., 2005
Dobolán Katalin: A pikareszk kalandjai. Lazarillo de Tormes, A regény nyelvei, 2005
Molnár Angelika: A goncsarovi regénytípus, A regény nyelvei. Szerk. Kovács Árpád. Budapest: Argumentum, 2005. pp. 167-176., 2005
Selmeczi János: Szó, zene, kép, álom, és az írott szövegmű (Turgenyev: A diadalmas szerelem dala), A regény nyelvei. Szerk. Kovács Árpád. Budapest: Argumentum, 2005. pp. 177-196., 2005
Szávai Dorottya: A Bovaryné mint szöveghagyomány, A regény nyelvei. Szerk. Kovács Árpád. Budapest: Argumentum, 2005. pp. 197-222., 2005
Tegyey Gabriella: A perszonális elbeszélőforma szerepe S. de Beuavoire Mandarinokjában: Anne naplója, A regény nyelvei. Szerk. Kovács Árpád. Budapest: Argumentum, 2005. pp. 223-232., 2005
Kabdebó Lóránt: Baradlay Kazimir hatvan perce, A regény nyelvei. Szerk. Kovács Árpád. Budapest: Argumentum, 2005. pp. 251-252., 2005
Fried István: Pesti divat 1912-1914-ben. Elbeszélői helyzetek a Rezeda Kázmér szép életé-ben, A regény nyelvei. Szerk. Kovács Árpád. Budapest: Argumentum, 2005. pp. 269-286., 2005
Bónus Tibor: A csúf másik. A saját idegenségének irodalmi antropológiájáról. Kosztolányi Dezső: Pacsirta, A regény nyelvei. Szerk. Kovács Árpád. Budapest: Argumentum, 2005. pp. 287-316., 2005
Szitár Katalin: A tudat nyelvi alakzatai Németh Lászlónál, A regény nyelvei. Szerk. Kovács Árpád. Budapest: Argumentum, 2005. pp. 317-334., 2005
Kamarás István: Regény-olvasatok a hatvanas-hetvenes évek és az ezredforduló irodalmi élményvilágában, A regény nyelvei. Szerk. Kovács Árpád. Budapest: Argumentum, 2005. pp. 355-375., 2005
Kovács Árpád: Két metafora, A regény és a tróposuk. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
Abádi Nagy Zoltán: A trópus mint kulturalizációs narrativitás, A regény és a trópusok. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
Orosz Magdolna: A bomlás virágai: az élettörténet narratív mintájának változásai, A regény és a trópusok. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
Kabdebó Lóránt: Az Einstein-szindróma Szetkuthy Prae-jében, A regény és a trópusok. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
Szigeti Lajos Sándor: "Kissé gyalázatos és önmagába merülő" (Kuncz Aladár regényéről másképpen), A regény és a trópusok. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
Hermann Zoltán: ''s mint Vőlegénynek, úgy mégyek a Halál Angyalának elejébe'' (Hamupipőke és Fanni), A regény és a trópusok. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
Eisemann György: Elhallgatás, beszéd, szubjektum Kemény Zsigmond regényeiben, A regény és a trópusok. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
Fried István: Megosztott személyiség, én-kettőződés Az élet komédiásai című regényben, A regény és a trópusok. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
Mekis D. János: A Babits-próza rétegei (Közelítési lehetőségek), A regény és a trópusok. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
Szitár Katalin: Hiánymetaforák és alanyiság (Németh László: Iszony), A regény és a trópusok. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
S. Horváth Géza: Az én destrukciója mint a narráció eredete (A bűn tropológiája Dosztojevszkijnél), A regény és a trópusok. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
Arany Zsuzsanna: "Mesevilágok" Henry James és Kosztolányi prózájában, A regény és a trópusok. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
Tegyey Gabriella: Az önéletrajzírás dilemmái Marguerite Duras A szerető című elbeszélésében, A regény és a trópusok. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
Nagy István: Élettörténet, nyelviség, megértés (Marina Cvetajeva: Elbeszélés Szonyecskáról), A regény és a trópusok. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
Kalavszky Zsófia: Tánya, Hold, Tyereskova. Az önéletrajzi szöveg Szergej Dovlatov Puskinland c. regényében, A regény és a trópusok. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
Szilágyi Zsófia: A falu és a robbanás (Grecsó Krisztián Isten hozott c. regénye mint az Életem regénye újraolvasása, A regény és a trópusok. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
Horváth Csaba: Apakönyv, A regény és a trópusok. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
Kisantal Tamás: Narratív szerkezet és történelemkoncepció a korai holokauszt-szövegekben, A regény és a trópusok. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
Dobolán Katalin: Kulcs-hercegnő, A regény és a trópusok. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
Mezősi Miklós: Az autoritatív elbeszéléstől a váratlanság poétikájáig, A regény és a trópusok. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
Molnár Angelika: Terméketlen írástermék (Az írás metaforái a Hétköznapi történet-ben), A regény és a trópusok. Szerk. Kovács Árpád. Budapest, Argumentum, 2006. pp., 2006
vissza »