A magyar kultúra a közép- és kelet-európai régió kontextusában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43018
típus K
Vezető kutató Bojtár Endre
magyar cím A magyar kultúra a közép- és kelet-európai régió kontextusában
Angol cím The Hungarian Culture in Context of Central and Eastern European Region
zsűri Irodalom
Kutatóhely MTA Irodalomtudományi Intézet
résztvevők Balogh Magdolna
Berkes Tamás
Krasztev Péter
Laczházi Aranka
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.324
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk részét alkotja egy 1986-ban megindított programnak, amely a közép- és kelet-európai térség összehasonlító irodalomtörténetének megírását készíti elő. Baltisztikai munkásságának betetőzéseként ebben a ciklusban Bojtár Endre elkészítette a 95 ezer szócikket tartalmazó Litván-magyar nagyszótárt, amelyet 2007-ben megjelentet a Litván Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Az első litván-magyar szótárnak nem csak tudományos jelentősége van, hanem megkönnyíti a két ország közötti együttműködést is. Berkes Tamás kiadta „A cseh eszmetörténet antinómiái” című 22,5 íves monográfiáját, s emellett számos idegennyelvű publikációban dolgozta fel a modern cseh önszemlélet meghatározó irodalmi eszméit és ideológiai alakzatait. Balogh Magdolna a legújabb nemzetközi szakirodalom alapján kidolgozta a „szocreál” irodalom mai tudásunknak megfelelő ideológiai és poétikai értelmezését. Az MTA Irodalomtudományi Intézetében működő kutatócsoport részt vett a szlovák és az orosz társintézmény által rendezett komparatisztikai konferenciákon, melyek nagyban hozzájárultak a közép- és kelet-európai összehasonlító irodalomkutatás elvi-módszertani kérdéseinek korszerű értelmezéséhez.
kutatási eredmények (angolul)
Our research plan is part of a long-term research project focusing on the preparation of the ground for a comprehensive comparative history and cultural history of the Central and East European region originally launched in 1986. As a completion of his activities in the field of Baltic studies, Endre Bojtár has, in this period, finished the Lithuanian-Hungarian Dictionary, consisting of 95 thousand items, to be published by the Institute of Linguistics of the Lithuanian Academy of Sciences in 2007. This is the first Lithuanian-Hungarian Dictionary which has not only a scholarly importance but also serves as a facilitating instrument for the cooperation betweeen the two countries. Tamás Berkes has published his monograph entitled „Antinomies of the Czech History of Ideas, of some 349 pages, and, besides, he produced a number of publications in foreign languages on the literary ideas and ideological figures determining modern Czech self-reflexion. Magdolna Balogh has elaborated, based on the most recent international literature, the interpretation of „Socialist Realism” as conceived today as the most appropriate, both ideologically and poetically. The research group of the Institute for Literary Studies of the Hungarian Academy of Sciences participated in the conferences organized by the Slovakian and Russian partner institutions, which have greatly contributed to an up-to-date interpretation of the theoretical and methodological issues of Central and East European comparative literary studies.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/885/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Balogh Magdolna: Krádez jazyka. Jazyk a totalitarismus., Amicus rocenka 2005: 89-100, 2006
Bojtár Endre: The Avant-garde in East-Central European literature, M. Cornis-Pope - J. Neubauer (eds.): History of the Literary Cultures of East-Central Europe. I. Amsterdam-Philadelphia, 2004. John Benjamins. 364-375., 2004
Bojtár Endre: Die Winterreise des Sisyphos, M. Szegedy-Maszák - T. Scheibner (eds.): Der lange, dunkle Schatten. Bp.- Bécs, 2004. Kortina- Passagen Verlag. 327-342., 2004
Bojtár Endre: Mythologization of the Contemporary Baltic Consciousness, Ying-hsiung Chou és mások (eds.) : Cultural Dilemmas during Transitions. Taiwan, 2004. National Science Council. 95-105., 2004
Berkes Tamás: Poèin Ference Deáka ve støedoevropském prostoru., Amicus Roèenka 2005, 72-78., 2006
Bojtár Endre: Kis E¹terházy, "2000", 2005/12, 61-65., 2005
Bojtár Endre: Közép-Európa fogalmáról: Vázlatos dekonstruktív-destruktív összefoglalás, Elért bizonyosság: Németh G. Béla 80. születésnapjáraszerk. Szegedy-Maszák Mihály és Veres András, Bp., Krónika Nova, 2005, 19-23.., 2005
Berkes Tamás: Tradice barokního historismu v èeské kultuøe., Nové interpretace èeského baroka. Szerk. Beke Márton, Mészáros Andor, Piliscsaba, 2005: 40-52., 2005
Berkes Tamás: Kierunek groteskowy w literaturach Europy ¶rodkovej i wschodniej lat sze¶ædziesi±tych, Studia Slavica Hung., 50(2005) 327-342., 2005
Bojtár Endre: Az intertextualitás játékai József Attila-versek és a cseh költészet között, “Szabad ötletek...”, szerk. Kabdebó Lóránt, Miskolc, Miskolci Egyetem, 2005, 136-140., 2005
Berkes Tamás: A cseh eszmetörténet antinómiái, Balassi Kiadó, Budapest, 349., 2003
Berkes Tamás: Biedermeier jako strukturnìtvorný èinitel románu Babièka Bo¾eny Nìmcové., Bo¾ena Nìmcová a její Babièka. Sborník pøíspìvkù z III.kongresu svìtové literárnìvìdné bohemistiky III, szerk. K. PIORECKÝ, Praha, ÚÈL AV ÈR, 178-186., 2006
Berkes Tamás: A cseh biedermeier mint irodalmi irányzat., Helikon, 2006: 405-413., 2006
Berkes Tamás: A „zsidókérdés” cseh kontextusban., "2000", 2004/10: 45-51., 2004
Berkes Tamás: Josef Macùrek és a magyar történetírás., Prágai Tükör, 2006/2: 27-34., 2006
Bojtár Endre: A demokráciától a parancsuralomig: a három balti állam útja 1918 és 1940 között., Limes, 2003: 99- 108., 2003
Bojtár Endre: Where is Central Europe?, Lituanus, 2006 (52) 1, 17-28., 2006
Balogh Magdolna: A kentaur természetrajzához., Helikon, 2006. 4. 414-431., 2006
Berkes Tamás: Literární tradice èeského obrození., Dissertationes Slavicae: Lit. XXIII. Szeged, 2004: 241-249., 2004
vissza »