The child`s theory of mind and her pragmatic competence  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43091
Type K
Principal investigator Kiss, Szabolcs
Title in Hungarian A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képességei
Title in English The child`s theory of mind and her pragmatic competence
Panel Psychology and Education
Department or equivalent MTA Szociológiai Kutatóintézet
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 3.752
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az intencionális hozzáállás egyik normatív elve az ún. zárás alapelve. Azt az alapvető feltevést tartalmazza, hogyha a másik személy P-t véli és P implikálja Q-t, akkor a másik személy Q-t is hiszi. Hogyan és mikor alakul ki ez az alapelv a fejlődő gyermeknél? Kutatásunkban ezekre a kérdésekre kerestünk választ. Kísérletünkben mentális predikátumokba (pl. gondol) ágyazott logikai szillogizmusokat adtunk a gyerekeknek. Eredményeink szerint a zárás normatív alapelve 6 és 7 éves kor körül alakul ki, miután a gyermek megértette a tiszta logikai konzisztenciát. Kutatásunkban a Jürgen Habermas által kidolgozott ún. ideális beszédhelyzet és a gyermek tudatelmélete közötti kapcsolatot is vizsgáltuk. Az ideális beszédhelyzetet elemeztem, amelyből a mentális állapotokhoz való privilegizált hozzáférés tulajdonításának fontosságát emeltem ki. Mikor és hogyan sajátítja el a gyermek az ideális beszédhelyzet fogalmát? A feladatban a gyerekeknek ki kell következtetniük a főhős mentális állapotát annak cselekedetéből. Ezt követően azt teszteltük, hogy vajon a gyermek ki tudja-e választani két ugyanolyan báb közül a főhőst annak egyes szám első személyű verbális önbeszámolója alapján. Úgy érveltünk, hogyha a gyermek képes volt erre, akkor az azt jelenti, hogy első személyű autoritást tulajdonít a szereplőnek. Eredményeink szerint a mentális állapotokhoz való privilegizált hozzáférés tulajdonítása hat éves kor körül alakul ki.
Results in English
One of the normative principles of the intentional stance is the so-called closure principle. It contains the basic assumption that if the other person believes that P and P entailes Q then the other person believes Q as well. How and when does this principle emerge in the developing child? Our study was designed to investigate this question. In our experiment children were presented with logical syllogisms which were embedded in mental predicates (e.g. think). According to our results the closure principle emerges around 6 and 7 years of age after the child has understood pure logical consistency. In our research we also investigated the relationship of the so-called ideal speech situation developed by Habermas and the child’s theory of mind. I analysed the ideal speech situation from which I picked out the importance of the ascription of privileged access to mental states. When and how does the child acquire the notion of the ideal speech situation? In our task, the child has to infer the mental states from the action of a protagonist. Then we tested whether the child could select the main character on the basis of his first person verbal report. We argued that if the child was able to do this then he attributed first person authority to the character. According to our results the ascription of privileged access to mental states emerges around the sixth years of life.
Full text http://real.mtak.hu/916/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kiss Szabolcs, Halasi Iringó és Molnár Edit: A humán vélekedésrendszer konzisztenciájának tulajdonítása gyermekeknél, Győri Miklós (szerk.) Az emberi megismerés kibontakozása. Társas kogníció, emlékezet, nyelv. Budapest: Gondolat, 53-69., 2004
Kiss Szabolcs: Megjegyzések napjaink megismeréstudományi tudatkutatásáról, Pléh Csaba, Kampis György és Csányi Vilmos (szerk.) Az észleléstől a nyelvig. Budapest: Gondolat, 211-228., 2004
Kiss Szabolcs: A logika szociológiája, Pszichológia, 2007
Kiss Szabolcs: Teleológiai hozzáállás vagy kauzális megértés, Thalassa, 108-117., 2004
Kiss Szabolcs: Elmeolvasás, Budapest, Új mandátum kiadó, 2005
Kiss Szabolcs: Implicit pszichológia a nyelvben avagy az interperszonális igék nyelvlélektana, Gervain Judit, Lukács Ágnes, Racsmány Mihály (szerk.) Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára. Budapest: Akadémiai., 2005
Back »