Morphosyntactic Changes in the Iberoromanic Languages of the XV th and XVI th Centuries.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43146
Type F
Principal investigator Berta, József Tibor
Title in Hungarian Morfoszintaktikai változások a XV. és XVI. századi iberoromán nyelvekben
Title in English Morphosyntactic Changes in the Iberoromanic Languages of the XV th and XVI th Centuries.
Panel Linguistics
Department or equivalent Department of Hispanic Studies (University of Szeged)
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 1.414
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatások célja az ibériai neolatin nyelvek –eddig csak külön-külön vizsgált– főnévi és melléknévi igeneves szerkezeteiben a XV. századtól mutatkozó szórendi változások összehasonlító elemzése volt. A középkori –XIII-XIV. századi– és preklasszikus –XV. és részben XVI. századi– spanyol, portugál és katalán nyelvű, különböző műfajú szövegekből álló, mintegy 210.000 szó terjedelmű prózai korpuszból kigyűjtött körülbelül 6400 szerkezet rendszerező és statisztikai analízise az alábbi eredményeket hozta. A vizsgált főnévi és melléknévi szerkezetek fejlődésében párhuzamok mutathatók ki. Az igei összetevőknek a középkori állapotban szabadabb sorrendje mindkét esetben az ún. V2 szórendnek tulajdonítható. A mai állapotra jellemző kötött rend –és ezzel összefüggésben az archaizáló struktúrák eltűnése– a V2 rendszert felváltó SVO szórend kialakulásával jött létre. A korai szövegekre jellemző archaikus struktúrák megoszlása mind a középkori, mind a preklasszikus nyelvállapotban szövegtípusonként eltérő: gyakoriságuk a jogi szövegekben elenyésző, a szépirodalmi prózában magasabb. Ez az összetevők felszíni sorrendjében is megmutatkozó különböző diszkurzív funkciókkal magyarázható. Az archaikus struktúrák gyakorisága a XV. századi szövegekben –főként a humanista szerzők irodalmi műveiben– valamivel magasabb, mint az előző időszakban. Ez azonban nem a mondatszerkezet természetes fejlődésével magyarázható, hanem az akkor divatos latinizáló stílusnak tulajdonítható.
Results in English
The aim has been to give a comparative analysis of the word order changes in the Iberian Romance languages taking place from the 15th century, in structures with the infinitive or the participle; these have only been studied separately before. The systematic and statistical frequency analysis of the approximately 640 structures taken from a prosaic corpus of about 210.000 words of Medieval (13th-14th c.) and Pre-classic (15th-16th c.) Spanish, Portuguese and Catalan texts of different genres has shown the following results: Parallelisms can be traced in the development of the examined structures. The freer word order in medieval times can be attributed in both cases to 'word order V2'. The order of the structures today – and the disappearance of the archaizing structures – took shape when the V2 system gave place to the word order SVO. The frequency of the archaic structures, characteristic of these early texts, depends on the type of text analyzed in both states of the language: they appear very rarely in legal texts, while their frequency in literary prose is higher. This can be attributed to the different discursive functions also present in the superficial order of components. The frequency of the archaic structures in 15th century texts – especially in literary texts – is higher than in the period before. However, this cannot be explained by the natural development of sentence structure; rather it is due to the Latinizing style fashionable at the time.
Full text http://real.mtak.hu/944/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Berta T.: Observaciones al análisis de la evolución de las construcciones de participio e infinitivo en español y portugués, ACTA UNIV. SZEGEDIENSIS: ACTA HISPANICA IX, 71-80., 2004
Berta T.: Tendencias convergentes y divergentes en la evolución de la sintaxis del español y del portugués en textos medievales y preclásicos, közlésre elfogadva: Les Actes du XXIVe Congrès International de linguistique et philologie romanes, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, Niemeyer, (közlésre elfogadva), 2004
Berta T.: Sobre la proporción de la promoción de clíticos en construcciones de infinitivo medievales y preclásicas, J. J. Bustos Tovar-J. L. Girón Alconchel: Actas del VI Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, vol. I, Madrid, Arco/Libros, 501-512., 2006
Berta T.: Sintaxis histórica iberorrománica: complejos verbales medievales, Anderle Á. (szerk.): ACTA UNIV. SZEGEDIENSIS: ACTA HISPANICA XI., 2006
Berta T.: Sobre la evolución de las construcciones de participio y de infinitivo, Actas del VII Congreso Internacional de Historia de la lengua espanola (közlésre elfogadva), 2006
Back »