Alkotmány- és jogtörténeti kutatások. 1790-1949  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43195
típus K
Vezető kutató Ruszoly József
magyar cím Alkotmány- és jogtörténeti kutatások. 1790-1949
Angol cím Researches on constitution and law history (1790-1949)
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Európai Jogtörténeti Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Antal Tamás
Balogh Elemér
Bató Szilvia
Homoki Nagy Mária
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.410
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Ruszoly József az 1848: V. tc. gyakorlata feltárására irányuló kutatásainak újabb eredményeként Az országgyűlési képviselő-választások Magyarországon 1869–1874 c. könyvének kéziratát elkészítette, amellyel teljessé válik az országgyűlési választások elemzése 1848 és 1874 között. A Szeged szabad királyi város törvényhatósága. 1872–1944 című kötetében a polgári kori magyar közigazgatás-történet összefoglalását adta Szeged példáján forrásokkal együtt. A Das erste Nationalitätengesetz in Ungarn und die Verfassungsentwicklung in Europa 1848–1849 című tanulmánya a 36. Deutschen Rechtshistorikertag (kongresszus) nyomán jelent meg Halléban. A második világháborút követő magyar alkotmánytörténetről szerzett ismereteket gyarapította az „így is a mi korunk”. Írások és források Magyarország alkotmánytörténetéhez 1944–1949 című gyűjteményes könyvével; az 1946: I. tc. létrejöttével külön is foglalkozott. Kutatásai átfogó, német nyelvű összegzése megjelenés előtt áll. A magyar reformkori jogtörténeti kutatások keretében a magán- és büntetőjogi kodifikációk folyamatát vizsgálta tanulmányaiban a program két résztvevője. Balogh Elemér Die ungarische Strafrechtskodifikation im 19. Jahrhundert címmel jelenteti meg összefoglaló munkáját Németországban, Homoki Nagy Mária pedig egyebek mellett Die Gewährleistung für Rechtsmängel im ungarischen Privatrecht des 18 Jhs. címmel publikált tanulmányt Berlinben. Antal Tamás közreadta értekezését Törvénykezési reformok Magyarországon (1890–1900) címen.
kutatási eredmények (angolul)
Ruszoly József completed his manuscript entitled 'Parliament Elections in Hungary 1896–1874' which is a newer achievement of his researches on the elections by Act V of 1848. He summarised the history of the administrative law of Hungarian local governments in the bourgeois era in 'The Local Government of Szeged City of County Rank. 1872–1944' with getting out original legal texts, too. His essay titled 'Das erste Nationalitätengesetz in Ungarn und die Verfassungsentwicklung in Europa 1848–1849' was published in Halle in the conference volume of the 36th Meeting of German Law Historians. He also published a book on the subject of the constitution history of Hungary after World War II titled '“So, This is our Age, too.” Essays and Sources 1944–1949' which involves one of his articles on the creating of Act I of 1946 as well. The publication of the German language summary of his completed works is at press. Two participants of the research program examined the legal codifications during the Reform Era both in private and criminal law. Balogh Elemér is going to publish his synthetic monograph entitled 'Die ungarische Strafrechtskodifikation im 19. Jahrhundert' in Germany soon. Homoki Nagy Mária gave forth an article in Berlin with the following title: 'Die Gewährleistung für Rechtsmängel im ungarischen Privatrecht des 18 Jhs'. Antal Tamás published his doctoral dissertation as a monograph [Judicial Reforms in Hungary (1890–1900)].
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/970/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dr. Ruszoly József: Egy százesztendős kúriai ítélet. Achim L. András békéscsabai mandátumának megsemmisítése 1906-ban., Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk. Mezey Barna, Révész T. Mihály. Gondolat Kiadó, Bp., 2006. 481–501., 2006
Dr. Ruszoly József: Móra Ferenc sajtópöre 1923-ban., Jogtörténeti Szemle, 2004. 1. sz. 8–15. p., 2004
Dr. Balogh Elemér: A magyar büntetőtörvény-tervezetek szerkezeti fejlődése., Tanulmányok Dr. Nagy László egyetemi tanár születésének 90. évfordulójára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 2004. 25-39., 2004
Dr. Ruszoly József: Szemere Bertalan szakítása Kossuth Lajossal. Ismét a Politikai jellemrajzok (1852) keletkezéséről., Európai Magyarországot! Kossuth Lajos és a modern állam koncepciója című országos jogtörténeti konferencia (Debrecen, 2002. október 3–4.). Szerk Balogh Judit. Debrecen, 2004. 87–110. /Debreceni Konferenciák III./, 2004
Dr. Ruszoly József: Két adalék az újabb magyar alkotmánytörténelemhez. Az 1849. évi nemzetiségi törvényről és az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezésről – a külföldnek is., = Acta Jur. et Pol. Szeged, Tom. LXVI. Fasc. 18. Szeged, 2004. 45 p., 2004
Dr. Balogh Elemér: Régi-új jogelvek a reformkori magyar büntetőjogban., Acta Jur. et Pol. Szeged, 2004. Tom. LXV. 481-489. (Molnár Imre Emlékkönyv), 2004
Dr. Balogh Elemér: A modern büntetőjog és a polgári átalakulás kapcsolata., Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon. (A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára 1.) Szeged, 2004., 2004
Dr. Ruszoly József: Zur Geschichte des parlamentarischen Wahlrechts in Siebenbürgen. 1866– 1872., Rechtshistorische Vorträge 52. Der österreichisch–ungarische Ausgleich 1867. [Hrsg. Barna Mezey.] Budapest, 2008. 113–128. p., 2008
Dr. Antal Tamás: The Jury in Hungary., Зборник Радова (Collected Papers). Главни уредник (Editor in chief): Др Драгиша Дракиħ. XLII. 1–2/2008. Novi Sad Faculty of Law, Serbia, 2008. 927–939. p., 2008
Dr. Antal Tamás: Egy szirom a közszabadság virágából. Az esküdtszék újjászervezése Szegeden (1899-1900)., Szeged, 2004. november 6-9. p., 2004
Dr. Antal Tamás: A konzuli bíráskodás a dualizmus korában. Az 1891. évi XXXI. tc. létrejötte, Publicationes Doctorandorum Juridicorum. Tomus IV. Szeged, 2004. 5-52. p., 2004
Dr. Ruszoly József: Tisztelet, kegyelet, emlékezet. Szeged és Deák Ferenc., Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon. Szerk.: Balogh Elemér és Saranyai Csaba Máté. Szeged, 2005. [Borítón: 2004.] /A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára 1/, 2005
Dr. Ruszoly József: „A népi önkormányzat útján”. Adalékok egy máig időszerű közigazgatástörténeti kérdéshez a „Szeri Szárszó” elé., Szeged, 2005. augusztus (17. évf. 8. sz.) 24–29. p., 2005
Dr. Ruszoly József: Cenzus és társadalom. A qualificatio kérdése 1848. évi országgyűlési népképviseleti törvényeink vitáiban., Jogtörténeti tanulmányok VIII. Szerk. Béli Gábor, Kajtár István, Szekeres Róbert. Pécs. 2005. 497–517. p., 2005
Dr. Balogh Elemér: Az 1830. évi büntetőtörvény-tervezet eljárásjogi részéhez írt törvényhatósági reflexiók., In: Béli Gábor–Kajtár István–Szekeres Róbert (szerk.): Jogtörténeti tanulmáynok VIII. Pécs, 2005. 29–50. p., 2005
Dr. Antal Tamás: Az esküdtszékek reorganizációja (1896–1900), különös tekintettel Debrecenre., A Hajdú Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 2004–2005. Szerk.: Radics Kálmán. Debrecen, 2005. 195–215. p., 2005
Dr. Antal Tamás: Szilágyi Dezső igazságügyi reformjairól (1890–1900)., Jogtörténeti tanulmányok VIII. Szerk.: Kajtár István [...]. Pécs, 2005. 9–28. p., 2005
Dr. Ruszoly József: „és így is a mi korunk”. Írások és források Magyarország alkotmánytörténetéhez. 1944–1949., Püski, Bp., 2006., 300 p., 2006
Dr. Ruszoly József: A Magyar Köztársaság alapvetése. A „Magyarország államformájáról” szóló 1946: I. tc. keletkezéstörténetéről., Hitel, 2006. augusztus (XIX. évf. 8. sz.) 42–55. p., 2006
Dr. Balogh Elemér: Az úriszéki bíráskodás megítélése a reformkori büntetőtörvény-tervezetekben., In: Mezey Barna – Révész T. Mihály (szerkesztők): Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65.születésnapja tiszteletére. Gondolat Kiadó, Bp. 2006. 48–54. p., 2006
Dr. Balogh Elemér: A hűtlenség bűncselekménye rendi büntetőjogunk kodifikációs kísérleteiben., In: Nagy Ferenc (szerk.): Bűnügyi mozaik. Tanulmányok Vida Mihály 70. születésnapja tiszteletére. (A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára 11) Szeged, 2006. 351–365. p., 2006
Dr. Ruszoly József: Választási bűncselekmények és választásérvényesítési okok. Tildy Zoltán és a szeghalmi választás 1935-ben., Bűnügyi mozaik. Tanulmányok Vida Mihály 70. születésnapja tiszteletére. Szerk. Nagy Ferenc. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2006. A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, 11, 2006
Dr. Antal Tamás: A debreceni népképviseleti közgyűlés (1848–1867). Az 1848: XXIII. tc. végrehajtása, Acta Jur. et Pol. Szeged. Tom. LXVII. Fasc. 1., Szeged, 2005. 80 p., 2005
Dr. Antal Tamás: Egy szegedi verdikt – az Eremits-gyilkosság (1904)., Szegedi Műhely. Szerk.: Péter László. 2006. 1. szám. 1–11. p., 2006
Dr. Antal Tamás: A nagyváradi ítélőtábla felállítása (1890–1891)., Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Mezey Barna és Révész T. Mihály. Budapest, 2006. 12–31. p., 2006
Dr. Antal Tamás: Régiók Magyarországon egykor és most. Két adalék., Acta Jur. et Pol. Szeged. Tom. LXVIII. Fasc. 1. Szeged, 2006., 2006
Ruszoly József: "A Magyar Köztársaság alkotmánya". Történelmi [!] alkotmányunk és az 1946. évi I. törvénycikk Magyarország álllamformájáról, Köztársaság a modern kori történelem fényében. Tanulmányok. Szerk.: Feitl István. Bp., 2007. 324-340. p., 2007
Ruszoly József: Das Nationalitätengezetz von Szeged und die Verfassungsentwicklung in Europa. 1848-1849. Ein Grundriss., Acta Jur. et Pol. Szeged, Tom. LXIX. Kny. 603-616. p., 2007
Ruszoly József: Az 1849. július 28-ai nemzetiségi törvény és a közép-európai alkotmányfejlődés, Jogtörténeti Szemle. 2007. 1. szám . 52-63. p., 2007
Balogh Elemér: Az anyagi büntetőjog egyes intézményei első kódextervezeteinkben, In: Acta Jur. et Pol. Szeged, 2007. Tom. LXIX. 9–24. p., 2007
Dr. Ruszoly József: A választási bíráskodás hazai intézménytörténetéhez. 1848–1948., A statisztika és a közigazgatás elkötelezettje. Ünnepi kötet a 60 éves Katona Tamás tiszteletére. Felelős szerkesztő Kovacsicsné Nagy Katalin. ELTE Állam- és Jogtudomány, 2008
Dr. Ruszoly József: Az országgyűlési válaszójog erdélyi történetéhez 1866–1872., Jogtörténeti Szemle. 2007. 3. szám. 46–52. p., 2007
Dr. Ruszoly József: A parlamentáris választási bíráskodás intézménytörténetéhez., Ius et legitimaito. Tanulmányok Szilbereky Jenő 90. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Szabó Imre. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2008. 259–278. p., 2008
Dr. Balogh Elemér: A szabadságvesztés jogintézménye az 1830. évi magyar büntetőtörvény-tervezetben., Ius et legitimaito. Tanulmányok Szilbereky Jenő 90. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Szabó Imre. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2008. 17-25. p., 2008
Dr. Antal Tamás: Reforms of the Judicial System in the Era of Dezső Szilágyi., Ius et legitimaito. Tanulmányok Szilbereky Jenő 90. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Szabó Imre. Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2008. 9-16. p., 2008
Dr. Homoki Nagy Mária: Der Fuhrvertrag., Rechstsgeschichtliche Studien. Beiträge zur Institutionsentwicklung in der ungarischen Rechtsgeschichte. (Hg. Gábor Máthé, Barna Mezey) Passau-Budapest, 2008. 9-18. p., 2008
Dr. Antal Tamás: A magánvád szabályozása Magyarországon a dualizmus korában, Jogtörténeti Szemle. Szerk.: Tóth Béla. 2004. 1. szám. 26–34. p., 2004
Dr. Antal Tamás: A debreceni Királyi Ítélőtábla megszervezésének és Puky Gyula elnökségének története., A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX. Szerk: Radics Kálmán. Debrecen, 2002–2003. [2004.] 215–230. p., 2004
Dr. Ruszoly József: Szeged szabad királyi város törvényhatósága. 1872–1944. Tanulmányok és forrásközlés, Tanulmányok Csongrád megye történetéből XXXIV. Szeged, 2004. 336 p., 2004
Dr. Ruszoly József: István Csekey und die ungarische Verfassung. Ein kurzer Überblick über ein Lebenswerk, Rechtsgeschictliche Vorträge, 23. Hrsg. Barna Mezey. Budapest, 2004. 30 p., 2004
Dr. Ruszoly József: »Vom Standpunkte der Geschichte des ungarischen öffentlichen Rechts«. Der ’Beitrag’ (Adalék) von Ferenc Deák und der österreichsich-ungarische Ausgleich von 1867 im Spiegel der Historiografie, Nationalstaat – Monarchia [!] – Mitteleuropa. – Zur Erinnerung in den „Advokaten der Nation”, Ferenc Deák. Hrg. Gábor Máthé, Barna Mezey. Gondolat. Bp., 2004. 86–105. p., 2004
Dr. Balogh Elemér: A modern büntetőjog és a polgári átalakulás kapcsolata., In: Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon. (A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára 1.) Szeged, 2005. 187–197. p., 2005
Dr. Ruszoly József: Európa alkotmánytörténete., Előadások és tanulmányok a középkori és újkori intézményekről.Püski, Bp., 2005
Dr. Ruszoly József: Wähler und Wahlen in drei Bergstädten Nieder-Ungarns (1848–1874)., Recht als Erbe udn Aufgabe. Heinz Holzauer zum 21. April 2005. Hrsg. von Stefan Chr. Saar, Andreas Roth, Christian Hattenhauer. Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2005
Dr. Antal Tamás: Törvénykezési reformok Magyarországon (1890–1900). Ítélőtáblák, bírói jogviszony, esküdtszék., Dél-Alföldi Évszázadok. 23. Sorozatszerk.: Blazovich László. Szeged, 2006. [351 p.], 2006
Dr. Ruszoly József: Bagamér múltjából. Válogatott közlemények., Bagaméri Kör, Bagamér, 2006. 272 p. (A Bagaméri krónika könyvei, 2.) – Illusztrált. Nyomta: Bába és Társai Nyomdaipari Kft., Szeged., 2006
Dr. Homoki Nagy Mária: Die Gewährleistung für Rechtsmängel im ungarischen Privatrecht des 18 Jhs., Kaufen nach Römischem Recht. Eva Jakab, Wolfgang Ernst (Hrsg.). Berlin-Heidelberg, 2008. 105-121. p., 2008
Dr. Ruszoly József: Das erste Nationalitätengesetz in Ungarn und die Verfassungsentwicklung in Europa 1848–1849., Rolf Lieberwirth / Heiner Lück (Hrsg.): Akten des 36. Deutschen Rechtshistorikertages. Halle an der Saale 2006. Nomos [...] Baden-Baden, 2008. 691–716. p., 2008
vissza »