Társadalmi és politikai változások Hajdú-Bihar megyében az 1990-es évtizedben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43210
típus K
Vezető kutató Kozma Gábor
magyar cím Társadalmi és politikai változások Hajdú-Bihar megyében az 1990-es évtizedben
Angol cím Social and political changes in Hajdú-Bihar county in the 90's
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Balcsók István
Ekéné dr. Zamárdi Ilona
Mező Ferenc
Teperics Károly
Tóth Antal
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.312
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az 1990-es évtizedben Hajdú-Bihar megye lakónépessége – szemben az országos tendenciákkal – még kismértékű (0,8%-os) növekedést mutatott. A növekedés területi eloszlását tekintve az egyik legjelentősebb zóna a Debrecent körülvevő szuburbanizációs gyűrű, ahol elsősorban a megyeszékhelyről történő kiköltözés áll a folyamat mögött. A munkaerőpiacot elemezve megállapítható, hogy Hajdú-Bihar megye a rendszerváltás óta tartós foglalkoztatási gondokkal küzd, amit az is tükröz, hogy és mindössze három olyan település található a megyében, amely országos átlag alatti értékkel rendelkezik. Bűnözésföldrajzi szempontból az 1990-es évtizedben a megye fokozatosan javított a megyék közötti pozícióján, ugyanakkor az is megállapítható, hogy az elkövetett bűncselekmények szempontjából előkelőbb pozíciót foglal el, mint a bűnelkövetők lakóhelye szerinti sorrendben. A megyén belül bűnügyileg legfertőzöttebb Debrecen és a bihari térség. Az önkormányzatoknak a jelentkező kihívásokra történő reagálását elemezve két sajátos válasz figyelhető meg: a népességnövekedést felmutató térségekben az egyik legfontosabb törekvés az infrastrukturális szükségletek kielégítése volt, míg az elöregedő, alacsony népességszámmal jellemezhető térségekben társulások létrehozása révén próbáltak megoldást találni a problémákra. A megye választási földrajzi viszonyait vizsgálva megállapítható, hogy mind a megyén, mint pedig Debrecenen belül kialakultak szilárd párt-preferenciával rendelkező térségek.
kutatási eredmények (angolul)
In contrast to national tendencies, the number of inhabitants in Hajdú-Bihar County showed a small increase (0,8 %) during the decade of 1990. Regarding the territorial division of the increase, the suburbanization ring surrounding Debrecen is one of the most important zones where mainly the removal from the county town accounts for that process. Analysing the labour market, Hajdú-Bihar County has faced employment problems permanently since the change of regime, which is also reflected by the fact that three settlements can be found only in the county that are characterized by figures below the national average. In terms of criminal geography, the county gradually improved its position among the counties during the decade of 1990. At the same time it can be also stated that it ranks higher in terms of crimes committed than in terms of the order of criminals according to residences. Debrecen and the Bihar area is the criminally most affected area within the county. Two specific replays are notable when analysing the reactions of local governments to the challenges appearing: meeting the infrastuctural requirements was one of the most important efforts in the areas where population increases whereas solutions were found to problems by establishing companies in the area where population is growing old and low in number. Studying the election geography of the county, it can be said that areas have been formed with strong party preferences within the county and in Debrecen.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/974/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Balcsók I: A munkanélküliség területi egyenlőtlenségei és legjellemzőbb folyamatainak alakulása az 1992-2002 közötti időszakban, Debrecen, 158p, 2005
Kozma G: Elképzelések az EU 2006 utáni regionális politikájáról, Debreceni Szemle 4: 577-589, 2003
Balcsók I: A munkanélküliség jellemzői Hajdú-Bihar megye falvaiban, In: A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt. VI. falukonferencia, 2003. pp. 334-341, 2003
Teperics K: Külföldi állampolgárok a magyar általános iskolákban, In: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások, Debrecen: 2004. pp. 24-31, 2004
Kozma G; Tóth A: A humán erőforrások fejlesztésének helyzete Hajdú-Bihar megye területfejlesztésében, In: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások, Debrecen: 2004. pp. 36-42, 2004
Baranyi B; Balcsók I: Munkaerőpiaci képzési programok vizsgálata Hajdú-Bihar megyében, Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások, Debrecen: 2004. pp. 43-47, 2004
Kozma G: A debreceni lakótelepek társadalmának átalakulása az 1990-es évtizedben, In: A magyar földrajz kurrens eredményei, Szeged: 2004. pp. 1080-1089, 2004
Kozma G; Maczik E: The Norhetrn Great Plain of Hungary - on the way to becoming a real region?, In: Boneschansker E, van Dijk J, Jansma L.G, Verhaar K (ed.) Cultural Uniqueness and regional Economy, Leeuwarden: Fryske Akademy, 2004. pp. 95-112, 2004
Tóth A; Kozma G: Decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználása Hajdú-Bihar megyében 1996-2002, Comitatus 14: 45-54, 2004
Teperics K: The effect of Schengen on the mother-tounge studies of the Hungarians living abroad, In: Süli-Zakar I (ed.) Cross-border Co-operations - Schengen Challenges, Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004. pp. 1418, 2004
Ekéné Zamárdi I: The threatens of social degradation of Bihars small settlements in the aspect of migration, In: Süli-Zakar I (ed.) Cross-Border Co-operation - Schengen Challenges, Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004. pp. 51-58, 2004
Kozma G: Theuse of slogens and symbols in the Hungarian regional and palce marketing, In: Süli-Zakar I (ed.) Cross-Border Co-operation - Schengen Challenges, Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004. pp. 227-231, 2004
Mező F: Economic development in the city of Debrecen, In: Süli-Zakar I (ed.) CrossBorder Co-operations - Schengen Challenges, Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004. pp. 269-273, 2004
Tóth A: Criminal geographical study the crimes commited against properties in Hajdú-Bihar county 81990-2002), In: SüliZakar I (ed.) Cross-Border Co-operations - Schengen Challenges, Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004. pp. 274-280, 2004
Kozma G: A magyarországi önkormányzatoknak a gazdasági élet szereplői körében felhasznált kommunikációs kiadványai, Tér És Társadalom 18., 4: 69-84, 2004
Balcsók I; Koncz G: A Hajdú-Bihar megyei városok foglalkoztatási helyzetének változása A rendszerváltástól napjainkig, In: Fiatal regionalisták IV. konferenciájának CD kiadványa, Győr, 2004
Czimre K; Süli-Zakar I; Teperics K: Representation of the Carpathian Euroregion in the Media Image Building Strategies for the Promotion of the Schengen process, In: Landuyt A, de La Brosse R, Horga I (ed.) The Contribution of Mass Media to the Enlargement of the European Union, Brüsszel, 2003. pp. 96-106, 2003
Czimre K; Süli-Zakar I; Teperics K: Security Issues in the Carpathian Euroregion - the Media Perspectives, In: Tavares Ribeiro M.M, de La Brosse R, Horga I (ed.) International and European Security versus the Explosion of Global Media, Brüsszel, 2004. pp. 62-76, 2004
Kozma G: Szlogenek és jelképek a hazai idegenforgalmi marketingben, Comitatus 15: 147-155, 2005
Mező F: Hajdú-Bihar megye széleskörű választásföldrajzi vizsgálata a rendszerváltástól napjainkig (1990-2002), Debrecen, 146p, 2005
Balcsók I: Pályakezdő munkanélküliek Hajdú-Biharban, In: Baranyi B (ed) Közelítések - A határon átnyúló kapcsolatok kilátásai..., Debrecen, pp. 147-162, 2005
Kozma G: Szlogenek és jelképek a hazai idegenforgalmi marketingben, Comitatus 15: 147-155, 2005
Kozma G: A városok közötti együttműködés potenciális előnyei, In: Czimre Klára (ed) Kisközségtől az eurorégióig, Debrecen, pp. 46-57, 2005
Teperics K: Debrecen oktatási vonzáskörzete, In: Czimre Klára (ed) Kisközségtől az eurorégióig, Debrecen, pp. 58-70, 2005
Tóth A: A személyi sérüléssel járó közúti balesetek kriminálgeográfiai vizsgálata Hajdú-Bihar megyében, In: Czimre Klára (ed) Kisközségtől az eurorégióig, Debrecen, pp. 80-92, 2005
Balcsók I: A humán erőforrások fejlesztésének szerepe az Észak-alföldi régió periférikus térségeinek felzárkóztatásában, In: Nagy G, Nagy E (ed) Az Európai Unió bővítésének kihívásai, Békéscsaba, pp. 95-100, 2005
Kozma G: A lakosság térbeli eloszlásának változása Debrecenben 1990 és 2001 között, In: Csapó T (ed) A településföldrajz helyzete és főbb kutatási irányai az ezredforduló után, Szombathely, pp. 123-137, 2005
Ekéné Zamárdi I: A bihari kistelepülések társadalmi degradációjának veszélyei a migráció tükrében, In: Csapó T (ed) A településföldrajz helyzete és főbb kutatási irányai az ezredforduló után, Szombathely, pp. 90-100, 2005
Balcsók I: A humán erőforrások fejlesztésének szerepe az Észak-alföldi régió periférikus térségeinek felzárkóztatásában, In: Nagy G, Nagy E (ed) Az Európai Unió bővítésének kihívásai, Békéscsaba, pp. 95-100, 2005
Ekéné Zamárdi I: A hátrányos helyzetű kistérségek munkaerőpiacai az Észak-Alföldön, In: Nagy G, Nagy E (ed) Az Európai Unió bővítésének kihívásai, Békéscsaba, pp. 157-161, 2005
Kozma G: Önkormányzati társulások Hajdú-Bihar megyében, In: Nagy G, Nagy E (ed) Az Európai Unió bővítésének kihívásai, Békéscsaba, pp. 311-316, 2005
Ekéné Zamárdi I: A belső vándorlás jellemzői a bihari kistelepüléseken, In: Dövényi Z, Schweitzer F (ed) A földrajz dimenziói - Tiszteletkötet a 65 éves Tóth Józsefnek, Budapest, pp. 277-295, 2005
Tóth A: A bűnözés térbeli struktúráinak szociálgeográfiai vizsgálata Hajdú-Bihar megyében, PhD-értekezés, Debrecen, 150p+térképmellékletek, 2006
Tóth A: A vagyon elleni bűncselekmények kriminálgeográfiai vizsgálata Hajdú-Bihar megyében, In: Süli-Zakar I (ed) Tájak - Régiók - Települések..., Debrecen: pp. 118-125, 2005
Kozma G: A politikai változások hatása a helyi önkormányzatok költségvetésére, In: Süli-Zakar I (ed) Tájak - Régiók - Települések..., Debrecen: pp. 219-225, 2005
Teperics K: A debreceni felsőoktatás demográfiai háttere, In: Süli-Zakar I (ed) Tájak - Régiók - Települések..., Debrecen: pp. 309-317, 2005
vissza »