Olvasásmódok a romantikában - Mediális közvetítettség és kanonizáció a romantika recepciójában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43224
típus K
Vezető kutató Kulcsár-Szabó Ágnes
magyar cím Olvasásmódok a romantikában - Mediális közvetítettség és kanonizáció a romantika recepciójában
Angol cím Reading Romanticism - Romanticism Reading. Medial Transfer and Canonization in the Reception of (Hungarian) Romanticism
zsűri Irodalom
Kutatóhely Modern Magyar Irodalmi, Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék (Károli Gáspár Református Egyetem)
résztvevők Hermann Zoltán
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.660
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt





 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projektum három évének (2003-2005) gyorsmérlege: egy kommentált szövegkiadás (Ungvárnémeti Tóth László, Nárcisz vagy a’ gyilkos önn-szeretet, közreadta, és kísérő tanulmányt írta Hermann Zoltán, Ráció, Budapest, 2005); két tanulmánykötet ( „Mester Jókai” A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón, szerk. Hansági Ágnes – Hermann Zoltán, Ráció, Budapest, 2005; Hansági Ágnes, Az Ixion-szindróma. Identitás és kánon a romantikában és a modernségben, Ráció, Budapest, 2005); valamint két sikeres konferencia („Mester Jókai” A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón, 2004. december 3-4; „’s végre mivé leszel?” Konferencia Csokonai Vitéz Mihály halálának 200 évfordulója alkalmából, 2005. december 8-9.). A projektum három éve során a témával kapcsolatosan Hansági Ágnes és Hermann Zoltán összesen 3 önálló kötetet, 2 szerkesztett kötetet, 1 szövegkiadást, 19 könyvfejezetet, 8 folyóiratcikket publikált.
kutatási eredmények (angolul)
The main results of the research project from 2003 to 2005: a commented edition of László Ungvárnémeti Tóth's play Nárcisz vagy a’ gyilkos önn-szeretet (edited and commentary by Z. Hermann, Ráció 2005); two collection of essays („Mester Jókai” A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón, eds. Á. Hansági – Z. Herman, Ráció, Budapest, 2005; Á. Hansági, Az Ixion-szindróma. Identitás és kánon a romantikában és a modernségben, Ráció, Budapest, 2005 ) and the organization of two workshops which discussed the works of („Mester Jókai” A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón, December 3-4, 2003; „’s végre mivé leszel?” Konferencia Csokonai Vitéz Mihály halálának 200 évfordulója alkalmából, December 8-9, 2005). Throughout the project period, the main participants of the research, Á. Hansági and Z. Hermann published a 3 volumes, edited 2 collections of essays as well as the text of the Ungvárnémeti play. Their writings appeared in a great number of scientific volumes (19) and as journal articles (8).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/981/
döntés eredménye
igen





 

Közleményjegyzék

 
Hansági Ágnes: Tévelygések az irónia irányában. Eötvös József A falu jegyzője, It (m.e.), 2005
Hermann Zoltán: - „...míg önn-magát / Nem látja!” (Újabb szempontok Ungvárnémeti Nárcisz-drámájának értelmezéséhez), A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére, szerk. SZITÁR Katalin, Bp., Argumentum, 2004, 276-283, 2004
Hermann Zoltán: Befejezni nem. A mese- és elbeszélésgyűjtemények kerettörténeteiről,, Ex Symposion, 2004/46-47, Tenyérnyi regények című tematikus szám, 53-56., 2004
Hermann Zoltán: A poétai román. Kisfaludy Sándor: Himfyjéről, ), ItK, 2004. (megjelenés előtt, 2004
HANSÁGI Ágnes, HERMANN Zoltán, HORVÁTH Csaba, SZITÁR Katalin, TÖRÖK Lajos (szerk.): „egy csonk maradhat” Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról, Budapest, Ráció Kiadó, 2004, 2004
Hansági Ágnes: A médium megmutatkozása. Zsigmond Ferenc Jókaija, HANSÁGI Ágnes, HERMANN Zoltán, HORVÁTH Csaba, SZITÁR Katalin, TÖRÖK Lajos (szerk.): \"egy csonk maradhat\". Ráció, Bp., 2004
Hansági Ágnes: A médium kora - a kor médiuma?, Az esztétikai tapasztalat medialitása. Kulcsár-Szabó Zoltán - Szirák Péter (szerk.), Bp.: Ráció, 2004
Hansági Ágnes: Identitás és identitásprezentáció, Hima G. (szerk.), Ami a kultúrákat összeköti, Bp.: Károli MIDI, 2004
Hansági Ágnes: Identität und Identitätspräsentation in Márais Die Glut, Ernő Kulcsár Szabó - Csongor Lőrincz - Gábor Tamás Molnár (Hg.), Spielarten der Sprache, Np.: Osiris, 2004
Hansági Ágnes: Aesserungen der Zugehörigkeit, Berliner Beiträge zur Hungarologie (m. e.), 2005
Hermann Zoltán: Horváth János: Petőfi Sándor, „egy csonk maradhat” Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról, szerk. HANSÁGI Á, HERMANN Z, HORVÁTH Cs, SZITÁR K, TÖRÖK L, Budapest, Ráció Kiadó, 2004, 54-61., 2004
Hansági Ágnes: Irónia és identitás. A "patriotic speech act" és az irónia retorikája Jókainál, "Mester Jókai" A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón. szerk. HANSÁGI -HERMANN, Ráció Kiadó, Budapest, 2005
Hansági Ágnes: Az Ixion-szindróma. Kulturális identitás és irodalmi kánon a romantikában és a modernségben, Ráció Kiadó, Budapest, 2005
Hansági Ágnes: A kánon egyszólamúsítása. A Jókai-precedens és a magyar romantika kánonja az ezredfordulón, Kánon és kanonizáció, szerk. DOBOS I, SZEGEDY-MASZÁK M, Debrecen, Csokonai, 2003
Hansági Ágnes: Az idő archeológiája, Történelem, kultúra, medialitás, szerk. KULCSÁR SZABÓ E, SZIRÁK P, Balassi, Budapest, 2003
Hansági Ágnes: Kanonizáció és identifikáció. Az Ixion-szindróma, Antropológia és irodalom, szerk. BICZÓ G, KISS N, Csokonai, Debrecen, 2003
Hansági Ágnes: A médium temporalitása-a temporalitás médiuma, Mozgó Világ, szerk. HANSÁGI Á, HERMANN Z, HORVÁTH CS, SZITÁR K, Ráció, Budapest, 2003
Hansági Ágnes: Emlékezet, idő, identitás. A temporális idegenség tapasztalata a romantika és a modernség korszakküszöbének értelmezésében, Identitás és kulturális idegenség, BEDNANICS G, KÉKESI Z, KULCSÁR SZABÓ E, Osiris, Buadpest, 2003
Hansági Ágnes: Klasszikus, korszak, kánon. Historizáció és temporalitás-tapasztalat az irodalomtudomány történeti konstrukcióiban, Akadémiai, Budapest, 2003
Hermann Zoltán: Szövegterek. Az anagrammák elméletéhez, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2003
Hermann Zoltán: Az "öncsonkító" Vörösmarty (Az olvas(hat)atlan Csongor és Tünde), Mozgó Világ, szerk. HANSÁGIÁ, HERMANN Z, HORVÁTH CS, SZITÁR K, Ráció Kiadó, Budapest, 2003
Hermann Zoltán: Utószó, Vlagyimir Propp, A varázsmese történeti gyökerei, I, ford. Istvánovits Márton, L' Harmattan, Budapest, 2004
Hermann Zoltán: A poétai román mint kontextus (Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei), ItK (megjelenés előtt), 2005
Hermann Zoltán: Arany János: Rózsa és Ibolya, De mi a népiesség? Kölcsey-füzetek, MTA Illyés Gyula Archívum, Budapest, 2005
Hermann Zoltán: A lakodalmi rítusok elemei az Árgirusban és a Csongor és Tündében, Folklór és irodalom, MTA Néprajzi Intézet - L' Harmattan, 2005
Hermann Zoltán (közreadó): Ungvárnémeti Tóth László: Nárcisz vagy a' gyilkos önn-szeretet, Ráció, Budapest, 2005
Hansági Ágnes- Hermann Zoltán (szerk.): "Mester Jókai" A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón, Ráció, Budapest, 2005
Hansági Ágnes - Hermann Zoltán: A Jókai-olvasás hagyományai és a magyar romantika kánonja. Előszó, Ráció, Budapest, 2005
Hermann Zoltán: Jónás de genere Botsinka, "Mester Jókai" A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón, Ráció, Budapest, 2005
Hermann Zoltán: Jókai Cigánybárója, Új Forrás, 2005
Hermann Zoltán: Zsövuzékri. Tatjána leveleének francia "eredetije", Ex Symposion, 2005
Hansági Ágnes - Hermann Zoltán (szerk.): Újragondolni a romantikát. Koncepciók és viták a 20. században, Kijárat Kiadó, Budapest, 2003
Hermann Zoltán: A fantasztikum figurativitása. Puskin, A pikk dáma, http://magyar irodalom.elte.hu/palimpszeszt/24_szám/39html, 2005




vissza »