Olvasásmódok a romantikában - Mediális közvetítettség és kanonizáció a romantika recepciójában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43224
típus K
Vezető kutató Hansági Ágnes
magyar cím Olvasásmódok a romantikában - Mediális közvetítettség és kanonizáció a romantika recepciójában
Angol cím Reading Romanticism - Romanticism Reading. Medial Transfer and Canonization in the Reception of (Hungarian) Romanticism
zsűri Irodalom
Kutatóhely Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék (Károli Gáspár Református Egyetem)
résztvevők Hermann Zoltán
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.660
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projektum három évének (2003-2005) gyorsmérlege: egy kommentált szövegkiadás (Ungvárnémeti Tóth László, Nárcisz vagy a’ gyilkos önn-szeretet, közreadta, és kísérő tanulmányt írta Hermann Zoltán, Ráció, Budapest, 2005); két tanulmánykötet ( „Mester Jókai” A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón, szerk. Hansági Ágnes – Hermann Zoltán, Ráció, Budapest, 2005; Hansági Ágnes, Az Ixion-szindróma. Identitás és kánon a romantikában és a modernségben, Ráció, Budapest, 2005); valamint két sikeres konferencia („Mester Jókai” A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón, 2004. december 3-4; „’s végre mivé leszel?” Konferencia Csokonai Vitéz Mihály halálának 200 évfordulója alkalmából, 2005. december 8-9.). A projektum három éve során a témával kapcsolatosan Hansági Ágnes és Hermann Zoltán összesen 3 önálló kötetet, 2 szerkesztett kötetet, 1 szövegkiadást, 19 könyvfejezetet, 8 folyóiratcikket publikált.
kutatási eredmények (angolul)
The main results of the research project from 2003 to 2005: a commented edition of László Ungvárnémeti Tóth's play Nárcisz vagy a’ gyilkos önn-szeretet (edited and commentary by Z. Hermann, Ráció 2005); two collection of essays („Mester Jókai” A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón, eds. Á. Hansági – Z. Herman, Ráció, Budapest, 2005; Á. Hansági, Az Ixion-szindróma. Identitás és kánon a romantikában és a modernségben, Ráció, Budapest, 2005 ) and the organization of two workshops which discussed the works of („Mester Jókai” A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón, December 3-4, 2003; „’s végre mivé leszel?” Konferencia Csokonai Vitéz Mihály halálának 200 évfordulója alkalmából, December 8-9, 2005). Throughout the project period, the main participants of the research, Á. Hansági and Z. Hermann published a 3 volumes, edited 2 collections of essays as well as the text of the Ungvárnémeti play. Their writings appeared in a great number of scientific volumes (19) and as journal articles (8).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/981/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hansági Ágnes: Tévelygések az irónia irányában. Eötvös József A falu jegyzője, It (m.e.), 2005
Hermann Zoltán: - „...míg önn-magát / Nem látja!” (Újabb szempontok Ungvárnémeti Nárcisz-drámájának értelmezéséhez), A szó élete. Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére, szerk. SZITÁR Katalin, Bp., Argumentum, 2004, 276-283, 2004
Hermann Zoltán: Befejezni nem. A mese- és elbeszélésgyűjtemények kerettörténeteiről,, Ex Symposion, 2004/46-47, Tenyérnyi regények című tematikus szám, 53-56., 2004
Hermann Zoltán: A poétai román. Kisfaludy Sándor: Himfyjéről, ), ItK, 2004. (megjelenés előtt, 2004
HANSÁGI Ágnes, HERMANN Zoltán, HORVÁTH Csaba, SZITÁR Katalin, TÖRÖK Lajos (szerk.): „egy csonk maradhat” Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról, Budapest, Ráció Kiadó, 2004, 2004
Hansági Ágnes: A médium megmutatkozása. Zsigmond Ferenc Jókaija, HANSÁGI Ágnes, HERMANN Zoltán, HORVÁTH Csaba, SZITÁR Katalin, TÖRÖK Lajos (szerk.): \"egy csonk maradhat\". Ráció, Bp., 2004
Hansági Ágnes: A médium kora - a kor médiuma?, Az esztétikai tapasztalat medialitása. Kulcsár-Szabó Zoltán - Szirák Péter (szerk.), Bp.: Ráció, 2004
Hansági Ágnes: Identitás és identitásprezentáció, Hima G. (szerk.), Ami a kultúrákat összeköti, Bp.: Károli MIDI, 2004
Hansági Ágnes: Identität und Identitätspräsentation in Márais Die Glut, Ernő Kulcsár Szabó - Csongor Lőrincz - Gábor Tamás Molnár (Hg.), Spielarten der Sprache, Np.: Osiris, 2004
Hansági Ágnes: Aesserungen der Zugehörigkeit, Berliner Beiträge zur Hungarologie (m. e.), 2005
Hermann Zoltán: Horváth János: Petőfi Sándor, „egy csonk maradhat” Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról, szerk. HANSÁGI Á, HERMANN Z, HORVÁTH Cs, SZITÁR K, TÖRÖK L, Budapest, Ráció Kiadó, 2004, 54-61., 2004
Hansági Ágnes: Irónia és identitás. A "patriotic speech act" és az irónia retorikája Jókainál, "Mester Jókai" A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón. szerk. HANSÁGI -HERMANN, Ráció Kiadó, Budapest, 2005
Hansági Ágnes: Az Ixion-szindróma. Kulturális identitás és irodalmi kánon a romantikában és a modernségben, Ráció Kiadó, Budapest, 2005
Hansági Ágnes: A kánon egyszólamúsítása. A Jókai-precedens és a magyar romantika kánonja az ezredfordulón, Kánon és kanonizáció, szerk. DOBOS I, SZEGEDY-MASZÁK M, Debrecen, Csokonai, 2003
Hansági Ágnes: Az idő archeológiája, Történelem, kultúra, medialitás, szerk. KULCSÁR SZABÓ E, SZIRÁK P, Balassi, Budapest, 2003
Hansági Ágnes: Kanonizáció és identifikáció. Az Ixion-szindróma, Antropológia és irodalom, szerk. BICZÓ G, KISS N, Csokonai, Debrecen, 2003
Hansági Ágnes: A médium temporalitása-a temporalitás médiuma, Mozgó Világ, szerk. HANSÁGI Á, HERMANN Z, HORVÁTH CS, SZITÁR K, Ráció, Budapest, 2003
Hansági Ágnes: Emlékezet, idő, identitás. A temporális idegenség tapasztalata a romantika és a modernség korszakküszöbének értelmezésében, Identitás és kulturális idegenség, BEDNANICS G, KÉKESI Z, KULCSÁR SZABÓ E, Osiris, Buadpest, 2003
Hansági Ágnes: Klasszikus, korszak, kánon. Historizáció és temporalitás-tapasztalat az irodalomtudomány történeti konstrukcióiban, Akadémiai, Budapest, 2003
Hermann Zoltán: Szövegterek. Az anagrammák elméletéhez, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2003
Hermann Zoltán: Az "öncsonkító" Vörösmarty (Az olvas(hat)atlan Csongor és Tünde), Mozgó Világ, szerk. HANSÁGIÁ, HERMANN Z, HORVÁTH CS, SZITÁR K, Ráció Kiadó, Budapest, 2003
Hermann Zoltán: Utószó, Vlagyimir Propp, A varázsmese történeti gyökerei, I, ford. Istvánovits Márton, L' Harmattan, Budapest, 2004
Hermann Zoltán: A poétai román mint kontextus (Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei), ItK (megjelenés előtt), 2005
Hermann Zoltán: Arany János: Rózsa és Ibolya, De mi a népiesség? Kölcsey-füzetek, MTA Illyés Gyula Archívum, Budapest, 2005
Hermann Zoltán: A lakodalmi rítusok elemei az Árgirusban és a Csongor és Tündében, Folklór és irodalom, MTA Néprajzi Intézet - L' Harmattan, 2005
Hermann Zoltán (közreadó): Ungvárnémeti Tóth László: Nárcisz vagy a' gyilkos önn-szeretet, Ráció, Budapest, 2005
Hansági Ágnes- Hermann Zoltán (szerk.): "Mester Jókai" A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón, Ráció, Budapest, 2005
Hansági Ágnes - Hermann Zoltán: A Jókai-olvasás hagyományai és a magyar romantika kánonja. Előszó, Ráció, Budapest, 2005
Hermann Zoltán: Jónás de genere Botsinka, "Mester Jókai" A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón, Ráció, Budapest, 2005
Hermann Zoltán: Jókai Cigánybárója, Új Forrás, 2005
Hermann Zoltán: Zsövuzékri. Tatjána leveleének francia "eredetije", Ex Symposion, 2005
Hansági Ágnes - Hermann Zoltán (szerk.): Újragondolni a romantikát. Koncepciók és viták a 20. században, Kijárat Kiadó, Budapest, 2003
Hermann Zoltán: A fantasztikum figurativitása. Puskin, A pikk dáma, http://magyar irodalom.elte.hu/palimpszeszt/24_szám/39html, 2005
vissza »