Polgári perjogunk fejlesztésének lehetőségei és szükségessége tekintettel a nemzetközi trendekre  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43352
típus F
Vezető kutató Wopera Zsuzsa
magyar cím Polgári perjogunk fejlesztésének lehetőségei és szükségessége tekintettel a nemzetközi trendekre
Angol cím The possibilites and necesstiy of development of the hungarian civil procedure law with special regards to the international changes
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Európai és Nemzetközi Jogi Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Harsági Viktória
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.518
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 2003-ban induló kutatásunk kezdetén behatóan elemeztük azt a közösségi jogalkotási folyamatot, annak egyes állomásait, amelyek szükségessé és lehetővé tették a polgári eljárásjogi jogharmonizációt – későbbi jogegységesítést. Ezt követően megkezdtük az Amszterdami Szerződés hatálybalépése után megalkotott közösségi jogi normák, normatervezetek, előkészítő anyagok elemzését, melyek egy szisztematikus témafeldolgozás menetét mutatják. Kutatásunk csúcspontját és összegzését a „Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában” c. 2006. januárjában a Complex Kiadónál megjelent kommentár jelenti (518 o.), melynek nyolc fejezete készült az OTKA kutatás kereti között feldolgozva valamennyi vonatkozó közösségi normát. Megállapítottuk a magyar és a vizsgált uniós joganyag összevetése kapcsán, hogy viszonylag kevés helyen van diszharmónia; a magyar jogszabályok döntő többsége összhangban áll a vonatkozó uniós normákkal. Rendszeresen publikált kutatási eredményeinkkel a korrekt szakmai tájékoztatás szándéka mellett fel kívántuk hívni mind a jogtudomány, mind a joggyakorlat figyelmét a vonatkozó közösségi normák ismeretének jelentőségére, a jogalkalmazókét emellett arra is, hogy a közösségi jog alkalmazása a mindennapi gyakorlatban különös körültekintést igényel és az Európai Bíróság esetjogának mélyreható ismeretét tételezi fel.
kutatási eredmények (angolul)
At the beginning of our research in 2003, we analysed the Community judicial activities in civil and commercial matters, the stages of this development. First we could talk about harmonization of the rules of civil procedure, but the Amsterdam Treaty transferred this activity from the third pillar to the first pillar so as to establish a European law-enforcement area. After it we started to analyse those EU Regulations, Green Papers and other preparatory documents, which had been accepted after the entry into force of Treaty of Amsterdam. This was a systematic research work. The summary of our work was published in a commentary book in 2006, which title is The rules of civil procedure in the European Union. Eight chapters of this book were made under the supporting of Hungarian Scientific Research Fund. The commentary analyses all legal instruments in connection with judicial cooperation in civil matters in the European Union. We compared these Regulations and Directives with the Hungarian acts, and we could state that the difference was not significant. We tried to invite the jurisprudence and legal practice to pay more attention on getting to know these EU legal instruments. And we called up the practitioners to study the judgements of the European Court of Justice.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1030/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dr. Nagy Adrienn: Az európai fizetésképtelenségi eljárások során hozott határozatok elismerése az Európai Unió tagállamaiban, Collega 12. szám 26-34. o., 2005
Dr. Wopera Zsuzsa: A családjogi ügyekben való igazságügyi együttműködés tendenciái az Európai Unióban, Családi Jog c. folyóirat szeptemberi szám 7-12. o., 2004
Dr. Wopera Zsuzsa: A családjog egységesítése Európában az eljárásjogász szemszögéből, \''Ami a múltból elkísér\'' c. konferencia-kiadvány (Szerk: Gyekiczky Tamás) 43-61. o., 2005
Dr. Harsági Viktória: Az okirati bizonyítás szerepe és szabályozása az osztrák és a francia polgári perjogban, Publicationis Miskolciensis, Tomus XXII. Miskolc, University Press 373-392. o., 2004
Dr. Harsági Viktória: Az okiratokkal kapcsolatos bizonyításfelvétel az Európai Unióban, Magyar Jog 9. szám 555-561. o., 2004
Dr. Harsági Viktória: A hagyományos és elektronikus okiratok szerepe az angol polgári perben, Jogtudományi Közlöny 11. szám 409-413. o., 2004
Dr. Harsági Viktória: A külföldi okiratok joghatását érinrtő szabályozás az Európai Unió egyes dokumentumaiban, Európai Jog 1. szám 39-46. o., 2005
Dr. Molnár Judit: Az európai fizetési meghagyás- előzmények és alkalmazási terület, Magyar Jog 4. szám 252-256. o., 2004
Dr. Molnár Judit: Az európai fizetési meghagyás a XXI. században-rendelet-javaslat az európai fizetési meghagyásos eljárás bevezetéséről, Magyar Jog 3. szám 171-179. o, 2005
dr. Molnár Judit: A kötelezetti védekezés lehetőségei az európai fizetési meghagyásos eljárásban, Doktoranduszok Fóruma konferencia-kiadvány, Miskolc Novotni Kiadó 172-176. o., 2004
Dr. Nagy Adrienn: Megjegyzések a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelethez, Doktoranduszok Fóruma konferencia-kiadvány, Miskolc, Novotni Kiadó 189-195. o., 2004
Pelayia Yessiou-Faltsi (Fordította: Dr. Nagy Adrienn): Az ügy \''folyamatban létének\'' meghatározása Görögországban - a Brüsszeli Egyezmény és a 44/2001./EK Tanácsi rendelet alapján, Magyar Jog 3. szám 165-170. o., 2005
Dr. Wopera Zsuzsa: A perfüggőségről a bírósági joghatósági szabályok uniós egységesítése kapcsán, In memoriam Novotni Zoltán, Novotni Kiadó, Miskolc, 2003
Dr. Harsági Viktória: Az ügyvédi és közjegyzői hivatás gyakorlásának szabályozása, lehetőségei és korlátai az Európai Unió tagállamaiban, Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium, Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai, Tomus 3., 2003
Dr. Nagy Adrienn: A Tanács 1346/2000./EK rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról, : Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában (Szerk: Wopera Zsuzsa, Wallacher Lajos) Complex Kiadó, Budapest 2006. 255-333. o., 2006
Dr. Harsági Viktória: Elektronische Urkunden als Beweismittel im ungarischen Zivilprozeβ. Die Regelung der elektronischen Signatur in Ungarn im Spiegel der Signaturrichtlinie und im Vergleich zur deutschen Lösung., WGO Monatshefte für osteuropäisches Recht, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 45.Jahrgang, Dez., 2003
Dr. Wopera Zsuzsa: A házassági és a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyek új eljárási szabályai a bővülő Európai Unióban, Magyar Jog, Magyar Jog 8. szám 486-496. o., 2004
Dr. Wopera Zsuzsa: A perfüggőség szabályozása a magyar és az Európai Unió polgári eljárásjogában, Európai Jog 6. szám 9-14. o., 2005
Dr. Wopera Zsuzsa: Civil Procedure Law – on the way towards unification in the European Union, Publicationis Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica 601-610. o., 2005
Dr. Molnár Judit: A mediációról egy uniós Zöld könyv kapcsán, Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium, Miskolc, 45-62. o., 2004
Dr. Molnár Judit: Az európai fizetési meghagyás, mint az Európai Unió jogharmonizációs törekvéseinek egyik területe, Collega IX. évfolyam 2. szám 158-161. oldal, 2005
Dr. Nagy Adrienn: European Insolvency Proceedings – Examination of Jurisdiction in Cross-Border Insolvency Proceedings;, 5th International Conference of PhD Students, Law; a Miskolci Egyetem kiadványa 91-95. old., 2005
Dr. Nagy Adrienn: Az európai fizetésképtelenségi eljárás, Collega IX. évfolyam 2. szám 162-165. old., 2005
Dr. Nagy Adrienn: Az európai fizetésképtelenségi eljárások során hozott határozatok elismerése az Európai Unió tagállamaiban, Collega 12. szám 26-34. o., 2005
Dr. Nagy Adrienn: A határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárások egyes eljárási kérdései az Európai Unió jogában, Magyar Jog 1. szám 36-42. o., 2006
Dr. Nagy Adrienn: A Tanács 1348/2000./EK rendelete a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről, : Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában (Szerk: Wopera Zsuzsa, Wallacher Lajos) Complex Kiadó, Budapest 2006. 333-375. o., 2006
Dr. Nagy Adrienn: A Tanács 1206/2001./EK rendelet a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyítás-felvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködésről,, : Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában (Szerk: Wopera Zsuzsa, Wallacher Lajos) Complex Kiadó, Budapest 2006. 375-407 o., 2006
Dr. Wopera Zsuzsa: A Tanács 2201/2003./EK rendelete a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, : Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában (Szerk: Wopera Zsuzsa, Wallacher Lajos) Complex Kiadó, Budapest 2006. 213-255 o., 2006
Dr. Wopera Zsuzsa: A Tanács 470/2001./EK Határozata az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról polgári és kereskedelmi ügyekben, : Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában (Szerk: Wopera Zsuzsa, Wallacher Lajos) Complex Kiadó, Budapest 2006. 407-421 o., 2006
Dr. Molnár Judit: Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK Rendelete a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról, : Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában (Szerk: Wopera Zsuzsa, Wallacher Lajos) Complex Kiadó, Budapest 2006. 421-453. o., 2006
Dr. Wopera Zsuzsa: Európai polgári eljárásjog – álom vagy valóság?, Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában (Szerk: Wopera Zsuzsa, Wallacher Lajos) Complex Kiadó, Budapest 2006. 23-43. o., 2006
Dr. Nagy Adrienn: A külföldi határozatok elismerése és végrehajthatóvá nyilvánítása az Európai Unióban és Magyarországon, Doktoranduszok Fóruma; Novotni Alapítvány, Miskolc 2003. 237-242. old., 2003
Dr. Wopera Zsuzsa: Polgári eljárásjog-útban a jogegységesítés felé?, „50 éves a Polgári Perrendtartás” (szerk: Wopera Zsuzsa) Miskolc, Novotni Kiadó 2003. 130-143. o., 2003
Dr. Molnár Judit: A Tanács 8/2003/EK irányelve határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról, Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában (Szerk: Wopera Zsuzsa, Wallacher Lajos) Complex Kiadó, Budapest 2006. 453-479. o., 2006
Dr. Wopera Zsuzsa: Az ideiglenes és biztosítási intézkedések, Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában (Szerk: Wopera Zsuzsa, Wallacher Lajos) Complex Kiadó, Budapest 2006. 146-163. o., 2006
Dr. Molnár Judit: A nem vitatott követelések jelentősége és meghatározása a 805/2004/EK rendelet és előzményei tükrében, Magyar Jog 1. szám 31-35. o., 2006
vissza »