Írott és olvasott identitás az önéletrajzi műfajokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43357
típus K
Vezető kutató Mekis János
magyar cím Írott és olvasott identitás az önéletrajzi műfajokban
Angol cím Written and read identity in the autobiographical genres
zsűri Irodalom
Kutatóhely Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők H. Nagy Péter
Sári László
Z. Varga Zoltán
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.208
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az „Írott és olvasott identitás az önéletrajzi műfajokban” kutatóprogram áttekintette az immáron önálló, interdiszciplináris területté vált autobiográfia-kutatás eddigi eredményeit, különös tekintettel azon irányokra, melyek felhasználják a modern irodalomelmélet nyelvről, szubjektumról, az írás tevékenységéről, az irodalomról mint kulturális és jelentésképző rendszerről nyert belátásait. Értékeltük a különböző diszciplínák (történelemtudomány, kultúratudományok, pszichológia, filozófia, szociológia stb.) önéletírás-felfogásait, és olyan elméleti, módszertani megközelítésmódot dolgoztunk ki, melyben az önéletírás nem csupán a személyes élettörténet megfogalmazásának/létesítésének műfaja, hanem különböző közösségi narratívák, s egyszersmind irodalmi hagyományok kereszteződésének helye is. Metodológiai vizsgálódásainkra támaszkodva szöveg-elemzéseket készítettünk főként a modern, magyar autobiografikus irodalom köréből, kimutatva, hogy az időbeli változás, az elfogultság és a reflektáltság változó perspektívájában miként válnak olvashatóvá a történelem, a politika, a kultúra; az emberi élet mindennapi anyagi, szimbolikus és ideológiai szerveződéseinek reprezentációi. Vizsgálatainkba integráltuk a naplót, élet- és önéletírást, levelezést, figyelmet fordítva regénytörténeti összefüggéseikre, de a lírai beszédmódok alakulástörténetéhez való viszonyukra is. A különböző kiadói gyakorlatok, a kritikai fogadtatás és szöveghasználat sajátosságait kontextuális elemzésekben tártuk fel.
kutatási eredmények (angolul)
Our project entitled „Written and Read Autobiographical Genres” surveyed the theoretical results of the now autonomous field autobiography studies, with special emphasis on approaches that systematise the modern language of literary theory, subjectivity formation, and literature as a cultural and meaning generating structure. Our research also evaluated the different conceptions of autobiography in the humanities and the social sciences (historiography, cultural studies, psychology, philosophy, sociology, etc.) and as result, we arrived at an approach to autobiography that treats it not only as a personal life-story, but as a medium and a possible junction of communal narratives. Based on these methodological lines, we interpreted autobiographical pieces of modern Hungarian literature, pointing out that with the help of the larger analytical categories of temporality, interest and reflection there are possibilities to read history, politics and culture as representing the material, symbolic and ideological structure of everyday life patterned by autobiography. Autobiographic genres in our research included the journal, different kinds of life-story, correspondence and other personal pieces, and with an eye on the history of the novel and the discourses of lyrical subject-formation. We carried out a contextual research into editorial practices, critical reception and other historical textual operations with a solid theoretical basis.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1033/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mekis D. János: A Babits-próza rétegei. Közelítési lehetőségek, Kovács Árpád (szerk.): A regény és a trópusok. Argumentum Kiadó, Diszkurzívák, Bp., 2006. (Sajtó alatt), 2006
Mekis DJ: És szól (Határ Győző: Harangkongás), Kalligram (Pozsony) 2004. február (XII. évf.) 5-7. pp., 2004
Z. Varga Z: A mindennapok poézise: emlékezés, tér és humor Georges Perec néhány írásában, A perifériáról a centrum 2. Pro Pannonia, Pécs, 2005. 133-144., 2005
Z. Varga Z: A francia kapcsolat - az irodalomelmélet ''kulturális fordulatának'' néhány francia kritikatörténeti előzményéről, Helikon Irodalomtudományi Szemle 2005/1-2. 115-132., 2005
Z. Varga Z: Nem ér a nevem? Kemenes Géfin László: Versek Jolantához, Magyar Műhely, 2004/1, 86-89., 2004
Z. Varga Z: Les jeux de la Théorie : la métaphore du jeu dans la théorie littéraire, Jeu, enjeu, double jeu, UFR d’Études Francophones, Université de Pécs, 2005, pp. 1-11., 2005
H. Nagy P: Fekete epe, Könyvjelző, 2004/1, 14., 2004
H. Nagy P: Életrajzi én(ek), Iskolakultúra, 2004/9, 137-140., 2004
H. Nagy P: A nemek tekintetében. Michel Foucault bemutatásában Herculine Barbin, más néven Alexina B., HNP: Féregjáratok, Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 2005. 49-55., 2005
H. Nagy P: Egy partitúra felépítése. Szentkuthy Miklós: Az egyetlen metafora felé, HNP: Féregjáratok, Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 2005. 67-74., 2005
H. Nagy Péter: Melankólia3, Prae, 2004/3, 94-97., 2004
H. Nagy P: Isteni őrület. Utószó, Philip K. DICK: Valis, Agave, Bp., 2004, 255-261., 2004
Sári B. László: Személyes és történeti találkozása: 1956 átértékelése Nádas Péter Emlékiratok könyve című regényében, Literatura 2004/3-4: 361-378., 2004
Sári BL: Revolution Revisited: The Intersection of the Personal and the Historical in A Book of Memories by Péter Nádas, Literatura (special issue in English) 2004/3-4: 86-100., 2004
Z. Varga Z: József Attila önelemző prózája. Töredékesség, intimitás és szabályszerűség a Szabad-ötletek jegyzékében, THALASSA, 2005/2-3, 48-62., 2005
H. Nagy P: Identitásképző csataterek. Ady – Domonkos, Hang és szöveg, Költészettörténeti kérdések a lírai modernségben, szerkesztette Bednanics Gábor - Bengi László - Kulcsár Szabó Ernő - Szegedy-Maszák Mihály, Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 390-408., 2003
H. Nagy P: Földfogyatkozás, HNP: Orfeusz feldarabolva, Zalán Tibor költészete és az avantgárd hagyomány, Ráció Kiadó, Budapest, 2003, 15-25., 2003
H. Nagy P: „Fénykorlátozás”, HNP: Orfeusz feldarabolva, Zalán Tibor költészete és az avantgárd hagyomány, Ráció Kiadó, Budapest, 2003, 133-138., 2003
Mekis D. János–Z. Varga Zoltán (szerk.): Írott és olvasott identitás az önéletrajzi műfajokban, L’Harmattan Kiadó, Bp. (Gyűjteményes tanulmánykötet. Várható megjelenés: 2006), 2006
Mekis D. János: A „személyes irodalom” mint epikai hagyomány, Alföld 2006/3., 2006
Mekis D. János: Egy műfaj újraolvasása. Dobos István: Az én színrevitele. Önéletírás a XX. századi magyar irodalomban, Alföld 2006. (Várható megjelenés), 2006
Mekis D. János: Nemzedékproblémák, irodalomtörténet, kritika. A két világháború közötti irodalomértés néhány interpretatív fogalmáról, Szerb Antal munkáinak tükrében, Literatura 2005/3. 355-377., 2005
Mekis D. János: Egymást folytató önéletírások, Mekis D. János–Z. Varga Zoltán (szerk.): Írott és olvasott identitás az önéletrajzi műfajokban. L’Harmattan Kiadó, Bp. (Várható megjelenés: 2006), 2006
Sári B. László: Test és politika: homoszociális viszonyok Ottlik Géza Iskola a határon című regényében, Kalla Zsuzsa, Takáts Jószef, Tverdota György (szerk.): Kultusz, mű, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok 4. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2005, 182-210., 2005
Z. Varga Zoltán: Előszó a válogatás elé, Önéletírás, élettörténet, napló - válogatás Philippe Lejeune írásaiból, L'Harmattan, Budapest, 2003, 7-14., 2003
Sári B. László: Érvek az 'utolsó kontextus' mellett, Irodalomtörténeti Közlemények 2003/1: 96-111., 2003
Sári B. László: Közérdekű önsajnálat avagy író (újra)olvas, Böhm Gábor (ed.): Másodfokon: tanulmányok Esterházy Péter Harmonia caelestis és Javított kiadás című műveiről. Budapest, Kijárat, 2003, 291-314., 2003
Sári B. László: A 'hattyú' és a 'görény': kritikai vázlatok irodalomra és politikára, Pozsony, Kalligram, 2006. (Megjelenés előtt), 2006
Sári B. László: A kontextuális megközelítések lehetőségeiről, Irodalomtanítás a harmadik évezredben. Kronika Nova, Bp., 2006. 60-69. (Sajtó alatt), 2006
Z. Varga Zoltán: Önéletrajzi töredék, talált szöveg, illetéktelen olvasó. Műfajelméleti reflexiók a magyar irodalmi modernség néhány reprezentatív szövege alapján, L'Harmattan Kiadó, Bp. (Várható megjelenés: 2006), 2006
vissza »