Music experiences as an altered state of consciousness, it`s comparison with other trance states  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43394
Type K
Principal investigator Szabó, Csaba
Title in Hungarian A zenei élmények mint módosult tudatállapot vizsgálata és összehasonlítása a transzállapot egyéb formáival
Title in English Music experiences as an altered state of consciousness, it`s comparison with other trance states
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Psychology (University of Debrecen)
Participants Csákó, Rita
Héjja-Nagy, Katalin
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-06-30
Funding (in million HUF) 3.608
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás célja a zene illetve a ritmikus ingerlés élménymódosító hatásának vizsgálata volt. Feltételeztük, hogy bizonyos feltételek mellett a zene illetve a monoton dobolás jelentős, a módosult tudatállapotokra jellemző jellegzetes élményváltozást okoz. A kísérletekben a személyek különböző zenéket, illetve különböző ritmusú és hangerejű monoton dobolást hallgattak, egy kísérleti helyiségben ülve, becsukott szemmel. Az élményeket a Phenomenology of Consciousness Inventory-val, valamint az interjúk számítógépes tartalomelemzése során nyert adatokkal mértük. A tartalomelemzéshez az Atlas.ti programot használtuk. Az eredmények azt jelzik, hogy a monoton dobolás hatására egy módosult tudati állapot jön létre. Az élményváltozások jellege és nagysága hasonló a hipnózisban megfigyelhető változásokhoz és a szuggesztiók iránti fogékonyság is hasonló mértékben nő, továbbá a tudattalan tartalmak hozzáférhetőbbé válnak. A dobolás szaporasága nem befolyásolta az élményváltozást. A hangerő hatása szignifikáns volt. Minél hangosabb volt a dobolás, annál nagyobb élményváltozást, mélyebb transzot, nagyobb tudattalan bevonódást váltott ki. Az eredmények igazolják a módosult tudati állapotokkal foglalkozó irodalomban általánosan elfogadott, de kísérletileg nem igazolt feltételezést, hogy a monoton ingerlés transzállapotot hoz létre.
Results in English
The aim of the present research was to analyze the effects of music and monotonous stimulation on the subjective experiences. Our hypothesis was that in certain circumstances the music and the monotonous drumming induce special alterations in subjective experiences, which are similar to the trance states. Different music and drumming with different volume and frequency were presented to subjects, who were sitting eyes closed, alone in the experimental chamber. Subjective experiences were measured with the Phenomenology of Consciousness Inventory, and with the data resulted from the content analysis of the texts of the interviews with the Atlas.ti software. Results show that monotonous drumming induces an altered state of consciousness. The quality and quantity of the alterations of subjective experiences are similar to those that can be observed in the hypnotic state. The susceptibility for suggestions increases similarly further the unconscious contents became more accessible. The prolificacy of the drumming did not affect the changes of the subjective experiences. The effect of the volume was significant. The louder drumming evoked bigger changes of the subjective experiences, deeper trance and bigger unconscious involvement. Results affirm the assumption of the literature of the altered states of consciousness, that monotonous stimulation induces a trance state. This assumption has not been confirmed with experimental data until now.
Full text http://real.mtak.hu/1055/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Nagy Katalin: A zenei bevonódás intenzitásának és a hallgatott zene típusának hatása a zenei élményekre, A Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése. Absztrakt kötet. Debrecen, pp. 172, 2004
Szabó Csaba: A számítógépes tartalomelemzés használata a transzélmények vizsgálatára, A Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése. Absztrakt kötet. Debrecen, pp. 230., 2004
Nagy Katalin: Fenomenológiai különbségek a zenei élményben. PhD értekezés, Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet, 2004
Szabó Csaba: The effect of monotonous drumming on subjective experiences., Kopiez, R.A Proceedings of the 5th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM) Hannover University of Music and Drama. pp.266, 2003
Nagy Katalin, Szabó Csaba: The inflluence of intensity of musical involvement and type of music on musical experiences., Kopiez, R.A Proceedings of the 5th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM) Hannover University of Music and Drama. pp.265, 2003
Szabó Csaba: The effect of monotonous drumming on subjective experiences., Music Therapy Today. Vol V. Issue 1. http://musictherapyworld.net, 2004
Szabó Csaba: The effect of monotonous drumming, loudness and rhythm on subjective experiences., The International Conference on Music and Consciousness, Sheffield, UK., 2006
Nagy Katalin, Szabó Csaba: Differences in phenomenological experiences of music listening: the influence of intensity of involvement and type of music on musical experiences., 8th. International Conference on Music Perception and Cognition. Evanson, Illionis, USA. 2004. pp.33., 2004
Héjja-Nagy Katalin,: Intensity of musical innvolvement and type of music as influential factors of musical experiences., 9th European Congress of Psychology, Athén, görögország. pp. 149., 2005
Héjja-Nagy Katalin, Szabó Csaba: the effect of hypnotic induction on music listening experience of high and low musical involvers., 9th International Conference on Music Perception and cognition. Bologna, Italy. pp. 289., 2006
Szabó Csaba: A ritmus és a hangerő hatása a módosult tudatállapot létrejöttében, XVIII.Magyar Hipnózis Találkozó. pp. 29., 2007
Szabó Csaba: A ritmus és hangerő hatása az időészlelésre, Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány Kongresszusa, Eger, 2007
Nagy Katalin: A zenei bevonódás intenzitásának és a hallgatott zene típusának hatása a zenei élményekre, Estefánné Varga Magdolna, Ludányi Ágnes (szerk.): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series Tom. XXXI., Sectio Psychologiae, EKF Líceum Kiadó, Eger, 167-182. o., 2004
Szabó Csaba, Takács András: Utazások az alsó világba, Hoppál M. Szathmáry B. takács A.: sámánok és kultúrák. pp. 132-149. Gondolat Kiadó, Budapest., 2005
Szabó Csaba: The effect of monotonous drumming, Aldridge, D., Fachner, J. (Eds.) Music and Altered States. Jessica Kingsley Publisher, London., 2006
Szabó Csaba: Utazások az alsó világba, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007
Back »