The criterion referenced development of knowledge acquisition based on curricular contents  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43480
Type K
Principal investigator Józsa, Krisztián
Title in Hungarian A tudásszerző képesség kritériumorientált fejlesztése tantárgyi tartalmakkal
Title in English The criterion referenced development of knowledge acquisition based on curricular contents
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Education (University of Szeged)
Participants Cs. Czachesz, Erzsébet
Józsa, Krisztián
Vidákovich, Tibor
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 11.240
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunk keretében a kritériumorientált pedagógia elméleti alapozását, a tudásszerző képességek kritériumorientált fejleszthetőségének empirikus igazolását tűztük ki célul. Ennek keretében egy nagyobb volumenű és több kiegészítő kísérleti programot valósítottunk meg. Kidolgoztuk és kipróbáltuk a tantárgyi tartalmakon működő, tankönyvi szövegeket feldolgozó fejlesztés eszközeit és módszereit. Kritériumorientált, szövegfeldolgozó képességfejlesztést valósítottunk meg. A két éves kísérleti kipróbálásban 300 gyermek vett részt, a program ötödik és hatodik osztályban zajlott. Ennek keretében matematika, irodalom, nyelvtan történelem és természetismeret tankönyvek szövegeit használtuk. Kísérletileg igazolni tudtuk, hogy az olvasási (szövegértési), összefüggés-megértési, kombinatív, következtetési és rendszerezési képesség e módszerekkel eredményesen fejleszthető. A kíséreti beavatkozás eredményeként a képességekben a spontán fejlődéshez képest mintegy kétszeres-háromszoros mértékű fejlődés következett be.
Results in English
The aims of the present research project were to set up a theoretical framework for criterion referenced instruction, on the one hand; and to verify empirically that knowledge acquisition can be developed with a criterion referenced approach, on the other hand. One major and several minor innovative teaching programs were tested in the study. We designed and tried out means and methods for fostering knowledge acquisition based on curicular contents and on the critical reading of textbooks. We carried out a criterion referenced program developing reading comprehension. 300 hundred children in grade 5 and 6 participated in the program, where texts from mathematics, literature, grammar, history and science textbooks were used as bases for training. Our investigations provided empirical evidence that these methods were successful in improving reading comprehension, inferencing and combinative abilities, the ability to understand complex relations and the ability to categorize. The growth in these abilites was two to three times higher in the experimental group than in the control group, which can be attributed to the tested training program.
Full text http://real.mtak.hu/1094/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Józsa Krisztián: Criterion-referenced evaluation of basic skills as an indicator for school readiness, 10th European Conference for Research on Learning and Instruction, Padova, Italy, 2003, 2003
Józsa Krisztián: Az első osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége - Egy longitudinális kutatás első mérési pontja, Iskolakultúra, 11. sz. 3-16., 2004
Nagy József: A rendszerező képesség fejlődésének kritériumorientált feltárása, Magyar Pedagógia, 3. sz. 269-312., 2003
Nagy József: Az eredményesebb képességfejlesztés feltételeiről és lehetőségeiről, Iskolakultúra, 8. sz. 40-52., 2003
Nagy József: Lehetőségek a képességfejlesztésre, Dubiczné Mile Katalin és Farkas Istvánné (szerk.): Az általános iskola alapozó szakaszának megújítása. Fejér Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgáltató Intézet, Székesfehérvár. 16-27., 2003
Nagy József: Tudástársadalom és oktatási rendszer: az időprobléma, Iskolakultúra, 1. sz. 3-11., 2003
Nagy József: Az elemi kombinatív képesség kialakulásának kritériumorientált diagnosztikus feltárása, Iskolakultúra, 8. sz. 3-20., 2004
Nagy József: Olvasástanítás: a megoldás stratégiai kérdései, Iskolakultúra, 3. sz. 3-25., 2004
Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit: Az elemi alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban, Mozaik Kiadó, Szeged, 2004
Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit: DIFER Programcsomag: Diagnosztikus fejlődésvizsgáló és kritériumorientált fejlesztő rendszer 4-8 évesek számára, Mozaik Kiadó, Szeged, 2004
Nagy József: A kompetenciaalapú tartalmi szabályozás problémái és lehetőségei., In: Loránd Ferenc (szerk.): A tantervi szabályozásról és a Bolognai folyamatról 2003-2004, Az Országos Köznevelési Tanács jelentése, OM-OKNT, Budapest, 9-36., 2005
Molnár Gyöngyvér és Józsa Krisztián: IKT-val segített oktatás hatása az olvasási képesség fejlődésére hátrányos helyzetű tanulók körében, In: Józsa Krisztián (2006, szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése,281-295., 2006
Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit: Tanulásban akadályozott gyermekek tanulási motivációja, In: Józsa Krisztián (szerk.): PÉK 2006 – IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 44., 2006
Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit: Tanulásban akadályozott gyermekek elemi alapkészségeinek fejlődése, In: Józsa Krisztián (szerk.): PÉK 2006 – IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 123., 2006
Józsa Krisztián és Pap-Szigeti Róbert: Az olvasási és helyesírási képesség longitudinális vizsgálata 14-16, valamint 16-18 éves korban, IV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 101., 2004
Czachesz Erzsébet: A folyékonyság (fluency) szerepe az olvasáskészség és az értő olvasás optimális használhatóságának elsajátításában., V. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi Összefoglalók, 341., 2005
Józsa Krisztián: A képességek és motívumok kölcsönös fejlesztésének lehetősége, In: Kelemen Elemér és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Műszaki Könyvkiadó, 2005
Józsa Krisztián: Kisiskolások elemi készségeinek fejlettsége, In: Józsa Krisztián (szerk.): PÉK 2006 – IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 118-123., 2006
Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit: A DIFER tesztek alkalmazási lehetősége a tanulásban akadályozott gyermekeknél, Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság és a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének XXXIII. Országos Szakmai Konferenciája: Helyzetkép - Jövőkép, Salgótarján., 2005
Józsa Krisztián és Zsolnai Anikó: Szociális készségek fejlődése a serdülőkor kezdetén, V. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi Összefoglalók, 131., 2005
Józsa Krisztián és Székely Györgyi: Kísérlet a kooperatív tanulás alkalmazására a matematika tanítása során, Magyar Pedagógia, 3. sz. 339-362., 2004
Kisné Bor Emília: Az alapszókincs kritériumorientált, diagnosztikus tesztrendszerré fejlesztése, V. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi Összefoglalók, 343., 2005
Nagy József: A szóolvasó készség fejlődésének kritériumorientált diagnosztikus feltérképezése, Magyar Pedagógia, 3. sz, 2004
Nagy József: Az olvasáskészség fejlődésének kritériumorientált diagnosztikus feltárása 7-16 éves életkorban, V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 339-344., 2005
Nagy József: A hagyományos pedagógiai kultúra csődje., Iskolakultúra, 6-7. sz. MIII-MXI., 2005
Valuska Lajos: Az alapszókincs szerepe az optimális használhatóságú olvasáskészség kialakulásában, V. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi Összefoglalók, 342., 2005
Nagy József: Az írásmozgás-koordináció fejlesztése 4-8 éves életkorban., Mozaik Kiadó, Szeged., 2005
Nagy József: A kompetenciaalapú tartalmi szabályozás problémái és lehetőségei, In: Loránd Ferenc (szerk.): A tantervi szabályozásról és a Bolognai folyamatról 2003-2004, Az Országos Köznevelési Tanács jelentése, OM-OKNT, Budapest, 9-36., 2005
Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit: A DIFER Programcsomag alkalmazási lehetősége tanulásban akadályozott gyermekeknél − I. rész, Gyógypedagógiai Szemle 2. sz. 133-141., 2006
Fejes József Balázs és Józsa Krisztián: A tanulási motiváció jellegzetességei hátrányos helyzetű tanulók körében, Magyar Pedagógia, 2005
Fazekasné Fenyvesi Margit: A beszédhanghallás fejlesztése 4-8 éves életkorban, Mozaik Kiadó, Szeged, 2006
Józsa Krisztián: Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése, Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest, 2006
Józsa Krisztián: Az elemi számoláskészség korrekt feltárása, In: Nagy József (szerk.): A hagyományos pedagógiai kultúra csődje. A kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia lehetősége. Mozaik Kiadó, Szeged. (megjelenés alatt), 2007
Józsa Krisztián: A számlálási készség kritériumorientált fejlesztése, In: Nagy József (szerk.): A hagyományos pedagógiai kultúra csődje. A kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia lehetősége. Mozaik Kiadó, Szeged. (megjelenés alatt), 2007
Józsa Krisztián: A számolás fejlesztése 4-8 éves életkorban, Mozaik Kiadó, Szeged (megjelenés alatt), 2007
Józsa Krisztián és Zsolnai Anikó: A longitudinal study of social skills development in adolescents, 11th European Conference for Research on Learning and Instruction, Nicosia, August 23th – 28th 2005. 1062., 2005
Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit: A DIFER mint az együttnevelés lehetséges eszköze, Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság és a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének XXXIV. Országos Szakmai Konferenciája: Szakmánk felelőss, 2006
Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit: Tanulásban akadályozott gyermekek tanulási motivációja, In: Szabó Ákosné (szerk.): Tanulmányok Mesterházi Zsuzsa tiszteletére. ELTE Bárczi, Budapest (megjelenés alatt)., 2007
Józsa Krisztián és Kelemen Rita: A számolási készség fejlődése az iskoláskor első két évében, In: Józsa Krisztián (szerk.): PÉK 2006 – IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 120., 2006
Józsa Krisztián és Pap-Szigeti Róbert: Az olvasási képesség és az anyanyelvhasználat fejlődése 14-18 éves korban, In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése, Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 131-153., 2006
Józsa Krisztián és Zentai Gabriella: Kritériumorientált fejlesztés: módszerek és eredmények, In: Nagy József (szerk.): A hagyományos pedagógiai kultúra csődje. A kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia lehetősége. Mozaik Kiadó, Szeged. (megjelenés alatt)., 2007
Józsa Krisztián és Zentai Gabriella: Hátrányos helyzetű óvodások DIFER Programcsomagra alapozott játékos fejlesztése, Új Pedagógiai Szemle (megjelenés alatt)., 2007
Molnár Gyöngyvér és Józsa Krisztián: Az olvasási képesség értékelésnek tesztelméleti megközelítései, In: Józsa Krisztián (2006, szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése, 155-174., 2006
Molnár Gyöngyvér és Józsa Krisztián: Az olvasási képesség fejlődése 9-17 éves kor között, VI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi Összefoglalók, 122., 2006
Nagy József: Az olvasáskészség fejlődésének kritériumorientált diagnosztikus feltárása 7-16 éves életkorban, V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi Összefoglalók, 339-344., 2005
Nagy József: Kritériumorientált értékelés, In: Józsa Krisztián (szerk.): PÉK 2006 – IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 72., 2006
Nagy József: Olvasástanítás: a megoldás stratégiai kérdései, In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 17-44., 2006
Nagy József: A szóolvasó készség fejlődésének kritériumorientált diagnosztikus feltérképezése, In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 91-106., 2006
Nagy József: A tanulók fejlődési különbségeinek Prokrusztész-ágya, Iskolakultúra, 4. sz. 121-124., 2006
Nagy József: A korrekt értékelés alapjai., Iskolakultúra, 12. sz. 83-98., 2006
Nagy József: A hagyományos pedagógiai kultúra csődje. A kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia lehetősége, Mozaik Kiadó, Szeged (megjelenés alatt), 2007
Pap-Szigeti Róbert: Kritériumorientált szövegfeldolgozó képességfejlesztés – feladatsor, Kézirat. SZTE BTK Neveléstudományi Tanszék, Szeged, 2005
Pap-Szigeti Róbert: Kritériumorientált szövegfeldolgozó képességfejlesztés – tanári segédlet, Kézirat. SZTE BTK Neveléstudományi Tanszék, Szeged, 2005
Pap-Szigeti Róbert: Az összefüggés-kezelés és az elemi kombinálás kritériumorientált fejlesztése, V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi összefoglalók, 300., 2005
Pap-Szigeti Róbert: Kooperatív módszerek alkalmazása a felsőoktatásban, Iskolakultúra, 1. sz. 56-66., 2007
Pap-Szigeti Róbert: A SZÖVEGFER-kísérlet: eredmények, In: Nagy József: A hagyományos pedagógiai kultúra csődje. A kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia lehetősége. Mozaik Kiadó, Szeged (megjelenés alatt)., 2007
Pap-Szigeti Róbert, Nagy József, Józsa Krisztián és Zentai Gabriella: A tanulás képességeinek kritériumorientált fejlesztése 5-6. osztályban, Poszter. A Magyar Tudomány Ünnepe a Kecskemét Főiskolán, Kecskemét., 2005
Pap-Szigeti Róbert, Zentai Gabriella és Józsa Krisztián: A szövegfeldolgozó képességfejlesztés módszerei, In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 235-258., 2006
Simonné Benkő Edit: Kritériumorientált szövegfeldolgozó képességfejlesztés – feladatsor, Kézirat. SZTE BTK Neveléstudományi Tanszék., 2005
Simonné Benkő Edit: Kritériumorientált szövegfeldolgozó képességfejlesztés – tanári segédlet, Kézirat. SZTE BTK Neveléstudományi Tanszék., 2005
Simonné Benkő Edit: Az olvasási képesség kritériumorientált fejlesztése, V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi összefoglalók, 298., 2005
Varga József, Józsa Krisztián és Pap-Szigeti Róbert: Az arányosságszámítási készség kritériumorientált fejlesztése 7. osztályban., Magyar Pedagógia (megjelenés alatt)., 2006
Zentai Gabriella: Kritériumorientált szövegfeldolgozó képességfejlesztés – feladatsor, Kézirat. SZTE BTK Neveléstudományi Tanszék., 2005
Zentai Gabriella: Kritériumorientált szövegfeldolgozó képességfejlesztés – tanári segédlet, Kézirat. SZTE BTK Neveléstudományi Tanszék., 2005
Zentai Gabriella: A rendszerezési képesség kritériumorientált fejlesztése, V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tartalmi összefoglalók, 299., 2005
Zsolnai Anikó: A szocialitás fejlesztése 4-8 éves életkorban, Mozaik Kiadó, Szeged., 2006
Józsa Krisztián: Elsajátítási motiváció, Műszaki Könyvkiadó, 2007
Back »