Szövegtipológiai kutatás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43768
típus K
Vezető kutató Tolcsvai Nagy Gábor
magyar cím Szövegtipológiai kutatás
Angol cím Theoretical and empirical questions of text types
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Andó Éva
Czetter Ibolya
Dobi Edit
Fehér Erzsébet
Gáspári László
Kocsány Piroska
Pintér Miklósné dr. Eory Vilma
Tátrai Szilárd
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.020
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás fő célja: általános és magyar szövegtipológiai jellemzők megállapítása, egyes szövegtípusok leírása nyelvi jellemzőkkel, a funkcionális és kognitív elméletek, az etnometodológia, a diskurzuselemzés keretében. A fő eredmények: a szövegtípusok kognitív mintákba rendeződnek; a minták történetiek, konvencionáltak; a tipológia nyitott potenciális rendszer; a kommunikáció résztvevői aktívan feldolgozzák a mintát; a prototípuselv jelentékeny mértékben érvényesül; a szövegtipológia leírása a kijelölt mélységi szinttől függ; műveleti és szerkezeti tényezők a fő változók; a szövegtipológiai jellemzők nem külsődlegesek, elsődlegesen a szöveg nyelvi műveleti szerkezetében valósulnak meg; a szöveg műveleti szerkezetének egyes elemei (például a koreferencia vagy a nézőpont) univerzálisak, ugyanakkor belső felépítésük és fajtáik szövegbeli gyakorisága mutat szövegtipológiai jellegzetességeket. A kutatásban sor került a szövegtipológiai kutatás áttekintésére, egy kognitív szövegtipológia fölvázolására, a retorikai hagyomány szövegtipológiai eredményeinek bemutatására, a beszélt nyelvi történetmondás, egyes társalgási szövegtípusok, az epikus ráolvasó imádságok funkcionális és kognitív elemzésére, a narratív diskurzusok pragmatikai nézőpontú leírására, a szövegek időszerkezetének tipológiai jellemzésére. A kutatás publikációs eredménye egy magyar és egy angol nyelvű tanulmánykötet, egy konferenciakötet, továbbá egy elméleti monográfia és egy angol nyelvű tanulmánykötet.
kutatási eredmények (angolul)
The main goals of the project: to assess general and Hungarian text typological features, to describe specific text types with linguistic features, in the theoretical framework of functional and cognitive linguistics, ethnomethodology, and discourse analysis. The linguistic results: text types are settled in cognitive schemas; the schemas are historical and conventional; text typology is an open potential system; the interlocutors process actively the schemas; prototype effects work; the description of the text typology depends on the depth of the descriptive level; processual and structural factors are the chief variables; typological features are not external, they are instantiated in the online structure of the discourse; certain portions of the online structure of the discourse (e.g. coreference, viewpoint) are universal, but their inner structure and frequency show typological constraints. Descriptive results: typological research review, the outlines of a cognitive text typology, the text typological results of the rhetorical tradition, the functional and cognitive analysis of the spoken language storytelling, certain discourse types, the epic incantational prayers, perspective and deixis in narrative discourses, the temporal structure of certain discourses. Results in publication: two volumes of papers (one Hungarian, one English), one volume of conference papers, one monograph, and one additional volume of papers in English.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1219/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tolcsvai Nagy Gábor: Diszkurzivitás az ezredvégi magyar szövegtani kutatásokban, Petőfi S. J. (szerk.): Adalékok a magyar nyelvészet szövegtani diszkurzusához. Officina Textologica 11. Debrecen: DE Magyar Nyelvtudományi Tanszék. 81–108., 2005
Kocsány Piroska: Wenn ein Wort zugleich ein Text ist. Ein Versuch uber kleinste Texte, Brdar-Szabo Knipf-Komlosi (Hg.): Lexikalische Semantik, Phraseologie und Lexikographie. Abgrunde und Brucken. Festgabe für Regina Hessky. P. Lang Frankfurt a.M. 57-65., 2004
Andó Éva: A gyermek nyelvfejlődése és a történetmondás., Ladányi Mária – Dér Csilla – Hattyár Helga (szerk.): „… még onnét is eljutni túlra”., 2004
Andó Éva: A történetmondás interakcionális elemzése, Bartha Magdolna (szerk.) Nyelv – társadalom – nyelvhasználat. Székesfehérvár. 57-63., 2004
Tátrai Szilárd: Műfaj és stílus. Krúdy Gyula: Szindbád ifjúsága-Kosztolányi Dezső: Esti Kornél., Jenei T. - Pethő J. (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta. Budapest. 85-92., 2004
Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelvi variancia kognitív leírása és a stílus (Egy kognitív stíluselmélet vázlata), Büky L. (szerk.): A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI. Szeged: SZTE Általanos Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelveszeti Tanszék. 143–160., 2004
Andó Éva: Történetmondás, személyiség, közösség, In: Hajdú M., Keszler B. (szerk.): Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. ELTE, Budapest. 318–324., 2003
Andó Éva: Beszélt nyelvi narratívumok szerkezeti összetevőinek és beszédtempójának összefüggése., Tóth Sz. (szerk.): Nyelvek és kultúrák találkozása. Szeged. 96–103., 2003
Kocsány Piroska: Beleértett jelentés a szövegtípus függvényében, Magyar Nyelvjárások 343–347., 2003
Kocsány, Piroska: Text- und Gesprächslinguistik. Linguistics of Text and Conversation. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. An International Handbook of Contemporary Research. Herausgegeben von Klaus Brinker, Gerd Antos, Wolfgang Heinemann, Sven F. Sager. I. Halbband. Walter de Gruyter. Berlin-NewYork 2000. 884 Seiten., Sprachtheorie und Germanistische Linguistik 12/4: 191-198., 2003
Tátrai Szilárd: Egy nem mindennapi elbeszélés. Kosztolányi Dezső: Esti Kornél, Hatodik fejezet. (Kísérlet a narratívák szövegtipológiai megközelítésére)., Magyar Nyelvőr 389-406., 2003
Tolcsvai Nagy Gábor: Topikaktiválás és topikfolytonosság magyar nyelvű szövegekben., Általános Nyelvészeti Tanulmányok XX. Szerk. Németh T. E., Bibok K. 295–325., 2003
Fehér Erzsébet: Szövegtipológia a retorikai hagyományban, Tolcsvai Nagy G. szerk. Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta Kiadó. 27-63., 2006
Kocsány Piroska: A szövegtipológia eredményei és/vagy eredménytelenségei, Tolcsvai Nagy G. szerk. Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta Kiadó. 17-26., 2006
Tolcsvai Nagy Gábor: A szövegtípológia megalapozása kognitív nyelvészeti keretben, Tolcsvai Nagy G. szerk. Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta Kiadó. 64-90., 2006
Dobi Edit: A formális nyelvi elemzés lehetőségei a szövegek reprezentációjában, Tolcsvai Nagy G. szerk. Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta Kiadó. 91-110., 2006
Andó Éva: A beszélt nyelvi történetmondások elemzésének kognitív és funkcionális szempontjai, Tolcsvai Nagy G. szerk. Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta Kiadó. 113-156., 2006
Hámori Ágnes: A társalgási műfajokról, Tolcsvai Nagy G. szerk. Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta Kiadó. 157-181., 2006
Takács Szilvia: Folklorisztikai szövegtipológia – Az epikus ráolvasó imádságok, Tolcsvai Nagy G. szerk. Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta Kiadó. 182-208., 2006
Tátrai Szilárd: A narratív diskurzusokról – pragmatikai nézőpontból, Tolcsvai Nagy G. szerk. Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta Kiadó. 211-232., 2006
Eőry Vilma: A szöveg időszerkezete mint szövegtipológiai jellemző, Tolcsvai Nagy G. szerk. Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta Kiadó. 233-257., 2006
Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelvi kategorizáció kognitív nyelvészeti keretben., Zimányi Á. (szerk.): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Linguistica Hungarica. XXXII. Eger: EKF Liceum Kiadó. 5–20., 2005
Kocsány Piroska: Wenn ein Wort zugleich ein Text ist. Ein Versuch uber kleinste Texte, Brdar-Szabo, Knipf-Komlosi (Hg.): Lexikalische Semantik, Phraseologie und Lexikographie. Abgrunde und Brucken. Festgabe für Regina Hessky. P. Lang Frankfurt a.M. 57-65., 2004
Tolcsvai Nagy Gábor: Előszó, Tolcsvai Nagy G. szerk. Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta Kiadó. 7-13., 2006
Tolcsvai Nagy, Gábor: Preface, In: Tolcsvai Nagy G. (ed.): Function and Genres. Studies on the Linguistic Features of Discourse Types. Frankfurt am Main: Peter Lang. 9–12., 2008
Tolcsvai Nagy, Gábor (ed.): Function and Genres. Studies on the Linguistic Features of Discourse Types., Frankfurt am Main: Peter Lang. 277 p., 2008
Kocsány Piroska: Szükség van-e új szövegfogalomra? Egy pályázati kiírás tanulságai, Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) :Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Budapest: Tinta Kiadó., 2008
Tolcsvai Nagy Gábor: Topik és szövegtípus, Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) :Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Budapest: Tinta Kiadó., 2008
Tátrai Szilárd: Narratív távolság – lírai közvetlenség, Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) :Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Budapest: Tinta Kiadó., 2008
Dobi Edit: A szövegjelentés vizsgálatához formális alapon – a szövegtipológia jegyében, Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Budapest: Tinta Kiadó., 2008
Takács Szilvia: Szövegműveletek és irodalmi interpretáció, Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Budapest: Tinta Kiadó., 2008
Eőry Vilma: Az időgrammatika és a szövegidő: az idő-határozószók a szövegben, Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Budapest: Tinta Kiadó., 2008
Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta Kiadó. 257 l., Budapest: Tinta Kiadó., 2006
Andó, Éva: Cognitive and functional aspects of the analysis of spoken language storytelling, In: Tolcsvai Nagy G. (ed.): Function and Genres. Studies on the Linguistic Features of Discourse Types. Frankfurt am Main: Peter Lang. 137–190., 2008
Dobi, Edit: The possibilities of formal linguistic analysis in the representation of texts, In: Tolcsvai Nagy G. (ed.): Function and Genres. Studies on the Linguistic Features of Discourse Types. Frankfurt am Main: Peter Lang. 61–86., 2008
Fehér, Erzsébet: Text typology in the rhetorical tradition, In: Tolcsvai Nagy G. (ed.): Function and Genres. Studies on the Linguistic Features of Discourse Types. Frankfurt am Main: Peter Lang. 87–133., 2008
Hámori, Ágnes: On discourse genres, In: Tolcsvai Nagy G. (ed.): Function and Genres. Studies on the Linguistic Features of Discourse Types. Frankfurt am Main: Peter Lang. 191–223., 2008
Kocsány, Piroska: The Results and/or the Failure of Text Typology, In: Tolcsvai Nagy G. (ed.): Function and Genres. Studies on the Linguistic Features of Discourse Types. Frankfurt am Main: Peter Lang. 15–23., 2008
Takács, Szilvia: Text typology in folkloristic studies. Epic incantational prayers, In: Tolcsvai Nagy G. (ed.): Function and Genres. Studies on the Linguistic Features of Discourse Types. Frankfurt am Main: Peter Lang. 225–261., 2008
Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg, szövegtípus, nyelvtan, Budapest: Tinta Kiadó. 280 l., 2008
Tátrai, Szilárd: Perspective and deixis in narrative discourses, In: Tolcsvai Nagy G. (ed.): Function and Genres. Studies on the Linguistic Features of Discourse Types. Frankfurt am Main: Peter Lang. 263–277., 2008
Tolcsvai Nagy, Gábor: Toward a cognitive discourse typology, In: Tolcsvai Nagy G. (ed.): Function and Genres. Studies on the Linguistic Features of Discourse Types. Frankfurt am Main: Peter Lang. 27–60., 2008
vissza »