Society and economy in Transylvania and the Partium in the 17-19th centuries  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
44710
Type NI
Principal investigator Barta, János
Title in Hungarian Erdély és a Partium társadalma és gazdasága a 17-19. században
Title in English Society and economy in Transylvania and the Partium in the 17-19th centuries
Panel History
Department or equivalent Institute of History (University of Debrecen)
Participants Jeney-Tóth, Annamária
Papp, Klára
Takács, Péter
Udvari, István
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 27.600
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az Erdély és Partium társadalma és gazdasága a 17-19. században c. pályázatunk segítségével a Debreceni (korábban Kossuth Lajos Tudomány-) Egyetem Történelmi Intézetében több évtizede folyó kutatómunkát tudtuk folytatni. A kutatások 3 fő témakörben folytak: 1, Bihar megye a Mária Terézia korabeli úrbérrendezés idején; 2, Erdély a 17-19. században; 3, a Partium története. A kutatások eredményeit 8 forráskiadványban (18-19. századi paraszti összeírások, parasztmozgalmakra vonatkozó iratok, levelezés), 9 önálló kötetben (tanulmánykötetek, monográfiák) és 7 tanulmányban publikáltuk. Eredményeink a koraújkori erdélyi (részben a székely) társadalom és gazdaság, a politikai intézményrendszer valamint néhány kiemelkedő történelmi személyiség életének jobb megismerését segíthetik elő. Publikációink – többek között – a Mária Terézia korabeli úrbérrendezés Bihar megyei forrásait és hatását, az 1820-i erdélyi Conscriptio Czirakyana-ban megismert székelyföldi gazdaságot és társadalmat, a térség városait, két kiemelkedő személyiség (gróf Csáky Kata és gróf Mikó Imre) élettörténetét, a csíki magánjavak gazdálkodását tartalmazzák.
Results in English
Research work for Society and economy of Transylvania and Partium in the 17th – 19th centuries takes place since thirty years in the Department of History of the Debrecen University. Researches include 3 main territories: 1, County Bihar in the years of Maria Theresia’s urbarial regulation; 2, Transylvania in the 17-19th centuries; 3, history of Partium in the early modern period. As a result our team could publish 8 volumes of historical sources (urbarial registers from the 18-19th centuries, sources relating to various peasants revolts, letters), 9 volumes (monographies, volumes containing single papers) and 7 further essays published in reviews or volumes. Our publications can help a better knowledge of the early modern Transylvanian society and economy, of the political institutions and of some important historical personalities, as Count Imre Mikó, founder of the Transylvanian Museum Society. Publications contain – among others – sources and effects of Maria Theresia’s urbarial regulation in Bihar county; further of the Székely economy and society according to the Conscriptio Czirakyana (1820); sources relating to the urban society and economy; or the rather complicated history of the earlier border soldiers’ common goods in Csík county.
Full text http://real.mtak.hu/1231/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Egyed Ákos: Gróf Mikó Imre- Erdély Széchenyije, Multiplex Media-DUP Kiadó, Debrecen, 2005
Dáné Veronka: Torda vármegye fejedelemségkori bírósági gyakorlata, Erdélyi Tudományos Füzetek Erdélyi Múzeum Egyesület és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása. Kolozsvár, 2006
Barta János, Papp Klára szerk.: Bihar vármegye az úrbérrendezés idején (Tanulmánykötet). A tanulmányok szerzői: Barta János, Bársony István, Takács Péter, Szerdahelyi Zoltán, Papp Klára, Gorun-Kovács György, Lengyel Katalin., DE Történelmi Intézet Kiadása. Debrecen, 2005
Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. II. A Magyarországhoz való visszatérés után 1939-1945., Szerkesztette és az előszót írta Udvari István. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 9. IMI Kiadó, Nyíregyháza, 2005
Jeney-Tóth Annamária: Míves emberek a kincses Kolozsvárott. Iparos társadalom a 17. századi Kolozsváron, Erdélyi Tudományos Füzetek 247. Erdélyi Múzeum Egyesület és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása. Kolozsvár, 2004
Csiszár Ádám: A nemzetek együttélésének kérdése Erdély reformkori országgyűlésein (1790-1849), Erdély Történeti Könyvek 5. Debrecen, 2005
Papp Klára: ''Esze, kardja s házassága után boldogul az ember''. Tanulmányok a Csáky család 16-19. századi történetéből, DE Történelmi Intézet Kiadása. Debrecen, 2006
Takács Péter szerk.: Földesurak és szolgáló népeik Székelyföldön 1820-ban, Források Erdély Történetéhez 5. Az Erdély Történeti Alapítvány Kiadása. Debrecen, 2003
Papp Klára, Gorun-Kovács György, Jeney-Tóth Annamária szerk.: Várostörténeti források. Erdély és a Partium a 16-19. században. Közreműködői: Bogdándi Zsolt, Dáné Veronka, Gorun-Kovács Blanka, Kun Enikő, Lévai Anikó, Pakó László, Pál Judit, Tóth Orsolya., DE Történelmi Intézet Kiadása. Debrecen, 2005
Gorun-Kovács György: Az 1749-51. évi erdélyi parasztlázadás iratai, DE Történelmi Intézet Kiadása. Debrecen, 2006
Kocsis Lajos: A csíki magánjavak története (1869-1923), Erdély Történeti Könyvek 6. Debrecen, 2006
Takács Péter: Kolozs vármegyei parasztvallomások. I-II. k., Források Erdély Történetéhez 6/A-B. Az Erdély Történeti Alapítvány Kiadása. Debrecen, 2006
Gorun-Kovács Blanka: Az 1784. évi erdélyi parasztlázadás magyarországi iratai, DE Történelmi Intézet Kiadása. Debrecen, 2006
Demeter Lajos: Zalán falukönyve 1751-1795. Szerk. Takács Péter, Székely falvak. Az Erdély Történeti Alapítvány Kiadása. Debrecen, 2006
Papp Klára szerk.: 'Minden örömöm elegyes volt bánattal" Csáky kata levelezése, DE Történelmi Intézet Kiadása. Debrecen, 2006
Papp Klára: Csáky Rozália grófnő cukormanufaktúrájának kezdetei (1830-1832), Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. Multiplex Media - DUP Debrecen. 139-151., 2005
Barta János: Mád mezőváros birtokosai és lakosai a 18. század végi összeírásokban, Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. Multiplex Media - DUP Debrecen. 81-89., 2005
Takács Péter: Adalékok az 1813-1818-as székelyföldi éhínség történetéhez, Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. Multiplex Media - DUP Debrecen. 121-130., 2005
Papp Klára: A Csákyak és a Rákóczi szabadságharc, Povstanie Frantiska II. Rákóchiho 1703-1711. Ed. Peter Kónya. Presov. 36-52., 2005
Papp Klára: A Csákyak erdélyi ága a 18. században, Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv XVII. Nyíregyháza. 339-359., 2006
Papp Klára: Debrecen és a Rákóczi szabadságharc, Magyarság és Európa - tegnap és ma. Szerk. Orosz István - Mazsu János - Pallai László. Debrecen, 2006
Jeney-Tóth Annamária: Kézműves városlakók. Esettanulmány az új céhek létrejöttének nehézségeiről a koraújkoriÍ Kolozsváron, Városok és provolégium. Konferencia kötet. Cluj-Kolozsvár, 2006
Bársony István, Papp Klára, Takács Péter szerk.: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében. III. kötet. Belényesi járás, DE Történelmi Intézet Kiadása. Debrecen, 2004
Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. I. Magyarok, ruszinok, csehek és ukránok 1918-1945., Szerkesztette és az előszót írta Udvari István. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 9. IMI Kiadó, Nyíregyháza, 2005
Back »