Potenciálisan biológiailag aktív fémorganikus vegyületek - ferrocészubsztituált heterociklusok - és peptid-konjugátumaik szintézise, szerkezet-felderítése és komplex nagyműszeres (NMR, IR, UP, Mössbauer spektroszkópiai és Röntgen-diffrakciós) vizsgál  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
44742
típus NI
Vezető kutató Sohár Pál
magyar cím Potenciálisan biológiailag aktív fémorganikus vegyületek - ferrocészubsztituált heterociklusok - és peptid-konjugátumaik szintézise, szerkezet-felderítése és komplex nagyműszeres (NMR, IR, UP, Mössbauer spektroszkópiai és Röntgen-diffrakciós) vizsgál
Angol cím Synthesis, structure determination and complex instrumental (NMR, IR, UP, Mössbauer spectroscopic and x-ray diffraction) study on organometallic compounds - ferrocenyl-substituted heterocycles - end their peptide derivatives with expected biological
zsűri Műszaki és Természettudományi nagyösszegű pályázatok
Kutatóhely HUN-REN-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bánóczi Zoltán
Csámpai Antal
Fábián Balázs
Hudecz Ferenc
Kóczán György
Kovács Krisztina
Kudar Veronika
Kuik Árpád
Magyarfalvi Gábor
Reményi Judit
Sárpátki Árvácska Ilona
Skodáné Földes Rita
Szarka Zsolt
Tarczay György
Túrós György István
Zsoldosné dr. Mády Virág
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 82.800
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Tanulmányoztuk a ferrocén-szubsztiutució hatását heterociklusok képződésére. Hatástani vizsgálatokhoz változatos szerkezetű fc-származékok előállítására törekedtünk. Előállítottunk (het)aril-fc kalkonokat, s pirazol/in-származékaikat. Etilazido-fc-akrilátból foszforilideken át többféle hetaril-vegyületet nyertünk. Piridazinonil-fc-t és bisz-analógját előállítva, fázistranszfer diallilezést követő metatézissel ferrocenofánokhoz jutottunk. Hidrazinnal két fc-hidas makrociklusokat nyertünk, tanulmányoztuk konformációjukat, s elkészítettük Pd-komplexeiket. Acilferrocének tio/metiltio-szemikarbazonjaiból DMAD-val változatos heterociklusokat kaptunk. Vizsgáltuk diacil-fc-hidrazonok cikloaddícióit. A reaktivitásbeli eltéréseket és NMR-úton igazolt molekuladinamikát számításokkal értelmeztük. Az új vegyületek szerkezetét spektroszkópiával (IR, NMR, MS) és röntgendiffrakcióval tisztáztuk. Az új fc-származék in vitro tumorgátló hatását vizsgáltuk humán leukémia sejteken, a leghatékonyabb vegyületek hatását rezisztens sejteken is és hasonlóan jó növekedésgátlást észleltünk. Oligoarginin komponensekkel előállítottuk a fc-karbonsav és a fc-akrilsav új peptid-konjugátumait és meghatároztuk a sejtnövekedés-gátló hatást HL-60 sejtvonalon. Előállítottunk fc-(glioxil)-aminosav- és -szteroid-kalkon-konjugátumokat Pd-katalizált karbonilezéssel. Módszert dolgoztunk ki heterodiszubsztituált ferrocének 1,1’-dijód-ferrocénből kiinduló homogén katalitikus szintézisére. .
kutatási eredmények (angolul)
The effect of ferrocene (fc) substituent on the formation of heterocycles was studied. For screening we produced a variety of fc compounds. We prepared (het)aryl-fc chalcones and their pyrazol/(in)e derivatives. From ethyl-azido-fc-acrylate some aryl-heterocycles were obtained. We prepared pyridazinonyl-fc and its bis analogue, from which via phase transfer diallylation and metathesis we obtained different ferrocenophanes. The reactions with hydrazine gave macrocycles with two fc bridges. The molecular dynamics was studied and Pd-complexes were prepared. The reactions of DMAD with tio/methylthiosemicarbazones of acyl-fc's yielded new heterorings. We studied the hydrazones and their cycloadditions. The structure-reactivity relationships and the molecular dynamics revealed by NMR were interpreted by calculations. The structures of the novel compounds were cleared by spectroscopy (IR,NMR, MS) and x-ray analysis. The in vitro antitumor activity of novel fc-derivatives were investigated on human leukemia cells. The most effective ones were also studied on resistant cells and gave good results. Using oligoarginin components, peptide conjugates of fc-carboxylic and -acrylic acid were obtained, and their antiproliferative effect was determined on HL-60 cells. Fc-(glyoxyl) amino acid- and steroid-chalcone-conjugates were synthesised by Pd-catalysed carbonylation. We elaborated a homogeneous catalytic route towards heterodisubstituted fc's from 1,1’-diiodo-fc.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1235/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
J. Balogh, V. Zsoldos-Mády, D. Frigyes, A. C. Bényei, R. Skoda-Földes, P. Sohár:: Synthesis of novel ferrocene labelled steroide derivatives via palladium-catalysed carbonylation. X-ray structure of 17-(N-(4'-((2-ferrocenyl-ethenyl)-carbonyl)-phenyl)carbamoyl)-5alfa -androst-16-ene, J Organomet Chem 2006, accepted (Ref. No. JORGANCHEM-D-06-00711R1), 2006
Szarka Z; Kuik Á; Skodáné Földes R: Ferrocenoil-aminosavak homogénkatalitikus szintézise, MTA Peptidkémiai Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2004. máj. 26, 2004
Csámpai A.; Túrós Gy; Kudar V; Simon K; Oynhausen H; Wamhoff H; Sohár P: Ethyl-α-(Triphenylphosphoranylidene)amino-β-ferrocenylacrylate as a Starting Material for [2+2] Cycloadditions, Including Aza-Wittig Reaction, Eur J Org Chem 717-723., 2004
Csámpai A.; Abrán Á.; Kudar V; Túrós Gy; Wamhoff H; Sohár P: IR spectroscopic and X-ray study on novel [pyridazin-3(2H)-one-6-yl]ferrocenes and related ferrocenophanes. Study on ferrocenes. Part 14, J Organomet Chem 690: 802-810, 2005
Kudar V; Túrós Gy; Zsoldos-Mády V; Csámpai A; Hanusz M; Sohár P; Simon K: Synthesis and crystal structure of ferrocene derivatives, 22nd European Crystallographic Meeting, 26-31 August 2004, Budapest, Hungary,s13.m38.p8, page s288; Acta Cryst. (2004). A60, s288., 2004
Kuik A; Szarka Z; Skoda-Földes R; Kollár L: Facile synthesis of unsymmetrically substituted ferrocene-1,1‘-bis-carboxamides via homogeneous catalytic carbonylation, Lett Org Chem 1: 151-153, 2004
Szarka Z; Kuik A; Skoda-Földes R; Kollár L: Aminocarbonylation of 1,1’-diiodoferrocene. Two-step synthesis of hetero-disubstituted ferrocene derivatives via homogeneous catalytic carbonylation/ coupling reactions, J Organomet Chem 689: 2770-2775, 2004
A. Kuik, R. Skoda-Földes, A. C. Bényei, G. Rangits, L. Kollár:: Formation of intramolecular hydrogen bonds in heterodisubstituted ferrocene diamides with a secondary and a tertiary amido group. X-ray structure of 1’-(N’-butyl-carbamoyl)-morpholino ferrocenecarboxamide, J Organomet Chem 691, 3037-3042, 2006
Sohár P; Csámpai A; Abrán Á; Túrós Gy; Vass E; Kudar V; Újszászy K; Fábián B: Áthidalt kettős ferrocének: heteromakrociklusok előállítása, konformációja és dinamikájának tanulmányozása DFT módszerrel, X. EMT Vegyészkonferencia, Kolozsvár, Románia, 2004, november 12-14, 204.-207. oldalak, 2004
Skoda-Földes R; Szarka Z; Kuik A; Kollár L: Synthesis of ferrocene diamides via homogeneous catalytic carbonylation (PO127), 15th FECHEM Conference on Organometallic Chemistry, Zurich, Switzerland, 2003. 08. 10-15 (poszter), 2003
Túrós Gy; Csámpai A; Sohár P: Új ferrocén-szubsztituált heterociklusos vegyületek szintézise és szerkezet-meghatározása, MTA Elméleti Szerveskémiai Munkabizottság ülése, Budapest, 2005. január 27., 2005
Túrós Gy: Új ferrocén-szubsztituált heterociklusos vegyületek szintézise és szerkezetmeghatározása, PhD dissszertáció, ELTE TTK, Budapest. Megvédve: 2004. Témavezető: Sohár Pál, 2004
Alapi E: Új ferrocéntartalmú heterociklusok és szénhidrátszármazékok szintézise, Szakdolgozat, ELTE TTK, Budapest. Megvédve: 2004. Témavezető: Zsoldosné Mády Virág, 2004
Miklán Zs; Reményi J; Bánóczi Z; Hudecz F: Ferrocén-karbonsav argininben gazdag peptid konjugátumai; a konjugátumok hatása HL-60 sejtekre, Peptidkémiai és Nukleotidkémiai Munkabizottsági ülés, Balatonszemes, 2004
Miklán Zs: Ferrocén tartalmú peptid konjugátumok szintézise és hatásuk humán leukémia (HL-60) sejtekre, Szakdolgozat, ELTE TTK, Budapest. Megvédve: 2004. Témavezető: Hudecz Ferenc, 2004
Pásztor J; Ozohanics Ol: Új ferrocéntartalmú arilglikozidok és heterociklusok szintézise, Tud. diákköri dolgozat, ELTE TTK, Budapest, 2004. Témavezető: Zsoldosné Mády Virág, 2004
Zsoldos-Mády V; Sohár P; Csámpai A; Alapi E: New ferrocene derivatives with carbohydrate moiety, 1st Austrian-Hungarian Carbohydrate Conference, Burg Schlaining, Austria, 2003.09.24-25 (Poster P11), 2003
Sohár P: Ferrocén-heterociklusok. Szintézis – szerkezet – spektroszkópia, OTKA Tudományos Iskola Fórum, MTA Székháza Budapest, 2003. 11. 25. előadás, 2003
Túrós Gy: Compuºi heterociclici substituiþi cu ferocen. Sintezã, structurã, reactivitate, Román nyelvű előadás a Babes-Bólyai Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszékén, Kolozsvár, Románia, 2004, december 2., 2004
Sohár P; Csámpai A; Perjési P: Synthesis and structure of some (E)-ferrocene-methylenecycloalkanones and their benzylidene analogues, ARKIVOC 114-120, 2003
V. Zsoldos-Mády, A. Csámpai, R. Szabó, F. Hudecz, E. Mészáros-Alapi, J. Pásztor and P. Sohár:: Synthesis, structure and in vitro antitumor activity of some new glycoside derivatives of ferrocenyl-chalcones and ferrocenyl-pyrazolines., ChemMedChem 1: 1119-1125, 2006
Sohár P; Csámpai A; Abrán Á; Túrós Gy; Vass E; Kudar V; Újszászy K; Fábián B: Macrocyclic double ferrocenes. Their structure, and an IR and NMR Spectroscopic, X-ray Crystallographic, and Conformational and Dynamic Investigation, Eur J Org Chem pp. 1659 - 1664, 2005
V. Kudar, V. Zsoldos-Mády, K. Simon, A. Csámpai and P. Sohár:: Synthesis, IR-, NMR- and X-ray investigations on some novel N-hetaryl-dihydro-pyrazolyl ferrocenes and their aryl analogues. Study on ferrocenes, Part 16., J. Organomet. Chem., 690, 4018-4026, 2005
T. Lovász, L. Gãinã, Gy. Túrós, A. Csámpai, D. Frigyes, B. Fábián, I. A. Silberg and P. Sohár:: Structure elucidation and DFT-study on substrate-selective formation of chalcones containing ferrocene and phenothiazine units. Study on ferrocenes, Part 17., J. Mol. Struct., 751, 100-108, 2005
L Gãinã, A. Csámpai, Gy. Túrós, T. Lovász, V. Zsoldos-Mády, I. A. Silberg and P. Sohár:: (E)-3-(2-Alkyl-10H-Phenothiazin-3-yl)-1-arylprop-2-en-1-ones: Preparative, IR, NMR and DFT Study on their Substituent-Dependent Reactivity in Hydrazinolysis and Sonication-assisted Oxidation with Copper(II)-nitrate, Organic & Biomolecular Chemistry 4: 4375-4386, 2006
Miklán Zs., Bánó czi Z., Reményi J., Hudecz F.:: Synthesis of ferrocene containing peptide conjugates and their effect on human leukemia (HL-60) cells., Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters (közlésre beküldve), 2006
Szabó R., Zsoldosné Mády V., Reményi J., Miklán Zs., Alapi E., Csámpai A., Hudecz F., Sohár P.: Ferrocenil-kalkonok szintézise és hatásuk humán leukémia (HL-60) sejtekre., Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló,poszter P-82. Abstr. p. 132., 2005
Túrós Gy., Csámpai A., Szabó R., Reményi J., Györfi A., Hudecz F., Sohár P.: Ferrocén-szubsztituált heterociklusos vegyületek szintézise és hatása szenzitív és rezisztens humán leukémia (HL-60) sejtekre, Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló, poszter P-95. Abstr. p. 145., 2005
Csámpai A., Túrós Gy. I., Kovács D., Sohár P.: Application of Biginelli Reaction to the Synthesis of 3,4-dihydro-4/6-ferrocenylpyrimidine-2(1H)-ones and [3]ferrocenophane-containing cis-fused Hexahydropyrimido[4,5-d]pyrimidine-2,7(1H,3H)-diones, 3th FECHEM Conference on Heterocycles in Bioorganic Chemistry, Sopron, poszter PO-49, Abstr. p. 95., 2006
V, Zsoldos-Mády, J. Pásztor, O. Ozohanics, A. Csámpai, R. Szabó, J. Reményi, F. Hudecz, P. Sohár: New ferrocenyl enones, pyrazolines, pyrazoles and their glycosides. Synthesis, structure, and in vitro antitumour activity, 13th FECHEM Conference on Heterocycles in Bioorganic Chemistry, Sopron, poszter PO-50, Abstr. p. 96., 2006
Pásztor Judit: Új szénhidráttartalmú ferrocénszármazékok szintézise, Szakdolgozat, ELTE TTK, Budapest. Témavezető: Zsoldosné Mády Virág, 2006
Ozohanics Oliver: Új ferrocéntartalmú heterociklusok szintézise és szisztematikus tömegspektrometriai vizsgálata, Szakdolgozat, ELTE TTK, Budapest. Témavezető: Zsoldosné Mády Virág, 2006
Skodáné Földes R.: Homogénkatalitikus karbonilezés alkalmazása ferrocénszármazékok szintézisére, Bruckner-termi előadások, Budapest, 2005
Á. Kuik, R. Skoda-Földes, L. Kollár: Facile synthesis of unsymmetrically substituted ferrocene-1,1’-bis-carboxamides via homogeneous catalytic carbonylation, 5th International School of Organometallic Chemistry, Camerino, Italy,, 2005
Fábián Balázs: Ferrocén-szubsztituált heterociklusok szintézise, szerkezet-meghatározása és nagyműszeres analízise, Szakdolgozat, Témavezető: Sohár Pál, Csámpai Antal, 2003
Kudar Veronika: Ferrocén-származékok vizsgálata röntgendiffrakcióval, Szakdolgozat, Témavezető: Sohár Pál, Simon Kálmán, 2003
vissza »