A gazdálkodás változása a 20. században a Délalföldön  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46068
típus K
Vezető kutató Juhász Antal
magyar cím A gazdálkodás változása a 20. században a Délalföldön
Angol cím The change of the agricultural strategies on Sauth-Hungarian Plain in the 20-th centary
zsűri Kultúra
Kutatóhely Móra Ferenc Múzeum
résztvevők Fodor Ferenc
Klamár Zoltán
Mód László Balázs
Simon András
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.937
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A négy éven át folyó OTKA kutatási projekt keretében a Juhász Antal vezette kutatócsoport tagjai (Fodor Ferenc, Klamár Zoltán, Mód László, Simon András) – a pályázatban megfogalmazott céloknak megfelelően – a Dél-Alföldön, illetve a dél-alföldi kirajzások, valamint a dél-alföldi régióval szoros gazdasági-társadalmi kapcsolatban álló településeken (mezővárosokban, tanyákon és falvakban) végeztek néprajzi kutatásokat a gazdálkodás 20. századi változásának témájában. A munka egyrészt a fent nevezett kutatóknak a témában folytatott korábbi kutatási (rész)eredményeire alapozva folyt, másrészt főként a Bácska és Bánság határon túli területein újabb kutatópontokon vizsgálták kiemelten a szőlő-, gyümölcs- és borkultúra, valamint az intenzív kertgazdálkodás változási folyamatait és jelen helyzetét a munkafolyamatok, a technológia, az üzem- és munkaszervezet és a társadalmi viszonyok tekintetében. Az agrárnéprajzi értelmezések gyakran érintkeztek a településnéprajz, a társadalomnéprajz, az ökológiai antropológia, sőt – főként a többnemzetiségű, határon túli kutatópontokon – az interetnikus kapcsolatok és az identitás kérdéseivel. A résztvevő megfigyelés és az interjúkészítés mellett gazdag fotóanyag tanúskodik a kutatás eredményeiről. A recens terepmunkával párhuzamosan levéltári, adattári, sajtóbeli anyagok feltárása jelentette a téma szélesebb forrásbázisra helyezését. A kutatás eredményeit számos konferencia-előadás, tanulmány, s részben még megjelenés alatt álló önálló kötetek jelzik.
kutatási eredmények (angolul)
Within the frame of the four-year OTKA research project the members of the research group led by Antal Juhász (Ferenc Fodor, Zoltán Klamár, László Mód, András Simon) – in line with the goals defined in the grant application – have carried out ethnological research on changes in farming in the 20th century on the South of the Great Plain, and in emigration from the South of the Great Plain, as well as in settlements with close economic and social connections to the region (in market towns, farms and villages). The research was based in part on the (partial) results of earlier work done on the theme by the above researchers, and in part in new research centres, especially in the areas of the Bácska and Banat regions outside Hungary where the focus was on the culture of vine-growing, fruit-growing and wine-making, and on the processes of change in intensive market gardening and the present situation regarding work processes, technology, unit and work organisation and social relations. The agrarian ethnological interpretations were often closely linked to questions of settlement ethnology, social ethnology, ecological anthropology and even – mainly in the multiethnic research centres outside Hungary – interethnic relations and identity. In addition to participant observation and interviews, the results of the research are recorded in a large collection of photographs. Parallel with recent fieldwork, searches in archives, data banks and press materials expanded the source basis. The results of the research have been presented in numerous conference papers, articles and in separate volumes that are currently in press.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1287/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Juhász Antal: A tanyák települése és néprajza., Kiskunhalas története 3. Tanulmányok Kiskunhalasról a 19. század közepétől a 20. század közepéig. (Szerk: Ö. Kovács József-Szakál Aurél) Kiskunhalas 2005. 67-130, 2005
Simon András: \"Hát nem mese körte ez?\" A Kieffer körte Halas gyümölcskultúrájában., In: Bárth Dániel-Laczkó János (szerk.): Halmok és havasok. Kecskemét, 417-424., 2004
Fodor Ferenc: A "homok hőse" Tallér Vendel, Múzeumi kutatások Csongrád megyében, Szeged, 2004
Fodor Ferenc: Földművelés és állattartás, Kiskunhalas története 3. Tanulmányok Kiskunhalasról a 19. század közepétől a 20. század közepéig. (Szerk: Ö. Kovács József-Szakál Aurél) Kiskunhalas 2005. 131-208., 2005
Fodor Ferenc: Egy Kiskunhalasi kertészcsalád története, In: (Szerk. Bárkányi Ildikó): MFMÉ. Néprajzi Tanulmányok 5. Szeged 2005. 129-151., 2005
Fodor Ferenc: Dohánytermesztés egy maradéki gazdaságban, In: Bárkányi Ildikó-Fodor Ferenc (szerk.): Határjáró. Tanulmányok Juhász Antal köszöntésére. Szeged, 2005. 267-273., 2005
Fodor Ferenc: Hagyomány és innováció a maradéki paraszti gazdálkodásban, In: (Szerk.Klamár Zoltán) Etnikai kontaktzónák a Kárpát-medencében a 20. század második felében. Aszód 2005. 158-170., 2005
Fodor Ferenc: Paprikatermesztés a Duna-Tisza közi homokhátság délkeleti részén, In: (Szek. Schvarcz Gyöngyi – Szarvas Zsuzsa – Szilágyi Miklós) Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Budapest 2005. 409-417., 2005
Klamár Zoltán: Relaþii etnice între sârbi, croaþi ºi maghiari în satul Maradik. Obiceiuri de utilizare a kimbii în structurile micro ºi macrocominicare., In: Elena Rodica Colta (szerk.):Dilema europei centrale: convieþuire sau coexistenþã. Complexul Muzeal Arad Colecþia minoritãþi 6. Arad, 2005. 264-280., 2005
Klamár Zoltán: Martonos falu térszerkezetének struktúrái – településfejlődés az írott források és a térképek tükrében., In: Bárkányi Ildikó – Fodor Ferenc (szerk.): Határjáró. Tanulmányok Juhász Antal köszöntésére. Szeged, 2005. 207-217., 2005
Klamár Zoltán: Szegedi paprika – horgosi paprika, In: Barna Gábor – Mód László – Simon András (szerk.): „Szent ez a föld…” Néprajzi írások az Alföldről Néprajzi Tanszék, Szeged, 2005. 69-75., 2005
Klamár Zoltán: Kontaktzónában – Magyarkanizsa a nyelvi peremterület keleti határán, In: Klamár Zoltán (szerk.): Etnikai kontaktzónák a Kárpát-medencében a 20. század második felében. Múzeumi füzetek (Aszód) 53. Aszód, 2005. 124-238., 2005
Mód László-Simon András: Interetnikus hatások a maradéki magyarok szőlő- és borkultúrájában, In: Klamár Zoltán (szerk.): Etnikai kontaktzónák a Kárpát-medencében a 20. század második felében. Múzeumi füzetek (Aszód) 53. Aszód, 2005. 170-175., 2005
Simon András: Szőlő- és gyümölcskultúra, In: Kiskunhalas története 3. Tanulmányok Kiskunhalasról a 19. század közepétől a 20. század közepéig. (Szerk: Ö. Kovács József-Szakál Aurél) Kiskunhalas 2005. 209-268., 2005
Simon András: „Ilyen dógós nép, mint Jázován, tán nincs is…” A gazdálkodás és életmód változása egy básági faluban a 20. században, In: Barna Gábor-Mód László-Simon András (szerk.): „Szent ez a föld…” Néprajzi írások az Alföldről. Szeged, 2005. 58-68., 2005
Simon András: Adatok a halasi hegyközség történetéhez, In: Bárkányi Ildikó – Fodor Ferenc (szerk.): Határjáró. Tanulmányok Juhász Antal köszöntésére. Szeged, 2005. 343-351, 2005
Juhász Antal: A szőlővel beültetett homok megnevezése a Duna-Tisza közén, In: Vass László (szerk.): A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. Szeged, 2006. 155-163., 2006
Simon András: Aratóünnep Zenta-Felsőhegyen, In: Bárth János (szerk.): Szavak szivárványa. Baja–Kecskemét, 2006. 19-25., 2006
Simon András: A szegedi fűszerpaprika, Szegedi Nyári Fesztivál XXVIII. évf. 2006. 7-9., 2006
Fodor Ferenc: A martonosi paprika, In: Tóth István (szerk.): Múzeumi kutatások Csongrád megyében. Szeged, 2006. 229-236., 2006
Fodor Ferenc: Muncitori „români” angajaþi la negru ĭn gospodãriile din zona Duna-Tisa., In: Peter Hügel (szerk.): Multiculturalism ºi identitate etnicã ĭn Europa. Arad 2006. 240-249, 2006
Mód László: Kertészettörténeti emlékek a Koszta József múzeum néprajzi gyűjteményében, In: Tóth István (szerk.) Múzeumi kutatások Csongrád megyében 2006. 261-266., 2006
Klamár Zoltán: Tanyák, parasztgazdaságok Magyarkanizsa vidékén (1900 – 2000), Kiss Lajos Néprajzi Társaság Könyvtára 2. Szabadka,, 2006
Klamár Zoltán: Tanyáink világa, Magyar Szó. LXIII. évf. 243. szám. 9., 2006
Klamár Zoltán: Történeti identitásrégiók és szórványidentitás a 20. században – túlélési stratégiák a vajdasági régióban, In: Balogh Balázs, Bodó Barna, Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Kisebbségkutatás könvek. Lucidius Kiadó. Budapest, 183-190., 2007
Klamár Zoltán: „Azelőtt az én gyerekkoromba’ itt mindenki Ancsán meg Kracsún vót” Egy tanyasor településtörténete a kollektív emlékezetben: a magyarkanizsai Lupuj-sor., In: Ujváry Zoltán (szerk.): Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc 55-66., 2007
Simon András: Jázova települése, népessége és gazdálkodása, In: Juhász Antal–Simon András szerk.: Egy bánsági falu népi műveltségéből (Táj és népi kultúra 6.), 2007
Simon András: Elcsöndesedő falu? Adatok Jázova települési és gazdálkodási viszonyainak alakulásához, Korunk III. folyam XVIII/7. Kolozsvár, 76–83., 2007
Simon András: Életmód és identitás egy bánsági magyar faluban (Jázova), In: Colta, Rodica szerk.: Regiuni, etnii si identitati regionale Arad, 237–252., 2007
Fodor Ferenc: Duna-Tisza közi homokhátság délkeleti részének paraszti gazdálkodása a 20. században, (Megjelenés alatt), 2008
Mód László-Simon András: Adatok Szeged szőlő- és borkultúrájához, (Megjelenés alatt), 2008
Juhász A-Fodor F-Klamár Z-Mód L-Simon A.: A gazdálkodás változása a 20. században a Dél-Alföldön, (Az OTKA kutatás eredményeit összefoglaló tanulmánykötet - Megjelenés alatt), 2008
Fodor Ferenc: A martonosi paprika, In: Peter Hügel (szerk.): Regiuni, etnii si identitati regionale, Arad, 2007. 269-282., 2007
Fodor Ferenc: Baromfitartás Kiskunmajsa környékén, In: Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében 2006. (Szerk. Tóth István) Szeged, 2007. 21-33.p., 2007
vissza »