Geography of tourism in Hungary: modern approaches  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46074
Type K
Principal investigator Michalkó, Gábor
Title in Hungarian Magyarország modern turizmusföldrajza
Title in English Geography of tourism in Hungary: modern approaches
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Geographical Research Institute
Starting date 2004-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 2.618
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási program elsődleges célkitűzése, a Magyarország modern turizmusföldrajza című szakkönyv nyomdakész kéziratának összeállítása maradéktalanul teljesült. A 17,5 szerzői ív terjedelmű kézirat a szerző által lebonyolított vizsgálatok eredményeit mutatja be. A három éves program során végzett kutatásoknak köszönhetően a magyar geográfia történetében először kerül sor hazánk turizmusföldrajzát átfogóan elemző, teoretikus alapokon nyugvó, korszerű értékelésre. A hazai és a nemzetközi szakirodalom feldolgozása mellett a különböző témákban (pl. falusi turizmus, bevásárlóturizmus, a lakosság turizmusföldrajzi tudása, Budapest taxiközlekedése) lefolytatott kérdőívezések, a turisztikai felsőoktatásban érintett intézmények oktatóira kiterjedő interjúkészítés, a KSH és a Magyar Államkincstár települési szintű adatbázisainak témaspecifikus másodelemezése, valamint a személyes terepbejárás és dokumentálás révén sikerült nemzetközi kitekintésben is újszerűnek számító megközelítéseket közreadni. A részeredményeket 5 nemzetközi és 4 hazai tudományos konferencián mutattuk be, ezen kívül 4 idegen és 12 magyar nyelvű publikációban közöltük. A transzdiszciplináris szemléletű kutatási eredmények alkalmasak a négy évtizedes gyökerekkel rendelkező hazai turizmusföldrajzi paradigma megváltoztatására, egy olyan újfajta látásmód elterjesztésére, amely a turizmussal kapcsolatos jelenségek tényszerű ismeretén túl a róluk való gondolkodást, a velük kapcsolatos problémák észlelését is elősegíti.
Results in English
The primary target of the research project, i.e. preparation for the press of the textbook entitled „A contemporary tourism geography of Hungary” has been realized. A book of 17.5 sheet presents results of research work conducted by the author. The three years program yielded a modern analysis based on theoretical foundations. Along with the overview of the domestic and international literature, case studies concerning various topics (rural tourism, shopping tourism, knowledge of the subject among population, taxi traffic at Budapest) were included as the outcome of questionnaires, interviewing among tutors of higher education, analyses of statistical and exchequer data, personal field work and documentation. All these led to approaches within the topic to be considered unique even in international comparison. Preliminary results have been voiced at 5 international and 4 domestic conferences and communicated as 4 foreign language and 12 Hungarian publications. There is a chance to modify the tourism geography paradigm which have prevailed for four decades in Hungary through a transdisciplinary attitude which is searching for the tourism relating problems beyond the factual knowledge of the phenomena within the sector.
Full text http://real.mtak.hu/1292/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Michalkó Gábor – Szalai Katalin – Szépvölgyi Emese – Kiss Róbert: Diskurzus a turizmusföldrajzi tudás mibenlétéről, In: Csorba P. (szerk.) Egy szakmai életút eredményei és színhelyei. Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék. Debrecen. p. 255-272., 2006
Michalkó Gábor: A határ menti bűncselekmények turizmusföldrajzi aspektusai Magyarországon., Hautzinger Z. (szerk) Pécsi Határőr Tudományos Közlemények 3. p. 189-200., 2004
Gábor Michalkó: Zusammenhang zwischen Kriminalitat und Tourismus in Ungarn, Europa Regional, 13. 2. pp. 76-82., 2005
Michalkó Gábor: Turizmusföldrajz és humánökológia: fejezetek a természet, a társadalom és az ember turizmushoz fűződő viszonyáról, Kodolányi János Főiskola-MTA FKI, Székesfehérvár-Budapest, 213 p., 2005
Sándor Illés – Gábor Michalkó: The relationship between international tourism and migration in Hungary, Tourism Geographies (Közlésre elfogadva), 2007
Michalkó Gábor: Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet szerepe a magyarországi turizmuskutatásban, Turizmus Bulletin 8. 4. pp. 54-57., 2004
Michalkó Gábor: A humánökológia szerepe a magyarországi turizmusföldrajz modernizációjában, Turizmus Bulletin 9. 1. pp. 32-42., 2005
Michalkó Gábor: A Tisza-tó turisztikai potenciálja, Földrajzi Értesítő 54. 1-2. pp. 129-147, 2005
Michalkó Gábor: A turisztikai miliő földrajzi értelmezése, Tér és Társadalom 19. 1. pp. 43-63, 2005
Michalkó Gábor-Vizi István: A Balaton borturizmusának földrajzi vizsgálata, Földrajzi Közlemények 52. 1-4. pp. 31-42, 2004
Michalkó Gábor: A turizmuselmélet alapjai, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 218 p., 2004
Michalkó Gábor-Szalai Katalin-Vizi István: Virtualitás kontra élményszerzés: a magyar turisták vásárlási szokásai külföldön az elektronikus kereskedelem korában, In: Kókai S. (szerk.) Földrajz és turizmus. Nyíregyháza. Nyíregyházi Főiskola. p. 257-267., 2006
Gábor Michalkó: Virtuality and gaining experience in shopping tourism: shopping habits of Hungarians abroad, In: Hammam, A. (ed.) 1st International conference on challenges of regional and market integration for tourist destinations. October 6 University. Giza p.182-190., 2005
Michalkó Gábor: A táj idegenforgalmi interpretációja, In: Csorba P. (szerk.) Tájökológia. Dialóg Campus. Budapest–Pécs. (Közlésre elfogadva), 2007
Gábor Michalkó - Tamara Rátz: Typically female features in Hungarian shopping tourism., Migracijske i etnicke Teme. 22. 1-2. pp. 79-93., 2006
Michalkó Gábor: Magyarország modern turizmusföldrajza, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs (Közlésre elfogadva), 2007
Back »