Hermeneutika, esztétika, metafizika, nyelvfilozófia. Interdiszciplináris kutatások a humán tudományok elméletének és történetének köréből  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46102
típus K
Vezető kutató Fehér M. István
magyar cím Hermeneutika, esztétika, metafizika, nyelvfilozófia. Interdiszciplináris kutatások a humán tudományok elméletének és történetének köréből
Angol cím Hermeneutics, Aesthetics, Metaphysics, Philosophy of Language. Interdisciplinary Research in the Theory and History of Humanities.
zsűri Kultúra
Kutatóhely Herder Alapítvány
résztvevők Bacsó Béla
Kulcsár Szabó Ernő
Olay Csaba
Szegedy-Maszák Mihály
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.869
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási projekt a hermeneutikai gondolatkörnek az egyéb filozófiai és humántudományi diszciplinákhoz, elsősorban az esztétikához, a metafizikához és nyelvfilozófiához való viszonyát állította a kutatás középpontjába. A kutatás során nemzetközi együttműködést valósítottunk meg több nyugat-európai egyetemmel (így többek között a tübingeni, a heidelbergi, a bécsi és a freiburgi egyetemmel). A nemzetközi együttműködés keretében workshop-okat rendeztünk és konferenciákon vettünk részt. Kapcsolatokat vettünk fel ill. a meglévő kapcsolatokat továbbfejlesztettük a nemzetközi hermeneutikai kutatás központi műhelyeivel. Vendégelőadásokat tartottunk és továbbképzéseket szerveztünk a kutatási erdményekről hazai és külföldi egyetemeken, támogattuk az erdélyi kutatásokat, elsősorban a kolozsvári hermeneutikai műhelyt és a mesterképző kurzusait. A kutatási eredményeket itthon az oktatásban, a hermeneutikai, esztétikai és irodalomelméleti doktori képzésben hasznosítjuk. A kutatás keretében magyar és idegen nyelven több, mint harminc konferenciaelőadásra került sor, a közleményeket illetően magyar, német és angol nyelven három kötet s hozzávetőleg negyven tanulmány látott napvilágot.
kutatási eredmények (angolul)
The research project has centred around the role which hermeneutics has developed with regard to the other human disciplines, most importantly, to aesthetics, metaphysics and philosophy of language. In the course of the research period we developed cooperation with a number of Western universities, e.g., with the universities of Tubingen, Heidelberg, Freiburg, Vienna. In the freme of international cooperation we organized workshops and convened symposia. We have taken up or intensified contacts with prestigious centres of international hermeneutical research. Drawing on reserch results we have delivered guest lectures, given presentations and talks at foreign universities; we also contributed to the work of Transylvanian hermeneutical studies, first of all the Master Program of Kolozsvár University. The results derived from the projects are being adapted in both undergraduate and graduate teaching in the fields of hermeneutics, aesthetics, and theory of literature. Output of the reserach project: more than thirty conference contributions, as well as, with regard to publications, three volumes and about fourty papers in English, German and Hungarian languages.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1299/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kiss Andrea-Laura: „A kimondhatóság tökéletességének határairól”, Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet, szerk. Fehér M. István és Kulcsár Szabó Ernő, Budapest: Osiris: 2004, 147–178. o., 2004
Kerekes Erzsébet: „A hermeneutika és a megjelenő szó (Gadamer és Platón)”., Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet, szerk. Fehér M. István és Kulcsár Szabó Ernő, Budapest: Osiris: 2004, 194–207. o., 2004
Fehér M. István: "Die Verfassung und das Volk. Überlegungen im Anschluß an den Aufsatz Rüdiger Bubners", Eine Verfassung für Europa, hrsg. K. Beckmann, J. Dieringer, U. Hufeld , Tübingen: Mohr Siebeck, 2004, 61-71. old., 2004
Fehér M. István: ''Hermeneutika és filológia -- pietizmus és felvilágosodás'', Irodalomtörténeti Közlemények (a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata) CVIII, 2004/1, 56-109., 2004
Fehér M. István: ''Német-magyar filozófiai konferencia az európai egyetemeszme és a filozófia összefüggéséről''., Magyar Filozófiai Társaság Hírek 2004/1, 7–9. old., 2004
Fehér M. István: ''Európa-eszme és európai tradíció'', Magyar Tudomány CXI, 2004/5, 599–609. old., 2004
Fehér M. István: ''Zur Bildtheorie des Wortes -- »so wahr, so seiend«'', Internationales Jahrbuch für Hermeneutik . Hrsg. G. Figal (Tübingen: Mohr Siebeck), Bd. 3, 2004, 81-98. old., 2004
Fehér M. István: „Wort und Zeichen. Die strukturalistisch-semiotische Sprachauffassung aus hermeneutischer Sicht“, Spielarten der Sprache. Transgressionen des Medialen in der Literatur, hrsg. E. Kulcsár-Szabó, Cs. Lőrincz, G. T. Molnár, Budapest: Osiris: 2004, 19–42. old., 2004
Fehér M. István: „Bild und Sprache. Über den Zusammenhang zwischen Kunst- und Sprachauffassung in der philosophischen Hermeneutik Hans-Georg Gadamers“, Spielarten der Sprache. Transgressionen des Medialen in der Literatur, hrsg. E. Kulcsár-Szabó, Cs. Lőrincz, G. T. Molnár, Budapest: Osiris: 2004, 67–85. old., 2004
Fehér M. István és Kulcsár Szabó Ernő: ''Előszó'', Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet, szerk. Fehér M. István és Kulcsár Szabó Ernő, Budapest: Osiris: 2004, 7–11. old., 2004
Fehér M. István: "Szó és jel. A strukturalista-szemiotikai nyelvfelfogás hermeneutikai nézőpontból", Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet, szerk. Fehér M. István és Kulcsár Szabó Ernő, Budapest: Osiris: 2004, 54-81. old., 2004
Fehér M. István: "»Az eszme érzéki ragyogása«: Esztétika, metafizika, hermeneutika (Gadamer és Hegel)", Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet, szerk. Fehér M. István és Kulcsár Szabó Ernő, Budapest: Osiris: 2004, 264-332. old., 2004
Fehér M. István: "Hermeneutika és filológia -- pietizmus és felvilágosodás. A humántudományok diskurzusának összefüggései egy esettanulmány tükrében", Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet, szerk. Fehér M. István és Kulcsár Szabó Ernő, Budapest: Osiris: 2004, 368-447. old., 2004
Bacsó Béla: ''Művészet és esemény (Heidegger posztmetafizikus mű-felfogásához)'', Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet, szerk. Fehér M. István és Kulcsár Szabó Ernő, Budapest: Osiris: 2004, 13-22. old., 2004
Olay Csaba: „Nyelv, értelmezés, gondolkodás gadamer hermeneutikájában”, Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet, szerk. Fehér M. István és Kulcsár Szabó Ernő, Budapest: Osiris: 2004, 208–227. old., 2004
Kulcsár Szabó Ernő: "Az 'immateriális' beíródás. Az esztétikai tapasztalat medialitásának kérdéséhez", Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet, szerk. Fehér M. István és Kulcsár Szabó Ernő, Budapest: Osiris: 2004, 23-53. old., 2004
Fehér M. István és Kulcsár Szabó Ernő (szerk.): Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet., Budapest: Osiris: 2004, 447 old., 2004
Lengyel Zsuzsa: „Megjegyzések a phronésis gondolatról”., Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet, szerk. Fehér M. István és Kulcsár Szabó Ernő, Budapest: Osiris: 2004, 333–358., 2004
Fehér M. István: ''Szóbeliség, írásbeliség, hagyomány. A kommunikáció filozófiája és a hermeneutika''., Pro Philosophia 41. sz. 2005, 3–56. old., 2005
Fehér M. István: ''»Az eszme érzéki ragyogása« – Esztétika, metafizika, hermeneutika (Gadamer és Hegel)'', Parlando. Tanulmányok Zoltai Dénes tiszteletére, szerk. Bárdos Judit, Budapest: Atlantisz, 2005, 123-200. old., 2005
Fehér M. István: ''Szóbeliség, írásbeliség, hagyomány. A kommunikáció filozófiája és a hermeneutika'', Képszemantika, hagyomány, mobilkommunikáció. Tanulmányok Nyíri Kristóf filozófiájáról, szerk. Boros János és András Ferenc, Pécs: Brambauer, 2005, 137–203. old., 2005
István M. Fehér: '''»Die geistige Gestalt Europas« - was ist das?' Idee und Tradition von Europa im Blick auf die europäische Einigung'', Von der Idee zum Konvent. Eine interdisziplinäre Betrachtung des europäischen Integrationsprozesses, hrsg. J. Dieringer, S. Okruch, [2005], 17–33. old., 2005
Fehér M. István: ''Die Verfassung und das Volk. Überlegungen im Anschluß an den Aufsatz Rüdiger Bubners'', Eine Verfassung für Europa, 2. aktualisierte und erw. Auflage, hrsg. K. Beckmann, J. Dieringer, U. Hufeld , Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, 107–117. old., 2005
István M. Fehér: „Verstehen bei Heidegger und Gadamer”., „Dimensionenen des Hermeneutischen”. Heidegger und Gadamer, hrsg. G. Figal und H.-H. Gander, Frankfurt/Main: Klostermann, 2005, 89–115. old., 2005
Fehér M. István: „Lukács egzisztenciális döntése”, Világosság XLVI, 2005/9, 11–16. old., 2005
Fehér M. István: ''Heideggers ontologische Neuinterpretation und Aufwertung der Stimmungen im Zusammenhang seiner phänomenologischen Radikalisierung der Lebensphilosophie, Daseinsanalyse. Jahrbuch für phänomenologische Anthropologie und Psychoterapie / Yearbook for Phenomenological Anthropology and Psychotherapy 21 [2005], 49–69. old., 2005
István M. Fehér: „Ni neutralnost ni poricanje sebe, nego otvorenost: Predrasude kao uvjeti razumijevanja” (''Weder Neutralität noch Selbstauslöschung, vielmehr Offenheit, ). Kulturni stereotipi. Konzepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima, szerk. D. Oraić Tolić, , E. Kulcsár Szabó, Zagreb: FF Press, 2006, 59–70. old., 2006
Fehér M. István: ''Russell és a filozófiatörténet'', Pro Philosophia, 45. sz. 2006, 3–20. old. Ld. Internet: http://www.c3.hu/~prophil/profi061/feher.html, 2006
István M. Fehér: ''Gestimmtes Verstehen. Wandlung des europäischen Menschenbildes mit Blick auf die phänomenologisch-hermeneutische Fassung der Stimmungen'', Daseinsanalyse. Jahrbuch für phänomenologische Anthropologie und Psychoterapie / Yearbook for Phenomenological Anthropology and Psychotherapy 22, 2006, 49–63. old., 2006
Fehér M. István: ''Sartre és Heidegger. A fenomenológiai ontológia kétfajta felfogása'', Pro Philosophia 46. sz. 2006, 3–34. old. Ld. Internet: http://www.c3.hu/~prophil/profi062/feher.html, 2006
Fehér M. István: ''Hermeneutika, irodalom, medialitás. Írásbeliség és könyvnyomtatás mint az irodalmi jelentés közvetítésének, a tudás és a tradíció átadásának közege'', Szerep és közeg. Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében, szerk. Oláh Sz., Simon A. és Szirák P. Budapest: Ráció Kiadó, 2006, 255–272. old., 2006
Kulcsár Szabó Ernő: "Igazság és mediális értelem. Az esztétikai tapasztalat konstrukcióinak irodalomtörténeti megalapozása a magyar modernségben'', Szerep és közeg. Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében, szerk. Oláh Sz., Simon A. és Szirák P. Budapest: Ráció Kiadó, 2006, 19–39. old., 2006
Ernő Kulcsár Szabó: ''Tragovi neaspoloživog? O spoznajnom doprinosu stereotipa'' ("Spuren des Unzugänglichen: Zur Verstehensleistung der Stereotype"), Kulturni stereotipi. Konzepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima, szerk. D. Oraić Tolić, E. Kulcsár Szabó, Zagreb: FF Press, 2006, 13–27. old., 2006
István M. Fehér: „Il carattere pratico dell'ermeneutica quale filosofia della comunanza. Comprendere, intesa, argomentare, comunità", Filosofia ed Etica. Studi in onore di Girolamo Cotroneo, vol. II, a cura di Giuseppe Giordano, Soveria Manelli: Rubbettino Editore, 2005, 163–183. old., 2005
Fehér M. István: „Kultúratudomány, hermeneutika, esztétika”, Magyar Filozófiai Szemle XLIX, 2005/4, 615–656. old., 2005
Fehér M. István: ''Metafizika, hermeneutika, szkepszis. Igaz megismerés – igaz élet'', Vigilia 71. évf. 2006/9, 651–661. old. Lásd Internet: http://www.vigilia.hu/2006/9/feher.htm, 2006
Fehér M. István: "Létezik-e szó szerinti jelentés?", Világosság XLVII, 2006/8–9–10, 185–196. o. Ld. Internet: http://www.vilagossag.hu/pdf/20070507214049.pdf, 2006
Fehér M. István: „A lelkiismeret fenoménje Heidegger Lét és időjében”, Lábjegyzetek Platónhoz 5. A lelkiismeret, szerk. Laczkó Sándor és Dékány András, Szeged: Pro Philosophia Szegediensi, 2006, 229–246. old., 2006
Fehér M. István: "Ethics and Individuality”, Ethics and Heritage. Essays on the Philosophy of Ágnes Heller, eds. J. Boros and M. Vajda, Pécs: Brambauer, 2007, 33–42. old., 2007
István M. Fehér: „Der göttliche Gott. Hermeneutik, Theologie und Philosophie im Denken Heideggers", Das Spätwerk Heideggers. Ereignis – Sage – Geviert, hrsg. D. Barbarić, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2007, 163–190. old. Ld. Internet: http://www.koenigshausen-neuman, 2007
István M. Fehér: Schelling – Humboldt: Idealismus und Universität. Mit Ausblicken auf Heidegger und die Hermeneutik, Frankfurt/Main – Berlin – New York: Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2007, 268 old. Ld. http://www.peterlang.com/index.cfm?vID=55747&vLang=D&vHR=1&, 2007
István M. Fehér und Peter L. Oesterreich (Hrsg.): Philosophie und Gestalt der europäischen Universität. Akten der Internationalen Fachtagung Budapest, Stuttgart – Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog (Schellingiana, Bd. 18), 2007, 435 old. (megj. alatt) http://www.frommann-holzboog.de/site/suche/detailansicht.php?wid=55000, 2007
István M. Fehér: ''Schelling und die Humboldtsche Universitätsidee – im Kontext des Idealismus'', Philosophie und Gestalt der europäischen Universität, hrsg. I.M. Fehér und P.L. Oesterreich, Stuttgart – Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, 2007, 177–220. o. (megj. alatt), 2007
Ernő Kulcsár-Szabó: Zwischen Hermeneutik und Philologie der Kultur'', Philosophie und Gestalt der europäischen Universität, hrsg. I.M. Fehér und P.L. Oesterreich, Stuttgart – Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, 2007, 75–87. old. (megj. alatt), 2007
István M. Fehér: ''Idea and Tradition of Europe in the Light of Its Own History'', Philobiblon. Bulletin of the ''Lucian Blaga'' Central University Library, XII, Cluj University Press, 2007, 205–228. o. Ld. abstract.: http://www.bcucluj.ro/philo/v, 2007
Fehér M. István: ''Esztétika nélküli irodalomtörténet? A fiatal Lukács irodalomelmélet-felfogásához'', Az olvasás rejtekútjai. Műfajiság,kulturális emlékezet és medialitás a 20. századi magyar irodalomtudományban, szerk. Bónus T. et al., Budapest: Ráció Kiadó, 2007, 72–80., 2007
vissza »