A magyar-ukrán határ, mint az EU külső határa. (A határon átnyúló kapcsolatok helyzete és lehetőségei a magyar-ukrán határ mentén Schengen kapcsán)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46120
típus K
Vezető kutató Baranyi Béla
magyar cím A magyar-ukrán határ, mint az EU külső határa. (A határon átnyúló kapcsolatok helyzete és lehetőségei a magyar-ukrán határ mentén Schengen kapcsán)
Angol cím The Hungarian-Ukrainan border as the external border of the EU (The status and potentials of cross-border connections along the Hungarian-Ukrainan border after Schengen)
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely ATI Debreceni Osztály (MTA Regionális Kutatások Központja)
résztvevők Balcsók István
Dancs László
Kiss Éva
Koncz Gábor
Sallai János
Szabó Gyula
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.826
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az alapkutatási jellegű elemzések célja a határmentiség és a határon átnyúló kapcsolatok kérdéskörének átfogó (komplex) vizsgálata volt a magyar–ukrán államhatár mentén, szoros összefüggésben az európai integrációs folyamatok kihívásaival és a schengeni külső határ új funkcióival. A kutatási program során bebizonyosodott, hogy a részben történeti, részben pedig a kedvezőtlen makro- és mikrogazdasági hatások következ¬tében a terjeszkedő Európa új schengeni határai mentén az öröklött vagy újratermelődő problémák és feszültsé¬gek enyhítése, a határforgalom feltételeinek javítása, a határszakasz átjárhatóságá¬nak biztosítása Magyarország és Ukrajna számára kölcsönösen fontos nemzeti érdek. A haté¬konyabb együtt¬működés érdekében a nagyívű határközi intézményesült szervezeti rendszerek (pl. Kárpátok Eurorégió) helyett és/vagy mellett a kisebb határközi struktú¬rák, zöm¬mel közvetlen kétoldalú megyei, kistérségi, város- és/vagy településközi, településszövetségi, döntően projekt típusú, ún. mini-eurorégiós együttműködések szerepének erősítése, funkcionálisan összetartozó határrégió kiépítése elsőrendű feladat a magyar–ukrán külső határok mentén is. Túl a nemzetpolitikai szempontokból kiemelten fontos magyar–magyar – és interetnikus – kapcsolatok ápolásán, a „periféria periféri¬ájára” szorult magyar–ukrán határrégiót érintő alapkutatások a Schengen utáni helyzet hátrá¬nyos következményeinek a minimalizálását szolgálják.
kutatási eredmények (angolul)
The objective of the research was the complex investigation of the issues of borderland and cross-border relations on the Hungarian–Ukrainian border in close relationship with the challenges of the European integration processes and the new functions of the Schengen external border. During the research program it has been justified that on the new Schengen borders of the expanding Europe the relaxation of the inherited and newly occurring problems and tensions, partly historical and partly the consequences of the unfavourable macro and micro economic influences, the improvement of border traffic conditions and the penetrability of the border are mutually important national interests for both Hungary and Ukraine. In order to ensure a more effective cooperation − instead of /besides large-scale institutionalised cross-border structures (Carpathian Euroregion) − the enhancement of the role of minor cross-border structures − mainly direct, bilateral, county, small region, cross-settlement/town, settlement association, so-called mini euro-regional co-operations − and the development of a functionally coherent cross-border area are primary tasks along the Hungarian–Ukrainian external borders as well. Beyond nation-politically significant Hungarian–Hungarian and inter-ethnic relations, the basic research on the extremely marginalised, “periphery of the peripheries” border region serves to minimize the disadvantageous consequences of the situation following the Schengen agreement.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1300/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Balcsók I.: Pályakezdő munkanélküliek Hajdú-Biharban - Európában, de mégis a peremen?, pp. 147-160. In: Baranyi B. (szerk.): Közelítések. A határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén. MTA RKK, 2005
Balcsók I.; Dancs L.; Koncz G.: The development of Hungarian-Romanian crossborder connections after the change of regime, „45th Congress of the European Regional Science Association: Land Use and Water Management in a Sustainable Network Society” Amsterdam CD-rom, 2005
Baranyi B.: A határmentiség dimenziói. Magyarország és keleti államhatárai., Budapest–Pécs, Dialóg Campus K. 309 p. (Dialóg Campus Szakkönyvek, Területi és Települési Kutatások, 22.)., 2004
Baranyi B.: EU-tagként – Határmentiség és határon átnyúló kapcsolatok Magyarország keleti, külső államhatárai mentén. Az eurointegrációs folyamatok új kihívásai., pp. 169-187. Tanulmányok a “Magyar határellenőrzés – európai biztonság” c. tudományos konferenciáról. Pécs, Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály, 2004
Baranyi B.: An enlarging Europe - new functions of the Eastern Borders of Hungary., pp. 23. In: Association for Borderlands Studies 2004 European Conference. Borders in a New Europe: Between History and New Challenges. Graz CD-ROM, 2004
Baranyi B.: Eurorégiók és egyéb lehetséges határközi struktúrák dilemmái Magyarországon., pp. 41-58. In: Baranyi B. (szerk.): Közelítések. A határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén. Debrecen,, 2005
Baranyi B.: Összeköt-e majd, ami még elválaszt?, pp. 19-31. – In: Kuthi Á. – Nagy V. (szerk.): Határesetek. Magyarország perifériái. Balassagyarmat, Ipoly Unió., 2005
Baranyi B.: Új kihívások a magyar–ukrán határ menti együttműködésben., pp. 153-166. In: Hautzinger Z. (szerk.): Tanulmányok a “Határőrség a minőség útján” c. tudományos konferenciáról. Pécs, Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály, 2005
Baranyi B.: Az euroregionális együttműködést szolgáló határközi struktúrák dilemmái Magyarországon., pp. 70-76. In: SÜLI-ZAKAR I. (szerk.): „Tájak – Régiók – Települések…”. Tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt. Debrecen, Didakt Kft., 2005
Baranyi B.: A perifériaképződés területi aspektusai Magyarországon., pp. 33-48. . In: Baranyi B. – Nagy J. (szerk.): Területfejlesztés, agrárium és regionalitás Magyarországon. Debrecen, MTA Regionális Kutatások Központja, DE ATC, 2006
Baranyi B.: Dilemmas of Euroregions and other possible cross-border structures in Hungary., pp. 47-51. In: Szónokyné Ancsin G. (szerk.): Határok és Eurorégiók. Konferencia, 2005. november 17-18. Szeged, SZTE TTK Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék., 2007
Baranyi B.: Eurorégiók és egyéb határközi struktúrák Magyarországon., pp. 52-62. In: Szónokyné Ancsin G.–Pál V.–Karancsi Z. (szerk.): A határok kutatója. Ta¬nulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére. Szeged–Szabadka, Magyarságkutató Tudományos Tá, 2007
Baranyi B.: Az euroregionális együttműködés sajátosságai Hajdú-Bihar és Bihor megyék határon átnyúló kapcsolataiban., pp. 9-28. In: Süli-Zakar I. (szerk.): A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján. Debrecen, Debreceni Egyetem, 2007
Baranyi B. Nagyné Demeter D.: Határ menti együttműködések szerepe és lehetőségei az Észak-alföldi régióban., pp. 137-146. In: Baranyi B. (szerk.): Közelítések. A határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén. Debrecen., 2005
Dancs L.: Bővülő kapcsolatok komoly akadályokkal” – egy mélyinterjú-vizsgálat tapasztalatai a magyar–ukrán határtérségben., pp. 97-110. In: Baranyi B. (szerk.): Közelítések. A határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén. Debrecen., 2005
Dancs L.: A bevándorlás és a menekültügy mint stratégiai kérdés az EU-ban és Magyarországon., pp. 135-146. In: Baranyi B. – Nagy J. (szerk.): Területfejlesztés, agrárium és regionalitás Magyarországon. Debrecen, MTA Regionális Kutatások Központja, DE ATC, 2006
Dancs L.; Raffay Z.: New aspects of cross-border relations in the light of a prominence survey in the Hungarian-Ukrainian border region., pp. 421-425. In: Szónokyné Ancsin G. (szerk.): Határok és Eurorégiók. Konferencia, 2005. november 17-18. Szeged, SZTE TTK Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék., 2007
Koncz G.: Sajátos tükör - a keleti határrégiók szerepének megjelenése a sajtóban., pp. 123-136. In: Baranyi B. (szerk.): Közelítések. A határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén. MTA RKK, 2005
Koncz G.; Szabó Gy,: The effects of the EU enlargement on cross-border cooperation in the Hungarian-Romanian border region., pp. 427-431. In: Szónokyné Ancsin G. (szerk.): Határok és Eurorégiók. Konferencia, 2005. november 17-18. Szeged, SZTE TTK Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék., 2007
Sallai J.: Migráció az Európai Unióba készülő Szlovákiában 1998-2003 között., pp. 201-208. Tanulmányok a “Magyar határellenőrzés – európai biztonság” c. tudományos konferenciáról. Pécs, Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály, 2004
Sallai J.: Ukrajna határőrizete, és a határon átnyúló magyar–ukrán társadalmi-gazdasági kapcsolatok., Határrendészeti tanulmányok. 1: 85-91., 2004
Sallai J.: A ''schengeni folyamat'' és a magyar–ukrán, magyar–román határ jövője., pp. 59-70. In: Baranyi B. (szerk.): Közelítések. A határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén. Debrecen., 2005
Szabó Gy.: A határ menti együttműködést elősegítő és akadályozó tényezők empirikus vizsgálatok tükrében., pp. 83-96. In: Baranyi B. (szerk.): Közelítések. A határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén. Debrecen., 2005
Balcsók I., Dancs L., Koncz G.: Bridge or Iron Curtain? Local Hungarian and Ukrainian Perceptions a New European Union Border., pp. 47-66. Journal of Borderlands Studies. Volume 20. No. 2., 2005
Baranyi B.: New challenges of interregional co-operation in the enlarging Europe along Hungary’s eastern state borders., pp. 111-138. In: Blasjuk O.C. et al. (red): Regional Policy of the European Union after its Enlargement International Workshop. Užgorod, Lira., 2004
Baranyi B.: Rasširenie Evropy – novij vyèov dlja vengersko-ukrainskogo trans¬graničnogo sotrudničestva. (A spreading Europe: New challenges to Hungarian–Ukrainian cross-border cooperation.), pp. 248-274. In: L. M. Baklanova et al (red.): Vyzovy evrointegracii v vengersko-ukrainskih èkonomičeskih otnošenijah meždunarodmeždunarodnoj konferencii Budapest, 26–27., 2005
Balcsók I.; Baranyi B.; Dancs L.; Koncz G.; Raffay Z.; Szabó Gy,: Hungarian–Romanian and Hungarian–Ukrainian Border Regions as Areas of Co-operation Along the External Borders of Europe., Pécs, Centre for Regional Studies. 169 p. (Discussion Papers. Special). Ed.: B. Baranyi., 2005
Baranyi B. (szerk.): Közelítések. A határon átnyúló kapcsolatok kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén., kilátásai és a mezőgazdaság regionális kérdései az Európai Unió keleti peremén. Debrecen, MTA Regionális Kutatások Központja. 269 p., 2005
Baranyi B.: A Spreading Europe: New Challenges to Hungarian-Ukrainian Cross-border Cooperation., pp. 262-288. In: Fóti, G. – Ludvig, Zs. (eds.): Eurointegration Challenges in Hungarian-Ukrainian Economic Relations. Budapest, Institute for World Economics of the HAS, 2005
Baranyi B.: Euroregions along the Eastern borders of Hungary: a question of scale?, pp. 149-162. In: Scott, J. W. (ed.): EU Enlargement, Region Building and Shifting Borders of Inclusion and Exclusion. Aldershot, Ashgate., 2006
Baranyi B.: Rol’ pograničnyh regionov v integracionnyh svâzâh rasširâûŝejsâ Evropy., pp. 111-130. Regional politika v Ukraine: sovremennye formy i medody realizacii (Regionális politika Ukrajnában: a realizálás modern formái és módszerei. ) Konf. Lviv, 2006
Baranyi B.: A magyar–ukrán határ menti együttműködés új kihívásai., Pro Minoritate. 2007/Nyár. 138-171., 2007
Baranyi B.: A határmentiség dimenziói Magyarországon., . 2. jav., bőv. kiad. Budapest-Pécs, Dialóg Campus K. 318 p. (Dialóg Campus szakkönyvek, Studia regionum, Területi és települési kutatások, 24.)., 2007
Balcsók I.; Baranyi B.; Dancs K.; Kiss É.; Koncz G.; Kovács K.; Sallai J.; Tarpai J.: Magyar-ukrán határrégió. Együttműködés az Európai Unió külső határán., Szerk.: Baranyi B. MTA RKK, Debrecen. 207 p., 2008
vissza »