Spoken Language Research  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46179
Type K
Principal investigator Keszler, Borbála
Title in Hungarian Beszélt nyelvi kutatások
Title in English Spoken Language Research
Panel Linguistics
Department or equivalent Society of Hungarian Linguistics
Participants Bartha, Csilla
Kardosné dr. Balogh, Judit
Kugler, Nóra
Laczkó, Krisztina Renáta
Lengyel, Klára
Starting date 2004-01-01
Closing date 2009-12-31
Funding (in million HUF) 9.803
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projekt célja kettős volt. 1. Hangarchívum és szövegarchívum létrehozása. 1.1. Az 1970-es évektől kezdve folyamatosan gyűjtött beszélt nyelvi anyag digitalizálása, lejegyzése és CD-re rögzítése. 1.2. A már meglevő korpuszban szereplő beszédműfajok és diskurzustípusok új, mai beszédmintákkal való kiegészítése, digitalizálása, a korpusz egy részének lejegyzése és CD-re írása. – 2. A beszélt nyelvi korpusz alapján olyan vizsgálatok végzése, melyek gazdagítják a magyar beszélt nyelv szerkezetére, az írott nyelvtől való eltéréseire, a beszédgrammatikára, a diskurzusszabályokra, valamint általában a grammatikára vonatkozó eddigi tudományos ismereteinket. Eredmények. 1. Összesen 247 óra 11 percnyi hanganyagot gyűjtöttünk és digitalizáltunk. Ebből leírtunk (CD-re) 112 óra 44 percnyi szöveget. 2. A beszélt nyelvi anyag alapján a következő témákban folytak kutatások: a névmások (külön: a témaismétlő névmások), a módosítószók, a kérdő mondatok, az értelmezős szerkezetek, a figura etymologicák, a mondat szerves és szervetlen részei, a tanári beszéd, az internetes kommunikáció, a beszélt nyelv történeti kutatása. A tudományos eredmények egy részét a 2008-ban megrendezett Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban című konferencián ismertettük. A konferencia anyaga 2009 februárjában megjelent 372 oldal terjedelemben. A konferenciaköteten kívül eddig 2 könyv, 8 cikk, egy PhD-disszertáció készült el.
Results in English
The project had two objectives: 1. Creating a spoken language corpus and a text corpus. 1.1. Digitalising and transcribing a spoken language material that has been collected since the 1970s and recording it on CDs. 1.2. Adding new, present-day speech samples to complement the speech genres and discourse types occurring in the existing corpus; their digitalisation and partial transcription and recording on CDs. – 2. Explorations of the spoken language corpus to enrich our scientific knowledge of the structure of spoken Hungarian, its differences from written Hungarian, speech grammar, discourse rules, and Hungarian grammar in general. Results. 1. A total of 247 hrs 11 min of speech material has been collected and digitalised. Of that material, 112 hrs 44 min have been transcribed and recorded (on CDs). 2. On the basis of that material, research has been conducted on the following topics: pronouns, modifiers, interrogative sentences, appositional constructions, figura etymologica, organic and inorganic sentence constituents, teachers’ speech, internet communication, historical aspects of spoken language. Some of the results have been made public at a 2008 conference entitled Discourse in Grammar – Grammar in Discourse. The proceedings were published in February 2009, on 372 pages. In addition, 2 books, 6 articles, and 1 PhD dissertation were written so far by project participants.
Full text http://real.mtak.hu/1322/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Keszler Borbála: Die Klasssifizierung der Fragesätze., Studia Slavica 50: 41--6, 2007
Érsok Nikolett Ágnes: Az internetes kommunikáció műfaji kérdései (PhD-disszertáció), Megvédve: 2007. december 18. (Közlésre elküldve.), 2007
Nádas Tímea: Tekintettel egy határozóra -- élőnyelvi szempontból, Nyr. 131 [2007]: 107--17, 2007
Kugler Nóra: A talán lexéma episztemikus funkcióinak vizsgálata beszéltnyelvi korpuszon, Nyr. 131 [2007]: 212--35, 2007
Kuna Ágnes: Az orvosi receptről. Beszélt nyelvi elemek a 16--17. századi receptekben, Nyr. 131 [2007]: OOO--OOO (decemberben jelenik meg), 2007
Veszelszki Ágnes: Egy beszélt nyelvi jellemző, a témaismétlő névmás csevegésszövegekben, Magyar Nyelvőr 132: 235–244., 2008
Antalné Szabó Ágnes: A tanári beszéd empirikus kutatások tükrében, A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 226. Argumentum Kiadó, Bp. 127 p. ISBN-10: 963-7530-83-5; ISBN-13: 978-963-7530-83-8, 2006
Laczkó Krisztina: A magyar névmások rendszere -- Nyelvtan és funkció, Martinopitz Kiadó, Budapest. 107 p. ISBN-10: 963-86998-5-X; ISBN-13: 978-963-86998-5-5, 2006
Kugler Nóra: A talán és esetleg módosítószók funkciói írott és beszélt szövegekben, 202-211. In: Tátrai Szilárd – Tocsvai Nagy Gábot (szerk.): Szöveg-szövegtípus-nyelvtan. Tinta Könyvkiadó, Budapest., 2008
Keszler Borbála – Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikába – grammatika a diskurzusban., Tinta Könyvkiadó, Budapest. 372 p. ISBN 9789639902076., 2009
Lengyel Klára: Szerves-szervetlen, Magyar Nyelvőr 133: 00–00. (Közlésre elfogadva.), 2009
Balogh Judit: A beszélt nyelvi értelmező, Magyar Nyelvőr 133: 00–00. (Közlésre elfogadva.), 2009
Back »