The Historic-Geographical Study of the Hungarian Little Plain's structures  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46258
Type K
Principal investigator Bottlik, Zsolt
Title in Hungarian A Kisalföld térszerkezetének történeti földrajzi vizsgálata
Title in English The Historic-Geographical Study of the Hungarian Little Plain's structures
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Geographical Research Institute
Participants Győri, Róbert
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 2.930
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Feladatunk adataink adatbázisba integrálása után a Kisalföld településhálózata átalakulásának felvázolása volt, amelynek időkerete a a II. vh-ig tartott. A Kisalföld jobbára megmenekült a török pusztításoktól, településállománya a XVIII. sz. elején a középkorból örökölt struktúrát követte: aprófalvas településszerkezet mellett kiépült a kis- és középvárosi hálózat. A térszervezés alsófokú központjainak szerepét a mezővárosok mellett az uradalmak központjai töltötték be, amelyek ezidőtájt a gazdaság szervezése-irányítása mellett közigazgatási, igazságszolgáltatási funkciókat is betöltöttek. Kutatásunk célja ezután az volt, hogy felderítse a városhálózat átalakulásának mozzanatait és eseményeit, rámutasson az átrendeződést kiváltó okokra és következményekre. Megpróbáltuk megrajzolni a térségben lévő egyes városok pályáit, a régió településfejlődési sajátosságait országos és nemzetközi keretekbe helyezze (Ennek során kitekintettünk a Kárpát medence más alföldi jellegű de merőben más pályát befutott tájára, a Bánátra is). A konkrét vizsgálatok során a hazai településföldrajz, gazdaság- és társadalomtörténet, néprajztudomány eredményeinek összegzése mellett kvantitatív módszerekkel kíséreltük meg az átalakulás modellezését. A kutatás a korábban fölépített, népszámlálásokra, az 1925-ös közigazgatási tájékoztató lapok anyagára, illetve más kiadott statisztikai forrásokra támaszkodó informatikai adatbázisra, illetve az ezt kiegészítő térinformatikai alaptérképre nyugodott.
Results in English
Following the integration of our data into a database our task was to give an outline of the transformation of the network of settlements in the Kisalföld (Small Plain) region embracing the period up to the World War II. The Small Plain was mostly spared the ravages of the Turkish invasion and the settlements at the beginning of the 18th century reflected the structure inherited from the Middle-Ages: in addition to the tiny villages a network of small and medium-sized towns was established. At the lower levels of the settlement hierarchy agricultural towns as well as estate centres acted as centres; the latter performing administrative, jurisdictional functions in addition to the functions related to the organisation and management of the estate at the time. We presented the history of certain towns in the region and put the features characterising the development of the settlements in the region in national and international perspective. During the research itself we summarised data taken from sources such as national settlement geography, economic and social history, ethnography and we also applied quantitative methods in order to provide a model for the transformation. The research was based on previously constructed IT database including data regarding national censuses, administrative information leaflets from 1925 and other published statistical sources as well as a GIS (geographic information system) map.
Full text http://real.mtak.hu/1360/
Decision
Yes

 

List of publications

 
BELUSZKY Pál – GYŐRI Róbert: Magyar városhálózat a 20. század elején, Dialóg Campus Kiadó, 2005
GYŐRI Róbert: Bécs kapujában (Területi fejlettségi különbségek a Kisalföld déli részén a XX. század elején)., Korall, 2005
BOTTLIK Zsolt: Die Lage der deutschen bewohnten Siedlungen im Komitat Komorn-Gran, Határok és Eurorégiók Nemzetközi Földrajzi Konferenciakötet, 2006
KOCSIS Károly – BOTTLIK Zsolt – TÁTRAI Patrik: Etnikai térfolyamatok a Kárpát-medence határainkon túli régióiban (1989-2002) – CD melléklettel, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2006
GYŐRI Róbert: A térszerkezet átalakulásának elemei a Kisalföld déli részén (a XVIII. század végétől a XX. század elejéig), ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola, 2007
GYŐRI Róbert- BOTTLIK Zsolt: Zum Problem der Regionalen Unterschiede zwischen der Modernisierung bei den deutschen Bevölkerung im Karpaten Becken des 19. Jh, Ungarn Jahrbuch Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie, 2005
GYŐRI Róbert: A történeti régió, Régiók távolról és közelről ELTE Regionális Földrajzi tanszék, 2005
Back »