A tudománytörténet-írás és a tudományfilozófia perspektívái  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46261
típus K
Vezető kutató Székely László
magyar cím A tudománytörténet-írás és a tudományfilozófia perspektívái
Angol cím Perspectives in History and Philosophy of Science
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Filozófiai Kutatóintézet
résztvevők Békés Vera
Kiss Olga
Kondor Zsuzsanna
Ropolyi László
Tanács János
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.645
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A tudományfilozófiában és a tudománytörténet-írásban azok a törekvések tűnnek ígéreteseknek, amelyek egyrészt szintetizálják a tudomány történeti és filozófiai mozzanatait, másrészt túllépnek a szűkebb tudományfilozófián, amennyiben az interdiszciplinaritás felé mozdulnak el, és/vagy visszahelyezik a tudomány problémáját a filozófia alapvetőbb kontextusába (visszacsatolva a tudományfilozófiát a kontinentális tradícióhoz). Ilyen törekvés a technoscience irányzata, a természettudományok fenomenológiai-hermeneutikai és kultúrtörténeti megközelítése, a matematikafilozófia új, „történeti”-ként jellemezhető irányzatai, továbbá a tudományfilozófiát kiegészítő kommunikációfilozófiai, antropológiai, pedagógiai-lélektani vizsgálódások. Robert Westman-nek a kopernikuszi elmélet recepciójával kapcsolatos korábbi elemzései ugyancsak heurisztikus kiindulópontot nyújtanak Thomas Kuhn tudományfilozófiájának ilyen irányú, kritikai-alkotó továbbfejlesztésére. Álláspontunkat filozófiai elemzésekkel és érvekkel, valamint konkrét esettanulmányokkal támasztottuk alá. Így elemeztük a hiperbolikus geometria Bolyai- és Lobacsevszij-féle verziója közötti viszonyt, a tudományos könyvtár jellegében és szerepében történő változásokat, és hozzájárultunk a kopernikuszi fordulattal és a relativitáselmélettel kapcsolatos történeti és filozófiai kérdések megválaszolásához.
kutatási eredmények (angolul)
In the history and philosophy of science those trends are promising which synthesize the philosophical and historical aspects of science, on the one hand, and transcend philosophy of science, on the other hand, by applying interdisciplinary methods and/or placing back the problem of science into the fundamental context of classical philosophy (and in this way reconstruct the connection between philosophy of science and continental philosophy). Technoscience, the phenomenology and hermeneutics of science, the “Kulturhistorie” of science, and new tendencies in the philosophy of mathematics characterized by a historical point of view belong to these trends, as well as the communication-philosophical, anthropological, pedagogical and psychological investigations which can complete the philosophy of science. Robert Westman’s analysis of the reception of the Copernican theory also provides a heuristic ground for developing a critical and creative interpretation of Thomas Kuhn’s theory in this direction. We argued for our view by means of philosophical analyses and arguments, as well as special case studies. We scrutinized the relation between the two versions of hyperbolic geometry elaborated by Bolyai and Lobachevskii, and dealt with the transformation of the role and character of scientific libraries. We also contributed to certain philosophical and historical questions concerning the Copernican turn and relativity theory.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1362/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tibor Schwendtner and László Ropolyi: ''Knowledge and power - a hermeneutic perspective'', Public Proofs. Science, Technology and Democracy, 4S & EASST Conference, 568. p., Paris, 2004
Békés Vera: ''»Tankönyv-tudomány« – A tudományos tudás rituális dimenziói'', Fehér Márta-Békés Vera (szerk.): Tudásszociológiai szöveggyűjtemény – Typotex Kiadó, Budapest, 279-307. o., 2005
Békés Vera: ''A palackból kiszabadult szellem, avagy a tudományfilozófia szemléleti fordulata'', Magyar Építőművészet - 2005/6., 2005
Békés Vera: "A posztkritikai tudáseszmény és az 'elég jó' könyvtár", Nyíri Kristóf, Palló Gábor (szerk.): Túl az iskolafilozófián. Budapest: Áron Kiadó, 2005. 226-241. o., 2005
Székely László: ''Albert Einstein élete és műve'', Székely László (szerk.): Albert Einstein válogatott írásai. Budapest, Typotex Kiadó, 2005. 9-77. o., 2005
Székely László: ''Kozmosz és Teremtő: Stephen Hawking teológiai koncepciójának bírálata'', Hetesi Zsolt, Teres Ágoston (szerk.): Vallás és tudomány. Budapest: Magyar Jezsuita Rendtartomány és ELTE TTK Csillagászati Tanszéke, 2005. 125-156. o., 2005
Békés Vera: ''Palágyi Menyhért reakcióidő-kísérletei a Kolozsvári Egyetem pszichofiziológiai laboratóriumában'', Magyar Filozófiai Szemle 2005, 2005
Tanács János: „Did János Bolyai define the term „parallela” in his Appendix at all?”, Novembertagung, 16th Novembertagung on the History of Mathematics. Paris, 4th-6th November 2005., 2005
Tanács János: ''Fogalomelterelés. A Bolyai J.-féle Észrevételek .....", Gervain Judit, Pléh Csaba (szerk.): A láthatatlan nyelv. Budapest , 2005., 2005
Laszlo Ropolyi: Social and ethical aspects of the Y2K problem, The ETHICOMP Journal 1(2), 2004, 9. o., 2004
Kondor Zsuzsanna: ''Filozófia és nyelvi reprezentáció a kommunikációtechnológia fényében”, Nyíri Kristóf, Palló Gábor (szerk.): Túl az iskolafilozófián. Budapest: Áron Kiadó, 2005. 204-225. o., 2005
Székely László: „Csalás, tréfa, hamisítás és elfogultság a tudományban.”, Világosság 2006/3 67-90. o., 2006
Székely László: „Kozmológia és természettudomány. A fizikai kozmológia ismeretelméleti határairól”, Pannonhalmi Szemle, 2006/IV. 63-80. o., 2006
Székely László: „Manipuláció, csalás és lelkiismeret a tudományban, különös tekintettel Sigmund Freud és a pszichoanalízis esetére.”, Lábjegyzetek Platónhoz V. A lelkiismeret. (Szerk.: Dékány András és Laczkó Sándor), Szeged: Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Librarius, 2006. 360-379. o., 2006
Ropolyi László: „Korlátok és képek a megismerésben", Megismerésünk korlátai. Szerk.: Kubinyi E., Miklósi Á., Gondolat, Budapest, 2006 . 27-45. o., 2006
Tanács János: „Is there a conceptual difference between Bolyai's and Lobachevskii's definitions of non-Euclidean parallelism?”', Novembertagung, 17th Novembertagung on the History of Mathematics., Edinburg, 3th-5th November 2006., 2006
Ropolyi László: Az Internet természete. Internetfilozófiai értekezés., Budapest: Typotex, 2006. 413 oldal hosszú monogárfia, 2006
Békés Vera: “’Amikor a XVII. században Isten matematikus lett’ – Arthur Koestler tudományképe”, Polanyiana –Vol 14/1-2 (2005) 84-92. o., 2005
Kondor Zsuzsanna: "Old Patterns, New Bewitchments”, H. Hrachovec, A. Pichler, and J. Wang (eds.) Philosophy of the Information Society. Papers of the 30th International Wittgenstein Symposium 2007, pp. 109-111, 2007
Békés Vera: ''Az etnográfiai esetleírástól az episztemológiai kulcspéldázatig - és vissza'', Világoság, Bp. 2007/11., 2007
Székely László: A biológiai evolúció eszméje és az értelmes tervezés elmélete az európai gondolkodástörténet kontextusában, Hetesi Zsolt - Teres Ágoston (szerk.): A fejlődéselmélet és a Földön kívüli élet kérdései. Budapest: Kairosz Kiadó, 2007. 61-88., 2007
Ropolyi László: Playing with reality – a consequence of information technology, Let’s Play, 8th Association of Internet Researchers Conference, Vancouver, 2007
Ropolyi László: ''Ideological presuppositions in dynamical theories'', Mathematics, Physics and Philosophy in the Interpretations of Relativity. Proceedings, Budapest, 2007, pp. 135-136., illetve: http://www.phil-inst.hu/PIRT.BUDAPEST, 2007
Székely László: Thomas Kuhn mint a fölvilágosodás lovagja a XX. századi tudományfilozófiában, Binzberger Viktor (szerk.): Kuhn és a relativizmus, 2007
Székely László: Brief Reflection on the clock paradox in terms of „possible worlds”, „real” and „reality”., Mathematics, Physics and Philosophy in the Interpretations of Relativity Theory. Proceedings, Budapest, 2007, pp. 190-196., 2007
Kondor Zsuzsanna: The Iconic Turn in Methaphysics, Kristóf Nyíri (ed), A Sense of Place. The Global and the Local in Mobile Communication, 2005,, Vienna: Passagen Verlag. pp. 395-403, 2005
Kondor Zsuzsanna: Seinsvergessenheit, Bildsvergessenheit: Images in Changing Media,, Kondor, Embedded Thinking. Multimedia and the New Rationality, , Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 103-113, 2008
Kiss Olga: Lakatos öröksége: a történeti matematikafilozófia, Bp.: MTA, Fil Kut. Int. 2009: www.phil-inst.hu/perspektivak, (illetve megjelenőben: Székely (szerk.) Perspektívák a kortárs tudományfilozófiában, TYPOTEX 2009 vagy 2010), 2009
Kondor Zsuzsa: A szavak csapdájában, Bp.: MTA, Fil Kut. Int. 2009: www.phil-inst.hu/perspektivak, (illetve megjelenőben: Székely (szerk.) Perspektívák a kortárs tudományfilozófiában, TYPOTEX 2009 vagy 2010), 2009
Székely László: Brief Reflection on the clock paradox in terms of „possible worlds”, „real” and „reality”., Mathematics, Physics and Philosophy in the Interpretations of Relativity Theory. Proceedings, Budapest, 2007, pp. 190-196., 2007
Székely László: Tudományfilozófia - kultúrfilozófia, Előadás az MTA Filozófiai Kutatóintézetének kutatói szemináriumán, Budapest: 2007. (WWW.PHIL-INST.HU), 2007
Laszlo Ropolyi: The "science = technology + philosophy" thesis, S. Kaneva (ed.): Challenges Facing Philosophy In United Europe, Sofia: 2004. 39-49. o., 2004
Békés Vera: ''Változó tudáseszmények'', Világosság – 2005/9. 31- 43. o., 2005
Székely László: ''Szcientizmus és antiszcientizmus a tudományfilozófiában'', Nyíri Kristóf, Palló Gábor (szerk.): Túl az iskolafilozófián. Budapest: Áron Kiadó, 2005. 109-127. o., 2005
Kiss, Olga: ''Heuristic, Methodology or Logic of Discovery? Lakatos on Patterns of Thinking.'', Perspectives on Science, 2006 vol. 14, no 3. 302-317. o., 2006
Tanács János: „Van-e a felfedezhetőségnek szemantikája – avagy felfedezhető-e ekvidisztáns-elméleti alapon a Bolyai-féle nem-euklideszi geometria?”, Fehér - Zemplén - Binzberger( szerk).: Értelem és Történelem, Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Évköny. 3. évf., vol. 1. Budapest: L’Harmattan, 215-239. o., 2006
Székely László: „Albert Einstein és a XX. századi fizika mitológiája.”, Világosság 2007/11. (megjelenőben), 2007
Kondor Zsuzsanna: “Multimodality from a Philosophical Point of View: Towards a New Rationality”, London, London Knowledge Lab 2007. 10. 10. Konferencia-előadás, 2007
Laszlo Szekely,: “Relativity in Terms of Measurement and Ether: Lajos Jánosssy’s Ether-Based Reformulation of Relativity Theory”, 2008: http://www. physicsfoundations.org /PIRT_XI/papers/, ill elfogadva: M.C Duffy - J. Levy (eds.):Ether, Space-Time And Cosmology, Liverpool, PD Publications 2009/2010, 2008
Ropolyi László: Technika, tudomány - technotudomány, Bp.: MTA, Fil Kut. Int. 2009: www.phil-inst.hu/perspektivak, (illetve megjelenőben: Székely (szerk.) Perspektívák a kortárs tudományfilozófiában, TYPOTEX 2009 vagy 2010), 2009
Székely László (szerkesztő), Békés V., Kiss O., Kondor Zs. , Ropolyi L,, Tanács J.: Tudományfilozófia - matematikafilozófia - tudománytörténet. Perspektívák a kortárs tudományfilozófiában, Megjelenőben Budapesten, a TYPOTEX kiadónál. (A megjelenés várható éve: 2009 vagy 2010), 2010
vissza »