Szakfordítás angolról magyarra: jellegzetes műveletek, a fordított szövegek jellemzői és értékelése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46363
típus K
Vezető kutató Heltai Pál
magyar cím Szakfordítás angolról magyarra: jellegzetes műveletek, a fordított szövegek jellemzői és értékelése
Angol cím English-Hungarian technical translation: characteristic operations, translated text, evaluation
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Dróth Júlia
Károly Krisztina
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.515
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. A kutatók létrehoztak egy fő- és egy kiegészítő részből álló angol-magyar párhuzamos szaknyelvi korpuszt. A fő korpusz mintegy egy millió szót tartalmaz, publikált könyvekből és jelentésekből áll. A kiegészítő korpusz mintegy 500 ezer szót tartalmaz a SZIE szakfordítói képzésében 2002 és 2008 között végzett szakfordító hallgatók képesítő fordításaiból. A korpusz 7 szakterületről gyűjtött szövegeket. Az angol szövegeket a Winclaws szoftverrel szófaj szerinti jelöléssel láttuk el, majd a Paraconc szoftver segítségével a magyar szövegekkel szinkronizáltuk. 2. A kutatók a szakfordítás és a szakfordítóképzés kérdéseit vizsgálták, részben a korpusz létrehozásának előkészítéseként, részben a korpusz segítségével, részben attól függetlenül. Tisztáztuk a szakfordítás és az irodalmi fordítás viszonyát, illetve különbségeit. Vizsgáltuk az ekvivalencia kérdését és a relevancia-elmélet alkalmazhatóságát a szakszövegfordításban. Meghatároztuk a szaknyelvi párhuzamos korpusszal vizsgálható kérdések körét, megvizsgáltuk a fordításban alkalmazott fordítói műveltek relatív gyakoriságát irodalmi és szakfordításban, a terminusok fordításának kérdéseit. Elméleti síkon vizsgáltuk a műfaj-transzfer kompetencia és stratégiák kérdéseit, az explicitációs hipotézist és az aszimmetria-hipotézist. Tisztáztuk a műfaj, regiszter és szövegtípus fogalmát, a nyelvi normák, a kvázi-helyesség kérdéseit és a szaknyelvi kollokációk kérdéseit.
kutatási eredmények (angolul)
1. A bilingual English-Hungarian corpus of non-literary texts has been built to study the processes of English-Hungarian specialized translation. The main corpus comprises published books and reports (cca. 1 million words), and a subcorpus contains translations made by translator students graduating from SZIE University between 2002-2008. Texts were collected from 8 subject areas. The texts were POS-tagged using Winclaws and aligned using Paraconc. 2. Issues in specialized translation were studied by the researchers, some aimed at preparing the building of the corpus and some carried out using the corpus. Some issues were of a more theoretical nature. The range of topics that can be investigated using a bilingual corpus was determined, and the relative frequency of transfer operations in literary and specialized translation as well as problems in the translation of terminology were explored. Other issues involved the problem of language norms, quasi-correctness and collocations in translation. From a more theoretical perspective the relationship and differences between literary and specialized translation and the issue of equivalence and the applicability of relevance theory to specialized translation were studied. The concepts of genre, register, text type, genre transfer competence and strategies were clarified. The explicitation hypothesis, as well as the asymmetry hypothesis, an extension of the latter, in which one of the participants can claim credit, was studied.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1399/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Heltai Pál: Terminus és köznyelvi szó, Szaknyelvoktatás és szakfordítás 5. Tanulmányok a SZIE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból (szerk. Dróth J.), Szent István Egyetem, Gödöllő, 25-45., 2004
Dróth Júlia: A regiszter következetessége mint a fordítás értékelésének szempontja az angol-magyar szakfordítóképzés keretei között., Kurtán Zs., Zimányi A. (szerk.) A nyelvek vonzásában. Veszprém-Eger: Veszprémi Egyetem. 32-39.o., 2004
Dróth Júlia: Adalékok az egységes magyar szaknyelvi terminológia kialakításának alapelveihez és módszereihez., Balázs G. (szerk.) A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője I. Budapest: MTA Társadalomkutató központ. Budapest. 267-278. o., 2004
Dróth Júlia: A magyar szaknyelvi terminológia egységesítésének igénye a szakfordításokban., Szaknyelv és szakfordítás. Gödöllő: SZIE GTK., 2004
Heltai, P.: Szakmai kommunikáció és szaknyelv., Porta Lingua: Utak és perspektívák a hazai szaknyelvoktatásban és -kutatásban. (Feketéné Silye Magdolna, szerk.). Debrecen, DE ATC, 37-42., 2006
Heltai Pál: Terpeszkedő szerkezetek a szakfordításban, Terpeszkedő szerkezetek a szakfordításban. Porta Lingua: Szaknyelvoktatásunk az EU kapujában. (Feketéné Silye Magdolna, szerk.). Debrecen, DE ATC. 2005, 55-62., 2005
Heltai Pál: Review of Maeve Olohan: Introducing Corpora in Translation Studies. London and New York: Routledge., Across Languages and Cultures, 6, 2: 267-272., 2005
Károly, Krisztina: A szövegkoherencia és a kohézió vizsgálatának néhány alapvető elméleti kérdéséről., Dobos, Cs. és mások (szerk.): „Mindent fordítunk és mindenki fordít.”, 241-248, Bicske: SZAK Kiadó., 2005
Dróth Júlia: A hallgatók visszajelzései a szakfordítóképzés folyamatában, Dobos Cs. és mások (szerk.): „Mindent fordítunk és mindenki fordít” Bicske: Szak Kiadó. 35-40.o., 2005
Dróth Júlia - Neuhauser Márk: Szótárkészítés – mint a terminológiatan tartalmának modellálása a szakfordítóképzésben, Lexicographia, 2005
Dróth J. – Turcsányi G.: Az üregi nyúl mint egzotikus európai állat. Gondolatok a természet- és környezetvédelmi terminológia fordításáról., Szaknyelv és szakfordítás. Gödöllő, SZIE GTK. 54-61., 2006
Károly, K.: Szövegkutatás és fordítástudomány., In Dróth, J. (szerk.). Szaknyelv és szakfordítás 2005-2006. Gödöllő: Szent István Egyetem, GTK. 33-40., 2006
Dróth Júlia: A köznévi mozaikszók mint önállósult lexikai egységek a szakszövegekben és a szakfordításokban, Porta Lingua, 2008
Heltai Pál: Explicitation and Ellipsis, Judith Muráth – Ágnes Oláh-Hubai (Hrs.) Interdisziplinäre Aspekte des Übersetzens und Dolmetschens / Interdisciplinary Aspects of Translation and Interpreting. Wien: Prae, 2007
Heltai Pál: Ekvivalencia és kulturálisan kötött kifejezések a fordításban, Heltai P. (szerk.) Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. A XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. 643–653., 2007
Heltai Pál: Párhuzamos szaknyelvi korpusz munkálatai a Szent István Egyetemen., Feketéné Silye Magdolna (szerk.) Porta Lingua. Debrecen, DE ATC, 285-293., 2007
Károly Krisztina: The rhetorical structure of English academic discourse. A comparative analysis of expert and EFL student writing., Heltai Pál (szerk.), Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. A MANYE Kongresszusok előadásai. Vol. 3. (351-360. o.)., 2007
Károly Krisztina: Szerzői jelenlét az angol tudományos diskurzusban, Frank T., & Károly, K. (szerk.), Az angol helyzete Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó., 2008
Heltai Pál: Kollokációk a szakfordításban, Sárdi Cs. (szerk.) Kommunikáció az információs technológia korszakában. A XVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. 101-110., 2008
Heltai Pál: The Performance of Relevance Theory in Translation Studies, In: Wałaszewska, E. et al, (eds) Relevant Worlds: Current Perspectives on Language, Translation and Relevance Theory. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 156-170., 2008
Heltai Pál: Explicitation, Redundancy, Ellipsis, Processing and Translation, Thelen, M. and Lewandowska-Tomaszczyk, B. (eds) Translation and Meaning, Part 8. 245-254., 2008
Heltai Pál: Kollokációk a fordításban, Bárczi Zs. – Vančone Kremmer Ildikó (szerk.): Fordítás – Nyelv – Irodalom – Társadalom. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem Középeurópai Tanulmányok Kara. 7-18., 2008
Károly Krisztina: Genre transfer strategies and genre transfer competence in translation, Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 18(1), 37-53., 2008
Károly Krisztina: Translation as text (re)production, Translation as Cultural Diversity. XVIII FIT World Congress Proceedings. Shanghai: Foreign Languages Press., 2008
Dróth Júlia: Köznévi betűszók a köznyelvben és a szakmai szövegekben, Dróth Júlia (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a SZIE alkalmazott nyelvészeti kutatásaiból 2008. Gödöllő: SZIE GTK., 2008
Heltai Pál: Ellipsis in English and Hungarian, Andor, J., Hollósy, B., Laczkó, T. and Pelyvás, P. (eds).When grammar minds language and literature. Debrecen: University of Debrecen. 177-196., 2008
Heltai Pál: A fordítás és a nyelvi norma I., Magyar Nyelvőr, 128. évfolyam 2004. október-december 4. szám 407-434., 2004
Heltai Pál: A fordítás és a nyelvi norma II., Magyar Nyelvőr, 129. évfolyam 2005. január-március 1. szám, 30-58., 2005
Heltai Pál: A fordítás és a nyelvi norma III., Magyar Nyelvőr, 129. évfolyam 2005. április-június 2. szám, 165-172., 2005
Heltai Pál: Heltai, P. 2005. Explicitation, Redundancy, Ellipsis and Translation, Károly, K. and Fóris, Á. (eds.) New Trends in Translation Studies. Budapest: Akadémiai Kiadó, 45, 2005
Heltai Pál - Gósy Mária: A terpeszkedő szerkezetek hatása a feldolgozásra, Magyar Nyelvőr 129. 4. szám (2005. október-december), 473-487., 2005
Klaudy, K. & Károly, K.: Implicitation in Translation: Empirical Evidence for Operational Asymmetry in Translation., Across Languages and Cultures, 6/1, 13-28., 2005
Dróth J.-Madarász I. –Turcsányi G: Mezőgazdasági és környezetvédelmi szakszövegek fordításának sajátosságai, In: Környei Tibor (szerk.) Fordítástechnikai útmutató. Különböző szövegtípusok fordítása. Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete. 66-84., 2006
Károly Krisztina: Szövegtan és fordítás, Budapest: Akadémiai Kiadó., 2007
Heltai Pál: Terms in English and Hungarian Specialized Texts., Fóris, Ágota – Pusztay, János (eds) 2008. Current Trends in Terminology. Proceedings of the International Conference on Terminology. Szombathely, Hungary,, 2008
Kurtán Zsuzsa: Szövegjellemzõk összehasonlító vizsgálata: a kérdések nyelvhasználata angolról magyarra fordított szakszöveg-korpuszban., Silye M. (szerk.): Szakember, szaktudás, szaknyelv. Debrecen, Debreceni Egyetem, 287-296., 2008
vissza »