Alkotmányjogi kérdések a munkajogban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46436
típus K
Vezető kutató Prugberger Tamás
magyar cím Alkotmányjogi kérdések a munkajogban
Angol cím Questions of the Constitutional law in the labour law
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Civilisztikai Tudományok Intézete (Miskolci Egyetem)
résztvevők Bragyova András
Kenderes György
Rácz Zoltán
Tóth Hilda
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-06-30
aktuális összeg (MFt) 10.386
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pályázatunk témája a munkajogban jelentkező alkotmányjogi kérdések feldolgozása volt. Figyelemmel arra, hogy újabban a nyugat-európai szakirodalom a munkajogot igen szorosan összekapcsolja a szociális joggal, mely utóbbiba beletartozik a munkanélküli segélyezés, ill. a foglalkoztatás támogatás, a szociális segélyezés, valamint a társadalombiztosítás joga, a négy éves kutatásunkat erre is kiterjesztettük. Állástfoglaltunk az egészségbiztosítás reformjával összefüggésben is. Mind a munka-, mind a szűkebb szociális jog tekintetében megírt munkáinkban a szakjogági kérdéseket elsősorban a kiszolgáltatottabb fél alapjogai szempontjából vizsgáltuk. Kutatásaink során rájöttünk arra, hogy miként a laikus fogyasztó a saját szakmáját jól ismerő iparszerű termelő és forgalmazó, ill. szolgáltató cégnek ki van szolgáltatva, ugyanígy ki van szolgáltatva a munkavállaló a munkáltatónak, mely munkáltató beletartozik az előbbi kategóriába is. Minél erősebb ez a vállalati/iparszerűen gazdálkodó munkáltatói faktor, annál erőteljesebb a fogyasztói-munkavállalói kiszolgáltatottság. Az ebből eredő alapjogi problémákat végül is az egyes kutatási évekről adott részjelentéseinkben közölt publikált tanulmányainkon felül monographikusan is feldolgoztuk az összefüggések okán, nemcsak a munka- és a szociális, hanem a gazdasági-, az állami gazdaságirányítási- és a közigazgatási jogot is, jogelméleti megalapozással egészen eljutva az alkotmánynak az alapjogokkal összefüggő kritikai elemzéséig.
kutatási eredmények (angolul)
The topic of our application was to work up the constitutional law questions in the labour law. With regard to the fact, that the Western-European literature handles together labour law with social law, to which unemployment benefit, social benefit, employment support and the law of social security also belong, the four-year research also dealt with these issues. Our opinion concerning the health reform was also formed. Our publications regarding labour and social law were focused on issues from the point of view of the more vulnerable party. It became obvious, that as the consumer is in a vulnerable situation, similarly the employee can be also exploited by the employer. The stronger is the employer, the more extradited the consumer-employee is. The basic law problems emerging from this were worked up in our annual reports, and in a monograph. We dealt with labour, social and administrative law and by means of legal theory critical analysis of the basic law in connection with the constitution was given.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1428/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tóth H: Szociális jogi kihívások és megoldások a foglalkoztatás megszüntetése esetén, in: III. Magyar Munkajogi Konferencia, Indokkal vagy anélkül?, 2006
Prugberger T: A Szolnok Megyei Kórháznál bevezetni tervezett 12 órás napi munkaidő jgoszerűségének kérdése, Munkaügyi Szemle 1: 52, 2006
Prugberger T; Neumann L: A bírósági esetleírások tanulságai a bírói gyakorlat és a jogalkotás alakítására, In: Prugberger T; Neumann L (ed.) A munkáltatói jogutódlás esete, Miskolc, Novotni Kiadó, 2004. pp 93-104, 2004
Prugberger T: A kollektív munkajog intézményei, a munkáltatói érdekképviseleti és participációs jogok tartalma, mechanizmusa és érvényesülése a jogharmonizációs jogalkotási követelmények tükrében, In: Rácz R; Horváth I (ed.) Tanulmányok a munkajog jövőjéről, Budapest, Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, pp. 49-85, 2004
Prugberger T: A munka, a pihenőidő és a szabadság szabályainak és gyakorlatának az Európai Unió normáival fennálló ütközéséről és kiküszöbölési szükségességéről, Európai jog 4: 22-26, 2004
Kenderes Gy; Bányai K: A munkavégzési viszonyok hatályosulása - legitim-illegitim jelenségek a foglalkoztatás körében, In: Liber Amicorum, Studia Stephano Kertész Dedicata, Budapest: ELTE ÁJK Munka- és szociális jogi Tanszék, 2004. pp. 199-210, 2004
Prugberger T: Megjegyzések a köztisztviselők \"leépítéséből\" eredő jogvitákhoz, Advocat 1-2: 6-7, 2004
Prugberger T: Visszázs jogalkotási és jogalkalmazási tendenciák a hazai közszolgálat leépítése körül, Munkaügyi Szemle 10: 6-8, 2004
Prugberger T; Nádas Gy: A munkavégzésre irányuló jogviszonyok vállalkozási vagy megbízási szerződéssé minősítése a felek egyikének akaratából, In: Liber Amicorum, Studia Stephano Kertész Dedicata, Budapest: ELTE ÁJK Munka- és Szociális jogi Tanszék kiadása, pp. 259-267, 2004
Prugberger T: A konkurenciakizárási szerződés néhány gyakorlati szempontból jelentős elvi kérdése, Gazdaság és jog 6: 18-19, 2004
Tóth H: A betegség miatti keresőképtelenség esetére fizetendő táppénz jogfejlődése Magyarországon és a társadalombiztosításban történő elhelyezése a hatályos szabályok alapján Magyarországon és Ausztriában, In: Sectio Juridica et Politica, Publicationes Universitatis Miskolciensis Tom. XXII., Miskolc: Miskolc University Press, pp. 517-542, 2004
Kenderes Gy; Bányai K: A foglalkoztatási (munkavégzési) viszonyok minősítésének aktuális kérdései, Gazdaság és jog 7-8: 43-47, 2004
Prugberger T: A munkaszerződéskötés: a munkajog, valamint a munkavégzés helyének módosításával kapcsolatos magyar és uniós jogi rendezés összhangjának hiányosságairól, Európai jog 4: 34-41, 2007
Varga Z.: A nyugdíjbiztosítás kialakulása és fejlődési állomásai Magyarországon a XX. század első felében, Studia Iurisprudentiae Doctorandum Miskolciensum. Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai, Miskolc, Bíbor Kiadó, pp. 345-371, 2006
Prugberger T. (társszerző: Fabók A.): Társadalombiztosítási jog, Budapest, Szent István Társulat, pp. 158, 2005
Prugberger T.: A tömeges elbocsátások és az ellenük való fellépés jogi eszközei, Valóság, 3: 83-84, 2005
Prugberger T.: A munkaerő-átirányítás egyes jogdogmatikai problémái, Magyar jog, 8: 458-464, 2005
Prugberger T.: A köztisztviselői létszámleépítési perekben hozott bírósági ítéletek problematikus vonásai, Magyar jog, 6: 334-336, 2005
Prugberger T.: A gazdasági és szociális érdekegyeztetés a fejlett nyugati államokban, Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, 1: 63-66, 2005
Jakab N.: Fogyatékkal élők foglalkoztatása, ennek intézményi háttere Nagy-Britanniában és Németországban, különös tekintettel a törvényi szabályozásra, Magyar Közigazgatás, 11: 696-701, 2005
Varga Z.: Nyugdíjrendszerünk a XX. század második felében, In: Sectio Juridica et Politica, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Miskolc University Press, Tom. XXIII/2. pp. 577-600., 2005
Prugberger T.: A csoport-jogalanyiság integratív szemléletét igénylő elméleti és gyakorlati tényezők, In: Az uniós csatlakozás hatása a letelepedés és szolgáltatások szabad áramlása körében. Tanulmánykötet, Miskolc, Novotni Kiadó, pp. 149-159., 2005
Kenderes Gy. (társszerző: Prugberger T.): A munkajog dogmatikai rendszerének alakulása a gazdaság és szociálpolitika változásai tükrében, In: Liber Amicorum. Studia Ida Hágelmayer Dedicata II. Ünnepi dolgozatok... ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, Budapest, pp. 259-270, 2005
Tóth H.: Az osztrák társadalombiztosítási jog jogforrásai, In:Liber Amicorum. Studia Ida Hágelmayer Dedicata II. Ünnepi dolgozatok Hágelmáyer Istvánné tiszteletére. ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tsz., Budapest, 216-224. pp, 2005
Prugberger T.: Az esélyegyenlőség és a diszkrimináció, "megreformált" rendezése az európai és a magyar munkajogban, In: Liber Amicorum. Studia Ida Hágelmayer Dedicata II. Ünnepi dolgozatok... ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, Budapest, pp. 144-154, 2005
Prugberger T: Munkavállalói kiszolgálatottság a "baloldali" Magyarországon, Valóság 8: 32-46, 2006
Prugberger T: Az ügyelet problémaköre, A Magyar Orvosi Kamara Hivatalos Lapja 1: 17-18, 2006
Prugberger T: Mégegyszer a köztisztviselői létszám-leépítési perekről, Munkaügyi Szemle 2: 54, 2006
Prugberger T: A munkajogviszony megszűnésének és megszüntetésének néhány jogelméleti és joggyakorlati kérdése a gazdaság- és a szociálpolitika tükrében, Jogok (Jogász Oktatás) 3-4: 27-37., 2006
Prugberger T: A szakmai képzés jelenlegi helyzete és kihatása a foglalkoztatáspolitikára, Munkaügyi Szemle 9: 9-10, 2006
Prugberger T: Kritikai észrevételek az új Munka Törvénykönyve koncepciójához, Miskolci Jogi Szemle 1: 28-50., 2006
Prugberger T: A magyar munkajogi szabályozás gazdaság- és munkajogi szempontból vitatható területei, Collectio Juridica Universitatis Debreceniensis VI. pp. 203-226., 2006
Rácz Z: Konferencia a 10 éves Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatról, Munkaügyi Szemle 11: 11-14, 2006
Prugberger T: A 10 éves MKDSZ jubileumi konferenciájának anyagából a munkaügyi konfliktusrendezés továbbfejlesztésére leszűrhető tanulságok, Munkaügyi Szemle 12: 48-50, 2006
Prugberger T: Észrevételek a "Megjegyzésekre", Munkaügyi Szemle 7-8: 87-88, 2006
Prugberger T: A 2005. évi német munkajog reform az Agenda 2010-el és hasznosíthatóságának kérdése a magyar jogban, Jogtudományi Közlöny 5: 159-170, 2006
Varga Z: A magyar nyugdíjrendszer átalakulása a rendszerváltás után, in: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica pp. 527-544, 2006
Prugberger T.:: A bérfizetés garantálásának problémája a munkáltató fizetésképtelensége esetén, Munkaügyi Szemle 2: 54, 2007
Prugberger T: A jogutód munkáltató kezesi (helytállási felelőssége a jogelőd munkáltató bértartozásaiért vállalat-, illetve üzemátruházás esetén., Munkaügyi Szemle 3: 49, 2007
Kenderes Gy, Prugberger T: Hozzászólás a munkaerőkölcsönzés elméleti és gyakorlati problematikájához, Magyar jog 1: 35-44, 2007
Prugberger T.:: A közszolgálati jog liberalizációja és munkajogba olvasztása, Valóság 1: 94-101, 2007
Prugberger T.:: Az európai munkajog vázlata /Abriss des europäischen Arbeitsrecht (kétnyelvű tankönyv hazai, külföldi joghallgatók, valamint közgazdász hallgatók számára), Debreceni Egyetem ÁJK és Licium Art Könyvkiadó, Debrecen pp., 2007
Fabók T; Prugberger T: Társadalombiztosítási jog, Szent István Társulat, Budapest pp., 2007
Prugberger T: A szövetkezeti társaság állami elismerésének és támogatásának problematikus pontjai a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége és az Európai Unió szemlélete szerint (tények és kívánalmak), in: Sectio Juridica et Politica, Publicationes Universitatis Miskolciensis Tom. XXV/2, pp. 683-706, 2007
Menyhárt Sz; Prugberger T: Reprezentation of employees in collective barganing within the firm, in: Sectio Juridica et Politica, Publicationes Universitatis Miskolciensis Tom. XXV/2, pp. 581-301, 2007
Kenderes Gy: A munkajog és a munkaszerződés megközelítése a magyar jogfejlődés során, in: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára, Miskolc, Novotni Kiadó pp. 169-189, 2007
Jakab N: Esélyegyenlőség a magyar munkajogban, különös tekitettel a fogyatékkal élő emberek foglalkoztatására, in: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára, Miskolc, Novotni Kiadó pp. 153-161, 2007
Rácz Z: A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, különös tekintettel az adatvédelemre, in: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára, Miskolc, Novotni Kiadó pp. 316-326, 2007
Tóth H: Szociális jogi kihívások és megoldások a foglalkoztatás megszüntetése esetén, in: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára, Miskolc, Novotni Kiadó pp. 418-431, 2007
Prugberger T: Észrevételek az új Ptk. egyes szerződéseket tartalmazó fejezetéhez a szolgálattal kapcsolatos szerződések hiánya miatt, Jogtudományi Közlöny 3: 151-154, 2008
Prugberger T: Munkavállalói biztonság a globalizációban, Valóság 2: 39-51, 2008
Kenderes Gy; Prugberger T: A munkaszerződés, mint polgári jogi és mint fogyasztói szerződés, in: Miskolci Konferenciák 2006-2007. A magánjogi kodifikáció eredményei, Tanulmánykötet, Miskolc, Novotni Kiadó pp. 305-326, 2008
Prugberger T: A munkajogi koalíciós jog, különösen a kollektív szerződés néhány, a jogalkotásra és a jogalkalmazásra kiható elvi problémájához, Magyar jog 4: 216-225, 2008
Prugberger T: Problémák és visszaélések a munkabérezésnél, Gazdaság és jog, 5: 18-22, 2008
Prugberger T: A munkáltatói kockázatviselés néhány kritikus pontja, Munkaügyi Szemle 3: 4-5, 2008
Jakab N; Prugberger T: A felmondásra ésa csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok Magyarországon és a posztkommunista szomszédos országokban, in: Román László 80. születésnapi évfordulójára. Stjaup. 141. Pécs, pp. 347-361, 2008
Prugberger T: Az érdekegyeztetési jog hazai újraszabályozásának kísérlete a munkaügyi kapcsolatok világában, Magyar jog 10: (közlésre elfogadva), 2008
Prugberger T, Kenderes Gy: Kollektív és individuális munkajogi normatív értékek a glolbalizálódó neoliberális gazdaság- és szociálpolitika tükrében, Miskolc, Bíbor Kiadó (közlésre elfogadva), 2008
Prugberger T: Globalizáció, gazdaság és jog (van-e kiút az útvesztőből?), Miskolc, Bíbor Kiadó (közlésre elfogadva), 2008
Prugberger T: Az egészségbiztosítási reform tervezetének alkotmányossági problémái, Sectio Juridica et Politica, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Miskolc University Press, (közlésre elfogadva), 2008
Kenderes Gy, Tóth H: Törvényi "infláció" a közszolgálat 2007. évi szabályozásában, Gazdaság és jog, (közlésre elfogadva), 2008
Prugberger T; Wopera Zs: Gondolatok a munkaügyi perek szakbírósági vagy általános bírósági hatásköréről, In: Sectio Juridica et Politica, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Miskolc University Press, (közlésre elfogadva), 2008
Kenderes Gy: A gazdasági társaságok ügyvezetésének munkajogi kérdései, In: Emlékkönyv Román László születésének 80. évfordulójára, Pécs, Pécsi Tudományegyetem ÁJK, pp. 259-271, 2008
Kenderes Gy: Ellentmondások és hiányosságok a munkaszerződés szabályozása körében, Jogtudományi Közlöny 2: 74-81, 2007
Kenderes Gy: Hozzászólás a munkaerő-kölcsönzés időszerű elméleti és gyakorlati problémáihoz, Magyar Jog 1: 35-45, 2007
Kenderes Gy: A munkajog és a munkaszerződés megközelítése a magyar jogfejlődés során, In: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára, Novotni Alapítvány, Miskolc, pp. 169-190, 2007
Kenderes Gy: Intézménytörténeti kérdések a munkaszerződés alakulását illetően, In: Sectio Juridica et Politica, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Miskolc University Press, Tom. XXV/2. pp. 541-561, 2007
Tóth H, Jakab N: Social Policy and Employment Policy, In: Public Policies of the European Union. Miskolci Egyetemi Kiadó pp. 160-179, 2008
Tóth H: Kitekintés az osztrák állami betegbiztosítási rendszer által nyújtott ellátások körére, Magyar jog 7: 413-418, 2007
Tóth H: Szociális jogi rendszerek Európában: a német és az osztrák betegbiztosítás, In: Román László születésének 80. évfordulójára. Emlékkönyv. Pécsi Tudományegyetem ÁJK, Pécs, pp. 403-425, 2008
Olajos I: A vidékfejlesztés támogatásai és szervezetrendszere egyes Nyugat-Európai országokban, In: Sectio Juridica et Politica, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Miskolc, Miskolc University Press (közlésre elfogadva), 2008
Csák Cs: Provisions of environment policy of the European Community, In: Sectio Juridica et Politica, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Miskolc, Miskolc University Press (közlésre elfogadva), 2008
Szilágyi J. E: Az Eurói Integrációt megelőző magyar borjog története, In: Sectio Juridica et Politica, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Miskolc, Miskolc University Press (közlésre elfogadva), 2008, 2008
Prugberger T: Hozzászólás a közszférában dolgozók jogviszonyának megszüntetésével összefüggő szabályok módosításához, Advocat 3-4: 19-22, 2006
Kenderes Gy; Prugberger T: A munkajog dogmatikai rendszerének alakulása a gazdaság és szociálpolitika változásai tükrében, In: Liber Amicorum. Studia Ida Hágelmayer Dedicata II. Ünnepi dolgozatok... ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, Budapest, pp. 259-270, 2005
Prugberger T: A munkáltatói jogutódlásnak a gyakorlatban más jogintézményekkel összefüggésben is felmerülő egyes kérdései, Munkaügyi Szemle 7-8: 75-78, 2004
vissza »