The analysis of the phonetic structures of spontaneous speech  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46455
Type K
Principal investigator Balázs Józsefné dr. Fodor, Katalin
Title in Hungarian A spontán beszéd fonetikai szerkezeteinek vizsgálata
Title in English The analysis of the phonetic structures of spontaneous speech
Panel Linguistics
Department or equivalent Society of Hungarian Linguistics
Participants Bóna, Judit
Gósy, Mária
Imre, Angéla
Markó, Alexandra
Radványi, Péter
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 3.085
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás célja kettős volt, egyfelől a spontán beszéd fonetikai szerkezeteinek funkcionális és kísérleti-fonetikai elemzése saját gyűjtésű spontánbeszéd-, illetőleg nyelvjárási anyagon, másfelől az ehhez szükséges spontánbeszéd-anyag biztosítása. Az elemzések a szupraszegmentális tényezők – az intonáció, a hangsúly és a beszéd temporális viszonyainak – megjelenési formáira, együtt járásaira és határjegy-funkciójuk vizsgálatára összpontosítottak. Elemeztük az intonációt, a hangsúlyviszonyok, illetőleg a beszédszünetek fajtáit, valamint a virtuális mondatok akusztikai fonetikai jellemzőit; a spontán beszéd temporális sajátosságait. Összevetettük a monologikus és a dialogikus szövegek szupraszegmentális jellegzetességeit, valamint feltártunk néhány, a szupraszegmentumokhoz köthető pragmatikai funkciót. Az elemzési adatok ellenőrzését percepciós tesztek biztosították. A fonetikai szerkezetek tervezett vizsgálatához megfelelő nagyságú, digitálisan is elemezhető korpuszt gyűjtöttünk. A csángó nyelvjárás sajátos beszéddallamait, valamint a legjellemzőbbnek tartott moldvai nyelvjárási beszédhangokat adatoltuk és földolgoztuk. A négyéves kutatás eredményei hozzájárulnak a spontán beszéd beszédprodukciós és beszédpercepciós folyamatainak pontosabb megismeréséhez; továbbá lehetővé teszik a társalgás sajátos hangtanának elméleti megalapozását, módszertanának kidolgozását, és kijelölik a kutatás további irányát.
Results in English
The research aim of the project was twofold: (i) functional and phonetic analysis of the phonetic structures of spontaneous speech in Hungarian (including speech samples from the Moldavian Chango dialect) on the one hand, and (ii) collecting the spontaneous speech material necessary for the above mentioned analysis, on the other hand. The analyses focused on the actual phonetic realizations and on the boundary marking functions of suprasegmental features (intonation, stress, temporal patterns), and on the interrelations between these diverse parameters. The fundamental frequency characteristics, stress and tempo patterns, the types of pauses, as well as the acoustic-phonetic parameters of virtual sentences were examined. The suprasegmental features of monologues and dialogic conversations were compared and some of their pragmatic functions were explored. Perceptual tests were carried out to check the data used in the analyses. The proposed analysis of phonetic structures was based on an empirical, digitally stored corpus of speech material collected during the research. The specific melody contours and the most characteristic speech sounds of the Chango dialect were recorded. The results of this four-year research project provide additional information on speech production and speech processing in spontaneous speech and help to lay the foundations of a theory and methodology of phonetics in spontaneous conversation, and suggest directions for further investigations.
Full text http://real.mtak.hu/1435/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bóna J: A beszédtempó hatása a beszédmegértésre, Magyar Tudomány 2007/2. 198-200., 2007
Markó A: „Szavak nélkül.” Nonverbális vokális közlések fonetikai elemzése, Magyar Nyelvőr 129: 88–104., 2005
Markó A: A hümmögés mint beszédaktus, 615–623. in: Mártonfi A; Papp K; Slíz M (szerk.) 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Argumentum. Budapest, 2006
Bóna J: A beszédtempó gyorsulásának hatása az eltérő akusztikai szerkezetű mondatok nyelvi feldolgozására, Beszédkutatás 2005: 91--99., 2005
Markó A: Megakadások vizsgálata különféle monologikus szövegekben, Beszédkutatás 2004: 209--223., 2004
Markó A: A spontán beszéd -- monologikus és dialogikus szövegek, pp. 66--78. in: Zimányi Á (red.) Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXIII. Sectio Linguistica Hungarica., 2006
Gósy M; Horváth V: Fonetikai elemzések a spontán beszédben: alapok, kihívások, Beszédkutatás 2007: 7-18., 2007
Bóna J: A megakadásjelenségek akusztikai és percepciós sajátosságai, Beszédkutatás 2006: 101--113., 2006
Markó A: Beszélőváltás a társalgásban, IX. pszicholingvisztikai és alkalmazott nyelvészeti nyári egyetem, 2006
Markó A; Gráczi TE; Fent Z: Különleges zöngeképzési módok hatása az észlelésre, Magyar Tudomány 167. évf. 2007/3. 2007, 262–264., 2007
Dér CsI; Markó A: A magyar diskurzusjelölők szupraszegmentális jelöltsége, pp. 61-67 in Gecső T; Sárdi Cs (szerk.) Nyelvelmélet – nyelvhasználat. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához 74. Kodolányi János Főiskola–Tinta Könyvkiadó, Szfv-Bp., 2007
Bóna J: A beszédtempó napjainkban, Magyar Rádió Oktatási Központ, 2006
Gósy M: Megakadásjelenségek a spontán beszédben, Magyar Rádió Oktatási Központ, 2006
Fodor K: Nyelvjárási intonációs vizsgálatok, 75-79. V. Dialektológiai szimpozion, Szombathely, 2007.augusztus 22-24. A Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai VIII., 2008
Markó A: A társalgás hangtana, Magyar Tudomány 167. évf. 2007/1. 2007, 54–57., 2007
Bóna J: A felgyorsult beszéd produkciós és percepciós sajátosságai. PhD-értekezés, ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2007
Markó A: A spontán beszéd néhány szupraszegmentális jellegzetessége. Monologikus és dialogikus szövegek összevetése, valamint a hümmögés vizsgálata. PhD-értekezés, ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2005
Bóna J; Imre A: A hangsúlyeltolódás hatása a beszédfeldolgozásra, Beszédkutatás 2007: 75--82., 2007
Bóna J: A beszédtempó hatása a szövegértésre, kiadás alatt, 2008
Dér CsI; Markó A: Magyar diskurzusjelölők korpuszalapú vizsgálata, pp. 535–556 in: Bereczki A; Csepregi M; Klima L (szerk.) Urálisztikai Tanulmányok 18. Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. ELTE-Numi-Tórem Finnugor Alapítvány, Bpest, 2008
Gósy, M.; Kovács, M.: Virtual sentences of spontaneous speech: Boundary effects of syntactic-semantic-prosodic properties, pp. 193-207 in: Gardner-Bonneau, D; Blanchard, HE. Human Factors and Voice Interactive Systems, 2008
Bóna J: A hadaró és a gyors beszéd temporális sajátosságai, Magyar Nyelvőr 129: 235-242., 2005
Imre A: Különböző műfajú szövegek szupraszegmentális jellemzői, Magyar Nyelvőr 129: 510-520., 2005
Markó A: A temporális szerkezet jellegzetességei eltérő kommunikációs helyzetekben, Beszédkutatás 2005: 63–77., 2005
Bóna J: Tudunk-e változtatni spontán beszédünk tempóján?, pp. 560–566 in: Mártonfi A; Papp K; Slíz M (szerk.) 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Argumentum, Budapest, 2006
Markó A: Nonverbális vokális jelek a társalgásban, Beszédkutatás 2006. 57--68., 2006
Markó A; Bóna J: A spontán beszéd lejegyzésének néhány módszertani kérdése, Beszédkutatás 2006. 124--133., 2006
Bóna J: Magánhangzó-nyújtások akusztikai-fonetikai paraméterei a spontán beszédben, Beszédkutatás 2007: 99--107., 2007
Markó A: Kérdő funkciójú hanglejtésformák a spontán beszédben, Beszédkutatás 2007. 59–74., 2007
Fodor K: Nyelvjárási szupraszegmentális sajátosságok, különös tekintettel az eldöntendő kérdés moldvai intonációjára, kiadás alatt in: Nyelv - területiség – társadalom. ELTE–Nyelvtudományi Társaság. Budapest., 2008
Back »