Néphit, vallás, mentalitás. Kéziratos és nyomtatott források, 16-19. század. Forrásfeltárás, -kiadás és kutatás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46472
típus K
Vezető kutató Pócs Éva
magyar cím Néphit, vallás, mentalitás. Kéziratos és nyomtatott források, 16-19. század. Forrásfeltárás, -kiadás és kutatás
Angol cím Folk belief, religion, mentality. Hand-wrotten and printed sources, 16-19. centuries.Exploration, publication and study of sources
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Néprajzi Kutatóintézete
résztvevők Bárth Dániel
Boross István
Gebauer Imola Ágnes
Hagenthurm Endre
Kis-Halas Judit Zsuzsanna
Klaniczay Gábor
Láng Benedek
Szacsvay Éva
Szalánszky Edit
Tóth G. Péter
Tóth Péter
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 10.900
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kora újkor társadalmainak mentalitása, világképe, hiedelemrendszere: 1. Források feltárása, nyilvántartása és kiadása: Boszorkányperek dokumentumainak feltárása erdélyi, valamint felvidéki és magyarországi városokban: Összesen mintegy 400 új per birtokába jutottunk, kb 1500 oldal terjedelemben. A peranyag átírása, sajtó alá rendezése folyamatos: megjelent egy vármegyei és egy városi perdokumentumokat tartalmazó kötetünk. Magyarország területén használt varázskönyvek feltárása: elkészült egy kincskeresés szövegeit tartalmazó kötet. Magyarországi benedikciók és exorcizmusok kéziratos és nyomtatott forrásainak feltárása: egy kötet sajtó alatt. – A kora újkor református prédikációinak feltárása: megjelent egy babonaellenes és egy dohányzás-ellenes prédikációkat tartalmazó kötet. Kora újkori látomásszövegek feltárása és kiadása: megjelent egy 18. századi látomás-szövegeket tartalmazó kötet. 2. Kutatás folyt a következő témákban: A boszorkányüldözés historiográfiája, statisztikája, jogi háttere, társadalmi kontextusa, teológiai vonatkozásai, kezdetei és megszűnése; a mágia dekriminalizációja a magyar joggyakorlatban; a boszorkányság hiedelemrendszere; a varázskönyvek használata és használói; a prédikációk, mint az elit és népi kultúra kommunikációs csatornái; a prédikációk ördög-képzetei. E témákkal részt vettünk több fontos magyar és nemzetközi konferencián, szerveztünk is ilyenket. 12 kutató közel 100 tanulmánya illetve forráskiadványa készült el.
kutatási eredmények (angolul)
Mentality, world-view and belief-systems of the early modern communities: 1. Exploration, identifying and publishing sources: Exploring documents of witchcraft cases in cities in Transylvania, Slovakia and in Hungary. Altogether we have acquired the material of approximately 400 trials amounting to 1500 pages. We have continued transcribing the case material collected during the previous cycle and preparing it for print. We have published a volume containing trial material in the counties and one on that of the towns. Exploring handwritten and printed sources of benedictions and exorcisms in Hungary: a volume is in the press. Exploring Calvinist preachings of the early modern age: a volume of preachings against superstitions and another volume against smoking are published. Exploring and publishing visions-literature: we have published a book containing 18th century visions. 2.Research was carried out on the following subjects: The historiography and comprehensive statistics of witch-hunt; the legal background and social context of witch-hunt, the theological aspects, religious and clerical history of witch-hunts; the belief system of witchcraft; the use and the users of magic books; preachings as channels of communication between the elite and popular culture, concepts of the Satan in the Calvinist preachings. We have participated at several important Hungarian and international conferences, and we also organised two major and several minor conferences on these areas of research. In this area 12 researchers accomplished approximately 100 papers resp. books.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1446/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pócs É: Bevezető, pp. 23-24 in: A Magyarországi boszorkányság forrásai, Balassi Kiadó, Budapest,, 2005
G. Klaniczay, É. Pócs: Introduction,, , pp. 1-9, Christian Mythology and Popular demonology. CEU Press, Budapest,, 2005
G. Klaniczay, É. Pócs (eds):: Christian Demomonolgy and Popular Mythoplogy. Demons, Spirits, Witches 2. p. 284,, CEU Press, Budapest,, 2005
G. Klaniczay, É. Pócs (eds):: Communicating with the Spirits. Demons, Spirits, Witches 1. p. 293, CEU Press, Budapest, 2005
G.Klaniczay, Pócs É: Introduction, pp.1-14, Communicating with the Spirits. CEU Press, Budapest, 2005
Láng B, Pócs É:: Jóslás, pp. 7-13, in: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon V, Balassi Kiadó, Budapest,, 2006
Pócs É: Kincsszerzés, pp. 393-395 in: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon V, Balassi Kiadó, Budapest,, 2006
Pócs É (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. /Tanulmányok a transzcendensről IV./, Balassi, Budapest, p. 654., 2004
Bárth D:: Egyházi benedikciós gyakorlat a kora újkori Magyarországon., pp. 30-46 in Pócs É. (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Balassi Kiadó, Budapest,, 2004
Takár Zs: Boszorkányperek Marosszéken és Marosvásárhelyen a 17. és 18. században., pp. 572-582 in Pócs É. (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Balassi Kiadó, Budapest,, 2004
Klaniczay G: A csoda strukturája., pp. 67-79 in Pócs É. (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Balassi Kiadó, Budapest,, 2004
Bokor Zs: Bűnné beszélt szexualitás. Egy 18. századi büntetőper diskurzuspolitikája., pp. 583-603 in Pócs É. (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Balassi Kiadó, Budapest,, 2004
Kiss A: A tetemrehívás továbbélése a 16–17. századi Kolozsváron., pp. 119-136 in Pócs É. (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Balassi Kiadó, Budapest,, 2004
Hagenthurm E: A segesvári kora újkori szász boszorkányperek., pp. 644-652 in Pócs É. (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Balassi Kiadó, Budapest,, 2004
Pócs É: Pócs É.–Tringli I: Istenítélet., pp. 366–369. In Kőszeghy Péter (főszerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon IV. Balassi Kiadó, Budapest,, 2005
Pócs É: Bevezető., pp. 23-24 in Tóth G. Péter (szerk.): A magyarországi boszorkányság forrásai IV. Balassi, Budapest, 2004
Bárth D: Telegdi Miklós szertartáskönyvének művelődéstörténeti forrásértéke., pp. 8–13., in Dankó I. (szerk.): Rálátás. Zsákai helytörténeti, honismereti, kulturális tájékoztató VI./2., 2005
Bárth D: Szent Ágota kenyere., pp. 85–93. in In Barna G, Mód L, Simon A. (szerk.): „Szent ez a föld…” Néprajzi írások az Alföldről. /Táj és népi kultúra 5./ Szeged., 2005
Bárth D: Bárth D: A katolikus egyházi irányítás és a népi kultúra kapcsolatának kora újkori forrásai., pp. 47–70. Ethno-lore XXII., 2005
Pócs É: Garabonciás., pp. 245–246, in Kőszeghy Péter (főszerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon III. Balassi Kiadó, Budapest., 2005
Pócs É: Halottlátó., pp. 21-22, in Kőszeghy Péter (főszerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon IV. Balassi Kiadó, Budapest., 2005
Pócs É: Hiedelem., pp. 121-125 in Kőszeghy Péter (főszerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon IV. Balassi Kiadó, Budapest., 2005
Bárth D: Ördögűző Rókus testvér. Képek egy 18. századi zombori ferences életéből., pp. 271–287, In Őze Sándor, Medgyesy Schmikli Norbert. (szerk.): A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 1. Piliscsaba – Budapest., 2005
Pócs É: Hungary and Southeastern Europe, magic., pp. 520–526, in R. M. Golden (ed.): Encyclopedia of Witchcraft. The Western Tradition II. Santa Barbara, California,, 2006
Pócs É: Hungary and Southeastern Europe, witchcraft., pp. 526-530, in R. M. Golden (ed.): Encyclopedia of Witchcraft. The Western Tradition II. Santa Barbara, California,, 2006
Pócs É: Vampire, pp. 1157–1159, in R. M. Golden (ed.): Encyclopedia of Witchcraft. The Western Tradition IV. Santa Barbara, California,, 2006
Klaniczay G, Pócs É: Introduction., pp. 1-9 in G. Klaniczay, É. Pócs (ed.): Christian Demonology and Popular Mythology. Demons, Spirits, Witches 2. CEU Press, Budapest – New York,, 2006
Kristóf I: Hungary, Witch-hunting., pp. 515–519, in R. M. Golden (ed.): Encyclopedia of Witchcraft. The Western Tradition II., Santa Barbara, California., 2006
Tóth G P: A rituális (gyermek)gyilkosság mint beavatás – Az inverzió logikája a 2–6. századi pogányellenes keresztény forrásokban., pp. 534–564, in Pócs É. (szerk.): Maszk, átváltozás, beavatás. /Tanulmányok a transzcendensről V./ Budapest, Balassi., 2007
Bárth D: Földi bajok transzcendens gyógyítása: benedikció és exorcizmus a kora újkori Magyarországon., pp. 89–97, in Hoppál K. B. (szerk.): Előadások a vallásról. Vallástudományi Tanulmányok 7–8./ Budapest: Magyar Vallástudományi Társaság., 2007
Pócs É: Lidérc., pp. 22–23, in Kőszegi Péter (főszerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VII. Balassi Kiadó, Budapest., 2007
Pócs É:: Mágia, népi., pp. 138–141, in In Kőszegi Péter (főszerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VII. Főszerk. Kőszegi Péter. Balassi Kiadó, Budapest., 2007
Pócs É:: Megszállottság., pp. 358-358, in In Kőszegi Péter (főszerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VII. Főszerk. Kőszegi Péter. Balassi Kiadó, Budapest., 2007
Szalánszki E: Ördög és pokol Sajószentpéterinél (abjekt és heterotópia)., pp. 85-92, in Uő (közreadó): Sajószentpéteri István: Ördög szára-bordája. ’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék. Budapest., 2008
Klaniczay G, Pócs É.: Introduction., pp. 1-11., in G. Klaniczay – É. Pócs ed.: Witch Mythologies and Witch Persecution. /Demons, Spirits, Witches 3./ CEU Press, Budapest – New York., 2008
Kristóf I: How to Make a (Legal) Pact with the Devil? Legal Customs and Literacy on Witch Confessions in Early Modern Hungary., In G. Klaniczay, É. Pócs (eds.): Witchcraft Mythologies and Persecutions. /Demons, Spirits, Witches III. Central European University Press, Budapest – New York., 2008
Kis-Halas J: Trial of a Honest Citizen, Nagybánya 1704–5., in G. Klaniczay – É. Pócs ed.: Witch Mythologies and Witch Persecution. /Demons, Spirits, Witches 3./ CEU Press, Budapest – New York., 2008
Klaniczay G: Learned Systems and Popular narratives of Vision and bewitchment, in G. Klaniczay – É. Pócs ed.: Witch Mythologies and Witch Persecution. /Demons, Spirits, Witches 3./ CEU Press, Budapest – New York., 2008
Henningsen G, Klaniczay G, Pizza, G, Pócs É: Round-Table Discussion with Carlo Ginzburg., in G. Klaniczay – É. Pócs ed.: Witch Mythologies and Witch Persecution. /Demons, Spirits, Witches 3./ CEU Press, Budapest – New York., 2008
Bárth D: Ördögűzés., in Kőszegi Péter (főszerk.): Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VIII. Balassi Kiadó, Budapest (közlésre elfogadva), 2008
Tóth G. P, Krász L: Die Dekriminalisierung der Magie un der Kampf gegen Aberglauben in Ungarn und in Siebenbürgen (1740-1848)., in W. Behringer (szerk.) tanulmánykötet (közlésre elfogadva), 2008
Láng B., Tóth G. P: A kincskeresés 400 éve Magyarországon (Kézikönyvek és olvasóik). / Fontes Ethnologiae Hungaricae V. /, Budapest, L’Harmattan, p. 300. (közlésre elfogadva), 2008
Hagenthurm E: Schäßburger Hexenprozesse – Segesvári boszorkányperek (1666–1732)., Budapest, Balassi, p. 400 (közlésre elfogadva), 2008
Tóth G. P: Boszorkányok, kísértetek, ördögi megszállottak. Politikai látomások és boszorkányüldözés Erdélyben az 1580-as években., in Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. /Tanulmányok a transzcendensről V.)Budapest, Balassi (közlésre elfogadva), 2008
Bárth D: Papok és démonok viadala. Exorcizmus a kora újkori Magyarországon., in Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. /Tanulmányok a transzcendensről V.)Budapest, Balassi (közlésre elfogadva), 2008
Tóth G. P: A boszorkányok hagyatéka. A tárgyi bizonyíték és a (mágikus) bűnjel a magyarországi boszorkányperekben., in Pócs Éva (szerk.): Tárgy, jel, jelentés. /Studia Ethnologica Hungarica IX./ L'Harmattan, Budapest,, (közlésre elfogadva), 2008
Szacsvay É: A protestáns prédikációk ördögei., in: Párbeszéd a hagyománnyal – a néprajzi kutatás múltja és jelene. A 2006 szept. 1–3. c. konferencia előadásai. Budapest, L’Harmattan. (közlésre elfogadva), 2008
Bárth D: Benediction and exorcism in early modern Hungary., in: Pócs, É et alii. (ed.): Charms, Charmers and Charming. Budapest CEU-Press. (közlésre elfogadva), 2009
Pócs É: Churchbenediction and popular charms in Hungary., in: Pócs, É et alii. (ed.): Charms, Charmers and Charming. Budapest CEU-Press. (közlésre elfogadva), 2009
Klaniczay G: Boszorkányperek Kolozsváron a XVI. században. Gyógyítók és vádaskodók., in: Pócs É (szerk.) Népi vallás, néphit, mentalitás a kora újkorban. /Studia Ethnologica Hungarica X./ (közlésre elfogadva), 2009
Bárth D: Sacra arca benedictionum (1697). Áldás és átok a pannonhalmi bencések kora újkori gyakorlatában., in: Pócs É (szerk.) Népi vallás, néphit, mentalitás a kora újkorban. /Studia Ethnologica Hungarica X./ (közlésre elfogadva), 2009
Pócs É: Jósok, látók és diviós technikák a kora újkori Magyarországon a boszorkányság forrásainak tükrében., in: Pócs É (szerk.) Népi vallás, néphit, mentalitás a kora újkorban. /Studia Ethnologica Hungarica X./ (közlésre elfogadva), 2009
Németh I: Új adalékok a 16–17. századi soproni boszorkányperekhez. Házi Jenő néhai soproni főlevéltáros boszorkányper-gyűjtése (1429–1678), in: Pócs É (szerk.) Népi vallás, néphit, mentalitás a kora újkorban. /Studia Ethnologica Hungarica X./ (közlésre elfogadva), 2009
Láng B: A kincskeresés 400 éve Magyarországon: egy folyamatban lévő kutatás kérdései., in: Pócs É (szerk.) Népi vallás, néphit, mentalitás a kora újkorban. /Studia Ethnologica Hungarica X./ (közlésre elfogadva), 2009
Tóth G P: A mágia dekriminalizációja és a babonaellenes küzdelem Magyarországon és Erdélyben, 1740–1848., in: Pócs É (szerk.) Népi vallás, néphit, mentalitás a kora újkorban. /Studia Ethnologica Hungarica X./ (közlésre elfogadva), 2009
Kis-Halas Judit: A mágikus szakértők a nagybányai boszorkányperek dokumentumaiban., in: Pócs É (szerk.) Népi vallás, néphit, mentalitás a kora újkorban. /Studia Ethnologica Hungarica X./ (közlésre elfogadva), 2009
Perger Gy (közreadó): Taxonyi János: Az ember erkölcsének és az Isten igazságának tükörei, Győr 1740–1746. /Fontes Ethnologiae Hungaricae VII./, Budapest, L’Harmattan, p. 300 p. (közlésre elfogadva), 2009
Perger Gy: Bevezető, in Taxonyi János: Az ember erkölcsének és az Isten igazságának tükörei, Győr 1740–1746. /Fontes Ethnologiae HungaricaBudapest, L’Harmattan, p. 15 (közlésre elfogadva), 2009
Láng B.Tóth G P: A kincskeresés 400 éve Magyarországon (Kézikönyvek és olvasóik). /Fontes Ethnologiae Hungaricae V./, Budapest, L’Harmattan, p. 400 (közlésre elfogadva), 2009
Bárth D: Magyarországi benedikciók és exorcizmusok. /Fontes Ethnologiae Hungaricae VI./, Budapest, L’Harmattan, p. 300 (közlésre elfogadva), 2009
Tóth P (szerk): A magyarországi boszorkányság forrásai IV., Balassi Kiadó, Budapest, p. 610, 2005
Szacsvay É, Szalánszki E (közreadók):: Budai Pál: A köznép babonái és balvélekedései ellen való prédikátziók, p. 179,, , L'Harmattan - PTE Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest,, 2006
Szigeti Jenő (közreadó):: Protestáns népi látomások a XVIII. századból I, p. 179,, L'Harmattan - PTE Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, 2006
Szalánszki E (közreadó): Sajószentpéteri István: Ördög szára-bordája. „…a dohányzás meg-töretése az Isten beszédének Pörölye által, hét prédikációban foglalva.” (Tiszalök, 1712–1713). /Fontes Ethnologiae Hungaricae IV./, L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék. Budapest, p. 108., 2008
Tóth G P: River Ordeal – Trial by Water – Swimming of Witches: Procedures of Ordeal in Witch-Trials., pp. 129-163, in G. Klaniczay – É. Pócs ed.: Witch Mythologies and Witch Persecution. /Demons, Spirits, Witches 3./ CEU Press, Budapest – New York., 2008
É. Pócs:: Weather Magic in the Early Modern Period as Reflected in the Minutes of Witchcraft Trials,, pp. 86-100 in: The Role of Magic in the Past. Learned and Popular Magic, Popular Beliefs and Diversity of Attitudes, ed. B. Szeghyová, Bratislava, 2005
Bárth D: Kirchliche Benediktionspraxis im frühneuzeitlichen Ungarn., pp. 301-320, in: Thomas Wünsch (Hg.): Religion und Magie in Ostmitteleuropa., 2006
Szacsvay É: Protestant Devil Figures in Hungary, pp. 89–109, in G. Klaniczay – É. Pócs (ed.): Christian Demonology and Popular Mythology. /Demons, Spirits, Witches II. / Budapest – New York, CEU-Press., 2006
Pócs É: Possession Phenomena, Possession-systems, ., pp. 84-154 in: Communicating with the Spirits. CEU Press, Budapest, 2005
Pócs É, Klaniczay G (szerk.): Witchcraft Mythologies and Persecutions. /Demons, Spirits, Witches 3./, CEU Press, New York–Budapest, p. 340., 2008
vissza »