A soil mechanics parameter system for off-road vehicles  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46534
Type K
Principal investigator Laib, Lajos
Title in Hungarian Egységes talajmechanikai paraméterrendszer kidolgozása terepjáró járművek számára
Title in English A soil mechanics parameter system for off-road vehicles
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Jármű- és Hőtechnika Tanszék (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
Participants Füleky, György
Kiss, Péter
Rajkai, Kálmán
Sitkei, György
Szente, Márk
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 6.540
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A talaj gumiabroncs kapcsolatban kialakuló tolóerőt meghatározó talaj kohézió és belső súrlódás és a talaj nedvesség tartalom függvénye.Szükségesnek látszott egy olyan talaj paraméter bevezetése amely a nedves-ség tartalmat a szemcseösszetételt és a porozitást azaz a talaj teher bírását együttesen jellemzi és ered-ményesen összeköti a talaj mechanikai és talajtani jellemzőit. A fenti indoklás alapján ennek az össze-kötő funkciónak az ellátására alkalmasnak feltételeztük a talaj vízháztartását jellemző pF-értéket és pF függ-vényt. Három kiválasztott talaj típusnak méréssel meghatároztuk a pF göbéit, majd a görbék jellemző pontjaihoz tartozó talajmintáknál meghatároztuk a talaj kohéziót és belső súrlódási tényezőt. Az eltel négy év alatt több mint ezer talajnyírást végeztünk a három vizsgált talajtípusnál, különböző pF érté-kek mellett. A vizsgált talajok pF értékeinek függvényében megrajzolt talajkohézió és belső súrlódás monoton növekvő változása elfogad-ható a korábbi szakirodalmi adatok ismeretében. Ezzel a módszerrel lehetővé vált a talajtani és talaj mecha-nikai paraméter rendszer összekapcsolása és ezáltal az egységes talajmechanikai paraméter rendszer kidolgo-zása.Ha ezt a módszert a talajtan tudományterület művelői elfogadják és a terepjárás elmélet kutatói alkal-mazzák további talajokra elvégzett mérések után általánosítható következtetetések is kidolgozhatók a talajok homok-iszap-anyag frakcióinak ismeretében.
Results in English
The thrust force which is born in the tire soil interaction depend on the soil cohesion, soil internal friction, and the moisture content of the soil. The soil moisture content alone not be able to predict the soil cohesion and the soil internal friction. Therefore we use an other soil parameters the name is pF value or pF function beside the soil mechanical parameters. Our idea was that the soil pF value and pF function will be suitable bridge between the soil parameters and the soil mechanical parameters. We made more than thousand filed test and laboratory test too in the last four years. The Institute of Agrochemical and Soil Sciences determi-nates three different soil types which is representing the agricultural filed in Hungary. With the above Institute together we collected the soil sample and determinates the pF value and pF function of these soils. After that we determinate the mechanical properties (cohesion and internal friction) of above soils. We repeated the every soil test three times..In these figures we show the soil cohesions and the internal friction as a function of the soil pF value. The results of both three diagrams is acceptable by the earlier international scientific papers. With these method we could get a connection between the soil parameters and the soil mechanical parameters. If this method will be acceptable and use by the international scientist, in the future the method will be generalize if we know the soil sand-mad-clay fraction.
Full text http://real.mtak.hu/1480/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Lajos LAIB, Peter KIss, Gabor Antos, Péter Ernyei: The Effects of the Off-Road Vehicle on the Soil Cohesion and Internal Friction, Proceeding of the 10th Europeanl Conference of the ISTVS, 2006
Lajos LAIB: The pF value of the soil as the basis of the soil mechnical parameters for the off road.vehicles, Proceeding of the 16th International Conference of the ISTVS, 2008
Lajos LAIB, Peter KIss, Gabor: The effects of the soil pF value for the mobility simulation of the off road vehicleof the soilOff-Road Vehicle on the Soil Cohesion and Internal Friction, Jounal of the Terrainmechanics, 2009
Lajos LAIB: Egységes talajmechanikai paraméterrendszer kidolgozása terepen mogó járművek számára, Szent István Egyetem Folyamatmérnöki Intézet Járműtechnika tanszék Gödöllő, 2008
Back »