Ferenczi Sándor jelentősége napjainkban: az életmű értelmezése történeti, elméleti és klinikai szempontból  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46600
típus K
Vezető kutató Erős Ferenc
magyar cím Ferenczi Sándor jelentősége napjainkban: az életmű értelmezése történeti, elméleti és klinikai szempontból
Angol cím The relevance of Sándor Ferenczi's life work today: its historical, theoretical and clinical aspects
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely MTA Pszichológiai Kutatóintézet
résztvevők Bókay Antal
Hárs György Péter
Lénárd Katalin
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-06-30
aktuális összeg (MFt) 5.689
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során fontos forráskiadványok (Ferenczi-Freud, Ferenczi-Jones levelezés), továbbá történeti, elméleti és klinikai tanulmányok jelentek meg, összesen csaknem 140 publikáció. A kutatás feltárta Ferenczi Sándor életének, munkásságának tudománytörténeti, kulturális, filozófiai és tudásszociológiai hátterét, megvizsgálva helyét a hazai és a nemzetközi pszichoanalitikus mozgalom kora huszadik századi történetének fordulataiban. A kutatás során áttekintették Ferenczi munkáinak jelentőségét a pszichés traumák megértése és a mai terápiás törekvések, illetve fejlődés-lélektani elméletek és a szelf-elmélet szempontjából is. A projekt résztvevői részletes elemzésekben tárták fel a huszadik századi magyar irodalom és kultúra néhány jelentős alakja (Csáth Géza, Babits Mihály, Füst Milán, Ignotus, Juhász Gyula, József Attila és mások) munkásságának pszichoanalitikus kontextusával. A projektben végzett tevékenységüket összefoglaló, egyben továbbvivő, új perspektívákat nyújtó tanulmánykötetük Typus Budapestiensis. Tanulmányok a pszichoanalízis budapesti iskolájának történetéről és hatásáról címmel jelent meg 2008-ban.
kutatási eredmények (angolul)
In the framework of the project important sources have been published (the correspondence between Sigmund Freud and Sándor Ferenczi, Ernest Jones and Sándor Ferenczi) furthermore, several historical, theoretical and clinical essays came out, altogether cca. 140 items. The research revealed the background of Sándor Ferenczi’s life and work from the point of view history of science, cultural history, philosophy and sociology of knowledge. The researchers examined in detail Ferenczi’s role and position in the basic turns of the history of psychoanalysis in the early 20. century. They also overviewed the significance of Ferenczi’s work in the understanding of psychic traumata and from the point of view of modern developmental psychology. and the theories of the self. The participants of the project have been dealing in details with the psychoanalytical context of the work of several important figures of the 20. century Hungarian literature and culture (Géza Csáth, Mihály Babits, Milán Füst, Ignotus, Gyula Juhász, Attila József and others). The researchers summarised the results of the project in a representative volume entitled “Typus Budapestiensis. Studies on the history and impact of the Budapest school of psychoanalysis” (2008). This volume may open up new perspectives, too.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1501/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bókay Antal: Bevezetés az irodalomtudományba, Osiris, Budapest. 300 o., 2006
Bókay Antal: Retorika és narrativitás Paul de Man irodalomelméletében., Kovács Árpád (szerk.): A regény nyelvei. Argumentum, Budapest, 93-112. o., 2005
Bókay Antal: József Attila poétikái, Gondolat Kiadó, Budapest, 2004
Erős Ferenc: Bevezetés. A narratív fordulat, Erős Ferenc (szerk.): Az elbeszélés az élmények kulturális és klinikai elemzésében. Akadémiaia Kiadó, Budapest. 7-11. o., 2004
Erős Ferenc (szerk.): Az elbeszélés az élmények kulturális és klinikai elemzésében, Akadémiai Kiadó, Budapest. Pszichológiai Szemle Könyvtár 8., 2004
Erős Ferenc -Kovács Anna (s. a. r.,szerk.): Sigmund Freud - Ferenczi Sándor: levelezés 3/1. köt. 1920-1924., Thalassa Alapítvány- Pólya Kiadó, Budapest., 2004
Erős Ferenc: Le radici storico-politiche del culto di Ferenczi, Franco Borgogno (ed.): Ferenczi oggi. Bollati Boringhieri, Torino. 345-357. p., 2004
Erős Ferenc: The Ferenczi cult: its historical and political roots, International Forum of Psychoanalysis Vol. 13. Numbers 1-2/April 2004. 121-128. p., 2004
Erős Ferenc: My poor Konrad: Body, Mind and the Philosophy of Nature in Ferenczi\'s works., Paper presented at CONFERENCZI. Hungarian Psychoanalytic Ideas Revisited. Jointly organised by IMAGO MLPC and The Freud Museum, Supported by the Hungarian Cultural Centre, 2004
Erős Ferenc: \"Szegény Konrád\"...a test, az öregedés és a felbomlás képei Sigmund Freud és Ferenczi Sándor levelezésében., előadás az Életciklusaink - kitüntetett életszakaszok pszichoanalitikus megközelítése c. konferencián. A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 11. őszi konferenciája, Budape, 2004
Erős Ferenc: ''Kísérteties'' találkozások az alter-egóval, Előa. Én-teriőrök - modern énkonstrukciók, saját terek c. konferencián. A Pszichológiai Doktori Iskola műhelykonferenciája. Pécs, 2004. dec. 2-3. Absztrakt kötet 3. o., 2004
Hárs György Péter: A Ferenczi - Groddeck - Füst Milán háromszög, Thalassa 2004/2, 45-84. o., 2004
Hárs György Péter: One Word, Two World - Ferenczi Against Freud, Freud und Ferenczi. Psychoanalyse und Kultur in Wien und Budapest um die Jahrhunderertwende, Bécs, 2004. március 23., 2004
Lénárd Kata: Ferenczi kései írásainak újragondolása a kurrens fejlődéselméletek fényében, Pszichoterápia, 13/5. 283-291. o., 2004
Erős Ferenc: Marginality and the language of allusions., Szekacs-Weisz, Judith & Ward, Ivan (eds.): Lost Childhood and the Language of Exile. London, Imago East-West- The Freud Museum, 103-111., 2005
Bókay Antal: "Batu-khán pesti rokona" - A szelf poézise József Attila költészetében, Kortárs, 49. évf. 4. szám, 35-42. o., 2005
Bókay Antal: Retorika és narrativitás Paul de Man irodalomelméletében., Kovács Árpád (szerk.): A regény nyelvei. Argumentum, Budapest. 93-112. o., 2005
Erős Ferenc: A pszichoanalízis ''árnyéka'', a telepátia. Freud és az okkultizmus., Rubicon XV. 157. 7. sz., 43-48. o., 2005
Bókay Antal: A késő-modern én konstrukciója (Egy új költői stratégia megalapozása József Attilánál), Tiszatáj, 59. évf. 4. sz. 53-69. o., 2005
Bókay Antal: Szerelem analitika, Új Dunatáj, 10. évf. 1. szám. 26-49. o., 2005
Bókay Antal: Szerelem metafizika - József Attila 1928-ban., ''Szabad-ötletek...'' Szőke György tiszteletére barátaitól és tanítványaitól. Miskolci Egyetem Irod.tud. Doktori Isk. Szabó Lőrinc Kutatóhely, 56-78. o., 2005
Bókay Antal: Szelf-analízis és versépítés József Attila költészetében., Thalassa (16), 2-3. sz. 5-47.o., 2005
Bókay Antal: ''Mint gondolatjel, vízszintes a tested...'' Irodalomtörténet, analízis, társadalom - József Attila kontextusok., Kortárs- Mindentudás Egyeteme Konferencia, 2005. máj.6. Bp. Petőfi irodalmi Múzeum, 2005
Bókay Antal, Papp Orsolya, Tényi Tamás: A vers mint identitásmodell., Előadás a "taní-taní" József Attila olvasatok az irodalomórán" c. konferencián. 2005. jún. 2-4. Szekszárd, 2005
Bókay Antal: Bűntelen bűnösség - hit és pszichoanalízis József Attila költészetében., Előadás a Találkozások-József Attila és a XX. századi magyar Isten-kereső költészet c. konferencián, szept. 15-16. Piliscsaba, Pázmány Péter Kat. Egyetem, 2005
Bókay Antal: La struttura confessionale del Self nella poesia matura de Attila József., Előadás az ''I cent'anni de Attila József - L'uomo, il poeta, il suo tempo'' konferencián, Olaszország, Trieszt, szept. 23-24., 2005
Bókay Antal: Szelf és identitás József Attila költészetében., Előadás a "Száz év magány - József Attil száz éve" c. nemzetközi konferencián, Szombathely, 2005. okt.5-6., 2005
Bókay Antal: Szelf és identitás József Attila költészetében., Előadás az "Attila József und die Psychoanalyse. Annäherungen an sein Leben und Werk" c. szimpoziumon, Collegium Hungaricum, Bécs, 2005. okt.4., 2005
Bókay Antal: Szerelem-analízis: nárcizmus és identitás József Attila szerelmes verseiben., Előadás a Magyar Pszichoanal. Egy. ''Lelki tartalmak körforgása. Nemzedéki átadás, terápia, kulturális terjedés'' c. XII. őszi konf., okt. 21-22., Absz. k. 7., 2005
Bókay Antal: The Poetry of Inner objects. Attila József and European Poetry., Előadás az ''Europe's Attila József'' c. konferencián. London, 2005. nov.11., 2005
Bókay Antal: A költő kísértése - az önvallomás formái József Attila és Cesare Pavese költészetében., Előadás a Római Magyar akadémián, 2005. nov. 25., 2005
Bókay Antal: Önéletrajz, önarckép, szelf - a személyesség pszichoanalitikus retorikája., Előadás az "Írott és olvasott identitás. Az önéletrajzi műfajok referenciális kontextusai" c. konf. PTE, Irodtud. Doktori Isk. Pécs, dec.1-2. Abszt. k. 2, 2005
Erős Ferenc: A trauma változó társadalmi reprezentációi., Bárdos Katalin (szerk.): Múlt és jövő határán. A KÚT Alapítvány V. Tud. konferenciája. Animula, Bp. 11-21. (CD_ROM), 2005
Erős Ferenc: ''Szegény Konrád''. Test és imágó az irodalomban és a pszichoanalízisben., Pető Katalin (szerk.): Életciklusok. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület, 199-209.o., 2005
Erős Ferenc: My poor Konrad. Body, Mind and the Philosophy of Nature in Ferenczi's works., ''Szabad-ötletek...'' Szőke György tiszteletére barátaitól és tanítványaitól. Miskolci Egy. Irod.tud. Dokt. Isk. Szabó Lőrinc Kutatóhely, Miskolc, 38-46.o., 2005
Erős Ferenc: Beszámoló ''A kollektív emlékezet problémái a történettudomány és a pszichoanalízis oldaláról'' c. műhelyről., Juhász Angéla (szerk.): A gyöngéd analitikus és a kemény tudományok. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület, 123-124.o., 2005
Erős Ferenc: Van-e a pszichoanalízisnek "emberképe"?, Magyar Tudomány, 166. 11. sz. 1376-1384. o., 2005
Erős Ferenc: Két új könyv az irodalomról és a pszichoanalízisről., Élet és irodalom, XLIX, 36. 2005. szept. 9. 28.o., 2005
Erős Ferenc: ''Veszélyes expedíciók'': Freud, Ferenczi és a telepátia., Előa. a MPE ''Lelki tartalmak körforgása. Nemzedéki átadás, terápia, kulturális terjedés'' c. XII. őszi k. PTE Irod.tud. Dokt. Isk. Pécs, dec.1-2. A.k.10., 2005
Erős Ferenc: Az Imago holdvilága: Carl Spitteler és Szerb Antal., Előadás a ''Művészet és pszichoanalízis'' c. sorozat keretében, Petőfi Irod. Múzeum. február 11., 2005
Erős Ferenc: Virág Teréz munkássága és ''a trauma paradigmája''., Előadás a KÚT Alapítvány ''Transzgenerációs traumák és 'traumamegváltás''' c. konferenciáján, 2005. nov. 25-26., 2005
Erős Ferenc: Attila József und die Psychoanalyse., Előadás az "Attila József und die Psychoanalyse. Annäherungen an sein Leben und Werk" c. szimpoziumon. Collegium Hungaricum, Bécs. 2005.okt.4., 2005
Hárs György Péter, Komálovics Zoltán: A tárgyvesztés nyelve - az irodalom margóján., Thalassa (16),. 2-3. sz. 63-80.o., 2005
Hárs György Péter: A lelkiismeret pszichoanalitikus fogalmának revíziója., Előadás ''A lelkiismeret különböző horizontokból'' c. konf., Veszprémi Egy. Antropológia és Etika Tsz. - Veszprémi Érseki Hittud. Főisk, Veszprém, dec. 9., 2005
Bókay Antal: A késő-modern szelf megformálódása József Attila költészetében., Előadás az MTA József Attila emlékülésen, Bp., máj. 5, 2005
Lénárd Kata: Emlékezet és korai kapcsolati traumatizáció., Előadás a M. Pszichoanal. Egy. ''Lelki tartalmak körforgása. Nemzedéki átadás, terápia, kulturális terjedés'' c. XII. őszi konf., Bp., okt. 21-22. A. k. 16., 2005
Erős Ferenc: A levelezés mint önéletrajz: autobiográfiai elemek Ferenczi Sándor és Sigmund Freud levelezésében., Előadás az "Írott és olvasott identitás. Az önéletrajzi műfajok referenciális kontextusai" c. konf., PTE Irod.Tud. Dokt. Isk., Pécs, de.1-2. Absztrakt k. 4., 2005
Bókay, Antal: Confessional Poetry - Sylvia Platyh and József Attila, Nemeth, G. Papo, A. Sciacovelli A. D. (szerk.): I cent'anni di Attila József. Trieste, Associazione Culturale itlaoungherese, 77-86., 2005
Bókay, Antal: "Uram, ajándékozz meg csekélyke magammal engem" - József Attila vallástalan önteremtő hite, Finta Gábor, Sipos Lajos (szerk.): Véges végtelen (Isten-élmény és Isten-hiány a XX. századi magyar költészetben.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 121-136. o., 2006
Bókay Antal: A pszichoanalízis mint a személyesség relativitás-elmélete, Magyar Lettre Internationale, 62. 2006. ősz. 9-13. o., 2006
Bókay Antal: Szelf és szerelem József Attila 1927-1928-as verseiben, Horváth Kornélia - Szitár Katalin (szerk.): Vers – ritmus – szubjektum (Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. Kijárat Kiadó, 81-106. o., 2006
Bókay Antal: Líra és modernitás – József Attila én-poétikája., Gondolat Kiadó, Budapest, 291 o., 2006
Erős Ferenc: Élmény és hálózat. Mérei Ferenc a magyar szociálpszichológia történetében., In: Borgos Anna, Erős Ferenc, Litván György (szerk.): Mérei – élet – mű. Tanulmányok. Új Mandátum, Budapest, 127-160., 2006
Erős Ferenc: Hermann Imre antiszemitizmus-felfogása és a társadalomlélektan., Lukács Dénes (szerk.): Hermann Imre munkásságának hatása a mai magyar pszichoanalízisre. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület, Budapest, 56-68. o., 2006
Erős Ferenc: „Veszélyes expedíciók”. Freud, Ferenczi és a telepátia., Lélekelemzés, I. évf. 1. sz. 2006., 20-29. o., 2006
Erős Ferenc: Freud, Ferenczi és a Monarchia világa., Magyar Lettre Internationale, 1996 ősz. 4-6. o., 2006
Erős Ferenc: Freudról – feketén-fehéren., Mozgó Világ, 32, 2006/5. 107-110. o., 2006
Erős Ferenc: Freud-év., BUKSZ, 18, 2. 2006 nyár. 190-192. o., 2006
Hárs György Péter: - A halál zárójelezése. József Attila Kései siratójának egy “hermannista” elemzése., Lukács Dénes (szerk.): Hermann Imre munkásságának hatása a mai magyar pszichoanalízisre. Animula Kiadó, Budapest, 83-89. o., 2006
Hárs György Péter: Egy élőhalott átpoetizált gyászmunkája. Juhász Gyula: Milyen volt…, Café Bábel, 2006. Ötvenharmadik szám, 99-107. o., 2006
Hárs György Péter: Vajda Barnabás: Sigmund Freud és a XX. század eleji magyar irodalom., Thalassa, 2005/2-3, 203-206. o., 2005
Bókay, Antal: Vienna, Budapest, London – The Turn of Psychoanalysis in 1924, Psychoanalysis and the Arts & Humanities: a multilingual perspective Institute of Germanic & Romance Studies, University of London. 2006. nov. 24-26., 2006
Erős Ferenc: Sigmund Freud és a közép-európai identitás., A Magyar Pszichológiai Társaság "A pszichológia szerepe a változó társadalomban" című XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése 2006. május 25-27., 2006
Hárs György Péter: Egy másik mítosz – a pszichoanalízisben., Életünk, 2006/1, 38-47. o., 2006
Erős Ferenc - Kovács Anna (szerk.): Pszichoanalízis és társadalomkritika, Thalassa 2006/2-3. tematikus szám, 2006
Hárs György Péter: Egy örökség öröksége: Goethe – a pszichoanalízisben “Freud öröksége”., Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 13. őszi konferenciája, 2006. október 13-14., 2006
Erős Ferenc: “Valami nagyon szép…” az Osztrák-Magyar Monarchia világa a Freud-Ferenczi levelezés tükrében., A Budapesti Osztrák Kultúrfórum Freud-szimpóziuma a Magyar Tudományos Akadémián "Felrázni álmából a világot" címmel, június 22-24., 2006
Erős, Ferenc: New Trends in Historical and Theoretical Research on Ferenczi’s Life and Work, CLINICAL SÁNDOR FERENCZI CONFERENCE Psychoanalysis and Psychosomatics: Mind, Body and the Bridge Between . Baden-Baden 2006. augusztus 2-6., 2006
Erős Ferenc: „Sweet movies: film és szexuálpolitika”, „A vászon és a dívány találkozása” . CD-ROM, Thalassa Alapítvány - Imago Egyesület, 2008
Bókay Antal: Lélek – retorika. A jelenkori pszichoanalízis dekonstruktív értelmezési stratégiái, A megértés útjain – Irodalom- és világmagyarázatok a XXI. század elején. 2006. nov. 8-9. Szombathely., 2006
Bókay Antal: Hamlet filmek és a pszichoanalitikus Hamlet értelmezések, A vászon és a dívány találkozása – I. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia. Pécs, 2006. dec. 7-9., 2006
Lénárd, Kata: Dialogical processes in early self-development and early relational traumatisation, Fourth International Conference on the Dialogical Self, 2006, University of Minho, Braga, Portugal. Abstract, p. 52., 2006
Lénárd, Kata: Interpretation of Sandor Ferenczi’s concept on trauma and it’s connection to the new trauma concepts, Fourth International Conference on the Dialogical Self, 2006, Wednesday Conference ,The Anna Freud Centre, 2006
Erős Ferenc (szerk.): "Vad pszichoanalízis" c. tematikus szám., Thalassa, 2007/1. 128 o., 2007
Erős Ferenc (szerk.): "Kristevai utazás" c. tematikus szám., Thalassa, 2007/2-3. 208 o., 2007
Erős Ferenc: A pszichonalatikus mint regényíró - a regényhős mint pszichoanalitikus., MPE XIV. őszi konferencia. 2007. október 12-13., 2007
Bókay Antal: Szerző, szelf - poétikai önteremtés József Attila 1926-1928-as dedikáció sorozatában, In: Barták Balázs és Antonio Sciacovelli (szerk.): "Száz év magány" - József Attila tanulmányok. Szombathely, Savaria University Press. 2005, 41-64. o., 2005
Bókay Antal: Batu khán pesti rokona, In: Mint gondolatjel, vízszintes a tested. tanulmányok József Attiláról. Bp., Kortárs Kiadó, 2005. 145-170.o., 2005
Bókay Antal: Szerző, szelf – poétikai önteremtés József Attila 1926-1928-as dedikáció sorozatában, In: Barták Balázs – Antonio Sciacovelli (szerk.): „száz év magány” – József Attila tanulmányok, Szombathely, Savaria University Press, 2005, 41-64. o., 2005
Bókay, Antal: Confessional Poetry – Sylvia Plath and József Attila, In: Nemeth, G. Papo, A. Sciacovelli A.D. (szerk.): I cent’anni di Attila József. Trieste, Associazione Culturale Italoungherese, 2005, 77-86.o., 2006
Bókay Antal: A pszichoanalízis mint a személyesség relativitás-elmélete, Magyar Lettre Internationale 62. 2006 ősz, 9-13. o., 2006
Bókay Antal: Marxizmus és pszichoanalízis (József Attila elméletei), Tiszatáj, 61. évf. 6. szám, 91-104. o., 2007
Bókay Antal: Szelf-konstrukció és Isten-élmény József Attila költészetében 1925 és 1929 között, Híd, 71. évf. 2007. 4. szám, 12-37. o., 2007
Bókay Antal: A szelf önismereti örvényei és konstrukciói a Hamletben és megfilmesítéseiben, Apertura 2007 nyár - http://apertura.hu/2007/nyar/bokay, 2007
Bókay Antal: Utak és útelágazások Ferenczi gondolkodásában 1923-1924-ben., In: Erős F., Lénárd K., Bókay A. (szerk.): Typus Budapestiensis–Tanulmányok a pszichoanalízis budapesti iskolájának történetéről és hatásáról. Thalassa, Bp. 2008. 79-104., 2008
Bókay Antal: Az Apokrif – fantázia egy késő-modern személyesség konstrukció lehetőségeiről, Életünk 2008. 6-7.108-116.o., 2008
Hárs György Péter: Túl a pszichoanalízisen. Székács-Schönberger István pályaképe., In: Székács-Schönberger István (szerk.): Egy zsidó polgár gyermekkora. Múlt és Jövő Könyvkiadó, Budapest, 2007, 167-190.o., 2007
Hárs György Péter: Ferenczi, Groddeck, Füst Milán. Az F1-G-F2 háromszög, In: Erős F., Lénárd K., Bókay A. (szerk.): Typus Budapestiensis. Thalassa Alapítvány, Budapest, 2008, 171-212., 2008
Hárs György Péter: Korreszpondenciák: Walter Benjamin és Ferenczi Sándor, In: Erős F., Lénárd K., Bókay A. (szerk.): Typus Budapestiensis. Thalassa, Budapest, 2008, 353-372. o., 2008
Hárs György Péter: Egy örökség öröksége: Goethe a pszichoanalízisben, Lélekelemzés, 2007. II. félév., 47-55., Lélekben otthon, http://www.lelekbenotthon.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=175, 2006. November 30., 2007
Hárs György Péter: Idegen test a szívben: Juhász Gyula öröksége, Tiszatáj, 2007/5, 82-98. o., 2007
Hárs György Péter: A lelkiismeretről. A lelkiismeret pszichoanalitikus fogalmának revíziója, Műhely, 2007/3, 62-71. o., 2007
Hárs György Péter: A bécsi és a budapesti Stekel arcai a Freud - Ferenczi levelezésben, Thalassa, 2007/2-3, 97-120.o., 2007
Hárs György Péter: Magyarország megszállása és ellenmegszállása: pszichoanalitikusok stratégiai magánháborúi 1917-ben (1. rész), Műút, 2007/004, 56-61. o., 2007
Hárs György Péter: Pszichoanalízis és kultúra, avagy kultúra-e a pszichoanalízis?, Iskolakultúra, 2008/1-2, 58-65.o., 2008
Hárs György Péter: Magyarország megszállása és ellenmegszállása: pszichoanalitikusok stratégiai magánháborúi 1917-ben (2. rész), Műút, 2008/005, 84-88.o., 2008
Hárs György Péter: Pszichoanalízis a Nyugatban (I), Múlt és Jövő, 2008/2, 61-83. o., 2008
Hárs György Péter: Idegen test a szívben: Juhász Gyula öröksége, Transzgenerációs traumák és “trauma-megváltás”. A KÚT Alapítvány VI. konferenciája a Ferenczi Sándor Egyesülettel közös szervezésben, Budapest, 2005. november 25-26., 2005
Hárs György Péter: Pszichoanalízis és kultúra, avagy kultúra-e a pszichoanalízis?, Between the Cultures. The Intercultural view of psychotherapy. A Magyar Daseinanalitikai Egyesület nemzetközi konferenciája, Budapest, 2007. szeptember 21-22., 2007
Hárs György Péter: Még egyszer a lelkiismeretről, KonFERENCia. Erős Ferenc 60. születésnapja alkalmából, 2006. június 8-9, Pécs, 2006
Erős Ferenc: Önéletrajz, napló, levelezés. Analitikusok és páciensek önvallomásai., Forrás, 39. évf. 11. sz. 32-41., 2007
Hárs György Péter: A Kronos-paradigma, A pszichoanalízis mostohagyermekei. A PTE BTK Pszich. Dokt. Iskolájának Elméleti Pszichoanalízis Prog. és a Magyarországi Otto Gross Társaság műhelykonf. Pécs, nov. 29-30, 2007
Lénárd Kata: A kreatív folyamatok korai kapcsolati gyökerei, In: Pető K. (szerk.:) Életciklusok. Animula, Bp., 2004
Lénárd Kata: Megélt és/vagy elmesélt. Korai kapcsolati traumatizáció és önéletrajzi emlékezet, In: Varga Z., Mekis J. (szerk.): Írott és olvasott identitás - az önéletrajzi műfajok referenciális kontextusai. Budapest, L'Harmattan Kiadó,, 2008
Lénárd Kata: Trauma, emlékezés, kultúra, In: Péley B, Révész Gy. (szerk.): Autonómia és identitás. Pro Pannonia Kiadó, 2008, 2008
Lénárd Kata: The Process of the Confusion of Tongues Becoming, In: Lábadi, B. (ed.): Cognition and Interpretation, Pécs, 2008., 2008
Lénárd Kata: Szülői elbeszélés és korai interakció, In: Vincze O és Bigazzi S. (szerk.): Élmény, történet - A történetek élménye. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest,, 2008
Lénárd Kata: A kreativ folyamatok korai kapcsolati gyökerei, Pszichoterápia, XIV, 6. 2005., 2005
Lénárd Kata: Megtörtént / elmesélt / konstruált. Kapcsolati traumatizáció és emlékezés, Lélekelemzés. 2007 május, II/I., 2007
Tessa Baradon - Peter Fonagy - Kirsten Bland - Kata Lenard - Michelle Sleed: New Beginnings – an experience-based program addressing the attachment relationship between mothers and their babies in prisons, Journal of Attachment and Human Development (megjelenés előtt), 2008
Lénard Kata: Confusion of tongues and power – The process of transcribing reality, A Freud Múzeum, a UCL és a Multi Lingual Center által rendezett ConFerenczi című konferencián elhangzott felkért előadás. London, 2004., 2004
Lénard Kata: Trauma, nyelvzavar és hatalom – Ferenczi Sándor írásainak terápiás vonatkozásai., Magyar Családterápiás Egyesület XVIII. Vándorgyűlése. 2004, Kecskemét, 2004
Lénard Kata: Szemmel tartalak-szememben tartalak, Ferenczi Sándor Egyesület 10. jubileumi ‘Miért hagytad hogy így legyen? A “harmadik” szerepe a pszichés trauma kialakulásában’ című konf. Bp., 2004. Abstract 7.o., 2004
Lénard Kata: Kapcsolati traumatizáció és szelffejlődés., A Korai kötődés Munkacsoport ‘Érzések és tudások- korai interakciók és pszichoterápiás folyamat’ című workshop. MPT XVI. Nagygyűlése. 2004, Debrecen, Abstracts, 215.o., 2004
Lénard Kata: A kreativitás kapcsolati alapjai., Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 11. őszi konferenciáján a Korai Kötődés Munkacsoport workshop. Budapest, 2004. Abstracts, 14. o., 2004
Lénard Kata: Megélt és/vagy elmesélt. Korai kapcsolati traumatizáció és önéletrajzi emlékezet, Írott és olvasott identitás. Az önéletrajzi műfajok referenciális kontextusai című konferencián. Pécs, 2005, december. Abstracts, 7. o., 2005
Lénard Kata: Dialogical processes in early self-development and early relational traumatisation, Fourth International Conference on the Dialogical Self, 2006, University of Minho, Braga, Portugal, 2006
Lénard Kata: of Sandor Ferenczi’s concept on trauma and it’s connection to the new trauma concepts, Wednesday Conference ,The Anna Freud Centre, 2006, 2006
Lénard Kata: Bűzt árasztó drágakő, ’Vászon és a Dívány találkozása’ című Első Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencián. Pécs, 2006, 2006
Lénard Kata: Rendszerek és mostohák, A pszichoanalízis mostohagyermekei c. konferencia, Pécs, 2007, 2007
Erős Ferenc: L'antisémitisme selon la conception de Hermann et la psychologie sociale., Le Coq Héron 188, 99-111., 2007
Erős Ferenc: Heidegger, Sartre és Lacan – a lacani pszichoanalízis egzisztencialista gyöker, A Magyar Daseinanalitikai Egyesület Nemzetközi konferenciája, Budapest. 2007. szept 21-22., 2007
Erős Ferenc - Székács Judit: Váltakozva égtünk és fagyoskodtunk. Ferenczi Sándor és Ernest Jones kapcsolata levelezésük tükrébem., In: Erős F., Lénárd K., Bókay A. (szerk.): Typus Budapestiensis. Thalassa Alapítvány, Budapest, 2008, 53-78., 2008
Erős Ferenc: A Titanic szalonjában. Adalékok a szociális reprezentáció elméletének hátteréhez, In: Vincze O és Bigazzi S. (szerk.): Élmény, történet - A történetek élménye. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest,, 2008
Erős Ferenc: Az irodalom kultusza a pszichoanalízisben, Előadás a Kultusz, kultúra, erőszak c. konferencin, 2007. dec. 15. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2008
Erős Ferenc: Poor Konrad and the psychology of body., Paper presented at the 24th International Literature and Psychology Conference,, 2007
Erős Ferenc: Gender, Hysteria, and War Neurosis, Paper presented at the Conference “Gender and Modernity in Central Europe:, 2008
Erős Ferenc: \"Szegény Konrád\"...a test, az öregedés és a felbomlás képei Sigmund Freud és Ferenczi Sándor levelezésében., előadás az Életciklusaink - kitüntetett életszakaszok pszichoanalitikus megközelítése c. konferencián. A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 11. őszi konferenciája, Budape, 2004
Erős Ferenc: Kultuszok a pszichoanalízis történetében, Jószöveg Kiadó, Budapest., 2004
Lénárd Kata: A nyelvzavar-koncepció hermeneutikai értelmezése, In: Erős Ferenc (szerk.): Elbeszélés az élmények kulturális és klinikai elemzésében. Akadémai Kiadó, Budapest, 123-137. o., Pszichológiai Szemle Könyvtár 8., 2004
Erős Ferenc, - Kovács Anna (s.a.r., szerk.): Sigmund Freud - Ferenczi Sándor levelezés III/2. k.(1925-1933), Thalassa Alapítvány - Pólya Kiadó, Bp., 308 oldal., 2005
Hárs György Péter: Pszicho - Ana - Logosz., Dialog Campus Kiadó, Budapest, 186 o., 2005
Erős Ferenc - Bókay Antal (szerk): József Attila - hatások és párhuzamok tematikus szám, Thalassa (16), 2-3. szám., 2005
Erős Ferenc - Borgos Anna - Kovács Anna: Freud 150 éve a páciensek szemével, Thalassa 2006/1. tematikus szám, 2006
Borgos Anna - Erős Ferenc - Litván György (szerk.): Mérei -élet - mű. Tanulmányok., Új Mandátum, Budapest. 307 o., 2006
Erős Ferenc: Trauma és történelem, Jószöveg Kiadó, 203. o., 2007
Erős Ferenc , Kovács Anna, Székács Judit (szerk.): Ferenczi Sándor-Ernest Jones. Briefe/Letters/Levelek., Thalassa, 2008/2. 112 o. különszám, 2008
Erős Ferenc - Lénárd Kata - Bókay Antal (szerk.): Typus Budapestinesis. Tanulmányok a pszichoanalízis budapesti iskolájának történetéről és hatásáról., Thalassa Alapítvány, Budapest. 448 o., 2008
vissza »