Research on emblems of the Transylvanian Dukes' Grants of Arms  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46637
Type K
Principal investigator Gyulai, Éva
Title in Hungarian Az erdélyi fejedelmek címeradományainak motívumvizsgálata
Title in English Research on emblems of the Transylvanian Dukes' Grants of Arms
Panel History
Department or equivalent Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság
Starting date 2004-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 0.950
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás alapjául szolgáló digitalizált és adatbázissal ellátott forráskiadványt 2004-ben CD-ROM-on, illetve az erdélyi fejedelmek összes okleveleit 2005-ben DVD-ROM formában jelentettem meg. A címeradományok motívumvizsgálatá-ra vonatkozó OTKA-kutatást végül a teljes forrást tartalmazó DVD alapján ké-szítettem el. A közel 140 évet felölelő oklevélgyűjteményben kb. 1780 címerle-írást tartalmazó oklevelet találtam, amelyeket EXCEL software segítségével fel-állított adatbázis (1784 rekord, közel 30 ezer mező) alapján statisztikai módsze-rekkel vizsgáltam. A kutatás átfogó képet adott az erdélyi címernyerők és a feje-delmi heraldika legkedveltebb címerképeiről, s így a törökkori erdélyi társada-lom feltörekvő rétegének ízléséről, mentalitásáról, a kor heraldikai mintáiról, nem egyszer pedig a természeti környezet és korabeli mindennapi élet jelensége-iről is. A címerábrák ikonográfiája (katonák, páncélos félkar, fegyverek stb.) is igazolja az Erdélyi Fejedelemség társadalmának militarizált jellegét, a katona-elemek nagy és egyre növekvő súlyát, ugyanakkor rámutat bizonyos értelmiségi rétegek, mint a kancelláriai tisztviselők, írnokok, illetve a papok, főként a re-formátus lelkészek címeradományosok közötti felülreprezentáltságára, és bizo-nyítja, hogy az írnoki munka egyértelmű jelképe és jelvénye az írótoll volt, míg a papi réteg szinte kivétel nélkül saját magát mintáztatta meg címerében ima vagy prédikáció közben. A kutatás heraldikai és ikonográfiai eredményei mellett nóvumokat hozott a 16-17. századi viselettörténet, hadtörténet (főként anyagi kultúra), illetve a korabeli kézművesség kutatását illetően is.
Results in English
At the very beginning of the research a DVD was published on Transylvanian Princes’ Libri Regii (register transcribed by the chancellor) containing 10 thousands of charters on 14 thousands pages. Among them there are 1784 grants of armour which served the basis of an EXCEL data-base about emblems. Iconography of these emblems showed the Transylvanian society highly militarized in the early modern ages. Most of the emblems inscribed on the charters design soldiers, armament, and a special Hungarian heraldic motif: cut arm, which represent the new nobleman himself. There are many coats of arms granted for intellectuals, as clerks (chancellary-writers) and priests, so as for craftsmen picturing them in the exercise of their duties. The data-base granted new facts about history of fashion, military history and mentality of Transylvania during the Turkish era.
Full text http://real.mtak.hu/1515/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Gyulai Éva (szerk.): Erdélyi Királyi Könyvek 18-26. kötet. I. és II. Rákóczi György oklevelei. CD-ROM. Arcanum Adatbázis, Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2004
Gyulai Éva: Carmina in arma Zapolyana. Címerversek Szapolyai Borbála lengyel királyné (1512) és Szapolyai János Zsigmond választott király (1567) címeréről, Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Philosophica Tomus IX. Fasciculus 4. - Tanulmányok Kulcsár Péter 70. születésnapjára. 2004, Karácsony hava, 83-90., 2004
Gyulai Éva: Farkas vagy egyszarvú? Politika és presztízs megjelenése a Szapolyai-címer változataiban, Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Szerk.: Bessenyei József-Horváth Zita-Tóth Péter. Studia Miskolcinensia 5. Miskolc, 2004. 91-125., 2004
Gyulai Éva: Címer, címerhasználat, csízió, epitáfiumcímer c. címszavak, Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. Főszerk.: Kőszeghy Péter. II. kötet. Budapest, 2004, 2004
Gyulai Éva: A Zsámboky-címer mint embléma – Adalékok az őrdaru (grus vigilans) heraldikájához, Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Levéltári Évkönyv XII–XIII. [2005] 39–60., 2005
Magyar Anna: I. Rákóczi György nemesség- és címeradományai, Szakdolgozat, Miskolci Egyetem BTK Történelem szak, 2005
Gyulai Éva: Bocskai címeradományai, A 2005. június 15–17-én Szerencsen rendezett IV. Országos Történész-Muzeológus Konferencián elhangzott előadás, 2005
Deme Katalin: Bethlen Gábor címeradományai, Szakdolgozat, Miskolci Egyetem BTK Történelem szak, 2005
Gyulai Éva: Bocskai címeradományai – Ikonográfia és társadalom, Történeti Muzeológiai Szemle – a Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 5., 2006
Gyulai Éva: Gergely-naptár; Halotti címer; Heraldika; Időszemlélet; Húsvétszámítás c. szócikkek, Magyar Művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. Főszerk.: Kőszeghy Péter. III-IV. kötet. Balassi, Budapest, 2005
Deme Katalin: Bethlen Gábor címeradományai, Szakdolgozat, Miskolci Egyetem BTK Történelem szak, 2005
Gyulai Éva: Az erdélyi fejedelmek oklevelei (1560-1689) Erdélyi Királyi Könyvek DVD-ROM, Arcanum Adatbázis, Budapest, 2005
Back »