Historia litteraria. A magyar irodalomtudomány és kritika története 1701-1772  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46690
típus K
Vezető kutató Knapp Éva
magyar cím Historia litteraria. A magyar irodalomtudomány és kritika története 1701-1772
Angol cím History of literary scholarship and criticism in Hungary 1701-1772
zsűri Irodalom
Kutatóhely MTA Irodalomtudományi Intézet
résztvevők Hegedüs Béla
Tüskés Gábor
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.595
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás eredményeit eddig összesen 32 közleményben publikáltuk. Ebből 3 könyv, 19 könyvfejezet, 8 folyóirat-cikk, 2 egyéb közlemény. 8 közlemény idegen (német, angol, francia) nyelven jelent meg. Az egyik könyv egy több mint 700 lap terjedelmű tanulmánykötet, mely az Irodalomtudomány és kritika c. reprezentatív sorozatban látott napvilágot, benne kb. 800 tétekles bibliográfiával, melynek elektronikus változata hozzáférhető az MTA Irod. Tud. Int. honlapján, valamint kutatástörténeti és programadó bevezető tanulmánnyal. A kötet képet ad az irodalomtörténet-írás 18. századi módszereiről, tudatosulási folyamatáról, a kor irodalomelméleti és kritikai törekvéseiről, az irodalomtudomány intézményesülésének előzményeiről. A kutatás ideje alatt publikált könyvfejezetek és folyóiratcikkek feltárják az irodalomtudomány és -kritika történeti önreflexiójának ismeretlen formáit, s előkészítik az irodalmi gondolkodás történetének 18. sz.i szakaszát feldolgozó monográfiákat.
kutatási eredmények (angolul)
The results of the research were published in 32 publications in all up to now. These are 3 books, 19 book chapters, 8 rewiew articles, 2 other publications. 8 of them were published in foreign languages (German, English, French). One of the books is a 700 page volume of studies, published in an important series called 'Literary Studies and Criticism'. This contains an 800 items bibliography (which also can be found at the website of the Institute for Literary Studies of Hungarian Academy of Sciences) and an introductorial study analising the history of the researches. The volume gives an overall picture of the methods of the literary history in the 18th century, the efforts of the literary studies and criticism of the period, and the antecedents of the establishment of the literary studies. The book chapters and rewiew articles published in the period of the research reveal the unknown forms of historical self-reflection of the literary studies and criticism, and prepare the way for other monographs elaborating the 18th century period of the history of literary studies.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1538/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
szerk. Tüskés Gábor, munkatársak Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla: Bod Péter a historia Litteraria művelője, Budapest, Universitas, 2004, 208. l., 2004
Knapp Éva: Adalékok a 18. századi nyelvi archaizálás kérdéséhez, Magyar Könyvszemle, 2005/2, 167-192, 2005
összeáll. Bretz Annamária, Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla: Irodalomtörténetírás Magyarországon a XVIII. században: válogatott bibliográfia, Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézet, (kézirat gyanánt), 76. l., 2004
Tüskés Gábor, Knapp Éva: Forerunners of Neo-Latin Philology and National History of Literature: The 18th century, Companion to the History of the Neo-Latin Studies in Hungary, ed. by István Bartók, Budapest, Universitas, 2005, 37-54, 2005
Knapp Éva: Johann Heinrich Alsted könyvtárának egy kötete a Budapesti Egyetemi Könyvtárban, Magyar Könyvszemle, 2005/1, 56-64, 2005
Tüskés Gábor, Knapp Éva: Jacob Balde magyarországi befogadás-történetéhez, Irodalomtörténeti Közlemények 108(2004), 568-583, 2005
Knapp Éva: Das Ungarnbild in der Deutschen Literatur der Frühen Neuzeit: Katalog zur Kabinettausstellung in der Bibliothek der Lorand Eötvös Universität Budapest, Das Ungarnbild in der Deutschen Literatur der Frühen Neuzeit, Hg. v. D. Breuer und G. Tüskés, unter M. v. R. I. Csörsz und B. Hegedűs, Bern, Peter Lang, 2005, 362-386, 2005
Tüskés Gábor, Knapp Éva: Jacob Masen irodalomelméleti műveinek magyarországi hatástörténetéhez, Irodalomtörténeti Közlemények 108(2004), 139-154, 2004
Bretz Annamária: Bod Péter a magyar bibliafordításokról: Adalékok Bod Péter munkamódszeréhez, Bod Péter, a historia litteraria művelője, szerk. Tüskés Gábor, Universitas (Historia litteraria, 15.), 59-70, 2004
Knapp Éva: Egy ismeretlen irodalomelméleti munka a XVIII. század első feléből: Gyalogi János (?): De eloquentia sacra, Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerk. Bitskey István, Oláh Szabolcs, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, (Csokonai Könyvtár, 31), 227-262, 2004
Tarnai Andor, szerk. Kecskeméti Gábor: Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről, Budapest, Universitas, 155. l., 2004
ford. Hegedűs Béla: Az összehasonlító irodalomtörténetírás és a tudománytörténet Közép-Európában a XVI-XVIII. században, Tarnai Andor: Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről, Budapest, Universitas, 142-144, 2004
szerk. Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária: Historia litteraria a XVIII. században, Budapest, Universitas, 711 l., 2006
Knapp Éva: Deményi László retorikai segédletei (1734, 1754), Historia litteraria a XVIII. században, szerk. Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária Budapest, Universitas, 250–278, 2006
Knapp Éva: Historia litteraria a XVIII. században: Az ELTE Egyetemi Könyvtárban rendezett kiállítás katalógusa (2004. október 12.–december 23.), Historia litteraria a XVIII. században, szerk. Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária Budapest, Universitas, 547–566, 2006
Bretz Annamária: Idézetek a Magyar Athenasban, Historia litteraria a XVIII. században, szerk. Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária Budapest, Universitas, 122–131, 2006
Hegedűs Béla: Kalmár György a magyar nyelv származásáról, Historia litteraria a XVIII. században, szerk. Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária Budapest, Universitas, 294–306, 2006
Bretz Annamária, Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla: Irodalomtörténet-írás Magyarországon a XVIII. században: Válogatott bibliográfia, Historia litteraria a XVIII. században, szerk. Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária Budapest, Universitas, 567–678, 2006
Tüskés Gábor: Az irodalomtudomány és -kritika XVIII. századi történetéhez: Koncepciók, módszerek, kutatási lehetőségek, Historia litteraria a XVIII. században, szerk. Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, Budapest, Universitas, 15–42, 2006
Tüskés Gábor, Knapp Éva: A magyarországi neolatin irodalom kutatása a 18. században, Irodalomtörténeti Közlemények 110 (2006), 233--256., 2006
Gábor Tüskés, Éva Knapp: History of the Neo-Latin Studies in 18th-Century Hungary, "prismes irisés": Textes recueillis sur les littératures classiques et modernes pour Olga Penke, Réd. T. Gyimesi etc, Szeged, 185--200., 2006
Gábor Tüskés: Pour une histoire des études littéraires et de la critique au XVIIIe siecle: Conceptions, méthodes et perspectives de recherche, Cultivateur de son jardin: Hommage a Imre Vörös, Budapest, 245--267., 2006
Knapp Éva-Tüskés Gábor: A magyar nyelvűség programja a XVIII. századi egyházi irodalomban., Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából, szerk. Bitskey István, Imre László, Debrecen, 2004, 7–39. p., 2004
Knapp Éva-Tüskés Gábor: Zur Geschichte der Balde-Rezeption in Ungarn, Jacob Balde im kulturellen Kontext seiner Epoche: Zur 400. Wiederkehr seines Geburtstages, hg. v. Th. Burkard, G. Hess, W. Kühlmann, J. Oswald SJ, Regensburg, 390-408., 2006
Knapp Éva-Tüskés Gábor: Zur Rezeption der literaturtheorischen Werke Jacob Masens in Ungarn, Die Ideologie der Formen, hg. von József Jankovics, S. Katalin Németh, Bp., Balassi, 2006 (Studia Humanitatis 14), 161–179., 2006
Bretz Annamária: Bod Péter bibliája, Summa. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. Matzák I., Piliscsaba, PPKE-BTK, 46-48., 2007
Tüskés Gábor: Javaslatok az új akadémiai irodalomtörténet előkészítéséhez, Summa. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. Matzák I., Piliscsaba, PPKE-BTK, 333-335., 2007
Knapp Éva: Mátyás király ''firenzei oroszlánjai'': Janus Pannonius négy eprigrammájának XVIII. századi kiadástörténetéhez., ItK, 111 (2007) 210-218. p., 2007
Knapp Éva: "Én Násó Poéta gyenge Tanítványa" - irodalomelméleti nézetek, Knapp Éva: "A Lói Tanáts Zabolázója" I. Berei Farkas András vándorköltő élete és munkássága. Zebegény, Borda Antikvárium, 77-96., 2007
Tüskés Gábor-Knapp Éva: Lateinische Dichtung und Literaturtheorie, Tüskés Gábor-Knapp Éva: Germania Hungaria Litterata. Berlin, Weidler, 13-81., 2008
Knapp Éva: Historia-oratio-exegesis: a XVIII. századi Bonfini- és Istvánffy-recepció történetéhez, ItK, 112 (2008) (megjelenés alatt), 2008
Tüskés Gábor: Deutsch-Ungarische Verbindungern im Bereich der Historia Litteraria im 18. Jahrhundert, Das achtzehnte Jahrhundert (2008) (közlésre előkészítve), 2008
vissza »