Education policy and elementary school teachers' training. Intermediate-level teachers' training institutions ('preparandias') and their pupils ('prepas') and teachers in Hungary in the 20. century  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46693
Type K
Principal investigator Donáth, Péter
Title in Hungarian Oktatáspolitika és tanítóképzés. Preparandiák, prepák és tanáraik a 20. századi Magyarországon
Title in English Education policy and elementary school teachers' training. Intermediate-level teachers' training institutions ('preparandias') and their pupils ('prepas') and teachers in Hungary in the 20. century
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Department of Social Science (Eötvös Loránd University)
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 1.742
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás során 7 országos, 28 fővárosi, megyei, városi, 18 egyházi (10 katolikus, 5 református, 2 evangélikus, 1 zsidó) és 11 világi intézményi levéltárban, magánszemélyek gyűjteményeiben folytattunk anyaggyűjtést. Több száz újabb interjú készült egykori tanítóképzősökkel. Alapos feltáró munkát végeztünk a téma szempontjából releváns periodikák és szakirodalom körében. Felhasználásukkal 22 publikáció készült: 6 könyv, 7 könyvfejezet, 6 folyóiratban megjelent tanulmány és konferenciakötetekben megjelent írások formájában, melyek az oktatáspolitika s a tanítóképzés politikai és társadalomtörténetének különböző aspektusairól, történéseiről, személyiségeiről referálnak. Képet adnak az 1868-1959 között többször „színét” váltó állam mindenkori elvárásairól, az érvényesítésük érdekében alkalmazott eszközökről, ezek effektivitásáról vagy diszfunkcionalitásáról; adalékokkal szolgálva az elbeszélés révén feltáruló társadalmi mechanizmusok, az általuk használt nyelvi eszközök jobb megértéséhez is. Ezen publikációk új szempontokkal, módszerekkel, értelmezési keretekkel, az elterjedt fogalomhasználattal kapcsolatos érdemi észrevételekkel járulnak hozzá a hazai művelődés- és iskolatörténet folyamatainak megismeréséhez pl. a nemzetiségi politika, az ideológiai-politikai elvárások, a népiskolai történelemoktatás, a gyermektanulmányi mozgalom, az egyházi tanárok sorsa a Tanácsköztársaság alatt s az iskolaállamosítások után témáiban.
Results in English
We searched for data in 7 national, 28 capital, regional and municipal, 18 church (10 Roman Catholic, 5 reformed, 2 evangelical and 1 Jewish), and 11 secular institutional archives and private collections. Hundreds of interviews were made with former students of teacher’s training institutions. Detailed analysis was made by using different periodicals and literature. 22 publications were made: 6 books, 7 chapters and 6 studies of different periodicals and conference publications. These all give references to the aspects, history and outstanding persons of the educational strategy and the political and social science history of teachers’ training. They give clear pictures of the current demands of the government in power that ‘changed its colour’ many times between 1868-1959, and also of the effective or dysfunctional tools that were used in order to put the policy forward. They offer extra data to the understanding of those social mechanisms and linguistic tools that come to light via narration. The comments concerning the new aspects, methods, interpretation frames and general terminology contribute to the recognition of the progress of the national cultural history and history of education in the fields of nationality policy, ideological-political requirements, teaching of history in elementary schools, movement of children’s education, and the lives of church teachers in the Hungarian Soviet Republic and after the nationalization of schools.
Full text http://real.mtak.hu/1541/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Donáth Péter: Vizsgálatok, diagnózisok - a tanítóképzés hosszú, lázas állapota után. Kísérletek a képzők világnézeti-politikai és szakmai rekonstrukciójára a Hegedüs-kormány idején., In: Feitl István - Sipos András szerk.: Iskolák, diákok, oktatáspolitika a 19-20. században. Tanulmányok. Napvilág Kiadó, Bp. 91-137. pp., 2004
Donáth Péter: Harc a ''kettős nevelés'' ellen/ért (?) a Vendel utcai tanítónőképzőben. Kísérlet a politikai-világnézeti ''elvárások''... kikényszerítésére., In: Donáth Péter és Farkas Mária szerk.: Filozófia - művelődés - történet 2004. Az ELTE TÓFK Tudományos Közleményei XXVI. k. Trezor Kiadó, Bp. 67-149. pp., 2004
Farkas Mária: Lojális alattvalót vagy homo socialist? A 20. század első két évtizede népiskolai történelemtanításának dilemmáiról, In: Donáth Péter - Farkas Mária szerk.: Filozófia - művelődés - történet 2004. Az ELTE TÓFK Tudományos Közleményei XXVI. k. Trezor Kiadó, Bp. 151-212. pp., 2004
Farkas Mária: A népiskolai történelemtanítás kortárs kritikái a 20. század elején, KÚT, az ELTE BTK TDI III. évf. 3-4. sz. 88-98., 2004
Donáth Péter: SzakEmber a minisztériumi ügyosztályon, In: Donáth Péter et al. szerk: KÖZszolgálat - pedagógushivatás. Rozsondai Zoltán a magyar tanítóképzésért és megújításáértTrezor Kiadó, Bp. 13-167. pp., 2004
Varga Anikó: Nőnevelés, eszmények és gyakorlat. Fejezetek a Székesfehérvári Ferenc József Nőnevelő Intézet történetéből, ELTE TÓFK, Bp. szakdolgozat 85 p., 2005
Farkas Mária: Sokszínű vagy uniformizált alapszintű oktatást? Oktatáspolitikai megoldások a 20. század első két évtizedében, In: Raicsné Horváth Anikó és Besir Anna szerk: ÓTE Tükörkép. Válogatás az óvó- és tanítóképző főiskolák, karok oktatónek tanulmányaiból. Baja, 2004. 8-32., 2004
Donáth Péter - Preska Gáborné: Adalékok a magyarországi tanítóképzés statisztikájához, geográfiájához a dualizmus korában, 1,5 A/5 íves tanulmánnyá fejlesztett előadás, megjelenik az I. Nemzetközi Neveléstörténet Konferencia kötetében, a közeljövőben, 2008
Farkas Mária: A népiskolai történelemtanítás és a nemzetiségek a dualizmus korában, 3 A/5 íves tanulmány megjelenik: Donáth Péter - Farkas Mária szerk.: Filozófia - művelődés - történet 2007. Az ELTE TÓFK Tudományos Közleményei XXIX. k. Trezor, 231-275., 2007
Donáth Péter: Nagy László kényszerű számvetése 1922-ből, Iskolakultúra, 17. évf. 6-7. sz. 127-135. pp., 2007
Donáth Péter: A nagykőrösi református tanítóképző az iskoalpiaci nehézségek, a rendkívüli körülmények, s a radikálisan változó társadalmi-politikai elvárások szorításában 1918-1921., "A pedagógusképzés a 19-20. században - európai kitekintéssel" nemzetközi konferencián elhangzott plenáris előadás, megjelenik a konferencia kötetében, 2008
Donáth Péter: Az 1957/1958. tanév megpróbáltatásaiból: Juhász Béla Kecskeméten. (Ötven éve történt) 3,5 ív, Neveléstörténet, 5. évf. 1-2. számában, 2008
Donáth Péter: A magyar művelődés és tanítóképzés történetéből 1868-1958., 55 A/5 íves kötet, megjelenik a Trezor Kiadónál áprilisban, 2008
Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945-1960., 53 A/5 íves kötet, megjelenik a Trezor Kiadónál áprilisban, 2008
Donáth Péter: Nagykőrösi igazgatók küzdelme tanítóképzőjük fennmaradásáért s identitásuk megőrzéséért a változó iskolapiaci viszonyok és oktatáspolitikai elvárások erőterében 1918-1958., Trezor Kiadó, Bp. 35 A/5 ív, CD-n megjelenik 2008-ban, 2008
Donáth Péter: Adalékok Nagy László 1918-1922 közötti pályájához. Publikálatlan önéletrajza, iskolareformterv, a Gyermektanulmányi Társaság, az egyetemi gyermektanulmány-oktatás stb., Trezor Kiadó, Bp. 174 p., 2007
Farkas Mária: Történelemtanítás a népiskolákban a dualizmus kori Magyarországon., 13 A/5 íves kötet, megjelenik a Trezor Kiadónál ápilisban, 2007
Donáth Péter et. al. vál. szerk.: KÖZszolgálat - pedagógushivatás. Rozsondai Zoltán a magyar tanítóképzésért és megújításáért, Trezor Kiadó, Bp. 351 p., 2004
Donáth Péter: "Gyökeres fordulatot a politikai-világnézeti nevelésben", Educatio, 15. évfolyam 3. szám 461-490., 2006
Donáth Péter - Preska Gáborné: A magyarországi tanítóképzés néhány felekezeti/nemzetiségi sajátossága 1868-1918, Iskolakultúra, XVII. évf. 2. szám 88-102., 2007
Donáth Péter - Preska Gáborné: Oklevélkibocsátás a magyarországi tanító(nő)képzőkben és a tanítói utánpótlás biztosítása a dualizmus korában, Neveléstörténet, 4. évf. 1-2. sz. 5-30. pp., 2007
Donáth Péter: Nagy László beszámolója az iskolareform, a gyermekvédelem, s a gyermektanulmányozás ügyeiről - 1919 augusztus, Új Pedagógaiai Szemle, LVII. évf. 7-8. sz. 164-178. pp., 2007
Back »