A világ nyelvi képe a kognitív nyelvtudományi paradigma tükrében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46732
típus K
Vezető kutató Banczerowski Janusz
magyar cím A világ nyelvi képe a kognitív nyelvtudományi paradigma tükrében
Angol cím The linguistic image of the worldin the light of cognitive linguistic paradigm
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Magyar Nyelvtudományi Társaság
résztvevők Nyomárkay István
Pátrovics Péter
Várnai Dorota
Vig István
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 10.006
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási eredményeket „A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban” (Tinta Könyvkiadó, Bp. 2008. 356 oldal) c. mű tartalmazza; ezeket a következőképpen foglalhatjuk össze: 1. felvázoltuk a világ nyelvi képének, mint kognitív fogalmi struktúrának az elméleti keretét, tekintettel a nyelv és a kultúra specifikus jellegére; 2. bemutattuk a nyelvnek a világ nyelvi képe megalkotásában játszott szerepét; 3. rekonstruáltuk a magyar nyelvben az alábbi nevekkel, ill. kifejezésekkel jelölt fogalmaknak a nyelvi képét, mint pl. „anya”, „apa/atya”, „család”, „fej”, „kéz”, „föld”, „haza”, „halál”, „pozitív érzelmek (pl. öröm, derű, vidámság, boldogság, mámor)”, „negatív érzelmek (pl. rémület, rettegés, borzalom, borzadás, ijedtség, pánik, izgalom, szorongás)”, „nemzeti sztereotípiák”, „nyelvi kommunikációs modell” stb.; 4. elemeztük a kommunikációs fragmentumoknak, mint a nyelvhasználat alapvető egységeinek az összetevőit képező metainformációs operátorokat (pl. a jelentés metainformációs mutatói a szövegben; kötőszók; a szövegkezdő metainformációs mondatok; „mond”; „aha, igen, mi”; metainformációs igék, stb.); 5. kitértünk arra a kérdésre is, hogy a világ nyelvi képének a rekonstruálása új feladatot jelent a szemantikai kutatások számára, és új megvilágításba helyezi az emberi nyelv természetét, értelmezését és funkcionálását; 6. érintettük a lengyel-magyar kontrasztív szemantika néhány kérdését is.
kutatási eredmények (angolul)
The results of our research are contained in the work The linguistic image of the world. (Tinta Könykiadó, Budapest, 2008. pp. 356); these results can be summarized as follows: 1. we outlined the theoretical framework of the linguistic image of the world as of a cognitive conceptual structure, with respect to the specific character of language and culture; 2. we showed the role of language in the creation of the linguistic image of the world; 3. in the Hungarian language we reconstructed the linguistic image of the concepts marked by the following words and expressions e.g.’mother’, ’father’, ’family’, ’head’, ’hand’, ’earth’, ’homeland’, ’death’, ’positive feelings e.g. joy, serenity, gaiety, happiness, ecstasy’, ’negative feelings e.g. horror, dread, shudder, shiver, fright, panic, excitement, anxiety, ’national stereotypes’, ’linguistic communication model’ etc.; 4. we analysed the metainformational operators being the components of the communication fragments as of the basic unities of usage (e.g. the metainformational markers of meaning in texts; conjunctions; metainformational sentences in the onset of texts; ’I see, yes, what’, metainformational verbs etc.); 5. we also touched upon the question that the reconstruction of the linguistic image of the world amounts to a new task for semantic research and puts the nature, interpretation and functioning of human language in different new light; 6. we also touched some aspects of the Polish-Hungarian contrastive semantics.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1556/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Banczerowski Janusz: Néhány gondolat a nyelv és a nyelvhasználat kapcsán., Variabilitás és nyelvhasználat. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 18-22, 2004
Banczerowski Janusz: Vengerszkije metainformacjonnüje glagolü govorjasscsije o szposzobah prijoma informacji i jjejo vozdejsztvü na polucsatela i ob izmenenii szosztojanija pamjati informacjonnogo usztrojsztva., Alapinformáció és metainformáció. Debreceni Egyetem. Debrecen. 16-21, 2004
Banczerowski Janusz: Az információ feldolgozásáról szóló metainformációs igék a magyar nyelvben., Alapinformáció és metainformáció. Debreceni Egyetem. Debrecen. 24-28, 2004
Banczerowski Janusz: Az információ értékéről szóló metainformációs igék a magyar nyelvben., Alapinformáció és metainformáció. Debreceni Egyetem. Debrecen. 21-24., 2004
Banczerowski Janusz: A jelentés metainformációs mutatói a szövegben., Magyar Nyelvőr. 128 évf. 3. szám. 323-326., 2004
Banczerowski Janusz: Etnonímák mint sztereotípusok a magyar és a lengyel nyelv frazeológiai kapcsolatainak és közmondásainak a tükrében., Multikulturalitás, nemzeti indentitás, kisebbségek Magyarországon és Lengyelországban. Nyelv - Irodalom - Kultúra. Debreceni Egyetem. Debrecen. 61-73., 2004
Banczerowski Janusz: A szemantikai kutatások a világ nyelvi képének tükrében, VII.Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi kongresszus: http://www.nytud.hu/NMNyK/eloadas/index.html, 2004
Banczerowski Janusz: Néhány gondolat a nyelv és a nyelvhasználat kapcsán., Variabilitás és nyelvhasználat. Segédkönyvek a nyelvészet tanulányozásához XXXIV. Tinta Kiadó. Budapest. 18-22, 2004
Banczerowski Janusz: A pozitív érzelmek konceptualizálásának néhány kérdése., Magyar Nyelvőr. 129. évf. 1, 2.. szám. 71-77, 2005
Banczerowski Janusz: A félelem tartományába tartozó negatíb érzelmek konceptualizációjáról., Magyar Nyelvőr. 129. évf. 1, szám. 202-209, 2005
Banczerowski Janusz: Metainformációs közlések és a metainformációs igék egy fajtájáról., A világ nyelvei és a nyelvek világa. MANYE. Miskolci Egyetem.14, 2005
Banczerowski Janusz: A nyelv, a nyelvtudás és a világ nyelvi képe mint lingvodidaktika alapfogalmai., Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. NANYE XIV. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza. Vol. 1/1. 11-23, 2005
Banczerowski Janusz: A "mond" komponenst tartalmazó metaszövegbeli operátorokról., Magyar Nyelvőr 129.évf. 3. szám. 274-282, 2005
Banczerowski Janusz: Nyelvi helyzetkép - 2005., Jelentés a magyar nyelvről (2000-2005). Szerk. Balázs Géza. Akadémiai Kiadó. Budapest 117-142., 2005
Banczerowski Janusz, Bárdosi Vilmos: Le concept ''patrie'' dans l'image linguistique hongroise du monde., Langues et sociétés de l'Europe moderne (sous la direction de Danuta Bartol, Henri-Claude Grégoire). Université Nancy 2.Cahiers 3 et 4. 283-298., 2005
Banczerowski Janusz: A kötőszók mint metaszövegbeli operátorok., Magyar Nyelvőr. 129. évf. 4. szám. 488-495., 2005
Banczerowski Janusz: A kommunikációs grammatika perspektívái., A tudomány egésze. A magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje. Nemzeti TankönyvkiadóVeszprémi EgyetemPedagógiai Kutatóintézete. Pápa. PC CD-ROM, 2005
Banczerowski Janusz: A transzlatorika fogalmának meghatározásához., A tudomány egésze. A magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje. Nemzeti Könyvkiadó, Veszprémi Egyetem Pedagógiai Kutatóintézete. PC CD-ROM., 2005
Banczerowski Janusz: A nyelvi kérdés az Európai Unióban., Magyar Nyelv, CII. évf. 1. szám. 1-9, 2006
Banczerowski Janusz et alii: A ''család'' fogalma a világ magyar nyelvi képében (egy kérdőíves anyag tükrében)., Interkulturális kommunikáció: nyelvi és kulturális sokszínűség Európában. Bíró Family Könyvkiadó és Nyomda. 17-27., 2006
Banczerowski Janusz: A nyelv mint manipulációs eszköze., Hatalom interdiszciplináris megközelítésban. Szerk. Tóth Szergej. Szegedi Egyetemi Kiadó. Szeged. 89-111., 2006
Banczerowski Janusz: Az "anya" fogalmának nyelvi képe a magyar nyelvben., Magyar Nyelvőr. 130. évf. 3. szám. 269-271., 2006
Banczerowski Janusz: Nyelvi és kulturális kérdések az egyesülő Európában., Interkulturális kommunikáció: nyelvi és kulturális sokszínűség Európában. ELTE. MTA Modern Filológiai Társaság. Bíró Family Könyvkiadó és Nyomda. Budapest. 8-17., 2006
Banczerowski Janusz: Az "aha", "igen", "mi", valamint a replika végét jelző (expresszív) metaszövegbeli operátorokról., Magyar Nyelvőr. 130. évf. 4. szám. 481-485., 2006
Banczerowski Janusz: Prirodni jezik kao predmet lingvistike., Fluminensia. Casopis za Filoloska Istrazivanija. Rijeka. Nr. 1. 25-37., 2006
Banczerowski Janusz: Obraz Polaka i Węgra w przysłowiach polskich i węgierskich., Studia Slavica. Akadémiai Kiadó Member of Wolters Kluwer Group. Budapest. 25-29., 2007
Banczerowski Janusz: Etnonimy jako stereotypy w świetle związków frazeologicznych i przysłów języka polskiego i węgierskiego., Literatura, Kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu. Seria Filologia Polska Nr.94. 707-723., 2007
Banczerowski Janusz: Nemzeti sztereotípiák a magyar és a lengyel közmondásokban és frazeológiai kapcsolatokban., Magyar Nyelvőr. 131. évf. 1. szám. 76-87., 2007
Banczerowski Janusz et alii: A "család" fogalma a világ magyar nyelvi képében (egy kérdőíves anyag alapján)., Magyar Nyelvőr. 131. évf. 2. szám. 235-246., 2007
Banczerowski Janusz et alii: A "fej" nyelvi képe a magyar nyelvben., Magyar Nyelvőr. 131. évf. 4. szám., 2007
Banczerowski Janusz et alii: Pojęcie ''rodzina'' w obrazie świata języka węgierskiego w świetle materiałów ankietowych., Lingwistyka polska. Szerk. Stanisław Dubisz, Józef Pomsta-Porayski, Elżbieta Sękowska. Uniwersytet Warszawski.110-135., 2007
Banczerowski Janusz: Национальные стереотипы в свете фразеологизмов и пословиц венгерского и польского языков., Studia Slavica Savariensia. Vol. 1-2. Szombathely. 16-30., 2007
Banczerowski Janusz: Obraz "matki" w świetle polskich i węgierskich metariałów ankietowych, Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungarice. Akadémiai Kiadó., 2008
Banczerowski Janusz: Lengyel nyelvművelés (nyelvpolitika) egyes kérdéseiről, Európai Nyelvművelés. Az Európai Nyelvi Kultúra Múltja, Jelene és Jövője. InterKht. - PRAE.HU. Budapest, 2008
Banczerowski Janusz: Картина «мать» в свете польских и венгерских анкетных материалов., Меѓународен Славистически Конгрес. Охрид. Р. Македониjа. 10 – 16 септември 2008. Зборник на резумеа. Лингвистика. Скопjе., 2008
Banczerowski J; Bárdosi V: Sytuacja językowa w Unii Europejskiej., Večjezičnost v Evropski zvezi. Univerza v Mariboru, ELTE, Budimpesta, Karlova Univerzita v Pragi, Univerza v Bielskem Biali, Univerza v Kanzasu. Maruibor. 31., 2008
Banczerowski J; Bárdosi V: Sytuacja językowa w Unii Europejskiej., Večjezičnost v Evropski zvezi. Univerza v Mariboru, ELTE, Budimpesta, Karlova Univerzita v Pragi, Univerza v Bielskem Biali, Univerza v Kanzasu. Maruibor. 31., 2008
Banczerowski Janusz: A világ nyelvi, tudományos és kultúrképe mint a második valóság komponensei., Magyar Nyelvőr. 130. évf. 2. szám. 187-198., 2006
Banczerowski Janusz: Az "apa"/"atya" fogalmának képe a magyar nyelvben., Magyar Nyelvőr, 132. évf. 1. szám. 63-74, 2008
Banczerowski Janusz: Kommunikációs fragmentumok mint a nyelvhasználat alapvető egységei, Magyar Nyelvőr, 132. évf. 4. szám, 2008
Banczerowski Janusz: Сочетаемость слов как отражение языковой картины мира на материале венгерского и польского языков., Вестник. Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания. Российский Культурный Центр. Нр. 21. 25-30., 2007
Banczerowski Janusz: A nyelv, a nyelvtudás és a világ nyelvi képe mint a lingvodidaktika alapfogalmai. 4-15., Modern Nyelvoktatás. Corvina Kiadó Kft. X. évf. 2-3. szám., 2004
Banczerowski J; Bárdosi V: A \''haza\'' fogalma a világ magyar nyelvi képében., Magyar Nyelvőr. 128. évf. 1.szám. 1-10., 2004
Banczerowski Janusz: Néhány megjegyzés a világ nyelvi képei közötti eltérésékről., Nyelvészet és interdiszciplináritás. Szeged: Generalia, Veszprém. I. kötet. 9-12., 2004
Banczerowski Janusz: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban, Tinta Könyvkiadó, 2008
Banczerowski Janusz: A nyelvi kommunikációs viselkedés aktuális kérdései., A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulányok a Magyar Tudományos Akadémián. MTA Társadalomkutató Központ. Bp. 25-47., 2004
Banczerowski Janusz: A nyelv fogalma a nyelvhasználat tükrében, Magyar Nyelvőr, 2008
vissza »